Rozporządzenie 1174/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy... - OpenLEX

Rozporządzenie 1174/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej nr 10 i 12 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 27

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.312.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1174/2013
z dnia 20 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej nr 10 i 12 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 27
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości 1 , w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 2 przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunkowości oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 października 2008 r.

(2) W październiku 2012 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała zmiany Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27 Jednostkowe Sprawozdania Finansowe. MSSF 10 został zmieniony, tak aby lepiej odzwierciedlać model biznesowy jednostek inwestycyjnych. Zawiera on wymóg, by jednostki inwestycyjne dokonywały wyceny swoich jednostek zależnych według wartości godziwej przez wynik finansowy, zamiast dokonywania ich konsolidacji. MSSF 12 został zmieniony, tak aby wprowadzić wymóg szczegółowych ujawnień na temat takich jednostek zależnych jednostek inwestycyjnych. W wyniku zmian wprowadzonych w MSR 27 zlikwidowano również możliwość wyboru dla jednostek inwestycyjnych w zakresie wyceny inwestycji w niektórych jednostkach zależnych według kosztu lub według wartości godziwej w ich jednostkowych sprawozdaniach finansowych. Zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27 powodują w konsekwencji zmiany MSSF 1, MSSF 3, MSSF 7, MSR 7, MSR 12, MSR 24, MSR 32, MSR 34 i MSR 39, tak aby zapewnić spójność między międzynarodowymi standardami rachunkowości.

(3) Zmiany MSSF 10, MSR 27 oraz niektóre wynikające z nich zmiany innych standardów zawierają odniesienia do MSSF 9 Instrumenty finansowe, który obecnie nie może być stosowany, ponieważ nie został jeszcze przyjęty przez Unię. Dlatego też wszelkie odniesienia do MSSF 9 zawarte w załączniku do niniejszego rozporządzenia należy odczytywać jako odniesienia do MSR 39.

(4) Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej potwierdziły, że zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27 spełniają techniczne kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1126/2008.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 wprowadza się następujące zmiany:
a)
Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;
b)
MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;.
c)
Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 27 Jednostkowe Sprawozdania Finansowe zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;
d)
MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy, MSSF 3 Połączenia jednostek, MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji, MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, MSR 12 Podatek dochodowy, MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych, MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja, MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena zmienia się zgodnie ze zmianami MSSF 10 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
2.
Wszelkie odniesienia do MSSF 9 Instrumenty finansowe zawarte w zmianach, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć jako odniesienia do MSR 39.
Artykuł  2

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa w art. 1 ust. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2014 r. lub później.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

MSSF 10MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe
MSSF 12MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach
MSR 27MSR 27 Jednostkowe Sprawozdania Finansowe
"Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są zastrzeżone poza EOG, z wyjątkiem prawa do powielania na użytek własny lub w innych uczciwych celach. Więcej informacji można uzyskać na stronie RMSR www.iasb.org"
Jednostki inwestycyjne

(Zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27)

Zmiany MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe

Paragrafy 2 i 4 zostały zmienione.

2 Aby spełnić wymóg określony w paragrafie 1, niniejszy MSSF:

(a) ...

(c) określa sposób stosowania zasady kontroli w celu ustalenia, czy dany inwestor sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji, i w związku z tym musi dokonywać konsolidacji tej jednostki;

(d) określa wymogi rachunkowości w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych; oraz

(e) definiuje jednostkę inwestycyjną oraz określa wyjątek w zakresie konsolidacji określonych jednostek zależnych jednostki inwestycyjnej.

3 ...

4 Podmiot, który jest jednostką dominującą, przedstawia skonsolidowane sprawozdania finansowe. Niniejszy MSSF stosuje się do wszystkich jednostek, z następującymi wyjątkami:

(a) ...

(c) jednostka inwestycyjna nie musi prezentować skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli zgodnie z paragrafem 31 niniejszego MSSF musi dokonać wyceny wszystkich swoich jednostek zależnych według wartości godziwej przez wynik finansowy.

Po paragrafie 26 dodano nagłówki i paragrafy 27-33.

USTALENIE, CZY JEDNOSTKA JEST JEDNOSTKĄ INWESTYCYJNĄ

27 Jednostka dominująca określa, czy jest jednostką inwestycyjną. Jednostka inwestycyjna to jednostka, która:

(a) uzyskuje środki finansowe od jednego lub większej liczby inwestorów w celu świadczenia temu inwestorowi (tym inwestorom) usług w zakresie zarządzania inwestycjami;

(b) zobowiązuje się wobec swojego inwestora (swoich inwestorów), że przedmiotem jej działalności jest inwestowanie środków finansowych jedynie w celu uzyskiwania zwrotów pochodzących ze wzrostu wartości inwestycji, z przychodów z inwestycji lub z obu tych źródeł; oraz

(c) dokonuje wyceny i oceny wyników działalności w odniesieniu do zasadniczo wszystkich swoich inwestycji według wartości godziwej.

W paragrafach B85A-B85M przedstawiono odnośne objaśnienia stosowania.

28 Dokonując oceny swojej zgodności z definicją zawartą w paragrafie 27, jednostka rozpatruje, czy posiada następujące cechy charakterystyczne jednostki inwestycyjnej, tj. czy:

(a) posiada więcej niż jedną inwestycję (zob. paragrafy B85°-B85P);

(b) posiada więcej niż jednego inwestora (zob. paragrafy B85Q-B85S);

(c) posiada inwestorów, którzy nie są podmiotami powiązanymi z jednostką (zob. paragrafy B85T-B85U); oraz

(d) posiada udziały własnościowe w formie kapitału własnego lub podobne udziały (zob. paragrafy B85V-B85W).

Brak którejkolwiek z tych cech charakterystycznych niekoniecznie oznacza, że danej jednostki nie można sklasyfikować jako jednostki inwestycyjnej. Jednostka inwestycyjna, której nie można przypisać wszystkich powyższych cech charakterystycznych, ujawnia dodatkowe informacje wymagane w paragrafie 9A MSSF 12 Ujawnianie udziałów w innych jednostkach.

29 Jeżeli fakty i okoliczności wskazują, że nastąpiły zmiany w zakresie co najmniej jednego z trzech elementów, które składają się na definicję jednostki inwestycyjnej, określoną w paragrafie 27, lub w zakresie cech charakterystycznych jednostki inwestycyjnej, określonych w paragrafie 28, jednostka dominująca dokonuje ponownej oceny, czy jest ona jednostką inwestycyjną.

30 Jednostka dominująca, która przestaje być jednostką inwestycyjną lub staje się jednostką inwestycyjną, uwzględnia tę zmianę swojego statusu prospektywnie od dnia wystąpienia zmiany statusu (zob. paragrafy B100-B101).

JEDNOSTKI INWESTYCYJNE: WYJĄTEK W ZAKRESIE KONSOLIDACJI

31 Z wyjątkiem przypadku opisanego w paragrafie 32 jednostka inwestycyjna nie dokonuje konsolidacji swoich jednostek zależnych ani nie stosuje MSSF 3, gdy uzyskuje kontrolę nad inną jednostką. Zamiast tego jednostka inwestycyjna dokonuje wyceny inwestycji w jednostce zależnej według wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSSF 9 3 .

32 Niezależnie od wymogu określonego w paragrafie 31, jeżeli jednostka inwestycyjna posiada jednostkę zależną, która świadczy usługi związane z działalnością inwestycyjną jednostki inwestycyjnej (zob. paragrafy B85C-B85E), jednostka inwestycyjna dokonuje konsolidacji tej jednostki zależnej zgodnie z paragrafami 19-26 niniejszego MSSF i stosuje wymogi MSSF 3 w odniesieniu do przejęcia takiej jednostki zależnej.

33 Jednostka dominująca jednostki inwestycyjnej dokonuje konsolidacji wszystkich jednostek, które kontroluje, w tym jednostek kontrolowanych za pośrednictwem jednostki zależnej będącej jednostką inwestycyjną, chyba że sama jednostka dominująca jest jednostką inwestycyjną.

W załączniku A dodano nową definicję.

grupa kapitałowa ...

jednostka inwestycyjna Jednostka, która:

(a) uzyskuje środki finansowe od jednego lub większej liczby inwestorów w celu świadczenia temu inwestorowi (tym inwestorom) usług w zakresie zarządzania inwestycjami;

(b) zobowiązuje się wobec swojego inwestora (swoich inwestorów), że przedmiotem jej działalności jest inwestowanie środków finansowych jedynie w celu uzyskiwania zwrotów pochodzących ze wzrostu wartości inwestycji, z przychodów z inwestycji lub z obu tych źródeł; oraz

(c) dokonuje wyceny i oceny wyników działalności w odniesieniu do zasadniczo wszystkich swoich inwestycji według wartości godziwej.

