Rozporządzenie 1151/2010 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w odniesieniu do ustaleń dotyczących raportów jakości i ich struktury oraz formatu technicznego przekazywania danych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.324.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1151/2010
z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w odniesieniu do ustaleń dotyczących raportów jakości i ich struktury oraz formatu technicznego przekazywania danych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań 1 , w szczególności jego art. 5 ust. 5 i art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 763/2008 ustanawia wspólne zasady dotyczące dostarczania co dziesięć lat wyczerpujących danych na temat ludności i mieszkań.

(2) W celu przeprowadzenia oceny jakości danych przekazywanych Komisji (Eurostatowi) przez państwa członkowskie konieczne jest określenie ustaleń dotyczących raportów jakości i ich struktury.

(3) W celu zapewnienia właściwego przekazywania danych i metadanych format techniczny powinien być jednakowy dla wszystkich państw członkowskich. Konieczne jest zatem przyjęcie odpowiedniego formatu technicznego, który ma być stosowany do przekazywania danych.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa strukturę i ustalenia dotyczące raportów jakości przedstawianych przez państwa członkowskie w odniesieniu do jakości przekazywanych Komisji (Eurostatowi) danych ze spisów powszechnych ludności i mieszkań za rok referencyjny 2011 przeprowadzonych w tych państwach oraz format techniczny przekazywania danych w celu spełnienia wymogów rozporządzenia (WE) nr 763/2008.

Artykuł  2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje i specyfikacje techniczne określone w rozporządzeniu (WE) nr 763/2008 oraz w rozporządzeniach Komisji (WE) nr 1201/2009 2  i (UE) nr 519/2010 3 . Zastosowanie mają również następujące definicje:

