Rozporządzenie 1107/96 w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.148.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1107/96
z dnia 12 czerwca 1996 r.
w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych 1 , w szczególności jego art. 17,

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie z art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie tego rozporządzenia Państwa Członkowskie przekazały Komisji nazwy chronione ustawowo lub nazwy chronione prawem zwyczajowym, które chciałyby zarejestrować;

zbadanie zgodności tych nazw zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2081/92 wykazało, że niektóre z nich zostały uznane za zgodne z przepisami tego rozporządzenia i kwalifikują się do rejestracji i ochrony na poziomie Wspólnoty jako oznaczenia geograficzne lub nazwy pochodzenia;

nazwy rodzajowe nie są rejestrowane;

artykuł 7 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 nie ma zastosowania do procedury określonej w art. 17;

zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne nie mogą być zarejestrowane, gdy biorąc pod uwagą prestiż, jakim się cieszy znak towarowy i stopień jego znajomości oraz okres, w którym był używany, konsument mógłby być wprowadzony w błąd co do prawdziwej tożsamości produktu;

gdy nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne, którego nazwa już została zarejestrowana jako znak towarowy, uzyskała ochronę z inicjatywy jednego producenta zgodnie z kryteriami określonymi w art. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2037/93 2 , producent ten nie może powstrzymać innych producentów na określonym obszarze, którzy produkują zgodnie z zarejestrowanym opisem, od używania chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego;

w przypadkach kiedy znak towarowy i zarejestrowana nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne mogłyby być używane jednocześnie, można kontynuować stosowanie znaku towarowego w sytuacji wystąpienia jednego z przypadków określonych w art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 tylko wtedy, gdy znak towarowy spełnia warunki określone w art. 14 ust. 2 tego rozporządzenia;

niektóre Państwa Członkowskie poinformowały, iż nie wnioskowano o ochronę dla niektórych części nazw i należy fakt ten uwzględnić;

rejestracja chronionych nazw pochodzenia lub oznaczeń geograficznych nie oznacza zwolnienia z obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących produktów rolnych i środków spożywczych;

komitet stworzony zgodnie z art. 15 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez swojego przewodniczącego; przy braku opinii wymienionego komitetu i zgodnie z tym artykułem Komisja przekazała Radzie wniosek do przegłosowania na podstawie większości kwalifikowanej w ciągu trzech miesięcy; ponieważ Rada nie wydała opinii w tym okresie, środki zaproponowane przez Komisję będą podjęte przez Komisję,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Nazwy wymienione w Załączniku są zarejestrowane jako chronione oznaczenia geograficzne (PGI) lub chronione nazwy pochodzenia (PDO) zgodnie z art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

Nazwy nie ujęte w Załączniku, które zostały przekazane zgodnie z art. 17, są nadal chronione na szczeblu krajowym do czasu podjęcia decyzji w ich sprawie.

Nazwa "Budějovické pivo", "Českobudějovické pivo" i "Budějovický měšťanský var"jest zarejestrowane jako chronione oznaczenie geograficzne (PGI) i wymienione w Załączniku zgodnie ze specyfikacjami przedstawionymi Komisji. Nie narusza to żadnego znaku towarowego piwa lub innych praw istniejących w Unii Europejskiej w dniu przystąpienia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 1996 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK   4

A. PRODUKTY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II DO TRAKTATU WE, PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Mięso (i podroby) świeże

NIEMCY

– Diepholzer Moorschnucke (PDO)

– Lüneburger Heidschnucke (PDO)

– Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch (PGI)

HISZPANIA

– Carne de Ávila (PGI)

– Carne de Morucha de Salamanca (PGI)

– Pollo y Capón del Prat (PGI)

– Ternasco de Aragón (PGI)

FRANCJA

– Agneau du Quercy (PGI)

– Boeuf de Chalosse (PGI)

– Veau d'Aveyron et du Ségala (PGI)

– Dinde de Bresse (PDO)

– Volailles de Bresse (PDO)

– Volailles de Houdan (PGI)

– Agneau de l'Aveyron (PGI)

– Agneau du Bourbonnais (PGI)

– Boeuf charolais du Bourbonnais (PGI)

– Boeuf du Maine (PGI)

– Veau du Limousin (PGI)

– Volailles de l'Ain (PGI)

– Volailles du Gers (PGI)

– Volailles du Maine (PGI)

– Volailles de Loué (PGI)

– Volailles de l'Orléanais (PGI)

– Volailles de Bourgogne (PGI)

