Rozporządzenie 1080/2010 zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.311.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, EURATOM) NR 1080/2010
z dnia 24 listopada 2010 r.
zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 336,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, przedstawiony po konsultacji z Komitetem ds. Regulaminu Pracowniczego,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości(1),

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego(2)

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 27 Traktatu o Unii Europejskiej Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (wysoki przedstawiciel) ma być wspomagany przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ). Służba ta ma współpracować ze służbami dyplomatycznymi państw członkowskich i składać się z urzędników z właściwych służb Sekretariatu Generalnego Rady i Komisji, jak również z personelu delegowanego przez krajowe służby dyplomatyczne państw członkowskich. Ma ona stanowić część otwartej, efektywnej i niezależnej administracji europejskiej Unii, zgodnie z art. 298 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(2) Ze względu na jej szczególne zadania ESDZ należy przyznać autonomię w ramach regulaminu pracowniczego. Zatem na użytek regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia innych pracowników(4) (zwanych dalej odpowiednio "regulaminem pracowniczym" i "warunkami zatrudnienia innych pracowników") należy traktować ESDZ jako instytucję Unii.

(3) Wysoki przedstawiciel powinien działać jako organ powołujący i organ zawierający umowy wobec pracowników ESDZ, z możliwością delegowania ESDZ uprawnień w ramach tej funkcji. Ponieważ szefowie delegatur będą zobowiązani do wykonywania zadań dla Komisji w ramach swoich zwykłych obowiązków, należy wprowadzić przepis przewidujący udział Komisji w niektórych decyzjach dotyczących tych pracowników.

(4) Urzędnicy Unii i pracownicy zatrudnieni na czas określony pochodzący ze służb dyplomatycznych państw członkowskich powinni mieć te same prawa i obowiązki i być traktowani w równy sposób, w szczególności w zakresie kwalifikowania się do zajmowania wszystkich stanowisk na równorzędnych warunkach. Nie należy wprowadzać rozróżnienia między pracownikami zatrudnionymi na czas określony pochodzącymi z krajowych służb dyplomatycznych a urzędnikami Unii w odniesieniu do przydziału zadań do wykonania we wszystkich dziedzinach działalności i polityki realizowanych przez ESDZ.

(5) Należy wyjaśnić, że pracownicy ESDZ wykonujący w ramach swoich obowiązków zadania dla Komisji powinni, zgodnie z art. 221 ust. 2 TFUE, stosować się do instrukcji wydanych przez Komisję. Podobnie urzędnicy Komisji pracujący w delegaturach Unii powinni stosować się do instrukcji wydanych przez szefa delegatury.

(6) Aby uniknąć wątpliwości należy potwierdzić, że urzędników i pracowników tymczasowych, zajmujących stanowisko w jednostce organizacyjnej przenoszonej z Sekretariatu Generalnego Rady lub Komisji do ESDZ na mocy decyzji Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych(5) uznaje się za przeniesionych ze stanowiskiem. Powinno to mieć zastosowanie, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, do personelu kontraktowego i miejscowego przypisanego do takiej jednostki organizacyjnej. Personel podlegający takiemu przeniesieniu zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.

(7) Urzędnicy z instytucji innych niż ESDZ, którzy podjęli pracę w ESDZ, powinni móc ubiegać się o wolne stanowiska w ramach swojej instytucji macierzystej na równych warunkach z kandydatami wewnętrznymi z tej instytucji.

(8) Do dnia 30 czerwca 2013 r., aby móc w elastyczny sposób uwzględniać szczególne sytuacje (na przykład potrzebę przyszłego przeniesienia technicznych zadań wspierających z Sekretariatu Generalnego Rady lub z Komisji do ESDZ), w należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach należy również umożliwić przeniesienie urzędników z Rady lub Komisji wraz z zajmowanym przez nich stanowiskiem do ESDZ w interesie służby, bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o naborze na stanowisko.

(9) Do dnia 30 czerwca 2014 r., w odniesieniu do urzędników przeniesionych w fazie początkowej tworzenia ESDZ z Sekretariatu Generalnego Rady lub z Komisji do ESDZ, należy pozostawić możliwość ich przeniesienia, bez zajmowanych przez nich stanowisk, w interesie służby, z ESDZ do Rady lub do Komisji.

