Rozporządzenie 1208/2000 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/1999 ustanawiające wspólne zasady i procedury stosowane do wysyłki niektórych rodzajów odpadów ze Wspólnoty Europejskiej do Bułgarii i Nigerii oraz rozporządzenie (WE) nr 1547/1999 dotyczące procedur kontrolnych mających zastosowanie do wysyłek niektórych rodzajów odpadów do Bułgarii i Nigerii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.138.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1208/2000
z dnia 8 czerwca 2000 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/1999 ustanawiające wspólne zasady i procedury stosowane do wysyłki niektórych rodzajów odpadów ze Wspólnoty Europejskiej do Bułgarii i Nigerii oraz rozporządzenie (WE) nr 1547/1999 dotyczące procedur kontrolnych mających zastosowanie do wysyłek niektórych rodzajów odpadów do Bułgarii i Nigerii
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie i do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar(1), ostatnio zmienione decyzją Komisji 1999/816/WE(2), w szczególności jego art. 17 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 29 października 1999 r. Nigeria złożyła oficjalny wniosek o umożliwienie jej przywozu niektórych odpadów wyszczególnionych w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 259/93 zgodnie z procedurą kontrolną stosowaną do odpadów wyszczególnionych w załączniku IV do rozporządzenia (EWG) nr 259/93 (tzw. "czerwoną" procedurą).

(2) Dnia 9 grudnia 1999 r. Bułgaria złożyła oficjalny wniosek o umożliwienie jej przywozu niektórych odpadów wyszczególnionych w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 259/93 zgodnie z procedurą kontrolną stosowaną do odpadów wyszczególnionych w załączniku III do rozporządzenia (EWG) nr 259/93 (tzw. "bursztynową" procedurą).

(3) Zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 259/93 i art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1420/1999 z dnia 29 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne zasady i procedury stosowane do wysyłki niektórych rodzajów odpadów do niektórych krajów nienależących do OECD(3) Komitet powołany na mocy art. 18 dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów(4), ostatnio zmienionej decyzją Komisji 96/350/WE(5), został powiadomiony o oficjalnych wnioskach Nigerii i Bułgarii, odpowiednio dnia 30 listopada 1999 r. i dnia 15 grudnia 1999 r.

(4) W celu uwzględnienia nowej sytuacji Nigerii niezbędne jest jednoczesne dokonanie zmian w rozporządzeniu (WE) nr 1420/1999 i w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1547/1999 z dnia 12 lipca 1999 r. określającym procedury kontrolne, na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/93 mające zastosowanie do wysyłek niektórych rodzajów odpadów do niektórych krajów, do których nie ma zastosowania decyzja ostateczna OECD C(92)39 final(6), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 354/2000(7).

(5) w celu uwzględnienia nowej sytuacji Bułgarii konieczne jest jednoczesne dokonanie zmian w rozporządzeniu (WE) nr 1420/1999 i w rozporządzeniu (WE) nr 1547/1999,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 1420/1999 wprowadza się następujące zmiany:

1) W sekcji GH ("Stałe odpady tworzyw sztucznych") tekstu odnoszącego się do Bułgarii dodaje się następujący tekst:

"GH 014

ex 3915 90

- Spolimeryzowane lub kopolimery, na przykład:

- polipropylen

- tereftalan polietylenu

- kopolimer akrylonitrylu

- kopolimer butadienu

- kopolimer styrenu

- poliamidy

- tetraftalany polibutylenu

- poliwęglany

- siarczki polifenylenu

- polimery akrylowe

- parafiny (C10-C13)(*)

- poliuretan (niezawierający związków węgla z

chlorem i fluorem)

- polisiloksany (silikony)

- metakrylan polimetylu

- alkohol poliwinylowy

- butyral poliwinylu

- octan poliwinylu

- polimery etylenu fluorowanego (teflon, PTFE).

______

(*) Nie można ich polimeryzować i są stosowane jako plastyfikatory."

2) Tekst odnoszący się do Nigerii otrzymuje brzmienie:

"Wszystkie typy z wyjątkiem:

1) w sekcji GA (»Odpady metalu i stopów metali w metalicznej postaci w formie nieulegającej rozpraszaniu«): następujące odpady i złom metali nieżelaznych i ich stopów:

GA 120

7404 00

Odpady i złom miedzi

GA 130

7503 00

Odpady i złom niklu

GA 140

7602 00

Odpady i złom aluminium

GA 150

7802 00

Odpady i złom ołowiu

GA 160

7902 00

Odpady i złom cynku

GA 170

8002 00

Odpady i złom cyny

GA 180

ex 8101 91

Odpady i złom wolframu

GA 190

ex 8102 91

Odpady i złom molibdenu

GA 200

ex 8103 10

Odpady i złom tantalu

GA 210

8104 20

Odpady i złom magnezu (z wyjątkiem wymienionych w AA 190)