W załączniku B dodano nagłówki i paragrafy B85A-B85W.

USTALENIE, CZY JEDNOSTKA JEST JEDNOSTKĄ INWESTYCYJNĄ

B85A Jednostka, oceniając, czy jest ona jednostką inwestycyjną, rozpatruje wszystkie fakty i okoliczności, w tym przedmiot swojej działalności i swoją strukturę. Jednostka, która posiada trzy elementy definicji jednostki inwestycyjnej określonej w paragrafie 27, jest jednostką inwestycyjną. Elementy definicji opisano bardziej szczegółowo w paragrafach B85B-B85M.

Przedmiot działalności

B85B W definicji jednostki inwestycyjnej wymaga się, aby przedmiotem działalności jednostki było inwestowanie wyłącznie w celu osiągania wzrostu wartości inwestycji, przychodów z inwestycji (na przykład dywidendy, odsetek lub czynszu) lub w obu tych celach. Dokumenty wskazujące cele inwestycyjne jednostki, takie jak prospekt emisyjny jednostki, publikacje rozpowszechniane przez jednostkę oraz inne dokumenty dotyczące osoby prawnej lub spółki osobowej, zazwyczaj świadczą o przedmiocie działalności jednostki inwestycyjnej. Kolejnym dowodem może być sposób, w jaki jednostka przedstawia się innym podmiotom (na przykład potencjalnym inwestorom lub potencjalnym jednostkom, w których dokona inwestycji); na przykład jednostka może przedstawiać swoją działalność jako prowadzenie średnioterminowych inwestycji mających na celu wzrost ich wartości. Natomiast w przypadku jednostki, która przedstawia się jako inwestor, którego celem jest opracowywanie, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów wspólnie ze swoimi jednostkami, w których dokonuje inwestycji, przedmiot działalności jest niezgodny z przedmiotem działalności jednostki inwestycyjnej, ponieważ taka jednostka będzie uzyskiwać zwroty z działalności w zakresie opracowywania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów oraz ze swoich inwestycji (zob. paragraf B85I).

B85C Jednostka inwestycyjna może świadczyć usługi związane z inwestycjami (na przykład usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, zarządzanie inwestycjami, wsparcie inwestycyjne i usługi administracyjne), bezpośrednio bądź też za pośrednictwem jednostki zależnej, stronom trzecim, jak również swoim inwestorom, nawet jeżeli działalność ta jest znacząca dla jednostki.

B85D Jednostka inwestycyjna może również uczestniczyć w następujących usługach związanych z inwestycjami, bezpośrednio bądź też za pośrednictwem jednostki zależnej, jeżeli działalność ta jest podejmowana w celu maksymalizacji zwrotów z inwestycji (wzrostu wartości inwestycji lub przychodów z inwestycji) w swoich jednostkach, w których dokonano inwestycji, i nie stanowi oddzielnej znaczącej działalności ani oddzielnego znaczącego źródła przychodu dla jednostki inwestycyjnej:

(a) świadczenie usług w zakresie zarządzania oraz doradztwa strategicznego na rzecz jednostki, w której dokonano inwestycji; oraz

(b) udzielanie wsparcia finansowego na rzecz jednostki, w której dokonano inwestycji, na przykład pożyczki, zobowiązania kapitałowego lub gwarancji.

B85E Jeżeli jednostka inwestycyjna posiada jednostkę zależną, która prowadzi usługi lub działalność związane z inwestycjami, opisane w paragrafach B85C-B85D, na rzecz jednostki lub innych podmiotów, jednostka inwestycyjna dokonuje konsolidacji tej jednostki zależnej zgodnie z paragrafem 32.

Strategie wyjścia

B85F Plany inwestycyjne jednostki również świadczą o przedmiocie jej działalności. Jedną z cech, która odróżnia jednostkę inwestycyjną od innych jednostek, jest to, że jednostka inwestycyjna nie planuje utrzymywać swoich inwestycji bezterminowo; utrzymuje je przez określony okres. Ponieważ inwestycje kapitałowe oraz inwestycje w aktywa niefinansowe mogą być potencjalnie utrzymywane bezterminowo, jednostka inwestycyjna musi mieć strategię wyjścia dokumentującą, w jaki sposób jednostka ta planuje zrealizować wzrost wartości w przypadku zasadniczo wszystkich swoich inwestycji kapitałowych i inwestycji w aktywa niefinansowe. Jednostka inwestycyjna musi również mieć strategię wyjścia w odniesieniu do wszelkich instrumentów dłużnych, które potencjalnie mogą być utrzymywane bezterminowo, na przykład inwestycji w wieczyste instrumenty dłużne. Jednostka nie dokumentuje konkretnych strategii wyjścia dla każdej indywidualnej inwestycji, ale wskazuje różne potencjalne strategie dotyczące różnych rodzajów lub portfeli inwestycji, obejmujące konkretne ramy czasowe wyjścia z inwestycji. Mechanizmów wyjścia, które wprowadzono jedynie na potrzeby wystąpienia zdarzeń niewykonania zobowiązania, takich jak naruszenie lub niedotrzymanie umowy, nie uznaje się za strategie wyjścia dla potrzeb niniejszej oceny.

B85G Strategie wyjścia mogą się różnić w zależności od rodzaju inwestycji. W przypadku inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym przykłady strategii wyjścia obejmują pierwszą ofertę publiczną, ofertę na rynku niepublicznym, sprzedaż przedsiębiorstwa (trade sale), dystrybucje (wśród inwestorów) udziałów własnościowych jednostek, w których dokonano inwestycji, oraz sprzedaż aktywów (w tym sprzedaż aktywów jednostki, w której dokonano inwestycji, a następnie likwidację jednostki, w której dokonano inwestycji). W przypadku inwestycji kapitałowych, które są przedmiotem obrotu na rynku publicznym, przykłady strategii wyjścia obejmują sprzedaż inwestycji w ofercie na rynku niepublicznym lub na rynku publicznym. W przypadku inwestycji w nieruchomości przykładem strategii wyjścia jest sprzedaż nieruchomości za pośrednictwem specjalistycznych biur handlu nieruchomościami lub w wolnym obrocie.

B85H Jednostka inwestycyjna może posiadać inwestycje w innej jednostce inwestycyjnej, która jest tworzona w związku z tą jednostką z przyczyn prawnych, regulacyjnych, podatkowych lub podobnych przyczyn związanych z prowadzeniem działalności. W takim przypadku jednostka inwestycyjna nie musi posiadać strategii wyjścia w odniesieniu do tej inwestycji, pod warunkiem że jednostka, w której jednostka inwestycyjna dokonała inwestycji, ma odpowiednie strategie wyjścia w odniesieniu do swoich inwestycji.

Zyski z inwestycji

B85I Jednostka nie inwestuje wyłącznie w celu uzyskania wzrostu wartości inwestycji, przychodów z inwestycji lub w obu tych celach, jeżeli jednostka ta lub inny członek grupy kapitałowej, w skład której wchodzi jednostka (tj. grupy kapitałowej, która jest kontrolowana przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla w stosunku do jednostki inwestycyjnej), uzyskuje lub ma na celu uzyskanie innych korzyści z inwestycji jednostki, które nie są dostępne innym podmiotom, które nie są powiązane z jednostką, w której dokonano inwestycji. Korzyści takie obejmują:

(a) nabycie, wykorzystanie, wymianę lub eksploatację procesów, aktywów lub technologii jednostki, w której dokonano inwestycji. Dotyczy to jednostki lub innego członka grupy kapitałowej mającego niewspółmierne lub wyłączne prawa nabycia aktywów, technologii, produktów lub usług jakiejkolwiek jednostki, w której dokonano inwestycji; na przykład posiadając opcję nabycia aktywu od jednostki, w której dokonano inwestycji, jeżeli tworzenie aktywu uznaje się za pomyślne;

(b) wspólne ustalenia umowne (określone w MSSF 11) lub inne porozumienia między jednostką lub innym członkiem grupy kapitałowej a jednostką, w której dokonano inwestycji, w celu opracowywania, wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub zapewniania produktów bądź świadczenia usług;

(c) gwarancje lub aktywa finansowe przekazane przez jednostkę, w której dokonano inwestycji, jako zabezpieczenie umów kredytowych jednostki lub innego członka grupy kapitałowej (jednak jednostka inwestycyjna nadal byłaby w stanie wykorzystać inwestycje w jednostce, w której dokonano inwestycji, jako zabezpieczenie jakiejkolwiek ze swoich pożyczek);

(d) opcję posiadaną przez podmiot powiązany z jednostką dotyczącą kupna, od tej jednostki lub innego członka grupy kapitałowej, udziału własnościowego w jednostce, w której jednostka dokonała inwestycji;

(e) z wyjątkiem przypadku opisanego w paragrafie B85J transakcje między jednostką lub innym członkiem grupy kapitałowej a jednostką, w której dokonano inwestycji, które:

(i) są oparte na warunkach niedostępnych jednostkom, które nie są podmiotami powiązanymi ani z jednostką, ani z innym członkiem grupy kapitałowej ani z jednostką, w której dokonano inwestycji;

(ii) nie są oparte na wartości godziwej; lub

(iii) stanowią znaczącą część działalności jednostki, w której dokonano inwestycji, lub jednostki, w tym działalności innych jednostek grupy kapitałowej.

