Rozporządzenie 115/2005 ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich - OpenLEX

Rozporządzenie 115/2005 ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.24.3

Akt utracił moc
Wersja od: 11 lutego 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 115/2005
z dnia 26 stycznia 2005 r.
ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż(1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku zbóż, wskazane jest ogłoszenie przetargu na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej, zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w zakresie przyznawania refundacji wywozowych oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż(2).

(2) Zasady zastosowania procedury przetargowej przy ustalaniu refundacji wywozowej zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1501/95. Wśród zobowiązań związanych z przetargiem znajduje się obowiązek złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz i wniesienia zabezpieczenia. Wysokość zabezpieczenia powinna zostać ustalona.

(3) Należy określić szczególny okres ważności pozwoleń wydanych w ramach niniejszego przetargu. Ważność ta powinna odpowiadać potrzebom rynku światowego w roku gospodarczym 2004/2005.

(4) W celu zapewnienia jednakowego traktowania wszystkich zainteresowanych stron należy przewidzieć jednakowy okres ważności wydanych pozwoleń.

(5) By zapobiec ponownemu przywozowi, refundacje należy ustalać wyłącznie do wywozu do niektórych państw trzecich.

(6) Właściwy przebieg procedury przetargowej w odniesieniu do wywozu nakazuje przewidzieć minimalną ilość, a także termin i formę przekazania ofert złożonych w siedzibach właściwych instytucji.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1501/95, przystępuje się do przetargu na refundację wywozową.
2. 1
Przetarg odnosi się do pszenicy zwyczajnej przeznaczonej na wywóz do państw trzecich z wyjątkiem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Chorwacji, Lichtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry(*) oraz Szwajcarii.
3.
Przetarg otwarty jest do 23 czerwca 2005 r. W okresie jego trwania przeprowadza się przetargi cotygodniowe, dla których ilości i terminy składania ofert określone są w ogłoszeniu o przetargu.

Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 4 akapitu drugiego rozporządzenia (WE) nr 1501/95, termin składania ofert w pierwszym przetargu częściowym wygasa 3 lutego 2005 r.

Artykuł  2

Oferta jest ważna tylko wtedy, kiedy obejmuje ilość wynoszącą co najmniej 1.000 ton.

Artykuł  3

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 3 lit a) rozporządzenia (WE) nr 1501/95, wynosi 12 EUR za tonę.

Artykuł  4
1.
Na zasadzie odstępstwa od art. 23 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000(4), pozwolenia na wywóz, wydane zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95, w celu określenia okresu ich ważności uznaje się za wydane w dniu złożenia oferty.
2.
Pozwolenia na wywóz wydane w ramach przetargu przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu zachowują ważność od daty ich wydania, w rozumieniu ust. 1, do końca czwartego miesiąca następującego po tej dacie.
Artykuł  5

Państwa Członkowskie przekazują Komisji złożone oferty najpóźniej w półtorej godziny po wygaśnięciu terminu cotygodniowego składania ofert, przewidzianego w ogłoszeniu o przetargu, wykorzystując do tego formularz zamieszczony w Załączniku.

W przypadku braku ofert Państwa Członkowskie informują o tym Komisję w terminie wyznaczonym w poprzednim akapicie.

Godziny składania ofert ustala się zgodnie z czasem belgijskim.

Artykuł  6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(*) Włącznie z Kosowem, tak jak zostało ono określone w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2) Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).

(3) Włącznie z Kosowem, tak jak zostało ono określone w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.

(4) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

ZAŁĄCZNIK

Formularz(*)

PRZETARG NA REFUNDACJĘ WYWOZOWĄ DO PSZENICY ZWYCZAJNEJ NA WYWÓZ DO NIEKTÓRYCH PAŃSTW TRZECICH

(Rozporządzenie (WE) nr 115/2005)

(Ostateczny termin składania ofert)

123
Kolejne numery oferentówIlości w tonachWysokość refundacji wywozowej (EUR/tonę)
1
2
3
itd.
Do przesłania na następujący adres poczty elektronicznej: agri-c1-revente-marche-eu@cec.eu.int

______

(*) Proszę przesłać do DG AGRI-C.1.

1  Art. 1ust. 2 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 228/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. zawierającego sprostowanie nin. rozporządzenia (Dz.U.UE.L.05.39.35).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.