Rozporządzenie 1206/2005 dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.197.12

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1206/2005
z dnia 27 lipca 2005 r.
dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych 1 , w szczególności jej art. 3 i art. 9d ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt 2 , w szczególności jego art. 25,

a także mając na uwadze co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczanie do użytku dodatków przeznaczonych do stosowania w żywieniu zwierząt.

(2) Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o dopuszczenie dodatków paszowych, które zostały złożone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3) Wnioski o dopuszczenie do użytku dodatków określonych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4) Wstępne uwagi na temat tych wniosków, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski te powinny zatem być nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

(5) Stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-betaglukanazy, endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-betaksylanazy wytwarzanego przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla indyków przeznaczonych do tuczu rozporządzeniem Komisji (WE) nr 937/2001 3 . Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego preparatu enzymatycznego bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy określony w Załączniku powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(6) Stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,3(4)- beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanego przez Penicillium funiculosum (IMI SD101) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla tuczniki rozporządzeniem Komisji (WE) nr 418/2001 4 . Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego preparatu enzymatycznego bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy określony w Załączniku powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(7) Stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-betaksylanazy wytwarzanego przez Bacillus subtilis (LMG S-15136) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla prosiąt rozporządzeniem (WE) nr 937/2001. Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego preparatu enzymatycznego bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy określony w Załączniku powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(8) Stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,3(4)- beta-glukanazy wytwarzanego przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanego przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) i z subtilizyny wytwarzanego przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla kurczaków przeznaczonych do tuczu rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1636/1999 5 . Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego preparatu enzymatycznego bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy określony w Załączniku powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(9) Z oceny wyżej wymienionych wniosków wynika, że należy wprowadzić wymóg stosowania pewnych procedur, mających na celu ochronę pracowników przed kontaktem z dodatkami określonymi w załącznikach. Ochronę tę należy zapewnić poprzez zastosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy 6 .

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Preparaty należące do grupy "enzymy", określone w Załączniku, dopuszcza się do użytku jako dodatek w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w tym Załączniku, bez ograniczeń czasowych.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2005 r.
W imieniu Komisji
Neelie KROES
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK  7  

Nr WEDodatekWzór chemiczny, opisGatunek lub kategoria zwierzątMaksymalny wiekMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćPozostałe przepisyData ważności zezwolenia
Jednostki aktywne/kg

mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Enzymy
E 1602(skreślone)
E 1604(skreślone)
E 1606(skreślone)
E 1633(skreślone)
(!) 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 0,1 mikromola glukozy z karboksymetylocelulozy w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 40 °C.

(2) 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 0,1 mikromola glukozy z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 40 °C.

(3) 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 0,1 mikromola glukozy z ksylanu z łusek owsa w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 40 °C.

(4) 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 5,55 mikromola cukrów redukujących (odpowiedników maltozy) z beta-glukanu jęczmiennego w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 50 °C.

(5) 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 4,00 mikromola cukrów redukujących (odpowiedników maltozy) z ksylanu z drzewa brzozowego w ciągu minuty przy pH 5,5 oraz temperaturze 50 °C.

(6) 1 IU to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z ksylanu z drzewa brzozowego w ciągu minuty przy pH 4,5 oraz temperaturze 30 °C.

(7) 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 30 °C.

(8) 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z ksylanu z łusek owsa w ciągu minuty przy pH 5,3 oraz temperaturze 50 °C.

(9) 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikrogram związków fenolowych (odpowiedników tyrozyny) z podłoża kazeinowego w ciągu minuty przy pH 7,5 oraz temperaturze 40 °C.

1Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37).
2Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).
3 Dz.U. L 130 z 12.5.2001, str. 25.
4 Dz.U. L 62 z 2.3.2001, str. 3.
5 Dz.U. L 194 z 27.7.1999, str. 17.
6Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).
7 Załącznik:

- zmieniony przez art. 3 rozporządzenia nr 403/2013 z dnia 2 maja 2013 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu z endo-1,4-beta-ksylanazy, endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanych przez Trichoderma reesei (ATCC 74444) jako dodatku paszowego dla drobiu rzeźnego i nieśnego i dla prosiąt odstawionych od maciory oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1259/2004, (WE) nr 1206/2005 i (WE) nr 1876/2006 (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products) (Dz.U.UE.L.13.121.26) z dniem 23 maja 2013 r.

- zmieniony przez art. 4 rozporządzenia nr 290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.87.84) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 kwietnia 2014 r.

- zmieniony przez art. 3 rozporządzenia nr (UE) 2017/211 z dnia 7 lutego 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.33.23) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 2017 r.

- zmieniony przez art. 18 rozporządzenia nr (UE) 2017/1145 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.166.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2017 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.