(1)
"jednostka statystyczna" oznacza podstawową jednostkę obserwacji, a mianowicie osobę fizyczną, gospodarstwo domowe, rodzinę, pomieszczenie mieszkalne lub mieszkanie konwencjonalne;
(2)
"spisywanie indywidualne" oznacza, że informacje na temat każdej jednostki statystycznej uzyskuje się w taki sposób, aby cechy dotyczące tych jednostek mogły być zapisywane odrębnie i mogły być krzyżowane z innymi cechami;
(3)
"równoczesność" oznacza, że informacje uzyskane w spisie powszechnym odnoszą się to tego samego okresu (dzień referencyjny);
(4)
"powszechność na określonym terytorium" oznacza, że przekazywane dane dotyczą wszystkich jednostek statystycznych w obrębie ściśle określonego terytorium; jeżeli jednostkami statystycznymi są osoby "powszechność na określonym terytorium" oznacza, że przekazywane dane oparte są na informacjach dotyczących wszystkich osób posiadających miejsce zamieszkania na określonym terytorium (ludność ogółem);
(5)
"dostępność danych dotyczących małych obszarów" oznacza dostępność danych dotyczących małych obszarów geograficznych oraz małych grup jednostek statystycznych;
(6)
"ustalona okresowość" oznacza zdolność do regularnego przeprowadzania spisów powszechnych na początku każdej dekady, z uwzględnieniem ciągłości rejestrów;
(7)
"populacja docelowa" oznacza zbiór wszystkich jednostek statystycznych na określonym obszarze geograficznym w dniu referencyjnym, które kwalifikują się do przekazywania informacji dotyczących co najmniej jednego szczegółowego tematu; populacja docelowa obejmuje każdą ważną jednostkę statystyczną dokładnie jeden raz;
(8)
"szacunkowa populacja docelowa" oznacza dostępną populację jak najbardziej zbliżoną do populacji docelowej; szacunkowa populacja docelowa składa się z populacji objętej spisem powszechnym powiększonej o niedoszacowanie i pomniejszonej o przeszacowanie;
(9)
"populacja objęta spisem powszechnym" oznacza zbiór jednostek statystycznych, który jest faktycznie reprezentowany w wynikach spisu dotyczących co najmniej jednego szczegółowego tematu w odniesieniu do określonej populacji docelowej; zapisy danych dotyczących populacji objętej spisem powszechnym są zapisami danych w źródle danych dla określonej populacji docelowej, z uwzględnieniem wszystkich zapisów imputowanych oraz z wyłączeniem wszystkich usuniętych zapisów; jeżeli zgodnie z zasadą metodyczną źródło danych obejmuje zapisy danych dotyczące jedynie próby jednostek statystycznych w jej szacunkowej populacji docelowej, to populacja objęta spisem powszechnym obejmuje, poza jednostkami statystycznymi w próbie, uzupełniający zbiór jednostek statystycznych;
(10)
"uzupełniający zbiór jednostek statystycznych" oznacza zbiór tych jednostek statystycznych, które należą do szacunkowej populacji docelowej, ale w odniesieniu do których źródło danych nie zawiera żadnych zapisów w wyniku zastosowanej metody doboru próby;
(11)
"ocena zakresu" oznacza badanie różnicy między określoną populacją docelową a populacją objętą spisem powszechnym;
(12)
"spis kontrolny" oznacza badanie przeprowadzone wkrótce po spisie do celów oceny zakresu i zawartości;
(13)
"niedoszacowanie" oznacza zbiór wszystkich jednostek statystycznych, które należą do określonej populacji docelowej, ale nie zostały włączone od odpowiadającej jej populacji objętej spisem powszechnym;
(14)
"przeszacowanie" oznacza zbiór wszystkich jednostek statystycznych, które włączono do populacji objętej spisem powszechnym w celu przygotowania sprawozdania na temat określonej populacji docelowej, a które nie należą do populacji docelowej;
(15)
"imputacja jednostkowa" oznacza przypisanie hipotetycznego, ale prawdopodobnego zapisu danych do dokładnie jednego obszaru geograficznego na najbardziej szczegółowym poziomie geograficznym, dla jakiego przygotowywane są dane ze spisu powszechnego, jak również imputowanie takiego zapisu danych w źródle danych;
(16)
"usuwanie zapisu" oznacza czynność usunięcia lub pominięcia zapisu danych, który znajduje się w źródle danych wykorzystywanym do przekazania informacji o określonej populacji docelowej, ale który nie przekazuje żadnych istotnych informacji na temat którejkolwiek jednostki statystycznej w ramach populacji docelowej;
(17)
"imputacja pozycyjna" oznacza wprowadzenie hipotetycznej, ale prawdopodobnej informacji do zapisu danych, jeżeli zapis danych już istnieje w źródle danych, ale nie zawiera takiej informacji;
(18)
"źródło danych" oznacza zbiór zapisów danych odnośnie do jednostek statystycznych lub zdarzeń związanych z jednostkami statystycznymi, które stanowią podstawę do opracowania danych ze spisu powszechnego dotyczących co najmniej jednego szczegółowego tematu w odniesieniu do określonej populacji docelowej;
(19)
"dane z rejestru" oznaczają dane znajdujące się w rejestrze lub pochodzące z rejestru;
(20)
"dane z kwestionariusza" oznaczają dane uzyskane pierwotnie od respondentów za pomocą kwestionariusza w kontekście gromadzenia danych statystycznych, które odnoszą się do określonego okresu;
(21)
"rejestr" oznacza repozytorium, w którym przechowuje się informacje na temat jednostek statystycznych i które jest bezpośrednio aktualizowane podczas zdarzeń mających wpływ na jednostki statystyczne;
(22)
"łączenie zapisów" oznacza proces łączenia informacji z różnych źródeł danych poprzez porównywanie zapisów odnośnie do poszczególnych jednostek statystycznych i łączenie informacji na temat każdej jednostki statystycznej, jeżeli zapisy odnoszą się do tej samej jednostki;
(23)
"dopasowywanie rejestrów" oznacza łączenie zapisów w przypadku, gdy wszystkie dopasowane źródła danych znajdują się w rejestrach;
(24)
"pozyskiwanie danych" oznacza proces pozyskiwania informacji dotyczących spisu powszechnego z informacji zawartych w rejestrze i dotyczących poszczególnych jednostek statystycznych;
(25)
"kodowanie" oznacza proces przekształcania informacji na kody reprezentujące klasy w ramach systemu klasyfikacji;
(26)
"zmienna identyfikująca" oznacza zmienną w zapisach danych w źródle danych lub w dowolnym wykazie jednostek statystycznych, którą stosuje się:
do oceny, czy źródło danych (lub wykaz jednostek statystycznych) zawiera nie więcej niż jeden zapis danych dla każdej jednostki statystycznej lub
w celu łączenia zapisów;
(27)
"utrwalanie" oznacza proces, za pomocą którego zgromadzone dane przekształca się w formę czytelną dla urządzeń;
(28)
"edycja zapisów" oznacza proces sprawdzania i modyfikowania zapisów danych w celu zapewnienia ich wiarygodności, zachowując jednocześnie znaczną część tych zapisów;
(29)
"wyprowadzanie gospodarstwa domowego" oznacza identyfikowanie prywatnego gospodarstwa domowego zgodnie z koncepcją jednostki mieszkaniowej zdefiniowaną w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1201/2009 w temacie: Pozycja osoby w gospodarstwie domowym;
(30)
"wyprowadzanie rodziny" oznacza identyfikowanie rodziny na podstawie informacji o tym, czy osoby mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym, przy czym informacje na temat związków rodzinnych między osobami są niedostępne lub niepełne; pojęcie "rodziny" określono jako "rodzinę biologiczną" w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1201/2009 w temacie: Pozycja osoby w rodzinie;
(31)
"brak informacji o jednostce" oznacza nieuzyskanie żadnych danych od jednostki statystycznej, która znajduje się w populacji objętej spisem powszechnym;
(32)
"brak informacji o pozycji" oznacza nieuzyskanie danych na temat co najmniej jednego szczegółowego tematu w odniesieniu do jednostki statystycznej, która znajduje się w populacji objętej spisem powszechnym, przy czym w odniesieniu do takiej jednostki statystycznej można uzyskać dane na temat co najmniej jednego innego zagadnienia;
(33)
"kontrola ujawniania danych statystycznych" oznacza metody i procesy zastosowane w celu zminimalizowania ryzyka ujawnienia informacji na temat poszczególnych jednostek statystycznych, przy jednoczesnym udostępnianiu jak największej ilości informacji statystycznych;
(34)
"szacowanie" oznacza obliczanie statystyk lub danych szacunkowych przy zastosowaniu wzoru matematycznego lub algorytmu do dostępnych danych;
(35)
"współczynnik zmienności" oznacza błąd standardowy (pierwiastek kwadratowy ze zmiennej estymatora) podzielony przez oczekiwaną wartość estymatora;
(36)
"błąd w założeniach modelu" oznacza błąd wynikający z podstawowych założeń przyjętych podczas szacowania i związany z niepewnością lub brakiem danych szczegółowych;
(37)
"definicja struktury danych" oznacza zbiór metadanych strukturalnych związanych ze zbiorem danych, który obejmuje informacje na temat sposobu łączenia pojęć z pomiarami, wymiarami i atrybutami hipersześcianu oraz informacje na temat przedstawienia danych i powiązanych metadanych opisowych.
Artykuł  3