B85J Jednostka inwestycyjna może mieć strategię inwestowania w więcej niż jedną jednostkę w tej samej branży, na tym samym rynku lub na tym samym obszarze geograficznym, tak aby wykorzystywać efekty synergii, które pobudzają wzrost wartości oraz zwiększają przychody z inwestycji w tych jednostkach, w których dokonano inwestycji. Niezależnie od paragrafu B85I pkt e) jednostka nie jest pozbawiona możliwości bycia sklasyfikowaną jako jednostka inwestycyjna jedynie dlatego, że takie jednostki, w których dokonano inwestycji, prowadzą ze sobą wymianę handlową.

Wycena w wartości godziwej

B85K Zasadniczym elementem definicji jednostki inwestycyjnej jest to, że dokonuje ona wyceny i oceny wyników działalności w odniesieniu do zasadniczo wszystkich swoich inwestycji według wartości godziwej, gdyż dzięki zastosowaniu wartości godziwej uzyskuje się bardziej miarodajne dane niż, na przykład, w przypadku dokonywania konsolidacji swoich jednostek zależnych lub wykorzystywania metody praw własności w odniesieniu do swoich udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub we wspólnych przedsięwzięciach. Aby wykazać swoją zgodność z tym elementem definicji, jednostka inwestycyjna:

(a) przekazuje inwestorom dane dotyczące wartości godziwej i dokonuje wyceny zasadniczo wszystkich swoich inwestycji według wartości godziwej w swoich sprawozdaniach finansowych, gdy tylko wartość godziwa jest wymagana lub dozwolona zgodnie z MSSF; oraz

(b) w ramach jednostki przekazuje dane dotyczące wartości godziwej kluczowym członkom kierownictwa jednostki (określonym w MSR 24), którzy wykorzystują wartość godziwą jako podstawowy atrybut wyceny służący dokonaniu oceny wyników działalności zasadniczo wszystkich swoich inwestycji oraz podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

B85L W celu spełnienia wymogu określonego w B85K pkt a) jednostka inwestycyjna:

(a) wybiera opcję ujmowania nieruchomości inwestycyjnych przy użyciu modelu wartości godziwej określonego w MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne;

(b) wybiera zwolnienie ze stosowania metody praw własności określonej w MSR 28 w przypadku swoich inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach; oraz

(c) dokonuje wyceny swoich aktywów finansowych według wartości godziwej, stosując wymogi MSSF 9.

B85M Jednostka inwestycyjna może posiadać pewne aktywa nieinwestycyjne, takie jak nieruchomość, w której mieści się siedziba główna, i odnośne wyposażenie, oraz może mieć również zobowiązania finansowe. Element dotyczący wyceny w wartości godziwej ujęty w definicji jednostki inwestycyjnej w paragrafie 27 pkt c) ma zastosowanie do inwestycji dokonywanych przez jednostkę inwestycyjną. W związku z tym jednostka inwestycyjna nie musi dokonywać wyceny swoich aktywów nieinwestycyjnych ani swoich zobowiązań według wartości godziwej.

Cechy charakterystyczne jednostki inwestycyjnej

B85N Ustalając, czy jednostka spełnia definicję jednostki inwestycyjnej, jednostka ta rozpatruje, czy wykazuje cechy charakterystyczne jednostki inwestycyjnej (zob. paragraf 28). Brak jednej lub kilku z tych cech charakterystycznych niekoniecznie oznacza, że danej jednostki nie można sklasyfikować jako jednostki inwestycyjnej, ale wskazuje, że do ustalenia, czy jednostka jest jednostką inwestycyjną, wymagana jest dodatkowa ocena.

Więcej niż jedna inwestycja

B85O Jednostka inwestycyjna zazwyczaj posiada kilka inwestycji w celu dywersyfikacji ryzyka i maksymalizacji zwrotów. Jednostka może posiadać portfel inwestycji bezpośrednio lub pośrednio, na przykład poprzez posiadanie pojedynczej inwestycji w innej jednostce inwestycyjnej, która sama posiada kilka inwestycji.

B85P Mogą wystąpić okresy, w których jednostka posiada pojedynczą inwestycję. Jednak posiadanie pojedynczej inwestycji niekoniecznie uniemożliwia jednostce zachowanie zgodności z definicją jednostki inwestycyjnej. Na przykład jednostka inwestycyjna może posiadać tylko pojedynczą inwestycję, gdy jednostka ta:

(a) rozpoczyna działalność i jeszcze nie określiła odpowiednich inwestycji, a tym samym nie wykonała jeszcze swojego planu inwestycyjnego w celu nabycia kilku inwestycji;

(b) nie dokonała jeszcze innych inwestycji w celu zastąpienia tych, które zbyła;

(c) została stworzona w celu gromadzenia środków inwestorów celem inwestowania w pojedynczą inwestycję, gdy inwestycja ta jest niemożliwa do uzyskania przez pojedynczych inwestorów (na przykład gdy wymagana minimalna inwestycja jest zbyt wysoka dla pojedynczego inwestora); lub

(d) jest w procesie likwidacji.

Więcej niż jeden inwestor

B85Q Zazwyczaj jednostka inwestycyjna posiada kilku inwestorów, którzy łączą swoje środki w celu uzyskania dostępu do usług w zakresie zarządzania inwestycjami oraz możliwości inwestycyjnych, do których nie mieliby dostępu pojedynczo. Obecność kilku inwestorów czyni o wiele mniej prawdopodobną sytuację, w której jednostka lub inni członkowie grupy kapitałowej, w skład której wchodzi jednostka, uzyskają korzyści inne niż wzrost wartości inwestycji lub przychód z inwestycji (zob. paragraf B85I).

B85R Alternatywnie jednostka inwestycyjna może zostać utworzona przez lub dla pojedynczego inwestora, który reprezentuje lub wspiera interesy szerszej grupy inwestorów (dotyczy to na przykład funduszu emerytalnego, rządowego funduszu inwestycyjnego lub rodzinnego funduszu powierniczego).

B85S Mogą również występować okresy, w których jednostka tymczasowo ma pojedynczego inwestora. Na przykład jednostka inwestycyjna może mieć tylko pojedynczego inwestora, gdy jednostka ta:

(a) jest w trakcie pierwszego terminu ofert, który nie upłynął, a jednostka aktywnie wyszukuje odpowiednich inwestorów;

(b) nie znalazła jeszcze odpowiednich inwestorów w celu zastąpienia udziałów własnościowych, które zostały umorzone; lub

(c) jest w procesie likwidacji.

Inwestorzy niepowiązani

B85T Zazwyczaj jednostka inwestycyjna posiada kilku inwestorów, którzy nie są podmiotami powiązanymi (określonymi w MSR 24) z jednostką lub innymi członkami grupy kapitałowej, w skład której wchodzi jednostka. Obecność inwestorów niepowiązanych czyni o wiele mniej prawdopodobną sytuację, w której jednostka lub inni członkowie grupy kapitałowej, w skład której wchodzi jednostka, uzyskają korzyści inne niż wzrost wartości inwestycji lub przychód z inwestycji (zob. paragraf B85I).

B85U Jednak nawet jeżeli inwestorzy są z powiązani z jednostką, jednostka może mimo to być uznana za jednostkę inwestycyjną. Na przykład jednostka inwestycyjna może utworzyć oddzielny "równoległy" fundusz dla grupy swoich pracowników (na przykład kluczowych członków kierownictwa) lub innych powiązanych inwestorów, który odzwierciedla inwestycje głównego funduszu inwestycyjnego jednostki. Ten "równoległy" fundusz może być uznany za jednostkę inwestycyjną, pomimo że wszyscy jego inwestorzy są podmiotami powiązanymi.