– Volailles du plateau de Langres (PGI)

– Volailles du Charolais (PGI)

– Volailles de Normandie (PGI)

– Volailles de Bretagne (PGI)

– Volailles de Challans (PGI)

– Volailles de Vendée (PGI)

– Volailles d'Alsace (PGI)

– Volailles du Forez (PGI)

– Volailles du Béarn (PGI)

– Volailles de Cholet (PGI)

– Volailles des Landes (PGI)

– Volailles de Licques (PGI)

– Volailles d'Auvergne (PGI)

– Volailles du Velay (PGI)

– Volailles du Val de Sèvres (PGI)

– Volailles d'Ancenis (PGI)

– Volailles de Janzé (PGI)

– Volailles du Gatinais (PGI)

– Volailles du Berry (PGI)

– Volailles de la Champagne (PGI)

– Volailles du Languedoc (PGI)

– Volailles du Lauragais (PGI)

– Volailles de Gascogne (PGI)

– Volailles de la Drôme (PGI)

– Porc de la Sarthe (PGI)

– Porc de Normandie (PGI)

– Porc de Vendée (PGI)

– Porc du Limousin (PGI)

WŁOCHY

– Vitellone bianco dell'Appennino Centrale (PGI)

– Mortadella Bologna (PGI)

– Cotechino Modena (PGI)

– Zampone Modena (PGI)

LUKSEMBURG

– Viande de porc, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg (PGI)

PORTUGALIA

– Borrego de Montemor-o-Novo (PGI)

– Borrego da Serra da Estrela (PDO)

– Cabrito das Terras Altas do Minho (PGI)

– Cabrito da Gralheira (PGI)

– Cabrito da Beira (PGI)

– Vitela de Lafões (PGI)

– Borrego da Beira (PGI)

– Cabrito do Barroso (PGI)

– Borrego Terrincho (PDO)

– Carne Alentejana (PDO)

– Carne Arouquesa (PDO)

– Carne Marinhoa (PDO)

– Carne Mertolenga (PDO)

– Cordeiro Bragançano (PDO)

– Cabrito Transmontano (chroniona nazwapochodzenia)

– Carne Barrosã (chroniona nazwapochodzenia)

– Carne Maronesa (chroniona nazwapochodzenia)

– Carne Mirandesa (chroniona nazwapochodzenia)

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

– Orkney beef (PDO)

– Orkney lamb (PDO)

– Scottish beef (PGI)

– Scottish lamb (PGI)

– Shetland lamb (PDO)

Produkty mięsne

BELGIA

– Jambon d'Ardenne (PGI)

NIEMCY

– Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken (PGI)

– Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken (PGI)

– Schwarzwälder Schinken (PGI)

HISZPANIA

– Cecina de León (PGI)

– Dehesa de Extremadura (PDO)

– Guijuelo (PDO)

– Jamón de Teruel (PDO)

– Sobrasada de Mallorca (PGI)

WŁOCHY

– Prosciutto di Parma (PDO)

– Prosciutto di San Daniele (PDO)

– Prosciutto di Modena (PDO)

– Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (PDO)

– Salame di Varzi (PDO)

– Salame Brianza (PDO)

– Speck dell'Alto Adige (PGI)

– Bresaola della Valtellina (PGI)

– Culatello di Zibello (chroniona nazwa pochodzenia)

– Valle d'Aosta Jambon de Bosses (chroniona nazwa pochodzenia)

– Valle d'Aosta Lard d'Arnad (chroniona nazwa pochodzenia)

– Prosciutto di Carpegna (chroniona nazwa pochodzenia)

– Prosciutto Toscano (chroniona nazwa pochodzenia)

– Coppa Piacentina (chroniona nazwa pochodzenia)

– Pancetta Piacentina (chroniona nazwa pochodzenia)

– Salame Piacentino (chroniona nazwa pochodzenia)

– Prosciutto di Norcia (PGI)

– Sopressata di Calabria (PDO)

– Capocollo di Calabria (PDO)

– Salsiccia di Calabria (PDO)

– Pancetta di Calabria (PDO)

– Greuβener Salami (PGI)

– Salamini italiani alla cacciatora (PDO)

LUKSEMBURG

– Salaisons fumées, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg (PGI)

AUSTRIA

– Tiroler Speck (PGI)

PORTUGALIA

– Presunto do Barroso (PGI)

Sery

BELGIA

– Fromage de Herve (chroniona nazwa pochodzenia)

DANIA

– Danablu (PGI)

