Rozporządzenie 1113/2010 ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2010/2011

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.316.2

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1113/2010
z dnia 1 grudnia 2010 r.
ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2010/2011

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1670/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003 w zakresie ustalania i przyznawania dostosowanych refundacji w odniesieniu do produktów zbożowych wywożonych w postaci niektórych napojów spirytusowych(2), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1670/2006 przewiduje, że ilościami zbóż, dla których przyznawana jest refundacja wywozowa, są ilości objęte kontrolą i poddane destylacji oraz ważone przy zastosowaniu współczynnika ustalanego corocznie w stosunku do każdego zainteresowanego państwa członkowskiego. Współczynnik ten wyraża stosunek między całkowitymi ilościami wywiezionymi i całkowitymi ilościami wprowadzonymi do obrotu danych napojów spirytusowych na podstawie tendencji odnotowanych w odniesieniu do tych ilości w okresie odpowiadającym przeciętnemu okresowi dojrzewania danego napoju spirytusowego.

(2) W świetle informacji przedstawionych przez Zjednoczone Królestwo i dotyczących okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r., przeciętny okres dojrzewania w 2009 r. dla szkockiej whisky wynosił siedem lat.

(3) W związku z powyższym należy ustalić współczynniki na okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r.

(4) Artykuł 10 protokołu 3 do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyklucza przyznawanie refundacji przy wywozie do Liechtensteinu, Islandii i Norwegii. Ponadto Unia zawarła z niektórymi państwami trzecimi umowy znoszące refundacje wywozowe. W związku z tym oraz w zastosowaniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1670/2006 należy fakt ten uwzględnić przy obliczaniu współczynników na okres 2010/2011.

(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2009 z dnia 30 października 2009 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2009/2010(3) nie wywiera już skutków, gdyż dotyczyło współczynników stosowanych w roku 2009/2010. Ze względów pewności prawa i przejrzystości rozporządzenie to należy uchylić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W okresie od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. współczynniki, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1670/2006, mające zastosowanie do zbóż wykorzystywanych w Zjednoczonym Królestwie do wytwarzania szkockiej whisky, są określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Rozporządzenie (WE) nr 1035/2009 traci moc.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2010 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 312 z 11.11.2006, s. 33.

(3) Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 3.

ZAŁĄCZNIK 

Współczynniki mające zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie
Okres obowiązywaniaWspółczynnik stosowany do
jęczmienia przetworzonego na słód wykorzystywanego do wytwarzania whisky słodowejzbóż wykorzystywanych do wytwarzania whisky zbożowej
Od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r.0,3000,255

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.