Udziały własnościowe

B85V Jednostka inwestycyjna jest zazwyczaj oddzielnym podmiotem prawnym, choć nie musi nim być. Udziały własnościowe w jednostce inwestycyjnej zwykle mają formę kapitału własnego lub podobnych udziałów (na przykład udziałów w spółce osobowej), którym przypisuje się proporcjonalne części aktywów netto jednostki inwestycyjnej. Obecność różnych kategorii inwestorów, z których niektórzy mają prawa jedynie do konkretnej inwestycji lub grup inwestycji lub którzy mają różne proporcjonalne udziały w aktywach netto, nie oznacza, że jednostka nie może być jednostką inwestycyjną.

B85W Ponadto jednostka, która ma znaczące udziały własnościowe w formie wierzytelności, które zgodnie z innymi obowiązującymi MSSF nie są zgodne z definicją kapitału własnego, może mimo to być uznana za jednostkę inwestycyjną, pod warunkiem że posiadacze wierzytelności są obciążeni ryzykiem zmiennych zwrotów wynikającym ze zmian wartości godziwej aktywów netto jednostki.

W załączniku B dodano nagłówek i paragrafy B100-B101.

UWZGLĘDNIANIE ZMIANY STATUSU JEDNOSTKI INWESTYCYJNEJ

B100 Gdy jednostka przestaje być jednostką inwestycyjną, stosuje MSSF 3 wobec każdej jednostki zależnej, którą uprzednio wyceniano według wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z paragrafem 31. Dzień zmiany statusu uznaje się za dzień przejęcia. Wartość godziwa jednostki zależnej na datę uznaną za dzień przejęcia stanowi przeniesioną uznaną kwotę zapłaty podczas wyceny wartości firmy lub zysku z tytułu zakupu po okazyjnej cenie, które wynikają z uznanego przejęcia. Dokonuje się konsolidacji wszystkich jednostek zależnych zgodnie z paragrafami 19-24 niniejszego MSSF od dnia zmiany statusu.

B101 Gdy jednostka staje się jednostką inwestycyjną, przestaje dokonywać konsolidacji swoich jednostek zależnych w dniu zmiany statusu, z wyjątkiem każdej jednostki zależnej, której konsolidacji nadal się dokonuje zgodnie z paragrafem 32. Jednostka inwestycyjna stosuje wymogi określone w paragrafach 25 i 26 wobec tych jednostek zależnych, które przestaje konsolidować, jak gdyby w tym dniu jednostka inwestycyjna utraciła kontrolę nad tymi jednostkami zależnymi.

W załączniku C dodano nowy paragraf C1B.

C1B Na podstawie dokumentu Jednostki inwestycyjne (Zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27), opublikowanego w październiku 2012 r., zmieniono paragrafy 2, 4, C2A, C6A i załącznik A oraz dodano paragrafy 27-33, B85A-B85W, B100-B101 i C3A-C3F. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. i później. Wcześniejsze stosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka stosuje te zmiany wcześniej, to fakt ten ujawnia i stosuje jednocześnie wszystkie zmiany ujęte w dokumencie Jednostki inwestycyjne.

W załączniku C paragraf C2A został zmieniony.

C2A Niezależnie od wymogów określonych w paragrafie 28 MSR 8, gdy niniejszy MSSF stosuje się po raz pierwszy oraz gdy, później, stosuje się po raz pierwszy zmiany dotyczące niniejszego MSSF określone w dokumencie Jednostki inwestycyjne, jednostka musi jedynie przedstawić informacje ilościowe wymagane w paragrafie 28 pkt f) MSR 8 za okres roczny bezpośrednio poprzedzający dzień pierwszego zastosowania niniejszego MSSF ("bezpośrednio poprzedzający okres"). Jednostka może również przedstawić te informacje za okres bieżący lub za wcześniejsze okresy porównawcze, ale nie ma takiego obowiązku.

W załączniku C dodano nowe paragrafy C3A-C3F.

C3A Na dzień pierwszego zastosowania jednostka dokonuje oceny, czy jest jednostką inwestycyjną, na podstawie faktów i okoliczności, które istnieją w tym dniu. Jeżeli jednostka stwierdzi, że na dzień pierwszego zastosowania jest jednostką inwestycyjną, stosuje wymogi określone w paragrafach C3B-C3F zamiast wymogów określonych w paragrafach C5-C5A.

C3B Z wyjątkiem każdej jednostki zależnej, której konsolidacji dokonuje się zgodnie z paragrafem 32 (do którego odnoszą się odpowiednio paragrafy C3 i C6 lub paragrafy C4-C4C), jednostka inwestycyjna dokonuje wyceny swoich inwestycji w każdej jednostce zależnej według wartości godziwej przez wynik finansowy, jak gdyby wymogi niniejszego MSSF zawsze obowiązywały. Jednostka inwestycyjna retrospektywnie dokonuje korekty okresu rocznego bezpośrednio poprzedzającego dzień pierwszego zastosowania oraz kapitału własnego na początek bezpośrednio poprzedzającego okresu w odniesieniu do różnicy między:

(a) poprzednią wartością bilansową jednostki zależnej; a

(b) wartością godziwą inwestycji jednostki inwestycyjnej w jednostce zależnej.

Łączna kwota korekty wartości godziwej uprzednio ujętej w innych całkowitych dochodach zostaje przeniesiona do zysków zatrzymanych z początkiem okresu rocznego bezpośrednio poprzedzającego datę pierwszego zastosowania.

C3C Przed datą przyjęcia MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej jednostka inwestycyjna stosuje kwoty wartości godziwej zgłoszone uprzednio inwestorom lub kierownictwu, jeżeli kwoty te stanowią kwotę, za jaką na dzień wyceny inwestycja ta mogłaby zostać wymieniona w ramach transakcji zawartej na warunkach rynkowych pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji.

C3D Jeżeli dokonanie wyceny inwestycji w jednostce zależnej zgodnie z paragrafami C3B-C3C jest niewykonalne w praktyce (w rozumieniu MSR 8), jednostka inwestycyjna stosuje wymogi niniejszego MSSF z początkiem najwcześniejszego okresu, w odniesieniu do którego zastosowanie paragrafów C3B-C3C jest wykonalne w praktyce, a którym może być okres bieżący. Inwestor retrospektywnie dokonuje korekty okresu rocznego bezpośrednio poprzedzającego dzień pierwszego zastosowania, o ile początek najwcześniejszego okresu, w odniesieniu do którego zastosowanie niniejszego paragrafu jest wykonalne w praktyce, nie przypada w okresie bieżącym. W takim przypadku korektę kapitału własnego ujmuje się na początku okresu bieżącego.

C3E Jeżeli jednostka inwestycyjna zbyła inwestycję w jednostce zależnej lub utraciła nad nią kontrolę przed dniem pierwszego zastosowania niniejszego MSSF, jednostka inwestycyjna nie musi dokonywać korekt wcześniejszych zapisów księgowych dotyczących tej jednostki zależnej.

C3F Jeżeli jednostka stosuje zmiany określone w dokumencie Jednostki inwestycyjne w odniesieniu do okresu późniejszego niż okres, w którym po raz pierwszy stosuje MSSF 10, odniesienia do "dnia pierwszego zastosowania" w paragrafach C3A-C3E oznaczają "początek rocznego okresu sprawozdawczego, w odniesieniu do którego zmiany określone w dokumencie Jednostki inwestycyjne (Zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27), opublikowanym w październiku 2012 r., stosuje się po raz pierwszy".

W załączniku C paragraf C6A został zmieniony.

C6A Pomimo że w paragrafach C3B-C5A mowa jest tylko o okresie rocznym bezpośrednio poprzedzającym dzień pierwszego zastosowania ("bezpośrednio poprzedzającym okresie"), jednostka może również przedstawić skorygowane informacje porównawcze za wcześniejsze prezentowane okresy, choć nie ma ona takiego obowiązku. Jeżeli jednostka faktycznie przedstawia skorygowane informacje porównawcze za wcześniejsze okresy, wszystkie odniesienia do "bezpośrednio poprzedzającego okresu" w paragrafach C3B-C5A należy rozumieć jako odniesienia do "najwcześniejszego prezentowanego skorygowanego okresu porównawczego".

Załącznik

Odnośne zmiany innych standardów

W niniejszym załączniku określono zmiany innych standardów, które są wynikiem opublikowania przez RMSR dokumentu "Jednostki inwestycyjne (Zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27)". Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. i później. Wcześniejsze stosowanie dokumentu "Jednostki inwestycyjne" jest dozwolone. Jeżeli jednostka stosuje te zmiany wcześniej, to jednocześnie stosuje również wszystkie zmiany ujęte w dokumencie "Jednostki inwestycyjne". W zmienionych paragrafach nowy tekst pokazano jako podkreślony, a tekst usunięty - jako przekreślony.

MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy

Dodano paragraf 39T.