Metadane i raportowanie w zakresie jakości

1. 
Do dnia 31 marca 2014 r. państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) informacje ogólne określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia oraz dane dotyczące jakości i metadane określone w załącznikach II i III do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do spisów powszechnych ludności i mieszkań za rok referencyjny 2011 przeprowadzonych w tych państwach oraz w odniesieniu do danych i metadanych przekazanych Komisji (Eurostatowi) zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) nr 519/2010.
2. 
W celu spełnienia wymogów ust. 1 państwa członkowskie dokonują oceny zakresu swoich spisów powszechnych ludności i mieszkań za rok referencyjny 2011 oraz przypadków imputacji jednostkowej i usuwania zapisów danych.
3. 
W kontekście niniejszego rozporządzenia stosuje się rozporządzenie (WE) nr 223/2009 4  oraz określoną w zaleceniu Komisji 2009/498/WE 5  strukturę metadanych Euro SDMX do opracowywania i wymiany metadanych referencyjnych (w tym dotyczących jakości).
Artykuł  4

Źródła danych

Dowolne źródło danych jest w stanie zapewnić informacje niezbędne do spełnienia wymogów rozporządzenia (WE) nr 763/2008, w szczególności informacje:

odpowiadające podstawowym właściwościom wymienionym w art. 2 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 763/2008 oraz zdefiniowanym w art. 2 pkt 2-6,
reprezentujące populację docelową,
zgodne ze stosownymi specyfikacjami technicznymi określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1201/2009 oraz
stanowiące wkład w zapewnienie danych do programu danych statystycznych ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 519/2010.
Artykuł  5

Dostęp do istotnych informacji

Na wniosek Komisji (Eurostatu) państwa członkowskie zapewniają Komisji (Eurostatowi) dostęp do wszelkich informacji istotnych dla oceny jakości przekazywanych danych i metadanych, zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) nr 519/2010, z wyłączeniem przekazywania Komisji i przechowywania przez Komisję wszelkich danych jednostkowych i danych poufnych.

Artykuł  6 6

Format techniczny przekazywania danych

Formatem technicznym, w którym należy przekazywać dane i metadane za rok referencyjny 2011, jest format SDMX (ang. Statistical Data and Metadata eXchange). Państwa członkowskie przekazują wymagane dane, zachowując zgodność z definicjami struktury danych i powiązanymi specyfikacjami technicznymi określonymi przez Komisję (Eurostat). Państwa członkowskie przechowują dane i metadane za rok referencyjny 2011 do dnia 1 stycznia 2035 r. Państwa członkowskie nie są zobowiązane do zmiany lub rewizji tych danych po dniu 1 stycznia 2025 r. Państwa członkowskie, które zdecydują się na zmianę lub rewizję danych, informują o tym Komisję (Eurostat) przed dokonaniem tych zmian lub rewizji.

Artykuł  7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2010 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 

Informacje ogólne

Struktura informacji ogólnych dotyczących spisów powszechnych ludności i mieszkań przeprowadzonych w państwach członkowskich za rok referencyjny 2011 obejmuje następujące sekcje:

1. PRZEGLĄD

1.1. Kontekst prawny

1.2. Odpowiedzialne organy

1.3. Odniesienia do innych stosownych dokumentów (np. krajowe raporty dotyczące jakości) (nieobowiązkowe)

2. ŹRÓDŁA DANYCH(1)

2.1. Klasyfikacja źródeł danych zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 763/2008

2.2. Wykaz źródeł danych wykorzystanych do celów spisu powszechnego z 2011 r.(2)

2.3. Macierz "źródła danych x tematy"

2.4. Zakres, w jakim źródła danych odpowiadają podstawowym właściwościom (art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 763/2008)

