Rozporządzenie 1084/2006 ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.210.79

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1084/2006
z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 161 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego(1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności(4) ustanawia nowe ramy działania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Określa też w szczególności cele, zasady i przepisy dotyczące partnerstwa, programowania, oceny i zarządzania. Z tego względu konieczne jest określenie misji Funduszu Spójności w związku z nowymi ramami jego działania i w związku z celem przyznanym mu w Traktacie oraz uchylenie, w trosce o przejrzystość, rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiającego Fundusz Spójności(5).

(2) Projekty dotyczące transeuropejskiej sieci transportowej finansowane z Funduszu Spójności mają być zgodne z wytycznymi odnoszącymi się do transeuropejskich sieci transportowych, przyjętymi przez Radę i Parlament Europejski. W celu skoncentrowania starań znaczenie priorytetowe powinno zostać nadane projektom stanowiącym przedmiot wspólnego zainteresowania określonym w decyzji nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej(6).

(3) Wspólnota, za pośrednictwem Funduszu Spójności, może udzielić wsparcia działaniom przyczyniającym się do realizacji celów polityki Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego, określonych w art. 6 oraz 174 Traktatu.

(4) Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 stanowi, że zasady kwalifikowalności wydatków należy ustalać na poziomie krajowym z pewnymi wyjątkami, dla których niezbędne jest ustanowienie przepisów szczególnych. Należy więc ustanowić przepisy szczególne w odniesieniu do wyjątków dotyczących Funduszu Spójności.

(5) Przepisy dotyczące warunkowości przyznawania wsparcia finansowego powinny być dalej stosowane w powiązaniu ze spełnianiem warunków konwergencji gospodarczej, określonych w art. 99 Traktatu, oraz potrzeb zdrowych finansów publicznych. W tym zakresie państwa członkowskie, które przyjęły euro jako środek płatniczy, mają wdrożyć programy stabilności, a państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako środka płatniczego, mają wdrożyć programy konwergencji, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1466/ 97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych(7), mając na celu uniknięcie nadmiernych deficytów budżetowych, o czym mowa w art. 104 Traktatu. Przepisy dotyczące warunkowości nie powinny się jednak stosować w odniesieniu do zobowiązań już podjętych w momencie wstrzymania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Ustanowienie i cel Funduszu Spójności

1.
Niniejszym ustanawia się Fundusz Spójności (zwany dalej "funduszem") w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej Wspólnoty na rzecz promowania trwałego rozwoju.
2.
Do funduszu stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz niniejsze rozporządzenie.
Artykuł  2

Zakres pomocy

1.
Pomoc z funduszu jest udzielana na działania w następujących dziedzinach, z zapewnieniem właściwej równowagi i zgodnie z potrzebami inwestycyjnymi oraz infrastrukturalnymi właściwymi dla każdego państwa członkowskiego otrzymującego pomoc:
a)
transeuropejskich sieci transportowych, w szczególności priorytetowych projektów, stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, określonych w decyzji nr 1692/96/ WE;
b)
środowiska w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z polityką i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. W tym kontekście Fundusz może także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności energetycznej i energii odnawialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, kolei, transportu rzecznego i morskiego intermodalnych systemów transportowych i ich interoperacyjności, zarządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu miejskiego i transportu publicznego.
2.
Właściwą równowagę pomocy uzgadnia się we współpracy między państwami członkowskimi a Komisją.
Artykuł  3

Kwalifikowalność wydatków

Następujące wydatki nie są kwalifikowalne do wsparcia funduszu:

a)
odsetki od zadłużenia;
b)
zakup gruntów za kwotę przekraczającą 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach danej operacji;
c)
mieszkalnictwo;
d)
likwidacja elektrowni jądrowych; i
e)
podlegający zwrotowi podatek od towarów i usług (VAT).
Artykuł  4

Warunki dostępności pomocy z funduszu

1.
Pomoc z funduszu jest uzależniona od następujących zasad:
a)
jeżeli Rada podjęła, zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu, decyzję o istnieniu nadmiernego deficytu w państwie członkowskim beneficjencie; oraz
b)
stwierdziła, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu, że dane państwo członkowskie nie podjęło skutecznego działania w odpowiedzi na zalecenie Rady wydane na podstawie art. 104 ust. 7 Traktatu,

może podjąć decyzję o wstrzymaniu całości albo części zobowiązań z funduszu wobec danego państwa członkowskiego ze skutkiem od dnia 1 stycznia roku następującego po podjęciu decyzji o wstrzymaniu.