39T Na podstawie dokumentu Jednostki inwestycyjne (Zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27), opublikowanego w październiku 2012 r., zmieniono paragrafy D16, D17 i dodatek C oraz dodano nagłówek i paragrafy E6-E7. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. i później. Wcześniejsze stosowanie dokumentu Jednostki inwestycyjne jest dozwolone. Jeżeli jednostka stosuje te zmiany wcześniej, to jednocześnie stosuje również wszystkie zmiany ujęte w dokumencie Jednostki inwestycyjne.

Dodatek C został zmieniony.

Niniejszy dodatek stanowi integralną część MSSF. Jednostka stosuje poniższe wymogi w odniesieniu do połączeń jednostek, które jednostka ujęła przed dniem przejścia na MSSF. Niniejszy dodatek należy stosować jedynie w odniesieniu do połączeń jednostek w rozumieniu MSSF 3 Połączenia jednostek.

W załączniku D paragrafy D16-D17 zostały zmienione.

D16 Jeżeli jednostka zależna stosuje MSSF po raz pierwszy później niż jej jednostka dominująca, jednostka zależna w swoim sprawozdaniu finansowym dokonuje wyceny swoich aktywów i zobowiązań:

(a) w wartościach bilansowych, które zostałyby ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej, zgodnie z dniem przejścia przez jednostkę dominującą na MSSF, jeżeli nie zostałyby dokonane żadne korekty z tytułu procedur konsolidacji ani z tytułu skutków połączenia jednostek, w ramach którego jednostka dominująca nabyła jednostkę zależną (możliwość ta nie jest dostępna dla jednostki zależnej jednostki inwestycyjnej, określonej w MSSF 10, której wycena musi być dokonana według wartości godziwej przez wynik finansowy); lub

(b) ...

D17 Jeżeli jednak jednostka stosuje MSSF po raz pierwszy później niż jej jednostka zależna (lub jednostka stowarzyszona lub wspólne przedsięwzięcie), jednostka ta w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonuje wyceny aktywów i zobowiązań jednostki zależnej (lub jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia) w tych samych wartościach bilansowych, jakie wykazano w sprawozdaniu finansowym jednostki zależnej (lub jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia), po dokonaniu korekt z tytułu konsolidacji i zastosowaniu metody praw własności oraz korekt z tytułu skutków połączenia jednostek, w ramach którego jednostka nabyła jednostkę zależną. Pomimo tego wymogu jednostka dominująca niebędąca jednostką inwestycyjną nie stosuje wyjątku w zakresie konsolidacji stosowanego przez jednostki zależne jednostek inwestycyjnych. ...

W dodatku E po paragrafie E5 dodano nagłówek i paragrafy E6-E7.

Jednostki inwestycyjne

E6 Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy, która jest jednostką dominującą, ocenia, czy jest jednostką inwestycyjną, określoną w MSSF 10, na podstawie faktów i okoliczności istniejących w dniu przejścia na MSSF.

E7 Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy, która jest jednostką inwestycyjną, określoną w MSSF 10, może stosować przepisy przejściowe określone w paragrafach C3C-C3D MSSF 10 oraz paragrafach 18C-18G MSR 27, jeżeli jej pierwsze sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF dotyczy okresu rocznego kończącego się nie później niż dnia 31 grudnia 2014 r. Odniesienia w przywołanych paragrafach do okresu rocznego bezpośrednio poprzedzającego dzień pierwszego zastosowania oznaczają najwcześniejszy zaprezentowany okres roczny. W konsekwencji odniesienia w tych paragrafach oznaczają dzień przejścia na MSSF.

MSSF 3 Połączenia jednostek

Paragraf 7 został zmieniony oraz dodano paragrafy 2A i 64G.

2A Wymogi niniejszego standardu nie mają zastosowania do nabycia przez jednostkę inwestycyjną, określoną w MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, inwestycji w jednostce zależnej, której wycena musi być dokonana według wartości godziwej przez wynik finansowy.

7 Wytyczne zawarte w MSSF 10 stosuje się do identyfikacji jednostki przejmującej ...

64G Na podstawie dokumentu Jednostki inwestycyjne (Zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27), opublikowanego w październiku 2012 r., zmieniono paragraf 7 oraz dodano paragraf 2A. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. i później. Wcześniejsze stosowanie dokumentu Jednostki inwestycyjne jest dozwolone. Jeżeli jednostka stosuje te zmiany wcześniej, to jednocześnie stosuje również wszystkie zmiany ujęte w dokumencie Jednostki inwestycyjne.

MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji

Paragraf 3 został zmieniony oraz dodano paragraf 44X.

3 Do stosowania niniejszego MSSF zobowiązane są wszystkie jednostki w odniesieniu do wszystkich rodzajów instrumentów finansowych, z wyłączeniem:

(a) tych udziałów w jednostkach zależnych, stowarzyszonych lub we wspólnych przedsięwzięciach, które ujmowane są zgodnie z MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe lub MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach. Jednak w niektórych przypadkach MSSF 10, MSR 27 lub MSR 28 wymagają od jednostki lub zezwalają jednostce, aby ujmowała udziały w jednostkach zależnych, stowarzyszonych lub we wspólnych przedsięwzięciach zgodnie z MSSF 9; w takich przypadkach jednostki stosują wymogi niniejszego MSSF, a w przypadku udziałów wycenianych według wartości godziwej - wymogi MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej. Jednostki stosują również niniejszy MSSF do wszystkich instrumentów pochodnych powiązanych z udziałami w jednostkach zależnych, stowarzyszonych lub we wspólnych przedsięwzięciach, chyba że dany instrument pochodny spełnia definicję instrumentu kapitałowego określoną w MSR 32.

44X Na podstawie dokumentu Jednostki inwestycyjne (Zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27), opublikowanego w październiku 2012 r., zmieniono paragraf 3. Jednostka stosuje tę zmianę w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. i później. Wcześniejsze stosowanie dokumentu Jednostki inwestycyjne jest dozwolone. Jeżeli jednostka stosuje tę zmianę wcześniej, to jednocześnie stosuje również wszystkie zmiany ujęte w dokumencie Jednostki inwestycyjne.

MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Paragrafy 42A i 42B zostały zmienione oraz dodano paragrafy 40A i 58.

40A Jednostka inwestycyjna, określona w MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, nie musi stosować paragrafu 40 pkt c) i d) w odniesieniu do inwestycji w jednostce zależnej, której wycena musi być dokonana według wartości godziwej przez wynik finansowy.

42A Przepływy pieniężne wynikające ze zmian w udziałach własnościowych w jednostce zależnej, które nie skutkują utratą kontroli, klasyfikuje się jako przepływy pieniężne z działalności finansowej, chyba że jednostka zależna jest własnością jednostki inwestycyjnej, określonej w MSSF 10, i jej wycena musi być dokonana według wartości godziwej przez wynik finansowy.

42B Zmiany w udziałach własnościowych w jednostce zależnej, które nie skutkują utratą kontroli, na przykład późniejsze nabycie lub zbycie przez jednostkę dominującą instrumentów kapitałowych jednostki zależnej, ujmuje się jako transakcje na kapitale własnym (zob. MSSF 10), chyba że jednostka zależna jest własnością jednostki inwestycyjnej i jej wycena musi być dokonana według wartości godziwej przez wynik finansowy. Wynikające stąd przepływy pieniężne są klasyfikowane w ten sam sposób, jak inne transakcje z właścicielami, o których mowa w paragrafie 17.

58 Na podstawie dokumentu Jednostki inwestycyjne (Zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27), opublikowanego w październiku 2012 r., zmieniono paragrafy 42A i 42B oraz dodano paragraf 40A. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. i później. Wcześniejsze stosowanie dokumentu Jednostki inwestycyjne jest dozwolone. Jeżeli jednostka stosuje te zmiany wcześniej, to jednocześnie stosuje również wszystkie zmiany ujęte w dokumencie Jednostki inwestycyjne.

MSR 12 Podatek dochodowy

Paragrafy 58 i 68C zostały zmienione oraz dodano paragraf 98C.

58 Bieżący i odroczony podatek ujmuje się jako przychód lub koszt uwzględniany w zyskach lub stratach danego okresu, z wyjątkiem podatków wynikających z:

(a) ...

(b) połączenia jednostek (innego niż nabycie przez jednostkę inwestycyjną, określoną w MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, jednostki zależnej, której wycena musi być dokonana według wartości godziwej przez wynik finansowy) (zob. paragrafy 66-68).