(10) W celu wykonania art. 27 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, który określa trzy źródła pochodzenia personelu ESDZ, należy przewidzieć, że do dnia 30 czerwca 2013 r. ESDZ będzie prowadzić nabór wyłącznie wśród urzędników pochodzących z Sekretariatu Generalnego Rady i z Komisji, a także wśród służb dyplomatycznych państw członkowskich. W tym okresie niezbędne jest zapewnienie, aby pracownicy z krajowych służb dyplomatycznych oraz kandydaci z Sekretariatu Generalnego Rady i Komisji, a także kandydaci wewnętrzni mogli ubiegać się o stanowiska w ESDZ na równych warunkach. W tym samym okresie należy jednak umożliwić - w wyjątkowych przypadkach i po wyczerpaniu możliwości naboru z tych trzech wyłącznych źródeł - nabór spoza tych trzech miejsc zapewniających wsparcie techniczne pracowników na szczeblu administratora (AD), niezbędnych dla właściwego funkcjonowania ESDZ, takich jak: specjaliści w dziedzinie zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i IT. Od dnia 1 lipca 2013 r. dostęp do stanowisk w ESDZ powinien być otwarty także dla urzędników z innych instytucji.

(11) Ponadto mając na względzie osiągnięcie celu, który polega na tym, że personel z krajowych służb dyplomatycznych powinien stanowić przynajmniej jedną trzecią personelu ESDZ na szczeblu AD, konieczne jest wprowadzenie do dnia 30 czerwca 2013 r. czasowego odstępstwa od stosowania art. 98 ust. 1 regulaminu pracowniczego, umożliwiając wysokiemu przedstawicielowi przyznawanie pierwszeństwa przy obsadzaniu niektórych stanowisk w grupie funkcyjnej AD w ESDZ kandydatom z tych krajowych służb dyplomatycznych w razie równorzędnych kwalifikacji.

(12) W celu zapewnienia odpowiedniej równowagi między poszczególnymi częściami składowymi personelu ESDZ oraz zgodnie z decyzją 2010/427/UE, po osiągnięciu przez ESDZ pełnej zdolności działania personel ze służby dyplomatycznej państw członkowskich zatrudniony jako pracownicy tymczasowi powinien stanowić przynajmniej jedną trzecią całego personelu ESDZ na szczeblu AD, a urzędnicy Unii powinni stanowić przynajmniej 60 % całego personelu ESDZ na szczeblu AD. Liczba ta powinna obejmować pracowników pochodzących ze służb dyplomatycznych państw członkowskich, którzy stali się stałymi urzędnikami Unii zgodnie z przepisami regulaminu pracowniczego.

(13) Wybrani kandydaci oddelegowani z krajowych służb dyplomatycznych państw członkowskich powinni być zatrudniani jako pracownicy tymczasowi i tym samym traktowani na równych warunkach z urzędnikami. Należy ich rekrutować na podstawie obiektywnej i przejrzystej procedury, a przepisy wykonawcze, które mają zostać przyjęte przez ESDZ, powinny gwarantować równorzędne perspektywy kariery w ESDZ pracownikom tymczasowym i urzędnikom.

(14) Zgodnie z art. 27 regulaminu pracowniczego oraz z art. 12 ust. 1 akapit pierwszy i z art. 82 warunków zatrudnienia innych pracowników przy naborze i zatrudnianiu należy dążyć do pozyskania do służby urzędników i pracowników tymczasowych spełniających najwyższe wymogi w zakresie kwalifikacji, wydajności i uczciwości, rekrutowanych spośród obywateli państw członkowskich Unii z uwzględnieniem możliwie szerokiego zasięgu geograficznego. Będzie to miało zastosowanie do całej ESDZ, a także do różnych części składowych personelu, w tym pracowników tymczasowych, o których mowa w art. 2 lit. e) warunków zatrudnienia innych pracowników. Ponadto w skład personelu ESDZ powinna wchodzić odpowiednia i znacząca liczba obywateli ze wszystkich państw członkowskich.

(15) Wysoki przedstawiciel przyjmie odpowiednie środki, zgodnie z art. 1d ust. 2 i 3 regulaminu pracowniczego, w celu wspierania równych szans dla osób płci niedostatecznie reprezentowanej w niektórych grupach funkcyjnych, a zwłaszcza w grupie funkcyjnej AD.