2.
Jeżeli Rada stwierdzi, że dane państwo członkowskie podjęło konieczne działanie korekcyjne, podejmuje niezwłocznie decyzję o zniesieniu wstrzymania przedmiotowych zobowiązań. Jednocześnie Rada na wniosek Komisji podejmuje decyzję o ponownym ujęciu w budżecie wstrzymanego zobowiązania zgodnie z procedurą określoną w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (8).
3.
Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, Rada podejmuje kwalifikowaną większością głosów na wniosek Komisji.
Artykuł  5

Przepisy przejściowe

1.
Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na kontynuację albo modyfikację, w tym całkowite lub częściowe anulowanie, projektów lub innych form pomocy zatwierdzonych przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1164/94, które w związku z tym stosuje się po tym terminie do tej pomocy lub danych projektów aż do ich zamknięcia.
2.
Wnioski dotyczące dużych projektów, w rozumieniu art. 39, 40 i 41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, złożone do Komisji na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1164/94, pozostają ważne pod warunkiem ich uzupełnienia, w razie potrzeby, w celu zapewnienia zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia i wyżej wymienionymi artykułami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia 1 stycznia 2007 r.
Artykuł  5a 1

Przepisy szczególne związane z przystąpieniem Chorwacji

1.
Środki, które w dniu przystąpienia Chorwacji były przedmiotem decyzji Komisji w sprawie przyznania pomocy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1267/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej(9) oraz których wdrożenie nie zostało zakończone przed tą datą, są uznawane za zatwierdzone przez Komisję na mocy niniejszego rozporządzenia.

Bez uszczerbku dla ust. 2-5, do środków, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, mają zastosowanie przepisy regulujące wdrażanie działań zatwierdzonych na mocy niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

2.
Wszelkie procedury udzielania zamówień związane ze środkami, o których mowa w ust. 1, i które w dniu przystąpienia były już przedmiotem zaproszenia do składania ofert opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, prowadzone są zgodnie z zasadami określonymi w tym zaproszeniu do składania ofert. Nie ma zastosowania art. 165 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10).

Wszelkie procedury udzielania zamówień związane ze środkami, o których mowa w ust. 1, i które w dniu przystąpienia nie były jeszcze przedmiotem zaproszenia do składania ofert opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, prowadzone są zgodnie z Traktatami lub aktami przyjętymi na mocy Traktatów oraz zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

3.
Płatności dokonane przez Komisję w ramach środków, o których mowa w ust. 1, uznawane są za wsparcie z funduszy na mocy niniejszego rozporządzenia.

Płatności dokonane przez Komisję w ramach środków, o których mowa w ust. 1, są księgowane na koncie najwcześniej otwartego zobowiązania podjętego w pierwszej kolejności na mocy rozporządzenia (WE) nr 1267/1999, a następnie na mocy niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

Warunki dotyczące płatności przejściowych lub salda końcowego są takie same jak warunki określone w art. D ust. 2 lit. b)-d) i ust. 3-5 w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94.

4.
W przypadku środków, o których mowa w ust. 1, zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków na mocy rozporządzenia (WE) nr 1267/1999 lub zasady specjalnie ustanowione w stosownych umowach w sprawie finansowania nadal mają zastosowanie, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, w odniesieniu do których Komisja podejmie decyzję na wniosek Chorwacji.
5.
Jeżeli jakiekolwiek środki są niezbędne do ułatwienia przejścia Chorwacji z systemu obowiązującego przed przystąpieniem na system wynikający z zastosowania niniejszego artykułu, Komisja przyjmuje niezbędne środki.
Artykuł  6

Uchylenie

1.
Bez uszczerbku dla przepisów art. 105 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz art. 5 niniejszego rozporządzenia, niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1164/94 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.
2.
Odniesienia do uchylonego rozporządzenia są rozumiane jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  7

Przegląd

Rada dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r., zgodnie z art. 161 Traktatu.

Artykuł  8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lipca 2006 r.

W imieniu Rady
E. HEINÄLUOMA
Przewodniczący
______

(1) Zgoda z dnia 4 lipca 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. C 255 z 14.10.2005, str. 88.

(3) Dz.U. C 231 z 20.9.2005, str. 35.

(4) Patrz: str. 25 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(5) Dz.U. L 130 z 25.5.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia z 2003 r.

(6) Dz.U. L 228 z 9.9.1996, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją nr 884/2004/WE (Dz.U. L 167 z 30.4.2004, str. 1).

(7) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1055/2005 (Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 1).

(8) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

(9) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 73.

(10) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

1 Art. 5a dodany przez art. 15 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Chorwacji oraz dostosowań w Traktacie o Unii Europejskiej, Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Dz.U.UE.L.12.112.21) z dniem 1 lipca 2013 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.