68C Jak wskazano w paragrafie 68A, kwota odliczenia podatkowego (kosztu uzyskania przychodu) (lub oszacowanego przyszłego odliczenia podatkowego ustalanego zgodnie z paragrafem 68B) może się różnić od powiązanego z nią skumulowanego kosztu z tytułu wynagrodzenia. W paragrafie 58 niniejszego standardu wymaga się, aby bieżący i odroczony podatek dochodowy ujmować jako przychód lub obciążenie wpływające na zysk lub stratę danego okresu, z wyjątkiem podatków wynikających z a) transakcji lub zdarzeń, które są ujmowane, w tym samym lub innym okresie, poza zyskami lub stratami lub b) połączeń jednostek (innych niż nabycie przez jednostkę inwestycyjną jednostki zależnej, której wycena musi być dokonana według wartości godziwej przez wynik finansowy). Jeśli kwota odliczenia podatkowego (kosztu uzyskania przychodu) (lub oszacowanego przyszłego odliczenia podatkowego) przewyższa kwotę powiązanego z nią właściwego skumulowanego kosztu z tytułu wynagrodzenia, wskazuje to, iż odliczenie podatkowe (koszt uzyskania przychodu) odnosi się nie tylko do skumulowanego kosztu z tytułu wynagrodzenia, ale również do elementu kapitałowego. W takiej sytuacji nadwyżkę powiązanego bieżącego i odroczonego podatku ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym.

98C Na podstawie dokumentu Jednostki inwestycyjne (Zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27), opublikowanego w październiku 2012 r., zmieniono paragrafy 58 i 68C. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. i później. Wcześniejsze stosowanie dokumentu Jednostki inwestycyjne jest dozwolone. Jeżeli jednostka stosuje te zmiany wcześniej, to jednocześnie stosuje również wszystkie zmiany ujęte w dokumencie Jednostki inwestycyjne.

MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych

Paragrafy 4 i 9 zostały zmienione oraz dodano paragraf 28B.

4 Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz nierozliczone salda należności i zobowiązań w stosunku do innych jednostek w grupie kapitałowej ujawnia się w sprawozdaniu finansowym jednostki. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz nierozliczone salda należności i zobowiązań wewnątrz grupy kapitałowej wyłącza się na etapie sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy, z wyjątkiem takich transakcji i sald między jednostką inwestycyjną a jej jednostkami zależnymi wycenianymi według wartości godziwej przez wynik finansowy.

9 Pojęcia "kontrola", "jednostka inwestycyjna", "współkontrola" i "znaczący wpływ" zdefiniowano, odpowiednio, w MSSF 10, MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach; pojęcia te są stosowane w niniejszym standardzie w znaczeniu podanym w wymienionych MSSF.

28B Na podstawie dokumentu Jednostki inwestycyjne (Zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27), opublikowanego w październiku 2012 r., zmieniono paragrafy 4 i 9. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. i później. Wcześniejsze stosowanie dokumentu Jednostki inwestycyjne jest dozwolone. Jeżeli jednostka stosuje te zmiany wcześniej, to jednocześnie stosuje również wszystkie zmiany ujęte w dokumencie Jednostki inwestycyjne.

MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja

Paragraf 4 został zmieniony oraz dodano paragraf 97N.

4 Niniejszy standard ma zastosowanie we wszystkich jednostkach w odniesieniu do wszystkich rodzajów instrumentów finansowych, z wyjątkiem:

(a) tych udziałów w jednostkach zależnych, stowarzyszonych lub we wspólnych przedsięwzięciach, które są ujmowane zgodnie z MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe lub MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach. Jednak w niektórych przypadkach w MSSF 10, MSR 27 lub MSR 28 wymaga się lub zezwala się, aby jednostka ujmowała udziały w jednostkach zależnych, stowarzyszonych lub we wspólnych przedsięwzięciach w oparciu o MSSF 9; w takich przypadkach jednostki stosują wymogi określone w niniejszym standardzie. Jednostki stosują niniejszy standard również w odniesieniu do wszystkich instrumentów pochodnych powiązanych z udziałami w jednostkach zależnych, stowarzyszonych lub we wspólnych przedsięwzięciach.

97N Na podstawie dokumentu Jednostki inwestycyjne (Zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27), opublikowanego w październiku 2012 r., zmieniono paragraf 4. Jednostka stosuje tę zmianę w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. i później. Wcześniejsze stosowanie dokumentu Jednostki inwestycyjne jest dozwolone. Jeżeli jednostka stosuje tę zmianę wcześniej, to jednocześnie stosuje również wszystkie zmiany ujęte w dokumencie Jednostki inwestycyjne.

MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa

Paragraf 16A został zmieniony oraz dodano paragraf 54. Nowy tekst podkreślono.

16A W uzupełnieniu ujawnienia znaczących zdarzeń i transakcji zgodnie z paragrafami 15-15C, jednostka w informacji dodatkowej do swojego śródrocznego sprawozdania finansowego uwzględnia następujące informacje, jeżeli nie zostały one ujawnione w innym miejscu śródrocznego raportu finansowego. Informacje te ujawnia się zwykle za okres od początku roku obrotowego do dnia sporządzenia raportu.

(a) ..

(k) w przypadku gdy jednostki stają się lub przestają być jednostkami inwestycyjnymi, określonymi w MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe - informacje określone w paragrafie 9B MSSF 12 Ujawnianie udziałów w innych jednostkach.

54 Na podstawie dokumentu Jednostki inwestycyjne (Zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27), opublikowanego w październiku 2012 r., dodano paragraf 16A. Jednostka stosuje tę zmianę w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. Wcześniejsze stosowanie dokumentu Jednostki inwestycyjne jest dozwolone. Jeżeli jednostka stosuje tę zmianę wcześniej, to jednocześnie stosuje również wszystkie zmiany ujęte w dokumencie Jednostki inwestycyjne.

MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena

Paragrafy 2 i 80 zostały zmienione oraz dodano paragraf 103R.

2 Niniejszy standard ma zastosowanie we wszystkich jednostkach w odniesieniu do wszystkich rodzajów instrumentów finansowych, z wyjątkiem:

(a) tych udziałów w jednostkach zależnych, stowarzyszonych lub we wspólnych przedsięwzięciach, które są ujmowane zgodnie z MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe lub MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach. Jednak w niektórych przypadkach w MSSF 10, MSR 27 lub MSR 28 wymaga się lub zezwala się, aby jednostka ujmowała udziały w jednostkach zależnych, stowarzyszonych lub we wspólnych przedsięwzięciach w oparciu o niektóre lub wszystkie wymogi określone w niniejszym standardzie. Jednostki stosują niniejszy standard również w odniesieniu do instrumentów pochodnych powiązanych z udziałami w jednostkach zależnych, stowarzyszonych lub we wspólnych przedsięwzięciach, chyba że dane instrumenty pochodne są zgodne z definicją instrumentu kapitałowego jednostki zawartą w MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja.

(b) ...

(g) wszelkich kontraktów terminowych forward kupna lub sprzedaży jednostki przejmowanej zawieranych pomiędzy jednostką przejmującą i sprzedającym udziałowcem, których rezultatem będzie połączenie jednostek na dzień przejęcia w przyszłości objęte zakresem określonym w MSSF 3 Połączenia jednostek. Termin kontraktu forward nie powinien być dłuższy od rozsądnego okresu, który jest zwykle niezbędny do uzyskania wszelkich koniecznych pozwoleń i zakończenia transakcji;

80 ... Oznacza to, że rachunkowość zabezpieczeń może być stosowana do transakcji pomiędzy jednostkami w tej samej grupie kapitałowej jedynie w jednostkowych lub oddzielnych sprawozdaniach finansowych tych jednostek, natomiast nie może być stosowana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej, z wyjątkiem skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki inwestycyjnej, określonej w MSSF 10, w przypadku którego transakcje między jednostką inwestycyjną a jej jednostkami zależnymi wycenianymi według wartości godziwej przez wynik finansowy nie zostaną wyeliminowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. ...

103R Na podstawie dokumentu Jednostki inwestycyjne (Zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27), opublikowanego w październiku 2012 r., zmieniono paragrafy 2 i 80. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. i później. Wcześniejsze stosowanie dokumentu Jednostki inwestycyjne jest dozwolone. Jeżeli jednostka stosuje te zmiany wcześniej, to jednocześnie stosuje również wszystkie zmiany ujęte w dokumencie Jednostki inwestycyjne.

Zmiany MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach

Paragraf 2 został zmieniony.

2 Aby osiągnąć cel wyznaczony w paragrafie 1 jednostka ujawnia:

(a) znaczące subiektywne oceny i założenia poczynione przy określaniu:

(i) charakteru jej udziałów w innej jednostce lub innym ustaleniu umownym;

(ii) rodzaju wspólnego ustalenia umownego, w którym ma udziały (paragrafy 7-9);

(iii) że w stosownych przypadkach jest zgodna z definicją jednostki inwestycyjnej, (paragraf 9A); oraz

(b) ...

