Rozporządzenie 1165/2006 zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1001/2006 ustalającego maksymalną kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 12. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.208.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1165/2006
z dnia 28 lipca 2006 r.
zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1001/2006 ustalającego maksymalną kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 12. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych(1), w szczególności jego art. 10,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2006(3) określiło kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy przewidzianego w art. 53 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 w ramach 12. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005.

(2) W wyniku błędu administracyjnego kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy określona w art. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1001/2006 nie odpowiada rzeczywistej kwocie, która powinna zostać określona.

(3) Należy zatem wprowadzić sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1001/2006. Ponieważ prawidłowa kwota zabezpieczenia jest niższa niż wstępnie przewidziana kwota, sprostowane rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1001/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1001/2006 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

"Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 53 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, ustala się na 22 EUR/100 kg.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2) Dz.U. L 308 z 25.11.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 20).

(3) Dz.U. L 179 z 1.7.2006, str. 35.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.