– Esrom (PGI)

NIEMCY

– Allgäuer Bergkäse (PDO)

– Allgäuer Emmentaler (PDO)(1)

– Altenburger Ziegenkäse (PDO)

– Odenwälder Frühstückskäse (chroniona nazwa pochodzenia)

FRANCJA

– Fourme d'Ambert lub Fourme de Montbrison (chroniona nazwa pochodzenia)

GRECJA

– Aγεδατό (Anevato) (PDO)

– Γαλoτύρι (Galotyri) (PDO)

– Γραδιέρα Aγράφων (Graviera Agrafon) (PDO)(2)

– Γραδιέρα Κρήτης (Graviera Kritis) (PDO)(2)

– Γραδιέρα Νάξου (Graviera Naxou) (PDO)(2)

– Καλαζάκι Λήµνου (Kalathaki Limnou) (PDO)

– Κασέρι (Kasseri) (PDO)

– Κατίκι Δοµοκού (Katiki Domokou) (PDO)

– Κεφαλογραδιέρα (Kefalograviera) (PDO)

– Κοπανιστή (Kopanisti) (PDO)

– Λαδοτύρι Μυτιλήνης (Ladotyri Mytilinis) (PDO)

– Μανούρι (Manouri) (PDO)

– Μετσοδόνε (Metsovone) (PDO)

– Μπάτζος (Batzos) (PDO)

– Ξυνοµυζήξρα (Xynomyzithra Kritis) (PDO)

– Πηχτόγαλο (Pichtogalo Chanion) (PDO)

– Σαν Μιχάλη (San Michali) (PDO)

– Σφέλα (Sfela) (PDO)

– Φορµαέλλα Αράχωδας Παρνασσού (Formaella Arachovas Parnassou) (PDO)

– Φέτα" (Feta)

HISZPANIA

– Cabrales (PDO)

– Idiazábal (PDO)

– Mahón-Menorca (PDO)

– Picón Bejes-Tresviso (PDO)

– Queso de Cantabria (PDO)

– Queso de La Serena (PDO)

– Queso Manchego (PDO)

– Queso Tetilla (PDO)

– Queso Zamorano (PDO)

– Quesucos de Liébana (PDO)

– Roncal (PDO)

FRANCJA

– Beaufort (PDO)

– Bleu des Causses (PDO)

– Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (PDO)

– Brocciu Corse ou brocciu (PDO)

– Chabichou du Poitou (PDO)(3)

– Crottin de Chavignol ou chavignol (PDO)(4)

– Ēpoisses de Bourgogne (PDO)

– Laguiole (PDO)

– Ossau-Iraty (PDO)(5)

– Pouligny Saint Pierre (PDO)

– Picodon de l'Ardèche ou picodon de la Drôme (PDO)(6)

– Salers (PDO)

– Selles-sur-Cher (PDO)

– Sainte Maure de Touraine (PDO)(7)

– Tomme de Savoie (PGI)(8)

– Langres (PDO)

– Neufchâtel (PDO)

– Abondance (PDO)

– Camembert de Normandie (PDO)(9)

– Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (PDO)

– Chaource (PDO)

– Comté (PDO)

– Emmental de Savoie (PGI)(10)

– Emmental français est-central (PGI)(10)

– Livarot (PDO)

– Maroilles ou marolles (PDO)

– Munster ou munster-géromé (PDO)

– Pont-l'Ēvêque (PDO)

– Reblochon ou reblochon de Savoie (PDO)

– Roquefort (PDO)

– Saint-Nectaire (PDO)

– Tomme des Pyrénées (PGI)(8)

– Bleu d'Auvergne (PDO)

– Brie de Meaux (PDO)(11)

– Brie de Melun (PDO)(11)

– Mont d'or ou vacherin du Haut-Doubs (PDO)

WŁOCHY

– Canestrato Pugliese (PDO)(12)

– Fontina (PDO)

– Gorgonzola (PDO)

– Grana Padano (PDO)

– Parmigiano Reggiano (PDO)

– Pecorino Siciliano (PDO)(13)

– Provolone Valpadana (PDO)(14)

– Caciotta d'Urbino (PDO)(15)

– Pecorino Romano (PDO)(13)

– Quartirolo Lombardo (PDO)

– Taleggio (PDO)

– Asiago (PDO)

– Formai de Mut Dell'alta Valle Brembana (PDO)(16)

– Montasio (PDO)

– Mozzarella di Bufala Campana (PDO)(17)

– Murazzano (PDO)