2.4.1. Spisywanie indywidualne

2.4.2. Równoczesność

2.4.3. Powszechność na określonym terytorium

2.4.4. Dostępność danych dotyczących małych obszarów

2.4.5. Ustalona okresowość

3. FAZY PROCESU SPISOWEGO

3.1. Dzień referencyjny zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 763/2008

3.2. Przygotowanie i wykonanie gromadzenia danych

3.2.1. Dane z kwestionariusza

3.2.1.1. Opracowanie i testowanie kwestionariuszy (w tym egzemplarzy wszystkich kwestionariuszy końcowych)

3.2.1.2. Przygotowanie wszelkich wykazów adresów, przygotowanie prac w terenie, tworzenie map, kampania informacyjna

3.2.1.3. Gromadzenie danych (w tym prace w terenie)

3.2.2. Dane z rejestru

3.2.2.1. Tworzenie nowych rejestrów począwszy od 2001 r. (w stosownych przypadkach)

3.2.2.2. Przekształcenie istniejących rejestrów począwszy od 2001 r. (z uwzględnieniem zmian w treści rejestrów, dostosowania populacji objętej spisem powszechnym, dostosowania definicji lub specyfikacji technicznych) (w stosownych przypadkach)

3.2.2.3. Prowadzenie rejestrów (w odniesieniu do każdego rejestru wykorzystanego do spisu powszechnego z 2011 r.) z uwzględnieniem:

- zawartości rejestru (zarejestrowanych jednostek statystycznych i informacji na temat jednostek statystycznych, ewentualnej edycji zapisów lub imputacji pozycyjnej w rejestrze);

- obowiązków administracyjnych;

- prawnego obowiązku rejestrowania informacji, zachęt do podawania prawdziwych informacji lub możliwych przyczyn podawania nieprawdziwych informacji;

- opóźnień w raportowaniu, w szczególności opóźnień z przyczyn prawnych lub urzędowych, opóźnień w zakresie rejestracji danych, przedstawiania informacji po terminie;

- oceny i pozwolenia na niedokonywanie rejestracji, niedokonywanie wyrejestrowania, wielokrotnej rejestracji;

- wszelkich poważnych zmian rejestru, które mają wpływ na dane objęte spisem powszechnym z 2011 r., okresowości zmian rejestru;

- stabilności (porównywalność informacji na temat zarejestrowanej populacji w czasie) (nieobowiązkowe);

- wykorzystania, w tym "statystycznego wykorzystania rejestru w celu innym niż spis powszechny" oraz "wykorzystania rejestru do innych celów niż cele statystyczne (np. do celów administracyjnych)".

3.2.2.4. Dopasowywanie rejestrów (z uwzględnieniem zmiennej identyfikującej lub zmiennych identyfikujących stosowanych w celu łączenia zapisów)

3.2.2.5. Pozyskiwanie danych

3.3. Przetwarzanie i ocena

3.3.1. Przetwarzanie danych (w tym utrwalanie, kodowanie, zmienna identyfikująca (zmienne identyfikujące), edycja zapisów, imputacja jednostkowa, usuwanie zapisów, szacowanie, łączenie zapisów z uwzględnieniem zmiennej identyfikującej lub zmiennych identyfikujących stosowanych w celu łączenia zapisów, wyprowadzanie gospodarstw domowych i rodzin)

3.3.2. Ocena jakości i zakresu, badanie (badania) kontrolne (w stosownych przypadkach), ostateczne zatwierdzenie danych

3.4. Rozpowszechnianie danych (kanały rozpowszechniania, zapewnienie poufności informacji statystycznych, w tym kontrola ujawniania danych statystycznych)

3.5. Środki służące zapewnieniu opłacalności

(1) Informacje przekazywane w odniesieniu do sekcji 2 muszą być kompletne i nie mogą się na siebie nakładać, tzn. musi być możliwe przypisanie każdego tematu do dokładnie jednego źródła danych.

(2) W przypadku źródeł danych, które powstają w wyniku łączenia zapisów, wykaz obejmuje informacje na temat zarówno nowego źródła danych, jak i wszystkich pierwotnych źródeł danych, z których otrzymano nowe źródła danych.

ZAŁĄCZNIK  II 

Dane dotyczące jakości i metadane

Dane dotyczące jakości i metadane na temat źródeł danych i tematów obejmują wymienione poniżej elementy.

1. TRAFNOŚĆ

1.1. Adekwatność źródeł danych

Państwa członkowskie muszą przekazywać informacje na temat adekwatności źródeł danych, w szczególności na temat wpływu jakichkolwiek znacznych odchyleń od podstawowych właściwości spisów powszechnych ludności i mieszkań lub od wymaganych definicji i pojęć, jeżeli takie odstępstwa znacznie utrudniają odpowiednie wykorzystanie przekazywanych danych.

1.2. Kompletność

Poniższe dane należy dostarczyć dla:

- wszystkich obszarów geograficznych na następujących poziomach: poziom krajowy, NUTS 1, NUTS 2,

- wszystkich hipersześcianów(1) i wszystkich głównych rozkładów brzegowych(1):

(1) liczba wszystkich specjalnych wartości komórek "niedostępne";

(2) liczba specjalnych wartości komórek "niedostępne", oznaczonych znacznikiem "niewiarygodne";

(3) liczba specjalnych wartości komórek "niedostępne", oznaczonych znacznikiem "poufne";

(4) liczba numerycznych wartości komórek oznaczonych znacznikiem "niewiarygodne".

