Rozporządzenie 1134/2004 ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu okrągłoziarnistego w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1875/2003

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.219.6

Akt utracił moc
Wersja od: 19 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1134/2004
z dnia 18 czerwca 2004 r.
ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu okrągłoziarnistego w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1875/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1) w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Przetarg dotyczący refundacji wywozowych do ryżu został otwarty rozporządzeniem (WE) nr 1875/2003 (2).

(2) Zgodnie z postanowieniami art. 5 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 584/75 (3) na podstawie złożonych ofert Komisja może, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 22 rozporządzenia (WE) nr 3072/95, podjąć decyzję o ustaleniu maksymalnej refundacji wywozowej. W ramach tych ustaleń, należy w szczególności wziąć pod uwagę kryteria przewidziane w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 3072/95. Zamówienie zostaje udzielone każdemu oferentowi, którego wartość oferty znajduje się na poziomie maksymalnej refundacji wywozowej lub jest od niego niższa.

(3) Zastosowanie powyższych kryteriów do aktualnej sytuacji na rozpatrywanym rynku ryżu prowadzi do ustalenia maksymalnej refundacji wywozowej zgodnie z kwotami przedstawionymi w art. 1.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Maksymalną refundację wywozową do ryżu okrągłoziarnistego w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich ustala się na podstawie ofert złożonych w okresie od 14 do 17 czerwca 2004 r. w wysokości 50,00 EUR/t w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1875/2003.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 411/2002 (Dz.U. L 62 z 5.3.2002, str. 27).

(2) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, str. 14.

(3) Dz.U. L 61 z 7.3.1975, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1948/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 18).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.