Rozporządzenie 1112/2005 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2062/94 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.184.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1112/2005
z dnia 24 czerwca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2062/94 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

uwzględniając wniosek Komisji wniesiony po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy(2) zawiera przepisy dotyczące celów, zadań i organizacji Agencji, w szczególności jej zarządu. Przepisy te zostały zmienione po przystąpieniu Austrii, Finlandii i Szwecji, kiedy zaszła potrzeba uzupełnienia składu zarządu o nowych członków.

(2) Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w miejscu pracy, będące kluczowym elementem podnoszenia jakości zatrudnienia, stanowią jeden z najważniejszych obszarów polityki społecznej Unii Europejskiej. Komunikat Komisji w sprawie "Dostosowania do zmian w miejscu pracy i w społeczeństwie: nowa strategia wspólnotowa dotycząca ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy 2002-2006" z dnia 11 marca 2002 r. podkreśla ważną rolę, jaką ma do odegrania Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, zwana dalej "Agencją", w działaniach w zakresie wspierania, podnoszenia świadomości oraz w działaniach wyprzedzających, potrzebnych do osiągnięcia celów określonych w tym dokumencie.

(3) Rezolucja Rady z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie komunikatu Komisji "Dostosowanie do zmian w miejscu pracy i w społeczeństwie: nowa strategia wspólnotowa dotycząca ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy 2002-2006"(3) wymaga od Agencji odgrywania czołowej roli w gromadzeniu i rozpowszechnianiu informacji na temat dobrych praktyk, podnoszenia świadomości i przewidywania zagrożeń. Rada wzywa Komisję do wspierania współpracy między Państwami Członkowskimi i partnerami społecznymi na szczeblu europejskim z myślą o przyszłym rozszerzeniu i z zadowoleniem przyjmuje zamiar przedstawienia przez Komisję wniosku w sprawie poprawy funkcjonowania Agencji i jej zadań w świetle zewnętrznego sprawozdania oceniającego oraz opinii Komitetu Doradczego na temat tego sprawozdania.

(4) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2002 r. w sprawie komunikatu Komisji: "Dostosowanie do zmian w miejscu pracy i w społeczeństwie: nowa strategia wspólnotowa dotycząca ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy 2002-2006" również popiera ideę przyznania Agencji wiodącej roli jako kluczowemu partnerowi w pozalegislacyjnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa na szczeblu Wspólnoty i wyraża nadzieję, że Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy oraz Agencja będą nadal rozwijać swą współpracę zgodnie z zadaniami każdej z nich w tym obszarze polityki.

(5) Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie komunikatu Komisji "Dostosowanie do zmian w miejscu pracy i w społeczeństwie: nowa strategia wspólnotowa dotycząca ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy (2002-2006)"(4) podkreśla rolę agencji w ocenie zagrożeń i potrzebę stałych kontaktów pomiędzy Agencją oraz Europejską Fundacją na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w celu unikania powielania działań i stymulowania wspólnej refleksji.

(6) Komunikat Komisji w sprawie "Oceny Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy", opracowany zgodnie z art. 23 rozporządzenia (WE) nr 2062/94 i oparty na ocenie zewnętrznej przeprowadzonej w 2001 r., a także na wypowiedziach zarządu i Komitetu Doradczego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, podkreśla potrzebę zmiany rozporządzenia (WE) nr 2062/94 w celu utrzymania i poprawy sprawności i skuteczności Agencji oraz jej struktur zarządzania.

(7) Parlament Europejski wezwał Komisję do dokonania przeglądu składu i metod pracy organów poszczególnych agencji i do przedstawienia odpowiednich wniosków.

(8) Wspólna opinia na temat przyszłego zarządzania i funkcjonowania organów zarządzających Agencji, Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego oraz Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy została przedstawiona Komisji przez ich odpowiednie organy zarządzające lub administracyjne.

(9) Trójstronne zarządzanie Agencją, Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego oraz Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy przez przedstawicieli rządów, organizacji pracodawców i organizacji pracowników ma zasadnicze znaczenie dla skutecznej działalności tych organów.

(10) Uczestnictwo partnerów społecznych w zarządzaniu tymi trzema organami Wspólnoty tworzy specyficzną sytuację, która wymaga, aby działały one na podstawie wspólnych przepisów.