2. DOKŁADNOŚĆ

Poniższe informacje:

- należy przekazywać dla każdego źródła danych (sekcja 2.1.) oraz dla każdego tematu (sekcja 2.2.) w odniesieniu do liczby osób(2) oraz

- można przekazywać dla źródeł danych (sekcja 2.1.) i tematów (sekcja 2.2.) w odniesieniu do liczby jednostek statystycznych innych niż osoby (nieobowiązkowe)

2.1. Źródła danych(3)

Dane wymagane zgodnie z pkt 2.1.1. należy przekazywać dla wszystkich obszarów geograficznych na następujących poziomach: poziom krajowy, NUTS 1, NUTS 2. Metadane wyjaśniające wymagane zgodnie z pkt 2.1.2. należy przekazywać w odniesieniu do poziomu krajowego.

2.1.1. Dane

(1) Populacja objęta spisem powszechnym: wartość bezwzględna i odsetek szacunkowej populacji docelowej.

(2) Szacunkowa populacja docelowa(4): wartość bezwzględna.

(3) Niedoszacowanie (szacunkowe): wartość bezwzględna i odsetek populacji objętej spisem powszechnym.

(4) Przeszacowanie (szacunkowe): wartość bezwzględna i odsetek populacji objętej spisem powszechnym.

(5) Liczba wszystkich przypadków imputacji jednostkowej(5): wartość bezwzględna i odsetek populacji objętej spisem powszechnym.

(6) Liczba wszystkich przypadków usunięcia zapisów(6): wartość bezwzględna i odsetek populacji objętej spisem powszechnym.

(7) Ponadto w odniesieniu do prób: uzupełniający zbiór jednostek statystycznych(7): wartość bezwzględna.

(8) Liczba nieimputowanych zapisów w źródle danych w odniesieniu do jednostek statystycznych należących do populacji docelowej: wartość bezwzględna(8), odsetek populacji objętej spisem powszechnym(8), odsetek szacunkowej populacji docelowej(9) oraz odsetek wszystkich nieimputowanych zapisów w źródle danych (przed usunięciem jakichkolwiek zapisów)(10)

(9) Ponadto w przypadku danych z kwestionariusza w źródle danych(11): brak informacji o jednostce (przed imputacją jednostkową): wartość bezwzględna i odsetek populacji objętej spisem powszechnym.

2.1.2. Metadane wyjaśniające

Metadane wyjaśniające zawierają opisy:

- działań służących ocenie niedoszacowania i przeszacowania, w tym informacji na temat jakości danych szacunkowych dotyczących niedoszacowania i przeszacowania,

- wszelkich metod stosowanych do imputowania lub usuwania zapisów dotyczących jednostek statystycznych,

- wszelkich metod stosowanych do ważenia zapisów danych w odniesieniu do jednostek statystycznych,

- ponadto w przypadku danych z kwestionariusza w źródle danych(11): wszelkich środków służących do identyfikowania i ograniczania występowania przypadków braku informacji o jednostce lub innych środków służących do korygowania błędów podczas gromadzenia danych.

2.2. Tematy

Dane wymagane zgodnie z pkt 2.2.1. muszą dotyczyć wszystkich obszarów geograficznych na następujących poziomach: poziom krajowy, NUTS 1, NUTS 2. Metadane wyjaśniające wymagane zgodnie z pkt 2.2.2. należy przekazywać w odniesieniu do poziomu krajowego.

2.2.1. Dane

(1) Populacja objęta spisem powszechnym(12): wartość bezwzględna.

(2) Liczba zapisów danych(13), które zawierają informacje na dany temat: nieważona(14) wartość bezwzględna, nieważony(14) odsetek populacji objętej spisem powszechnym.

(3) Liczba imputowanych zapisów danych(13)(15), które zawierają informacje na dany temat: nieważona(14) wartość bezwzględna, nieważony(14) odsetek populacji objętej spisem powszechnym.

(4) Imputacja pozycyjna(13),(15) dotycząca danego tematu: nieważona(14) wartość bezwzględna, nieważony(14) odsetek populacji objętej spisem powszechnym.

(5) Brak informacji o pozycji(13) (przed imputacją pozycyjną) w odniesieniu do danego tematu: nieważona(14) wartość bezwzględna, nieważony(14) odsetek populacji objętej spisem powszechnym.

(6) Liczba nieimputowanych obserwacji na dany temat(13),(16): nieważona(14) wartość bezwzględna, nieważony(14) odsetek populacji objętej spisem powszechnym.

(7) Przekazywane dane(17) w odniesieniu do hipersześcianu określonego w tabeli zawartej w załączniku III dla danego tematu(18): wartość bezwzględna, odsetek populacji objętej spisem powszechnym.

(8) Liczba nieimputowanych zapisów danych(13), które zawierają nieimputowane informacje na dany temat w podziale zgodnym z hipersześcianem określonym w tabeli zawartej w załączniku III dla danego tematu(18): nieważona(14) wartość bezwzględna, nieważony(14) odsetek populacji objętej spisem powszechnym.