Po paragrafie 9 dodano nagłówek i paragrafy 9A-9B.

Status jednostki inwestycyjnej

9A Gdy jednostka dominująca ustali, że jest jednostką inwestycyjną zgodnie z paragrafem 27 MSSF 10, jednostka inwestycyjna ujawnia informacje dotyczące znaczących subiektywnych ocen i założeń, których dokonała, ustalając, że jest jednostką inwestycyjną. Jeżeli dana jednostka inwestycyjna nie posiada jednej lub kilku cech charakterystycznych jednostki inwestycyjnej (zob. paragraf 28 MSSF 10), ujawnia powody, dla których stwierdziła, że mimo wszystko jest jednostką inwestycyjną.

9B Gdy jednostka staje się lub przestaje być jednostką inwestycyjną, ujawnia zmianę statusu jednostki inwestycyjnej oraz przyczyny zmiany. Ponadto jednostka, która staje się jednostką inwestycyjną, ujawnia wpływ zmiany statusu na sprawozdanie finansowe za prezentowany okres, w tym:

(a) całkowitą wartość godziwą, począwszy od dnia zmiany statusu, jednostek zależnych, w przypadku których przestaje być dokonywana konsolidacja;

(b) całkowity zysk lub całkowitą stratę, o ile takie są, wyliczone zgodnie z paragrafem B101 MSSF 10; oraz

(c) pozycję(-e) w wyniku finansowym, w której(-ych) ujęto zysk lub stratę (jeżeli nie są przedstawione oddzielnie).

Po paragrafie 19 dodano nagłówek i paragrafy 19A-19G.

UDZIAŁY W NIESKONSOLIDOWANYCH JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH (JEDNOSTKI INWESTYCYJNE)

19A Jednostka inwestycyjna, która zgodnie z MSSF 10 musi stosować wyjątek w zakresie konsolidacji i zamiast tego musi ujmować swoje inwestycje w jednostce zależnej według wartości godziwej przez wynik finansowy, ujawnia ten fakt.

19B W przypadku każdej nieskonsolidowanej jednostki zależnej jednostka inwestycyjna ujawnia:

(a) nazwę jednostki zależnej;

(b) podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (oraz państwo rejestracji, jeżeli jest ono inne niż podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) jednostki zależnej; oraz

(c) odsetek udziałów własnościowych posiadanych przez jednostkę inwestycyjną oraz odsetek posiadanych praw głosu w przypadku różnicy między tymi wartościami.

19C Jeżeli jednostka inwestycyjna jest jednostką dominującą innej jednostki inwestycyjnej, jednostka dominująca ujawnia również informacje określone w paragrafie 19B pkt a)-c) w odniesieniu do inwestycji, które są kontrolowane przez jej jednostkę zależną będącą jednostką inwestycyjną. Informacje mogą być ujawnione poprzez ujęcie w sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej sprawozdania finansowego jednostki zależnej (lub jednostek zależnych), zawierającego powyższe informacje.

19D Jednostka inwestycyjna ujawnia:

(a) charakter i zakres wszelkich istotnych ograniczeń (na przykład wynikających z umów kredytowych, wymogów regulacyjnych lub ustaleń umownych) dotyczących zdolności nieskonsolidowanej jednostki zależnej do przeniesienia środków do jednostki inwestycyjnej w formie dywidend pieniężnych lub w celu spłaty pożyczek lub zaliczek udzielonych nieskonsolidowanej jednostce zależnej przez jednostkę inwestycyjną; oraz

(b) wszelkie bieżące zobowiązania lub zamiary w zakresie udzielenia nieskonsolidowanej jednostce zależnej wsparcia finansowego lub innego wsparcia, w tym zobowiązania lub zamiary w zakresie pomocy jednostce zależnej w uzyskaniu wsparcia finansowego.

19E Jeżeli w okresie sprawozdawczym jednostka inwestycyjna lub którakolwiek z jej jednostek zależnych udzieliła, nie mając ku temu obowiązku umownego, wsparcia finansowego lub innego wsparcia nieskonsolidowanej jednostce zależnej (na przykład poprzez nabycie aktywów jednostki zależnej lub instrumentów przez nią wyemitowanych lub poprzez pomoc jednostce zależnej w uzyskaniu wsparcia finansowego), jednostka ujawnia:

(a) rodzaj i kwotę wsparcia udzielonego każdej nieskonsolidowanej jednostce zależnej; oraz

(b) powody udzielenia wsparcia.

19F Jednostka inwestycyjna ujawnia warunki ustaleń umownych, które mogą zawierać wymóg, aby jednostka lub jej nieskonsolidowane jednostki zależne udzieliły wsparcia finansowego nieskonsolidowanej, kontrolowanej, strukturyzowanej jednostce, w tym zdarzenia lub okoliczności, które mogłyby narazić jednostkę sporządzającą sprawozdanie na stratę (na przykład uzgodnienia dotyczące płynności lub czynniki wpływające na rating kredytowy związane z obowiązkami nabycia aktywów jednostki strukturyzowanej lub udzielenia wsparcia finansowego).

19G Jeżeli w okresie sprawozdawczym jednostka inwestycyjna lub którakolwiek z jej nieskonsolidowanych jednostek zależnych udzieliła, nie mając ku temu obowiązku umownego, wsparcia finansowego lub innego wsparcia nieskonsolidowanej, strukturyzowanej jednostce, której jednostka inwestycyjna nie kontrolowała, oraz jeżeli udzielenie wsparcia skutkowało objęciem przez jednostkę inwestycyjną kontroli nad jednostką strukturyzowaną, jednostka inwestycyjna ujawnia wyjaśnienie istotnych czynników prowadzących do podjęcia decyzji o udzieleniu wsparcia.

Po paragrafie 21 dodano paragraf 21A.

21A Jednostka inwestycyjna nie musi ujawniać informacji wymaganych w paragrafie 21 pkt b) i c).

Po paragrafie 25 dodano paragraf 25A.

25A Jednostka inwestycyjna nie musi ujawniać informacji wymaganych w paragrafie 24 w odniesieniu do nieskonsolidowanej jednostki strukturyzowanej, którą kontroluje oraz w przypadku której ujawnia informacje wymagane w paragrafach 19A-19G.

W załączniku A dodano termin.

Następujące terminy zostały zdefiniowane w MSR 27 (zmienionym w 2011 r.), MSR 28 (zmienionym w 2011 r.), MSSF 10 i MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne i są używane w niniejszym standardzie w znaczeniu sprecyzowanym w wyżej wymienionych MSSF:

- jednostka stowarzyszona

- skonsolidowane sprawozdania finansowe

- kontrola nad jednostką

- metoda praw własności

- grupa

- jednostka inwestycyjna

- wspólne ustalenie umowne

- ...

W załączniku C dodano paragraf C1B.

C1B Na podstawie dokumentu Jednostki inwestycyjne (Zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27), opublikowanego w październiku 2012 r., zmieniono paragraf 2 i załącznik A oraz dodano paragrafy 9A-9B, 19A-19G, 21A i 25A. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. i później. Wcześniejsze stosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka stosuje te zmiany wcześniej, to fakt ten ujawnia i stosuje jednocześnie wszystkie zmiany ujęte w dokumencie Jednostki inwestycyjne.

Zmiany MSR 27 Jednostkowe Sprawozdania Finansowe

Paragrafy 5-6 zostały zmienione.

5 Następujące terminy zostały zdefiniowane w załączniku A do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, załączniku A do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne oraz w paragrafie 3 MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach:

- jednostka stowarzyszona

- kontrola jednostki, w której dokonano inwestycji

- grupa kapitałowa

- jednostka inwestycyjna

- współkontrola

- ...

6 Jednostkowe sprawozdania finansowe to sprawozdania prezentowane dodatkowo do skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub dodatkowo do sprawozdań finansowych, w których inwestycje w jednostkach stowarzyszonych lub we wspólnych przedsięwzięciach ujmowane są zgodnie z metodą praw własności, z wyjątkiem okoliczności określonych w paragrafach 8-8A. Jednostkowe sprawozdania finansowe nie muszą być załączane do tych sprawozdań finansowych i nie muszą im towarzyszyć.

Po paragrafie 8 dodano paragraf 8A.

8A Jednostka inwestycyjna, która musi w okresie bieżącym oraz we wszystkich prezentowanych okresach porównawczych stosować wyjątek w zakresie konsolidacji w odniesieniu do wszystkich swoich jednostek zależnych zgodnie z paragrafem 31 MSSF 10, sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe jako swoje jedyne sprawozdanie finansowe.

Po paragrafie 11 dodano paragrafy 11A-11B.