– Bitto (chroniona nazwa pochodzenia)

– Bra (chroniona nazwa pochodzenia)

– Caciocavallo Silano (chroniona nazwa pochodzenia)(18)

– Castelmagno (chroniona nazwa pochodzenia)

– Fiore Sardo (chroniona nazwa pochodzenia)

– Monte Veronese (chroniona nazwa pochodzenia)

– Pecorino Sardo (chroniona nazwa pochodzenia)(19)

– Pecorino Toscano (chroniona nazwa pochodzenia)(19)

– Ragusano (chroniona nazwa pochodzenia)

– Raschera (chroniona nazwa pochodzenia)

– Robiola di Roccaverano (chroniona nazwa pochodzenia)

– Toma Piemontese (chroniona nazwa pochodzenia)(20)

– Valle d'Aosta Fromadzo (chroniona nazwa pochodzenia)

– Valtellina Casera (chroniona nazwa pochodzenia)

NIDERLANDY

– Noord-Hollandse Edammer (PDO)(21)(22)

– Noord-Hollandse Gouda (PDO)(21)(23)

– Boeren - Leidse met sleutels (PDO) (24)

AUSTRIA

– Tiroler Graukäse (chroniona nazwa pochodzenia)

– Gailtaler Almkäse (PDO)

– Tiroler Bergkäse (PDO)

– Vorarlberger Alpkäse (PDO)

– Vorarlberger Bergkäse (PDO)

– Tirolere Almkäse/Tiroler Alpkäse (chroniona nazwa pochodzenia)

PORTUGALIA

– Queijo de Nisa (PDO)

– Queijo de Azeitão (PDO)

– Queijo de Ēvora (PDO)

– Queijo de São Jorge (PDO)

– Queijo Rabaçal (PDO)

– Queijo Serpa (PDO)

– Queijo Serra da Estrela (PDO)

– Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) (PDO)

– Queijo Terrincho (PDO)

– Queijo de cabra Transmontano (chroniona nazwa pochodzenia)

SZWECJA

– Svecia (PGI)

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

– White Stilton cheese (PDO)/Blue Stilton cheese (PDO)

– West Country farmhouse Cheddar cheese (PDO)(25)(26)

– Beacon Fell traditional Lancashire cheese (PDO)(27)

– Swaledale cheese (PDO)/Swaledale ewes' cheese (PDO)

– Bonchester cheese (PDO)

– Buxton blue (PDO)

– Dovedale cheese (PDO)

– Single Gloucester (PDO)

– Teviotdale cheese (PGI)

Pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, przetwory mleczne oprócz masła itd.)

GRECJA

– Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια (Menalou Vanilia fir honey) (chroniona nazwa pochodzenia)

HISZPANIA

– Miel de La Alcarria (PDO)

FRANCJA

– Crème d'Isigny (PDO)

– Crème fraîche fluide d'Alsace (PGI)

– Miel de Sapin des Vosges (PDO)

LUKSEMBURG

– Miel luxembourgeois de marque nationale (PDO)

PORTUGALIA

– Mel da Serra da Lousã (PDO)

– Mel das Terras Altas do Minho (PDO)

– Mel da Terra Quente (PDO)

– Mel da Serra de Monchique (PDO)

– Mel do Parque de Montezinho (PDO)

– Mel do Alentejo (PDO)

– Mel dos Açores (PDO)

– Mel do Barroso (PDO)

– Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira do Castelo do Bode, Bairro, Alto Nabão) (PDO)

Tłuszcze, masło, margaryna, oleje itd.

BELGIA

– Beurre d'Ardenne (PDO)

NIEMCY

– Lausitzer Leinöl (PGI)

Oleje z oliwek

GRECJA

– Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης (Viannos Iraklio Crete) (PDO)(28)(29)

– Λυγουριό Ασκληπιείου (Lygourio Asklipiou) (PDO)

– Βόρειος Μυλοπόταµος Ρεξύµνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Crete) (PDO)(27)(28)

– Κροκεές Λακωνίας (Krokees Lakonias) (PDO)(31)

– Πέτρινα Λακωνίας (Petrina Lakonias) (PDO)(31)

– Κρανίδι Αργολίδα (Kranidi Argolidas) (PDO)(32)

– Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (Peza Iraklio Crete) (PDO)(28)(29)

– Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης (Archanes Iraklio Crete) (PDO)(28)(29)

– Λακωνία (Lakonia) (PGI)

– Χανιά Κρήτης (Hania Crete) (PGI)(29)