GA 220

ex 8105 10

Odpady i złom kobaltu

GA 230

ex 8106 00

Odpady i złom bizmutu

GA 240

ex 8107 10

Odpady i złom kadmu

GA 250

ex 8108 10

Odpady i złom tytanu

GA 260

ex 8109 10

Odpady i złom cyrkonu

GA 270

ex 8110 00

Odpady i złom antymonu

GA 280

ex 8111 00

Odpady i złom manganu

GA 290

ex 8112 11

Odpady i złom berylu

GA 300

ex 8112 20

Odpady i złom chromu

GA 310

ex 8112 30

Odpady i złom germanu

GA 320

ex 8112 40

Odpady i złom wanadu

ex 8112 91

Odpady i złom:

GA 330

- hafnu

GA 340

- indu

GA 350

- niobu

GA 360

- renu

GA 370

- galu

GA 400

ex 2804 90

Odpady i złom selenu

GA 410

ex 2804 50

Odpady i złom telluru

GA 420

ex 2805 30

Odpady i złom metali ziem rzadkich

2) wszystkie typy w sekcji GH (»Stałe odpady tworzyw sztucznych«)

3) Wszystkie typy w sekcji GI (»Odpady papieru, tektury i wyrobów z papieru«)

4) Wszystkie typy w sekcji GJ (»Odpady włókiennicze«)."

Artykuł  2

W załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 1547/1999 wprowadza się następujące zmiany:

1) W sekcji GH ("Stałe odpady tworzyw sztucznych") tekstu odnoszącego się do Bułgarii dodaje się następujący tekst:

"GH 014

ex 3915 90

- Spolimeryzowane lub kopolimery, na przykład:

- polipropylen

- tereftalan polietylenu

- kopolimer akrylonitrylu

- kopolimer butadienu

- kopolimer styrenu

- poliamidy

- tetraftalany polibutylenu

- poliwęglany

- siarczki polifenylenu

- polimery akrylowe

- parafiny (C10-C13)(*)

- poliuretan (niezawierający związków węgla z

chlorem i fluorem)

- polisiloksany (silikony)

- metakrylan polimetylu

- alkohol poliwinylowy

- butyral poliwinylu

- octan poliwinylu

- polimery etylenu fluorowanego (teflon, PTFE).

______

(*) Nie można ich polimeryzować i są stosowane jako plastyfikatory."

2) Zmienia się załącznik B, a tekst odnoszący się do Nigerii otrzymuje brzmienie:

"1. W sekcji GA (»Odpady metalu i stopów metali w metalicznej postaci w formie nieulegającej rozpraszaniu«):

Następujące odpady i złom z metali nieżelaznych i ich stopów:

GA 120

7404 00

Odpady i złom miedzi

GA 130

7503 00

Odpady i złom niklu

GA 140

7602 00

Odpady i złom aluminium

GA 150

7802 00

Odpady i złom ołowiu

GA 160

7902 00

Odpady i złom cynku

GA 170

8002 00

Odpady i złom cyny

GA 180

ex 8101 91

Odpady i złom wolframu

GA 190

ex 8102 91

Odpady i złom molibdenu

GA 200

ex 8103 10

Odpady i złom tantalu

GA 210

8104 20

Odpady i złom magnezu (z wyjątkiem wymienionych w AA 190)

GA 220

ex 8105 10

Odpady i złom kobaltu

GA 230

ex 8106 00

Odpady i złom bizmutu

GA 240

ex 8107 10

Odpady i złom kadmu

GA 250

ex 8108 10

Odpady i złom tytanu

GA 260

ex 8109 10

Odpady i złom cyrkonu

GA 270

ex 8110 00

Odpady i złom antymonu

GA 280

ex 8111 00

Odpady i złom manganu

GA 290

ex 8112 11

Odpady i złom berylu

GA 300

ex 8112 20

Odpady i złom chromu

GA 310

ex 8112 30

Odpady i złom germanu

GA 320

ex 8112 40

Odpady i złom wanadu

ex 8112 91

Odpady i złom:

GA 330

- hafnu

GA 340

- indu

GA 350

- niobu

GA 360

- renu

GA 370

- galu

GA 400

ex 2804 90

Odpady i złom selenu

GA 410

ex 2804 50

Odpady i złom telluru

GA 420

ex 2805 30

Odpady i złom metali ziem rzadkich

2) Wszystkie typy w sekcji GH (»Stałe odpady tworzyw sztucznych«).

3) Wszystkie typy w sekcji GI (»Odpady papieru, tektury i wyrobów z papieru«).

4) Wszystkie typy w sekcji GJ (»Odpady włókiennicze«)."

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 czerwca 2000 r.

W imieniu Komisji
Pascal LAMY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 30 z 6.2.1993, str. 1.

(2) Dz.U. L 316 z 10.12.1999, str. 45.

(3) Dz.U. L 166 z 1.7.1999, str. 6.

(4) Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39.

(5) Dz.U. L 135 z 6.6.1996, str. 32.

(6) Dz.U. L 185 z 17.7.1999, str. 1.

(7) Dz.U. L 45 z 17.2.2000, str. 21.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.