11A Jeżeli zgodnie z paragrafem 31 MSSF 10 jednostka dominująca musi dokonać wyceny swojej inwestycji w jednostce zależnej według wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSSF 9, w ten sam sposób ujmuje również inwestycję w jednostce zależnej w swoim jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

11B Gdy jednostka dominująca przestaje być lub staje się jednostką inwestycyjną, uwzględnia tę zmianę z dniem zmiany statusu w następujący sposób:

(a) gdy jednostka przestaje być jednostką inwestycyjną, jednostka ta zgodnie z paragrafem 10:

(i) ujmuje inwestycję w jednostce zależnej według kosztu. Wartość godziwą jednostki zależnej na dzień zmiany statusu wykorzystuje się jako zakładany koszt na ten dzień; lub

(ii) w dalszym ciągu ujmuje inwestycję w jednostce zależnej zgodnie z MSSF 9;

(b) gdy jednostka staje się jednostką inwestycyjną, inwestycję w jednostce zależnej ujmuje według wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSSF 9. Różnicę między poprzednią wartością bilansową jednostki zależnej a wartością godziwą na dzień zmiany statusu inwestora ujmuje się jako zysk lub stratę w rachunku zysków i strat. Łączną kwotę korekty wartości godziwej uprzednio ujętej w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do tych jednostek zależnych należy traktować tak, jakby jednostka inwestycyjna zbyła te jednostki zależne w dniu zmiany statusu.

Po paragrafie 16 dodano paragraf 16A.

16A Gdy jednostka inwestycyjna, która jest jednostką dominującą (inną niż jednostka dominująca określona w paragrafie 16), zgodnie z paragrafem 8A sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe jako swoje jedyne sprawozdanie finansowe, ujawnia ona ten fakt. Jednostka inwestycyjna ujawnia również informacje dotyczące jednostek inwestycyjnych zgodnie z wymogami określonymi w MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach.

Paragraf 17 został zmieniony.

17 W przypadku gdy jednostka dominująca (inna niż jednostka dominująca określona w paragrafach 16-16A) lub inwestor sprawujący współkontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji, lub wywierający znaczący wpływ na taką jednostkę, sporządza jednostkowe sprawozdania finansowe, dana jednostka dominująca lub inwestor wskazuje sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF 10, MSSF 11 lub MSR 28 (zmienionym w 2011 r.), z którymi te jednostkowe sprawozdania finansowe są powiązane. Jednostka dominująca lub inwestor ujawnia również w swoich jednostkowych sprawozdaniach finansowych:

a) ...

Paragraf 18 został zmieniony.

18 ... Jeżeli jednostka zastosuje niniejszy standard wcześniej, to ujawnia ten fakt i stosuje jednocześnie MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12 i MSR 28 (zmieniony w 2011 r.).

Po paragrafie 18 dodano paragrafy 18A-18I.

18A Na podstawie dokumentu Jednostki inwestycyjne (Zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27), opublikowanego w październiku 2012 r., zmieniono paragrafy 5, 6, 17 i 18 oraz dodano paragrafy 8A, 11A-11B, 16A i 18B-18I. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. i później. Wcześniejsze stosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka stosuje te zmiany wcześniej, to fakt ten ujawnia i stosuje jednocześnie wszystkie zmiany ujęte w dokumencie Jednostki inwestycyjne.

18B Jeżeli na dzień pierwszego zastosowania zmian określonych w dokumencie Jednostki inwestycyjne (który na potrzeby niniejszego MSSF przypada na początek rocznego okresu sprawozdawczego, w odniesieniu do którego zmiany te są zastosowane po raz pierwszy) jednostka dominująca stwierdza, że jest jednostką inwestycyjną, stosuje ona paragrafy 18C-18I w odniesieniu do swojej inwestycji w jednostce zależnej.

18C Na dzień pierwszego zastosowania jednostka inwestycyjna, która uprzednio dokonywała wyceny swojej inwestycji w jednostce zależnej według kosztu, dokonuje wyceny tej inwestycji według wartości godziwej przez wynik finansowy, jak gdyby wymogi niniejszego MSSF zawsze obowiązywały. Jednostka inwestycyjna retrospektywnie dokonuje korekty okresu rocznego bezpośrednio poprzedzającego dzień pierwszego zastosowania oraz dokonuje, na początek bezpośrednio poprzedzającego okresu, korekty zysków zatrzymanych w odniesieniu do różnicy między:

(a) poprzednią wartością bilansową inwestycji; a

(b) wartością godziwą inwestycji dokonanej przez inwestora w jednostce zależnej.

18D Na dzień pierwszego zastosowania jednostka inwestycyjna, które uprzednio dokonywała wyceny swojej inwestycji w jednostce zależnej według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, w dalszym ciągu dokonuje wyceny tej inwestycji według wartości godziwej. Łączna kwota korekty wartości godziwej uprzednio ujętej w innych całkowitych dochodach zostaje przeniesiona do zysków zatrzymanych z początkiem okresu rocznego bezpośrednio poprzedzającego datę pierwszego zastosowania.

18E Na dzień pierwszego zastosowania jednostka inwestycyjna nie dokonuje korekt wcześniejszych zapisów księgowych dotyczących udziału w jednostce zależnej, którego wyceny uprzednio dokonywała według wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSSF 9, co dopuszcza się w paragrafie 10.

18F Przed datą przyjęcia MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej jednostka inwestycyjna stosuje kwoty wartości godziwej zgłoszone uprzednio inwestorom lub kierownictwu, jeżeli kwoty te stanowią kwotę, za jaką na dzień wyceny inwestycja ta mogłaby zostać wymieniona w ramach transakcji zawartej na warunkach rynkowych pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji.

18G Jeżeli dokonanie wyceny inwestycji w jednostce zależnej zgodnie z paragrafami 18C-18F jest niewykonalne w praktyce (w rozumieniu MSR 8 Zasada (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów), jednostka inwestycyjna stosuje wymogi niniejszego MSSF z początkiem najwcześniejszego okresu, w odniesieniu do którego zastosowanie paragrafów 18C-18F jest wykonalne w praktyce, a którym może być okres bieżący. Inwestor retrospektywnie dokonuje korekty okresu rocznego bezpośrednio poprzedzającego dzień pierwszego zastosowania, o ile początek najwcześniejszego okresu, w odniesieniu do którego zastosowanie niniejszego paragrafu jest wykonalne w praktyce, nie przypada w okresie bieżącym. Gdy wycena w wartości godziwej jednostki zależnej przez jednostkę inwestycyjną staje się wykonalna w praktyce przed początkiem bezpośrednio poprzedzającego okresu, inwestor dokonuje korekty kapitału własnego na początek bezpośrednio poprzedzającego okresu w odniesieniu do różnicy między:

(a) poprzednią wartością bilansową inwestycji; a

(b) wartością godziwą inwestycji dokonanej przez inwestora w jednostce zależnej.

Jeżeli najwcześniejszym okresem, w odniesieniu do którego zastosowanie niniejszego paragrafu jest wykonalne w praktyce, jest okres bieżący, korektę kapitału własnego ujmuje się na początek okresu bieżącego.

18H Jeżeli jednostka inwestycyjna zbyła inwestycję w jednostce zależnej lub utraciła nad nią kontrolę przed dniem pierwszego zastosowania zmian określonych w dokumencie Jednostki inwestycyjne, jednostka inwestycyjna nie musi dokonywać korekt wcześniejszych zapisów księgowych dotyczących tej inwestycji.

18I Pomimo że w paragrafach 18C-18G mowa jest tylko o okresie rocznym bezpośrednio poprzedzającym dzień pierwszego zastosowania ("bezpośrednio poprzedzającym okresie"), jednostka może również przedstawić skorygowane dane porównawcze za wcześniejsze zaprezentowane okresy, choć nie ma ona takiego obowiązku. Jeżeli jednostka faktycznie przedstawia skorygowane dane porównawcze za wcześniejsze okresy, wszystkie odniesienia do "bezpośrednio poprzedzającego okresu" w paragrafach 18C-18G oznaczają "najwcześniejszy zaprezentowany skorygowany okres porównawczy". Jeżeli jednostka przedstawia nieskorygowane dane porównawcze za wcześniejsze okresy, wyraźnie wskazuje dane, które nie zostały skorygowane; stwierdza, że zostały one sporządzone według innej zasady oraz objaśnia tę zasadę.

1 Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.
2 Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1.
3 W paragrafie C7 MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe stwierdza się, że "jeżeli jednostka stosuje niniejszy MSSF, ale jeszcze nie stosuje MSSF 9, odniesienie niniejszego MSSF do MSSF 9 należy rozumieć jako odniesienie do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.