– Κεφαλονιά (Kefallonia) (PGI)

– Ολυµπία (Olympia) (PGI)

– Λέσδος (Lesbos) (PGI)

– Πρέδεζα (Preveza) (PGI)

– Ρόδος (Rodos) (PGI)

– Θάσος (Thassos) (PGI)

– Καλαµάτα (Kalamata) (PDO)

– Κολυµβάρι Χανίων Κρήτης (Kolymvari Hanion Kritis) (PDO) (33), (34)

– Σητεία Λασιξίου Κρήτης (Sitia-Lasithi-Crete) (PDO)(35)

– Αποκορώνας Χανίων Κρήτης (Apokoronas-Chania-Crete) (PDO)(36)

– Ζάκυνθος (Zakynthos) (PGI)

– Σάµος (Samos) (PGI)

HISZPANIA

– Baena (PDO)

– Les Garrigues (PDO)

– Sierra de Segura (PDO)

– Siurana (PDO)

FRANCJA

– Huile d'olive de Nyons (PDO)

– Beurre d'lsigny (PDO)

– Beurre Charentes-Poitou - Beurre des Charentes - Beurre des Deux-Sèvres (PDO)

WŁOCHY

– Aprutino Pescarese (chroniona nazwa pochodzenia)

– Brisighella (chroniona nazwa pochodzenia)

– Collina de Brindisi (chroniona nazwa pochodzenia)

– Canino (chroniona nazwa pochodzenia)

– Sabina (chroniona nazwa pochodzenia)

– Riviera Ligure (PDO)

– Bruzio (PDO)

– Cilento (PDO)

– Colline Salernitane (PDO)

– Penisola Sorrentina (PDO)

– Garda (chroniona nazwa pochodzenia)

– Dauno (chroniona nazwa pochodzenia)

– Colline Teatine (chroniona nazwa pochodzenia)

– Monti Iblei (chroniona nazwa pochodzenia)

– Laghi Lombardi (chroniona nazwa pochodzenia)

– Valli Trapanesi (chroniona nazwa pochodzenia)

– Terra di Bari (chroniona nazwa pochodzenia)

– Umbria (chroniona nazwa pochodzenia)

– Toscano (PGI)

– Terra d'Otranto (PDO)

LUKSEMBURG

– Beurre rose de marque nationale Grand-Duché de Luxembourg (PDO)

AUSTRIA

– Steierisches Kürbiskernöl (PGI)

PORTUGALIA

– Azeite de Moura (PDO)

– Azeite de Trás-os-Montes (PDO)

– Azeite do Ribatejo (PDO)

– Azeites do Norte Alentejano (PDO)

– Azeite da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (PDO)

Owoce, warzywa i zboża

NIEMCY

– Spreewälder Gurken (PGI)

– Spreewälder Meerrettich (PGI)

GRECJA

– Ακτινίδι Σπερχειού (kiwi Sperchiou) (PDO)

– Ελιά Καλαµάτας (olive de Kalamata) (PDO)

– Κελυφωτό φυσίκι Φξιώτιδας (pistache de Phtiotida) (PDO)

– Κουµ Κουάτ Κερκύρας (kumquat de Korfu) (PGI)

– Ξερά Ζαγοράς Πηλίου (figues sèches de Kimi) (PDO)

– Μήλα Ζαγοράς Πηλίου (pommes Zagoras Piliou) (PDO)(37)

– Τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωνιδίου (aubergine tsakonique de Léonidio) (PDO)

– Φυστίκι Μεγάρων (Megaron pistachio) (chroniona nazwa pochodzenia)

– Φυστίκι Αίγινας (Aegina pistachioo) (chroniona nazwa pochodzenia)

– Σύκα Βραδρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων (Vravronas Markopoulou Mesogion figs) (PGI)

– Πορτοκάλια Μάλεµε Χανίων Κρήτης (Maleme Khania Crete oranges) (chroniona nazwa pochodzenia)

– Wiśnie

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου (Kerasia Tragana Rodochoriou) (PDO)

– Oliwki stołowe

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου (Konservolia Piliou Volou) (PDO)(38)

– jabłka

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως (Mila Delicious Pilafa de Tripoli) (PDO)

– Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα (Korinthiaki Stafida Vostitsa) (PDO)

– Φασόλια (Γίγατες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας (Fasolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas) (PGI)

– Φασόλια (Πλακέ Μεγαλόσπερµα) Πρεσπών Φλώρινας [(Fasolia Plake-Megalosperma) Prespon Florinas] (PGI)