(9) Ponadto w przypadku tematów, o których informacje zebrano za pomocą próby: współczynnik zmienności(19) dla komórek w hipersześcianie określonym w załączniku III dla danego tematu(18).

2.2.2. Metadane wyjaśniające

Metadane wyjaśniające zawierają opisy metody używanej w przypadku braku odpowiedzi o pozycji w odniesieniu do danego tematu.

W przypadku tematów, o których informacje zebrano za pomocą próby, metadane zawierają również opisy:

- projektu doboru próby,

- możliwych błędów w szacunkach spowodowanych błędami założeń modelowych,

- wzorów i algorytmów stosowanych do obliczeń błędu standardowego.

3. TERMINOWOŚĆ I PUNKTUALNOŚĆ

Następujące informacje należy przekazywać w odniesieniu do poziomu krajowego:

(1) data kalendarzowa (daty kalendarzowe) przekazania danych Komisji (Eurostat) w podziale na hipersześciany(1);

(2) data kalendarzowa (daty kalendarzowe) ostatecznej weryfikacji przekazanych danych w podziale na hipersześciany(1);

(3) data kalendarzowa (daty kalendarzowe) przekazania metadanych(20).

W przypadku istotnych zmian (rewizji) dokonanych w dniu 1 kwietnia 2014 r. lub w późniejszym terminie państwa członkowskie muszą przekazać Komisji (Eurostatowi) oddzielnie informacje o odnośnej dacie kalendarzowej (odnośnych datach kalendarzowych) w terminie jednego tygodnia od dokonania każdej takiej istotnej zmiany.

4. DOSTĘPNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ (NIEOBOWIĄZKOWE)

Państwa członkowskie mogą przekazać informacje na temat warunków dostępu do danych i metadanych, które udostępniają w odniesieniu do swoich spisów powszechnych ludności i mieszkań z 2011 r., z uwzględnieniem informacji dotyczących mediów, wsparcia, dokumentacji, strategii cenowych lub wszelkich ograniczeń.

5. PORÓWNYWALNOŚĆ

W odniesieniu do każdego tematu państwa członkowskie muszą przekazywać informacje na temat wszelkich definicji lub praktyk stosowanych w państwie członkowskim, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na porównywalność danych na poziomie UE.

6. SPÓJNOŚĆ

W przypadku każdego tematu dotyczącego liczby osób(2) państwa członkowskie muszą podawać średnie odchylenie bezwzględne(21) dla wartości komórek w hipersześcianach, o których mowa w załączniku III(18).

(1) Zgodnie z wykazem zawartym w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 519/2010.

(2) Tematy lub źródła danych dla tematów, w odniesieniu do których wartość ogółem przedstawiona w tabeli zawartej w załączniku III stanowi ludność ogółem.

(3) Przekazywane informacje dotyczące źródeł danych muszą być kompletne i nie mogą się na siebie nakładać, tzn. musi być możliwe przypisanie każdego tematu do dokładnie jednego źródła danych, którego dotyczą informacje zawarte w niniejszej sekcji. Jeżeli łączenie zapisów doprowadziło do utworzenia nowego źródła danych, państwa członkowskie muszą poddać ocenie nowe źródło danych, a nie pierwotne źródła danych, z których uzyskano nowe źródło danych.

(4) ((1) + (3) - (4)) w odniesieniu do danych określonych w pkt 2.1.1. niniejszego załącznika, w wartościach bezwzględnych.

(5) Każda imputacja zapisów zwiększa wielkość populacji objętej spisem powszechnym. W przypadku źródła danych uzyskanego w wyniku łączenia zapisów tylko zapisy imputowane do któregokolwiek z pierwotnych źródeł danych, a tym samym zwiększające wielkość populacji objętej spisem powszechnym, należy liczyć jako zapisy imputowane w nowym źródle danych.

Jeżeli zapis danych jest ważony w procesie generowania wymaganych informacji statystycznych dla populacji docelowej o wadze wpierwotne większej niż 1, należy go liczyć jako zapis imputowany o wadze wimputowane = wpierwotne - 1. Hipersześcianem odniesienia dla wag wpierwotne jest hipersześcian wymieniony poniżej w tabeli zawartej w załączniku III w odniesieniu do jednostek statystycznych, których dotyczą informacje zawarte w źródle danych.

(6) Każde usunięcie zapisów zmniejsza wielkość populacji objętej spisem powszechnym. W przypadku źródła danych uzyskanego w wyniku łączenia zapisów tylko zapisy usunięte w którymkolwiek z pierwotnych źródeł danych, a tym samym zmniejszające wielkość populacji objętej spisem powszechnym, należy liczyć jako zapisy usunięte w nowym źródle danych.

Jeżeli zapis danych jest ważony w procesie generowania wymaganych informacji statystycznych dla populacji docelowej o wadze wpierwotne mniejszej niż 1, należy go liczyć jako zapis usunięty o wadze wusunięte = 1 - wpierwotne. Hipersześcianem odniesienia dla wag wpierwotne jest hipersześcian wymieniony poniżej w tabeli zawartej w załączniku III w odniesieniu do jednostek statystycznych, których dotyczą informacje zawarte w źródle danych.

