Rozporządzenie 1105/2006 ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2005/2006

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.197.5

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1105/2006
z dnia 18 lipca 2006 r.
ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2005/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1786/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego(1), w szczególności jego art. 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 ustala kwoty pomocy dla zakładów przetwórczych w odniesieniu do suszu paszowego w ramach maksymalnych ilości gwarantowanych określonych w art. 5 ust. 1 wymienionego rozporządzenia.

(2) Ilości na rok gospodarczy 2005/2006, o których państwa członkowskie poinformowały Komisję zgodnie z art. 33 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego(2), obejmują ilości zapasów na dzień 31 marca 2006 r., które mogłyby zgodnie z art. 34a wyżej wymienionego rozporządzenia kwalifikować się do pomocy przewidzianej na rok gospodarczy 2005/2006.

(3) Zgodnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 785/95 z dnia 6 kwietnia 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 603/95 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego(3), w powiązaniu z art. 36 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 382/2005, w roku gospodarczym 2005/2006 należy przydzielić również ilości, które nie mogły zostać uwzględnione w roku gospodarczym 2004/2005 ze względu na późne powiadomienie państwa członkowskiego.

(4) Z przekazanych informacji wynika, że w odniesieniu do suszu paszowego maksymalna ilość gwarantowana została przekroczona.

(5) Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 wysokość pomocy w odniesieniu do suszu paszowego wynosi 33 EUR za tonę.

(6) W odniesieniu do państw członkowskich stosujących fakultatywny okres przejściowy zgodnie z art. 71 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003(4) należy ustalić wysokość pomocy, o której mowa w art. 71 ust. 2 akapit drugi, zgodnie z przepisami art. 35 rozporządzenia (WE) nr 382/2005.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 wysokość pomocy dla suszu paszowego ustala się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 114. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 456/2006 (Dz.U. L 82 z 21.3.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 61 z 8.3.2005, str. 4. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 432/2006 (Dz.U. L 79 z 16.3.2006, str. 12).

(3) Dz.U. L 79 z 7.4.1995, str. 5. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) nr 382/2005.

(4) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem 953/2006 (Dz.U. L 175 z 29.6.2006, str. 1).

ZAŁĄCZNIK 

Wysokość pomocy w odniesieniu do suszu paszowego

Rok gospodarczy 2005/2006
Państwo członkowskiePomoc, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003

EUR/t

Pomoc, o której mowa w art. 71 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1782/2003

EUR/t

Belgia-
Republika Czeska33,00
Dania33,00
Niemcy33,00
Grecja33,0022,233
Hiszpania33,0023,036
Francja33,0035,535
Irlandia33,00
Włochy33,00
Litwa33,00
Luksemburg-
Węgry33,00
Niderlandy33,0035,830
Austria33,00
Polska33,00
Portugalia33,00
Słowacja33,00
Finlandia33,0035,830
Szwecja33,00
Wielka Brytania33,00

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.