WŁOCHY

– Clementine di Kalabria (PGI)

– Nocciola di Giffoni (PGI)

– Scalogno di Romana (PGI)

– Uva da tavola di Canicattì (PGI)

– Pera mantovana (PGI)

– Pera dell'Emilia Romagna (PGI)

– Pesca e nettarina di Romagna (PGI)

Oliwki stołowe

– Κονσερδολιά Αµφίσσης (Konservolia Amfissis) (chroniona nazwa pochodzenia)

– Κονσερδολιά Άρτας (Konservolia Artas) (PGI)

– Κονσερδολιά Αταλάντης (Konservolia Atalantis) (chroniona nazwa pochodzenia)

– Κονσερδολιά Ροδίων (Konservolia Rovion) (chroniona nazwa pochodzenia)

– Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (chroniona nazwa pochodzenia)

– θρούµπα Θάσου (Throumba Thassou) (chroniona nazwa pochodzenia)

– θρούµπα Χίου (Throumba Chiou) (chroniona nazwa pochodzenia)

– θρούµπα Αµπαδιάς Ρεθύµνης Κρήτης (Throumba Abadias Rethymnis Crete) (chroniona nazwa pochodzenia)

– Nocellara del Belice (PDO)

HISZPANIA

– Arroz del Delta del Ebro (PGI)

– Calasparra (PDO)

– Cerezas de la Montaña de Alicante (PGI)

– Espárrago de Navarra (PGI)

– Faba Asturiana (PGI)

– Judías de El Barco de Ávila (PGI)

– Lenteja de La Armuña (PGI)

– Nísperos Callosa d'En Sarriá (PDO)

– Pimientos del Piquillo de Lodosa (PDO)

– Uva de mesa embolsada "Vinalopó" (PDO)

FRANCJA

– Ail rose de Lautrec (PGI)

– Noix de Grenoble (PDO)

– Pommes et poires de Savoie (PGI)

– Poireaux de Créances (PGI)

– Chasselas de Moissac (PDO)

– Mirabelles de Lorraine (PGI)

– Olives noires de Nyons (PDO)

– Pommes de terre de Merville (PGI)

– Lentille verte du Puy (PDO)

GRECJA

– Ροδάκινα Νάουσας (Rodakina de Naoussa) (PDO)

– Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου (Fassolia Gigantes Elefantes de Kato Nevrokopi) (PGI)

– Φασόλια κοινά µεσόσπερµα Κάτω Νευροκοπίου (Fassolia koina Mesosperma de Kato Nevrokopi) (PGI)

WŁOCHY

– Arancia Rossa di Sicilia (PGI)

– Cappero di Pantelleria (PGI)

– Castagna di Montella (PGI)

– Fungo di Borgotaro (PGI)

– Nocciola del Piemonte (PGI)

– Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese (PGI)

– Fagiolo di Sarconi (PGI)

– Farro della Garfagnana (PGI)

– Peperone di Senise (PGI)

– Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese - Nocerino (chroniona nazwa pochodzenia)

– Marrone del Mugello (PGI)

– Marrone di Castel del Rio (PGI)

– Riso Nano Vialone Veronese (PGI)

– Radicchio Rosso di Treviso (PGI)

– Radicchio Variegato di Castelfranco (PGI)

– Lenticchia di Castelluccio di Norcia (PCI)

NIDERLANDY

– Opperdoezer Ronde (PDO)

AUSTRIA

– Wachauer Marille (PDO)

– Marchfeldspargel (PGI)

– Waldviertler Graumohn (PDO)

PORTUGALIA

– Amêndoa do Douro (PDO)

– Ameixa d'Elvas (PDO)

– Ananás dos Açores/São Miguel (PDO)

– Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (PDO)

– Castanha dos Soutos da Lapa (PDO)

– Castanha Marvão-Portalegre (PDO)

– Castanha de Pradela (PDO)

– Castanha da Terra Fria (PDO)

– Citrinos do Algarve (PGI)

– Cereja de Sao Julião-Portalegre (PDO)

– Cereja da Cova da Beira (PGI)

– Maçã de Portalegre (PGI)

– Maçã da Beira Alta (PGI)

– Maçã Bravo de Esmolfe (PDO)

– Maçã da Cova da Beira (PGI)

– Maçã de Alcobaça (PGI)

– Maracuja de São Miguel/Açores (PDO)

– Pêssego da Cova da Beira (PGI)

FINLANDIA

– Ziemniak

Lapin Puikula (PDO)