(7) Jeżeli źródło danych obejmuje, na podstawie zasady metodycznej, zapisy danych dotyczące wyłącznie próby jednostek statystycznych w jej szacunkowej populacji docelowej, wielkość uzupełniającego zbioru jednostek statystycznych oblicza się zgodnie ze strukturą doboru próby.

(8) ((1) - (4) - (5) - (7)) w odniesieniu do danych określonych w pkt 2.1.1. niniejszego załącznika, w wartościach bezwzględnych odpowiednio 100 * ((1) - (4) - (5) - (7)) / (1).

(9) 100 * ((1) - (4) - (5) - (7)) / ((1) + (3) - (4)) w odniesieniu do danych określonych w pkt 2.1.1. niniejszego załącznika.

(10) 100 * ((1) - (4) - (5) - (7)) / ((1) - (5) + (6) - (7)) w odniesieniu do danych określonych w pkt 2.1.1. niniejszego załącznika.

(11) W przypadku źródła danych uzyskanego w wyniku łączenia zapisów z więcej niż jednego źródła danych z kwestionariusza informacje muszą dotyczyć każdego pierwotnego źródła danych z kwestionariusza.

(12) Jak wskazano w pkt 2.1.1. ppkt 1 niniejszego załącznika odnośnie do źródła danych, z którego uzyskuje się informacje potrzebne do spisu powszechnego dotyczące danego tematu w odniesieniu do populacji docelowej.

(13) W odniesieniu do populacji objętej spisem powszechnym w źródle danych, z którego uzyskuje się informacje potrzebne do spisu powszechnego dotyczące danego tematu.

(14) Jeżeli zapisy danych są ważone w procesie generowania wymaganych informacji statystycznych dla danego tematu, "ważony" oznacza, że wagi są stosowane do zapisów danych na potrzeby obliczeń, "nieważony" oznacza, że wagi te nie są stosowane do zapisów danych na potrzeby obliczeń. Hipersześcianami odniesienia dla wag są hipersześciany wymienione w odniesieniu do tematów w tabeli zawartej w załączniku III.

(15) Imputacja pozycji nie wpływa na wielkość populacji objętej spisem powszechnym. W przypadku tematu należącego do źródła danych uzyskanego w wyniku łączenia zapisów każdy zapis, który zawiera informacje na dany temat w rezultacie imputacji zapisu w którymkolwiek z pierwotnych źródeł danych, jest liczony jako imputacja zapisu, jeżeli imputacja zwiększa wielkość populacji objętej spisem powszechnym oraz jako imputacja pozycji, jeżeli imputacja nie zwiększa wielkości populacji objętej spisem powszechnym.

(16) ((2) - (3) - (4)) w odniesieniu do danych określonych w sekcji 2.2.1. niniejszego załącznika.

(17) Dane przekazywane na podstawie rozporządzenia (UE) nr 519/2010 w hipersześcianie określonym dla danego tematu w tabeli zawartej w załączniku III.

(18) Obszar geograficzny, w odniesieniu do którego należy przekazywać informacje, określono w tabeli zawartej w załączniku III.

(19) Jeżeli wartość numeryczna komórki jest niższa niż 26, współczynnik zmienności można zastąpić specjalną wartością "niedostępne".

(20) Zgodnie z wykazem zawartym w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 519/2010.

(21) Średnia arytmetyczna bezwzględnej (dodatniej) wartości różnicy między wartością numeryczną komórki i jej średnią arytmetyczną, przy czym średnie arytmetyczne oblicza się dla wszystkich hipersześcianów (zgodnie z wykazem zawartym w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 519/2010), w których zawiera się dany hipersześcian zgodnie z załącznikiem III.

ZAŁĄCZNIK  III 

Tabele przekrojowe dla oceny jakości

W odniesieniu do hipersześcianów określonych poniżej należy przekazywać następujące informacje:
wszystkie tematy zgodnie z wymogami załącznika II pkt 2.2.1. ppkt 7 i 8,
tematy, o których informacje zgromadzono za pomocą próby, zgodnie z wymogami załącznika II pkt 2.2.1. ppkt 9 oraz
spójność między hipersześcianami(1) zgodnie z wymogami załącznika II pkt 6.
Temat(y)Nr hipersześcianu odniesienia(*),(**)Tabele przekrojowe do celów oceny jakości
OgółemPodziały(***)
Płeć, wiek42Ludność ogółemGEO.L. SEX. AGE.H.
Bieżąca aktywność ekonomiczna18Ludność ogółemGEO.L. SEX. AGE.M. CAS.L.
Lokalizacja miejsca pracy22Ludność ogółemLPW.L. SEX. AGE.M.
Miejscowość4Ludność ogółemGEO.L. SEX. AGE.M. LOC.
Stan cywilny prawny18Ludność ogółemGEO.L. SEX. AGE.M. LMS.
Zawód13Ludność ogółemGEO.L. SEX. AGE.M. OCC.
Rodzaj działalności zakładu pracy14Ludność ogółemGEO.L. SEX. AGE.M. IND.H.
Status zatrudnienia12Ludność ogółemGEO.L. SEX. AGE.M. SIE.
Poziom wykształcenia14Ludność ogółemGEO.L. SEX. AGE.M. EDU.
Państwo/miejsce urodzenia45 26Ludność ogółemGEO.L. SEX. AGE.M. POB.M.

