Rozporządzenie 1128/2005 ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach kontyngentu taryfowego na kukurydzę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 958/2003

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.184.40

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1128/2005
z dnia 14 lipca 2005 r.
ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach kontyngentu taryfowego na kukurydzę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 958/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2003 z dnia 3 czerwca 2003 r. ustalające procedury zastosowania decyzji Rady 2003/286/WE w sprawie koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów zbożowych pochodzących z Republiki Bułgarii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000(2), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 958/2003 otworzyło roczny kontyngent taryfowy na 96.000 t kukurydzy na rok gospodarczy 2005/2006.

(2) Ilości wnioskowane w dniu 11 lipca 2005 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 958/2003, przekraczają ilości pozostające w dyspozycji. Należy więc określić, w jakiej mierze pozwolenia mogą być wydane, poprzez ustanowienie współczynnika redukcji, jaki należy zastosować do wnioskowanych ilości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Każdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz kukurydzy w ramach kontyngentu "Republika Bułgarii", złożony i przekazany Komisji w dniu 11 lipca 2005 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 958/2003, zostaje uwzględniony do wysokości 1,58507 % ilości wnioskowanych.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

______

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2) Dz.U. L 136 z 4.6.2003, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1046/2005 (Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 79).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.