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

– Jersey Royal potatoes (PDO)

Świeże ryby, mięczaki i skorupiaki i produkty od nich pochodzące

NIEMCY

– Schwarzwaldforelle (PGI)

GRECJA

– Αυγοτάραχο Μεσολογγίου (Messolongi fish-roe) (chroniona nazwa pochodzenia)

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

– Whitstable oysters (PGI)

Inne produkty z załącznika II

Cider

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

– Herefordshire cider/perry (PGI)

– Worcestershire cider/perry (PGI)

– Gloucestershire cider/perry (PGI)

B. ŚRODKI SPOŻYWCZE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I DO ROZPORZĄDZENIA (EWG) NR 2081/92

Piwo

REPUBLIKA CZESKA:

– Budějovické pivo (PGI)

– Českobudějovické pivo (PGI)

– Budějovický měšťanský (PGI)

NIEMCY

– Kölsch (PGI)

– Rieser Weizenbier (PGI)

– Gögginger Bier (PGI)

– Reuther Bier (PGI)

– Wernesgrüner Bier (PGI)

– Münchner Bier (PGI)

– Kulmbacher Bier (PGI)

– Hofer Bier (PGI)

– Dortmunder Bier (PGI)

– Mainfranken Bier (PGI)

– Bremer Bier (PGI)

– Bayerisches Bier (PGI)

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

– Newcastle brown ale (PGI)

– Kentish ale and Kentish strong ale (PGI)

– Rutland bitter (PGI)

Naturalna woda mineralna i źródlana

NIEMCY

– Bad Hersfelder Naturquelle (PDO)

– Bad Pyrmonter (PDO)

– Birresborner (PDO)

– Bissinger Auerquelle (PDO)

– Caldener Mineralbrunnen (PDO)

– Ensinger Mineralwasser (PDO)

– Felsenquelle Beiseförth (PDO)

– Gemminger Mineralquelle (PDO)

– Graf Meinhard Quelle Giessen (PDO)

– Haaner Felsenquelle (PDO)

– Haltern Quelle (PDO)

– Katlenburger Burgbergquelle (PDO)

– Kisslegger Mineralquelle (PDO)

– Leisslinger Mineralbrunnen (PDO)

– Loewensteiner Mineralquelle (PDO)

– Rhenser Mineralbrunnen (PDO)

– Rilchinger Amandus Quelle (PDO)

– Rilchinger Graefin Mariannen-Quelle (PDO)

– Siegsdorfer Petrusquelle (PDO)

– Teinacher Mineralquellen (PDO)

– UEberkinger Mineralquelle (PDO)

– Vesalia Quelle (PDO)

– Bad Niedernauer Quelle (PDO)

– Göppinger Quelle (PDO)

– Höllen Sprudel (PDO)

– Lieler Quelle (PDO)

– Schwollener Sprudel (PDO)

– Steinsieker Mineralwasser (PDO)

– Blankenburger Wiesenquelle (PDO)

– Wernigeröder Mineralbrunnen (PDO)

– Wildenrath Quelle (PDO)

Pieczywo, ciasta i wyroby ciastkarskie

NIEMCY

– Nürnberger Lebkuchen (PGI)

– Lübecker Marzipan (PGI)

– Aachener Printen (PGI)

GRECJA

– Kρητικό παξιµάδι (biscotte cretoise) (PGI)

HISZPANIA

– Turrón de Jijona (PGI)

– Turrón de Alicante (PGI)

FRANCJA

– Bergamote(s) de Nancy (PGI)

WŁOCHY

– Pane casareccio di Genzano (PGI)

Naturalne gumy i żywice

GRECJA

– Τσίκλα Χίου (Tsikla Chiou) (PDO)

– Μαστίχα Χίου (Masticha Chiou) (PDO)

C. PRODUKTY ROLNE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I DO ROZPORZĄDZENIA (EWG) NR 2081/92

Olejki eteryczne

FRANCJA

– Huile essentielle de lavande de Haute-Provence (PDO)

– Foin de Crau (chroniona nazwa pochodzenia)

GRECJA

– Olejek z żywicy mastyks

Μαστιχέλαιο Χίου (Mastichelaio Chiou) (PDO)

POZOSTAŁE PRODUKTY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I DO TRAKTATU

Rodzaje octu (inne niż ocet winny)

WŁOCHY

– Aceto balsamino tradizionale di Modena (PDO)

– Aceto balsamino tradizionale di Reggio Emilia (PDO)

(1) Ochrona nazwy "Emmentaler" nie jest wymagana.