GEO.N. SEX. AGE.M. POB.H.

Państwo posiadanego obywatelstwa45 27Ludność ogółemGEO.L. SEX. AGE.M. COC.M.

GEO.N. SEX. AGE.M. COC.H.

Rok przyjazdu do kraju25Ludność ogółemGEO.L. SEX. AGE.M. YAE.L.
Miejsce zamieszkania na rok przed spisem powszechnym17Ludność ogółemGEO.L. SEX. AGE.M. ROY.
Pozycja osoby w gospodarstwie domowym1Ludność ogółemGEO.L. SEX. AGE.M. HST.H.
Pozycja osoby w rodzinie6Ludność ogółemGEO.L. SEX. AGE.M. FST.H.
Typ rodziny biologicznej, Wielkość rodziny biologicznej

(nieobowiązkowe)

52Liczba wszystkich rodzinGEO.L. TFN.H. SFN.H.
Typ gospodarstwa domowego, Wielkość gospodarstwa domowego

(nieobowiązkowe)

5Liczba wszystkich gospodarstw domowychGEO.L. TPH.H. SPH.H.
Tytuł prawny do zajmowanego mieszkania

(nieobowiązkowe)

5Liczba wszystkich gospodarstw domowychGEO.L. TSH. SPH.H.
Warunki mieszkaniowe38Ludność ogółemGEO.L. SEX. AGE.M. HAR.L.
Rodzaje pomieszczeń mieszkalnych

(nieobowiązkowe)

59Liczba wszystkich pomieszczeń mieszkalnychGEO.L. TLQ.
Stan zamieszkania mieszkania konwencjonalnego

(nieobowiązkowe)

53Liczba wszystkich mieszkań konwencjonalnychGEO.L. OCS.
Forma własności

(nieobowiązkowe)

41Liczba wszystkich zamieszkanych mieszkań konwencjonalnychGEO.L. OWS.
Liczba mieszkających osób, Powierzchnia użytkowa lub liczba izb w mieszkaniu

(nieobowiązkowe)

41Liczba wszystkich zamieszkanych mieszkań konwencjonalnychGEO.L. NOC.H. (UFS. lub NOR.)
Liczba mieszkających osób, Norma gęstości zaludnienia (nieobowiązkowe)41Liczba wszystkich zamieszkanych mieszkań konwencjonalnychGEO.L. NOC.H. (DFS. lub DRM.)
System zaopatrzenia w wodę (nieobowiązkowe)41Liczba wszystkich zamieszkanych mieszkań konwencjonalnychGEO.L. WSS.
Toaleta

(nieobowiązkowe)

41Liczba wszystkich zamieszkanych mieszkań konwencjonalnychGEO.L. TOI.
Łazienka

(nieobowiązkowe)

41Liczba wszystkich zamieszkanych mieszkań konwencjonalnychGEO.L. BAT.
Typ ogrzewania

(nieobowiązkowe)

41Liczba wszystkich zamieszkanych mieszkań konwencjonalnychGEO.L. TOH.
Mieszkania według typu budynku (nieobowiązkowe)53Liczba wszystkich mieszkań konwencjonalnychGEO.L. TOB.
Mieszkania według okresu wybudowania

(nieobowiązkowe)

53Liczba wszystkich mieszkań konwencjonalnychGEO.L. POC.
(*) Zgodnie z wykazem zawartym w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 519/2010.

(**) W przypadku tematów, dla których zapisy danych są ważone w procesie generowania wymaganych informacji statystycznych, wagi zastosowane dla hipersześcianu odniesienia poniżej stanowią podstawę dla danych dotyczących jakości, zgodnie z wymogami załącznika II pkt 2.2.1. ppkt 7, 8 i 9.

(***) Kod identyfikuje podział wyszczególniony dla tego kodu w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1201/2009.

Hipersześciany odniesienia(2) dla wag wpierwotne, o których mowa w załączniku II pkt 2.1.1. ppkt 5 i 6, są następujące:

hipersześcian(2) nr 42 dla osób fizycznych(3);
hipersześcian(2) nr 52 dla rodzin(3);
hipersześcian(2) nr 5 dla gospodarstw domowych(3);
hipersześcian(2) nr 59 dla pomieszczeń mieszkalnych(3);
hipersześcian(2) nr 53 dla mieszkań konwencjonalnych(3).

(1) Zgodnie z wykazem zawartym w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 519/2010.

(2) Zgodnie z wykazem zawartym w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 519/2010.

(3) Jednostki statystyczne, których dotyczą informacje zawarte w źródle danych.

1 Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 14.
2 Dz.U. L 329 z 15.12.2009, s. 29.
3 Dz.U. L 151 z 17.6.2010, s. 1.
4 Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.
5 Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 50.
6 Art. 6 zmieniony przez art. 7 rozporządzenia nr (UE) 2017/881 z dnia 23 maja 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.135.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 2017 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.