(11) Istnienie w obrębie trójstronnej struktury zarządu trzech grup, obejmujących przedstawicieli rządów, pracodawców i pracowników, a także wyznaczenie koordynatora dla grup pracodawców i pracowników, okazało się mieć zasadnicze znaczenie. Takie rozwiązanie powinno więc zostać sformalizowane i rozszerzone na grupę obejmującą przedstawicieli rządów. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tworzenia przyszłych organów Wspólnoty, zawartymi w komunikacie Komisji "Ramy działania europejskich agencji regulacyjnych", w szczególności wobec potrzeby reprezentacji odpowiednich zainteresowanych podmiotów w zarządach tych organów, i zgodnie z zasadą uzgodnioną przez głowy państw i szefów rządów, dotyczącą aktywniejszego zaangażowania partnerów społecznych w rozwój Agendy Polityki Społecznej, wszyscy członkowie zarządu (przedstawiciele rządów, pracodawców, pracowników oraz Komisji) powinni jednakowo dysponować jednym głosem.

(12) Utrzymanie zasady trójstronnej reprezentacji z każdego Państwa Członkowskiego zapewnia zaangażowanie wszystkich głównych zainteresowanych podmiotów oraz uwzględnienie różnorodności interesów i sposobów podejścia, charakteryzującej zagadnienia społeczne.

(13) Konieczne jest przewidywanie praktycznych skutków, jakie będzie mieć dla Agencji zbliżające się rozszerzenie Unii. Należy dostosować skład i sposób funkcjonowania zarządu Agencji, tak by uwzględniały one przystąpienie nowych Państw Członkowskich.

(14) Biuro, o którym mowa w regulaminie zarządu, wymaga wzmocnienia w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Agencji i skutecznego podejmowania przez nią decyzji. Skład biura powinien w dalszym ciągu odzwierciedlać trójstronną strukturę organu zarządzającego.

(15) Zgodnie z art. 3 Traktatu Wspólnota zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet we wszystkich swych działaniach. Dlatego właściwe jest wprowadzenie zachęt do zapewnienia zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet w składzie organu zarządzającego.

(16) W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 2062/94 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(17) Traktat nie przewiduje w celu przyjęcia niniejszego rozporządzenia innych kompetencji, niż określone w art. 308,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 2062/94 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Cel

W interesie poprawy środowiska pracy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, zgodnie z postanowieniami Traktatu i kolejnymi strategiami oraz programami działań Wspólnoty w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, celem Agencji jest zapewnienie organom Wspólnoty, Państwom Członkowskim, partnerom społecznym i wszystkim podmiotom zaangażowanym w tej dziedzinie, informacji technicznej, naukowej i gospodarczej do wykorzystania w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.";

2) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

i) litery a) i b) otrzymują brzmienie:

"a) gromadzeniem, analizowaniem i rozpowszechnianiem informacji technicznych, naukowych i gospodarczych w Państwach Członkowskich w celu przekazywania ich organom Wspólnoty, Państwom Członkowskim i zainteresowanym stronom; gromadzenie ma na celu identyfikację zagrożeń i dobrych praktyk, jak również istniejących priorytetów i programów krajowych oraz zapewnienie niezbędnych danych przy opracowywaniu priorytetów i programów Wspólnoty;

b) gromadzeniem i analizowaniem informacji technicznych, naukowych i gospodarczych na temat badań nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy, jak również innych działań badawczych dotyczących aspektów związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy oraz rozpowszechnianiem rezultatów badań i prac badawczych;";

ii) litery h) oraz i) otrzymują brzmienie:

"h) zapewnianiem informacji technicznych, naukowych i gospodarczych na temat metod i narzędzi realizacji działań prewencyjnych, identyfikowaniem dobrych praktyk oraz wspieraniem działań prewencyjnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyficzne problemy małych i średnich przedsiębiorstw. W odniesieniu do dobrych praktyk, Agencja powinna w szczególności koncentrować się na tych praktykach, które stanowią praktyczne narzędzia stosowane przy ocenie zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowa w miejscu pracy, oraz na określaniu środków przeciwdziałania takim zagrożeniom;

i) przyczynianiem się do opracowywania strategii oraz programów działań Wspólnoty w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, bez uszczerbku dla sfery kompetencji Komisji;";

iii) dodaje się lit. j) w brzmieniu:

"j) zapewnianiem, by informacje rozpowszechniane były w formie zrozumiałej dla odbiorców końcowych. W tym celu Agencja ściśle współpracuje z krajowymi centrami koordynacji informacji, o których mowa w art. 4 ust. 1, zgodnie z przepisami art. 4 ust. 2;";

b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Agencja współpracuje jak najściślej z istniejącymi instytucjami, fundacjami, specjalistycznymi organami i programami na szczeblu Wspólnoty w celu unikania wszelkich przypadków powielania działań. W szczególności Agencja zapewnia właściwą współpracę z Europejską Fundacją na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, bez uszczerbku dla jej własnych celów.";

3) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Agencja tworzy sieć informacyjną obejmującą:

- główne elementy składowe krajowych sieci informacyjnych, w tym organizacje krajowych partnerów społecznych, zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub praktyką krajową,

- krajowe centra koordynacji informacji,

- przyszłe jednostki wyspecjalizowane.";

b) w art. 4 ust. 2 akapity pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

"2. Państwa Członkowskie regularnie informują Agencję o głównych elementach składowych swych krajowych sieci informacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, w tym o wszelkich instytucjach, które w ich ocenie mogą wnieść wkład w działalność Agencji, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia możliwie pełnego objęcia poszczególnych państw ich zasięgiem terytorialnym.

Właściwe władze krajowe lub instytucja krajowa wskazana przez nie jako krajowe centrum koordynacji informacji koordynują lub przekazują informacje dostarczane Agencji na szczeblu krajowym, w ramach porozumienia zawartego między każdym krajowym centrum koordynacji informacji a Agencją na podstawie przyjętego programu prac Agencji.

Władze krajowe biorą pod uwagę punkt widzenia partnerów społecznych na szczeblu krajowym, zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub praktyką krajową.";

4) dodaje się art. 7a w następującym brzmieniu:

"Artykuł 7a

Struktury zarządzania i kierowania

W skład struktur zarządzania i kierowania Agencją wchodzą:

a) Rada Zarządzająca;

b) Biuro;

c) Dyrektor.";

5) artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

Rada Zarządzająca

1. W skład Rady Zarządzającej wchodzi:

a) po jednym członku z każdego Państwa Członkowskiego reprezentującym rząd;

b) po jednym członku z każdego Państwa Członkowskiego reprezentującym organizacje pracodawców;

c) po jednym członku z każdego Państwa Członkowskiego reprezentującym organizacje pracowników;

d) trzech członków reprezentujących Komisję.

2. Członków, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), powołuje Rada spośród członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy.

Członków, o których mowa w ust. 1 lit. a), powołuje się na wniosek Państw Członkowskich.

Członków, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c), powołuje się na wniosek rzeczników odpowiednich grup w Komitecie.

Wnioski pochodzące od trzech wymienionych grup reprezentowanych w Komitecie przedkłada się Radzie; wnioski przekazuje się także Komisji w celach informacyjnych.

W tym samym czasie i na takich samych zasadach, jak w przypadku członka Rady Zarządzającej, Rada powołuje zastępcę członka, uczestniczącego w posiedzeniach Rady Zarządzającej w przypadku nieobecności członka.

Powołując reprezentujących ją członków i zastępców członków, Komisja bierze pod uwagę potrzebę zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet.

Przedkładając listy kandydatów, Państwa Członkowskie, organizacje pracodawców i organizacje pracowników dążą do zapewnienia sprawiedliwej reprezentacji poszczególnych zainteresowanych sektorów gospodarki w składzie rady zarządzającej, a także do zapewnienia zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet. Wnioski są składane w terminie trzech miesięcy od odnowienia składu Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 3 i 4 oraz art. 4 ust. 1 decyzji Rady z dnia 22 lipca 2003 r. ustanawiającej Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy(1).

Lista członków Rady Zarządzającej jest publikowana przez Radę w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz przez Agencję na jej stronie internetowej.

3. Kadencja członków Rady Zarządzającej trwa trzy lata. Jest ona odnawialna.

W drodze wyjątku, kadencję członków Rady Zarządzającej pełniących funkcję w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przedłuża się do chwili powołania nowej Rady Zarządzającej zgodnie z przepisami ust. 2.

Po upływie kadencji członków lub w wypadku ich rezygnacji, pełnią oni swoje funkcje do czasu ich ponownego powołania lub zastąpienia.

4. W obrębie Rady Zarządzającej tworzy się grupy obejmujące odpowiednio przedstawicieli rządów, organizacji pracodawców i organizacji pracowników. Każda grupa wyznacza koordynatora, który uczestniczy w zebraniach Rady Zarządzającej. Koordynatorzy grup pracodawców i pracowników są, odpowiednio, przedstawicielami swoich organizacji na szczeblu europejskim. Koordynatorzy, którzy nie zostali powołani na członków Rady Zarządzającej w rozumieniu ust. 1, uczestniczą w posiedzeniach bez prawa głosu.

