Rozporządzenie 1130/2005 w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu czosnku w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.184.42

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1130/2005
z dnia 14 lipca 2005 r.
w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu czosnku w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. otwierające i ustalające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na czosnek, w szczególności jego art. 6 ust. 3(1), w szczególności jego art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

Wnioski o pozwolenia na przywóz przedłożone przez importerów tradycyjnych i nowych właściwym władzom Państw Członkowskich zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1034/2005 przekraczają dostępne ilości. Należy zatem określić, w jakim stopniu mogą zostać wydane pozwolenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Wydaje się pozwolenia na przywóz do 2,717 % ilości, o które wystąpili importerzy tradycyjni we wnioskach złożonych zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1034/2005 i przekazanych Komisji przez Państwa Członkowskie dnia 12 lipca 2005 r.
2.
Wydaje się pozwolenia na przywóz do 0,765 % ilości, o które wystąpili nowi importerzy we wnioskach złożonych zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1034/2005 i przekazanych Komisji przez Państwa Członkowskie dnia 12 lipca 2005 r.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 30 września 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

______

(1) Dz.U. L 171z 2.7.2005, str. 11.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.