(2) O ochronę nazwy "Γραδιέρα" (Graviera) nie wnioskowano.

(3) O ochronę nazwy "Chabichou" nie wnioskowano.

(4) O ochronę nazwy "Crottin" nie wnioskowano.

(5) O ochronę nazw "Brebis Pyrénées" nie wnioskowano.

(6) O ochronę nazwy "Picodon" nie wnioskowano.

(7) O ochronę nazwy "Sainte Maure" nie wnioskowano.

(8) O ochronę nazwy "Tomme" nie wnioskowano.

(9) O ochronę nazwy "Camembert" nie wnioskowano.

(10) O ochronę nazwy "Emmental" nie wnioskowano.

(11) O ochronę nazwy "Brie" nie wnioskowano.

(12) O ochronę nazwy "Canestrato" nie wnioskowano.

(13) O ochronę nazwy "Pecorino" nie wnioskowano.

(14) O ochronę nazwy "Provolone" nie wnioskowano.

(15) O ochronę nazwy "Caciotta" nie wnioskowano.

(16) O ochronę nazw "Formai de Mut" nie wnioskowano.

(17) O ochronę nazwy "Mozzarella" nie wnioskowano.

(18) Nie wniesiono o ochronę nazwy "Caciocavallo

(19) Nie wniesiono o ochronę nazwy "Pecorino

(20) Nie wniesiono o ochronę nazwy "Toma

(21) O ochronę nazwy "Noord-hollandse" nie wnioskowano.

(22) O ochronę nazwy "Edammer" nie wnioskowano.

(23) O ochronę nazwy "Gouda" nie wnioskowano.

(24) Ochrona nazwy "Leidse" nie jest wymagana.

(25) O ochronę nazwy "Cheddar" nie wnioskowano.

(26) O ochronę nazwy "West country" nie wnioskowano.

(27) O ochronę nazwy "Lancashire" nie wnioskowano.

(28) O ochronę nazwy "Ηρακλείου" (Iraklion) nie wnioskowano.

(29) O ochronę nazwy "Κρήτης" (Crete) nie wnioskowano.

(30) O ochronę nazwy "Ρεξύµνης" (Rethymno) nie wnioskowano.

(31) O ochronę nazwy "Λακωνίας" (Lakonias) nie wnioskowano.

(32) Ochrona nazwy "Χανίων" (Hanion) nie jest wymagana.

(33) Ochrona nazwy "Κρήτης" (Kritis) nie jest wymagana.

(34) Ochrona nazwy "Λασιξίου Κρήτης" (Lasithi-Crete) nie jest wymagana.

(35) Ochrona nazwy "Χανίων Κρήτης" (Chania-Crete) nie jest wymagana.

(36) O ochronę nazwy "Αργολίδας" (Argolidas) nie wnioskowano.

(37) O ochronę nazwy "Πηλίου" (Piliou) nie wnioskowano.

(38) Ochrona nazwy "Πηλίου" (piliou) nie jest wymagana.

1 Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1.
2 Dz.U. L 185 z 28.7.1993, str. 5.
3 Art. 1 zmieniony przez art. 20 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.03.236.33) z dniem 1 maja 2004 r.
4 Załącznik:

- zmieniony przez sprostowanie z dnia 4 marca 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.60.70).

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1263/96 z dnia 1 lipca 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.163.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lipca 1996 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 123/97 z dnia 23 stycznia 1997 r. (Dz.U.UE.L.97.22.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 stycznia 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1065/97 z dnia 12 czerwca 1997 r. (Dz.U.UE.L.97.156.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2325/97 z dnia 24 listopada 1997 r. (Dz.U.UE.L.97.322.33) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 listopada 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 134/98 z dnia 20 stycznia 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.15.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 644/98 z dnia 20 marca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.87.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 marca 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1549/98 z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.202.25) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 83/1999 z dnia 13 stycznia 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.8.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 590/1999 z dnia 18 marca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.74.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 marca 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1070/1999 z dnia 25 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.130.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Rady nr 813/2000 z dnia 17 kwietnia 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.100.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 kwietnia 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 913/2001 z dnia 10 maja 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.129.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Rady nr 1347/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.182.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1778/2001 z dnia 7 września 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.240.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2001 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1829/2002 z dnia 14 października 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.277.10) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 2002 r.

- zmieniony przez art. 20 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.03.236.33) z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 3 rozporządzenia nr 1069/2008 z dnia 30 października 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.290.12) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 listopada 2008 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.