Rozporządzenie 1095/2008 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 109/2007 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego – soli sodowej monenzyny (Coxidin)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.298.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1095/2008
z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 109/2007 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego - soli sodowej monenzyny (Coxidin)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt(1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 udzielono pod pewnymi warunkami zezwolenia na dodatek -sól sodową monenzyny (Coxidin). Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 109/2007(2) udzielono zezwolenia na stosowanie tego dodatku dla kurcząt przeznaczonych na tucz (kurcząt rzeźnych) oraz indyków na okres dziesięciu lat. Zezwolenie to zostało powiązane z posiadaczem zezwolenia na wprowadzanie tego dodatku do obrotu.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje możliwość zmiany zezwolenia na dany dodatek na wniosek posiadacza zezwolenia, po uzyskaniu opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd").

(3) Posiadacz zezwolenia dotyczącego dodatku paszowego -soli sodowej monenzyny (Coxidin) złożył wniosek o zmianę warunków zezwolenia poprzez skrócenie okresu karencji przed ubojem oraz określenie ostatecznych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP).

(4) W opinii przyjętej w dniu 18 czerwca 2008 r.(3) Urząd stwierdził, po dokonaniu ponownej oceny narażenia ludzi, że w przypadku dodatku Coxidin dla kurcząt rzeźnych i indyków można przyjąć jednodniowy okres karencji. Posiadacz zezwolenia nie dostarczył żadnych nowych danych, które umożliwiłyby Urzędowi zaproponowanie ostatecznych NDP.

(5) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 109/2007.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 109/2007 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2) Dz.U. L 31 z 6.2.2007, s. 6.

(3) Opinia Naukowa Panelu ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt (FEEDAP) wydana na wniosek Komisji Europejskiej dotycząca okresu karencji dla dodatku Coxidin dla kurcząt i indyków rzeźnych oraz ponownej oceny tymczasowego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozo-stałości. Dziennik EFSA (2008) 731, s. 1-14.

ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatkuNazwa posiadacza zezwoleniaDodatek (Nazwa handlowa)Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analitycznaGatunek lub kategoria zwierzęciaMaksymalny wiekMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćInne przepisyData ważności zezwoleniaTymczasowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) w odpowiednich środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %
Kokcydiostatyki i histomonostatyki
5 1.701Huvepharma nv BelgiaSól sodowa monenzyny (Coxidin)Substancja czynna C36H61OuNa Sól sodowa polieteru kwasu monokarboksylowego wytwarzana przez Streptomyces cinnamonensis, 28682, LMG S-19095, w postaci proszku.

Skład czynnika:

Monenzyna A: nie mniej niż 90 %;

Monenzyna A + B: nie mniej niż 95%

Monenzyna C: 0,2-0,3 %

Skład dodatku

Sól sodowa monenzyny, substancja techniczna odpowiadająca działaniu monenzyny 25 %

Perlit: 15-20%

Otręby zbożowe 55-60 %

Metoda analityczna(1)

Metoda określenia substancji czynnej: wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) z derywatyzacją pokolumnową i detekcją UV (λ = 520 nm)

Kurczęta rzeźne-1001251. Stosowanie zabronione przez co najmniej jeden dzień przed ubojem.

2. Dodatek jest włączany do mieszanek paszowych w postaci premiksu.

3. Najwyższa dopuszczalna dawka soli sodowej monenzyny w mieszankach paszowych uzupełniających:

- 625 mg/kg dla kurcząt rzeźnych,

- 500 mg/kg dla indyków.

4. Soli sodowej monenzyny nie należy mieszać z innymi kokcydiostatykami.

5. Wskazanie w instrukcji użytkowania:

"Niebezpieczne dla koniowatych. Dodatek paszowy zawiera jonofor: unikać jednoczesnego podawania z tiamuliną i obserwować, czy nie występują negatywne skutki uboczne przy równoczesnym stosowaniu innych środków leczniczych."

6. Używać odpowiedniej odzieży ochronnej, rękawic i ochrony oczu/twarzy W przypadku niewystarczającej wentylacji w pomieszczeniu używać odpowiedniego sprzętu do oddychania.

6.2.201725 ug soli sodowej monenzyny/kg mokrej masy skóry + tłuszcz

8 ug soli sodowej monenzyny/kg mokrej masy wątroby, nerek i mięśni

Indyki16 tygodni60100
(1) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.