Rada zarządzająca wybiera przewodniczącego oraz trzech wiceprzewodniczących - po jednym z każdej z trzech grup, o których mowa powyżej, oraz jednego spośród przedstawicieli Komisji - na okres jednego roku, z możliwością ponownego wyboru.

5. Przewodniczący zwołuje Radę Zarządzającą co najmniej raz w roku. Przewodniczący zwołuje dodatkowe posiedzenia na żądanie co najmniej jednej trzeciej członków Rady Zarządzającej.

6. Każdy z członków Rady Zarządzającej dysponuje jednym głosem, a decyzje podejmowane są bezwzględną większością głosów. Jednakże decyzje podejmowane w ramach rocznego programu prac i mające konsekwencje budżetowe dla krajowych centrów koordynacji informacji wymagają również zgody większości w grupie przedstawicieli rządów.

Rada zarządzająca określa pisemną procedurę podejmowania decyzji, do której odpowiednio stosuje się przepisy akapitu pierwszego.

7. Rada Zarządzająca, po uzyskaniu opinii Komisji, przyjmuje swój regulamin, zawierający ustalenia praktyczne dotyczące jej działalności. O treści regulaminu informowany jest Parlament Europejski oraz Rada. W terminie trzech miesięcy od przekazania regulaminu Radzie, może ona zmienić jego postanowienia działając zwykłą większością głosów.

8. Rada Zarządzająca tworzy Biuro składające się z 11 członków. W skład biura wchodzi przewodniczący i trzech wiceprzewodniczących Rady Zarządzającej, po jednym koordynatorze z każdej grupy, o których mowa w ust. 4 akapit pierwszy, oraz po jednym dodatkowym przedstawicielu każdej grupy i Komisji. Każda grupa może wskazać do trzech zastępców członków, biorących udział w posiedzeniach Biura pod nieobecność pełnych członków.

9. Bez uszczerbku dla obowiązków dyrektora wyszczególnionych w art. 11, Biuro kontroluje, w zakresie uprawnień przekazanych przez Radę Zarządzającą, wykonywanie decyzji Rady Zarządzającej oraz podejmuje wszelkie niezbędne działania służące właściwemu kierowaniu Agencją między posiedzeniami Rady Zarządzającej. Rada Zarządzająca nie może przekazać na rzecz Biura uprawnień, o których mowa w art. 10, 13, 14 i 15.

10. Liczbę posiedzeń Biura w ciągu roku określa Rada Zarządzająca. Przewodniczący Biura zwołuje dodatkowe posiedzenia na wniosek jego członków.

11. Biuro podejmuje decyzje w drodze porozumienia. Jeżeli nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia, Biuro przekazuje sprawę do decyzji Rady Zarządzającej.

12. Rada Zarządzająca jest na bieżąco w pełni informowana o działaniach i decyzjach podejmowanych przez Biuro.

______

(1) Dz.U. C 218 z 13.9.2003, str. 1.";

6) w art. 9 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Przewodniczący Rady Zarządzającej i dyrektor Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy mają możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Rady Zarządzającej w charakterze obserwatorów.";

7) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a) artykuł 10 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Zarządzająca określa strategiczne cele Agencji. Rada Zarządzająca przyjmuje w szczególności budżet, odnawialny program czteroletni i program roczny na podstawie projektu przygotowanego przez dyrektora, o którym mowa w art. 11, po konsultacji ze służbami Komisji i Komitetem Doradczym ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy.";

b) w art. 10 ust. 1 skreśla się akapit czwarty;

8) artykuł 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dyrektor jest prawnym przedstawicielem Agencji i odpowiada za:

a) właściwe przygotowanie i realizację decyzji oraz programów przyjętych przez Radę Zarządzającą i Biuro;

b) zarządzanie i bieżące kierowanie Agencją;

c) przygotowywanie i publikację sprawozdania, o którym mowa w art. 10 ust. 2;

d) wykonywanie zleconych zadań;

e) wszelkie sprawy kadrowe;

f) przygotowywanie posiedzeń Rady Zarządzającej i Biura.";

9) ilekroć w artykułach pojawia się określenie "zarząd", zastępuje się je określeniem "Rada Zarządzająca".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 24 czerwca 2005 r.

W imieniu Rady
L. LUX
Przewodniczący

______

(1) Opinia z dnia 28 kwietnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 216 z 20.8.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1654/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 38).

(3) Dz.U. C 161 z 5.7.2002, str. 1.

(4) Dz.U. C 241 z 7.10.2002, str. 100.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.