(16) W celu uniknięcia niepotrzebnych ograniczeń dotyczących zatrudniania w ESDZ pracowników z krajowych służb dyplomatycznych, należy przyjąć szczegółowe zasady dotyczące okresu trwania umów, wraz z gwarancją przywrócenia na stanowisko po zakończeniu okresu służby, zgodnie ze stosownymi przepisami. Dla tej szczególnej kategorii pracowników tymczasowych zasady oddelegowania i maksymalnego wieku emerytalnego należy dostosować do zasad mających zastosowanie do urzędników.

(17) Te specjalne zasady należy również stosować, za zgodą wysokiego przedstawiciela i krajowych służb dyplomatycznych, których to dotyczy, wobec pracowników tymczasowych z krajowych służb dyplomatycznych państw członkowskich, którzy zostali zatrudnieni przez stosowne służby Sekretariatu Generalnego Rady lub Komisji lub których umowa została zmieniona, przed ustanowieniem ESDZ, lecz po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.

(18) W szczególnych przypadkach ESDZ może skorzystać z ograniczonej liczby wyspecjalizowanych oddelegowanych ekspertów krajowych, oddelegowanych w celu wykonywania szczególnych zadań, zwłaszcza zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym lub funkcji wojskowych, których zwierzchnikiem powinien być wysoki przedstawiciel. Ich oddelegowania nie należy zaliczać na poczet jednej trzeciej całego personelu ESDZ na szczeblu AD, którą stanowić mają pracownicy z państw członkowskich, gdy ESDZ osiągnie pełną zdolność działania.

(19) W celu złagodzenia obciążenia administracyjnego ESDZ, komisja dyscyplinarna ustanowiona w Komisji powinna służyć również jako komisja dyscyplinarna dla ESDZ do czasu podjęcia przez wysokiego przedstawiciela decyzji o ustanowieniu komisji dyscyplinarnej dla ESDZ. Decyzja wysokiego przedstawiciela powinna zostać podjęta najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r.

(20) Do czasu powołania Komitetu Pracowniczego w ramach ESDZ zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze regulaminu pracowniczego, co powinno nastąpić najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r., należy zapewnić, aby Komitet Pracowniczy Komisji reprezentował również pracowników ESDZ, którzy będą uprawnieni do udziału w głosowaniu oraz kandydowania w wyborach do Komitetu.

(21) Ponieważ szczegółowe przepisy określone w załączniku X do regulaminu pracowniczego w odniesieniu do urzędników pełniących służbę w państwie trzecim nie mają zastosowania w trakcie urlopu rodzicielskiego lub urlopu ze względów rodzinnych, w praktyce okazuje się, że urzędnikom pracującym w delegaturach trudno jest wziąć taki urlop. Jest to sprzeczne z ogólnym celem, jakim jest umożliwienie lepszego godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym, a przede wszystkim stanowi przeszkodę dla kobiet, które w innej sytuacji mogłyby być zainteresowane objęciem stanowiska w delegaturze Unii. Właściwe jest zatem, aby przepisy tego załącznika miały nadal zastosowanie, w ograniczonym zakresie, w trakcie urlopu rodzicielskiego i urlopu ze względów rodzinnych.

(22) W świetle doświadczeń zgromadzonych od 2004 r. wydaje się, że nie ma uzasadnienia, aby utrzymywać istniejące ograniczenie dotyczące stosowania załącznika X do regulaminu pracowniczego w odniesieniu do pracowników kontraktowych. Oznacza to w szczególności, że pracownicy kontraktowi powinni w pełni uczestniczyć w procedurze mobilności na mocy art. 2 i 3 tego załącznika. W tym celu konieczne jest wprowadzenie możliwości tymczasowego skierowania pracownika kontraktowego zatrudnionego w delegaturze, do którego ma zastosowanie art. 3a warunków zatrudnienia innych pracowników, na stanowisko do siedziby instytucji.

(23) W odniesieniu do zabezpieczenia społecznego pracowników miejscowych, art. 121 warunków zatrudnienia innych pracowników odnosi się do składek na ubezpieczenie społeczne na mocy obowiązujących przepisów w miejscu pełnienia obowiązków przez pracownika. Ponieważ w niektórych państwach systemy zabezpieczenia społecznego nie istnieją lub są niewystarczająco rozwinięte, należy stworzyć podstawę statutową umożliwiającą ustanowienie autonomicznego lub uzupełniającego systemu zabezpieczenia społecznego.

(24) W celu wprowadzenia ułatwień dla pracowników podróżujących poza Unią Europejską w ramach pełnienia swoich obowiązków, powinno być możliwe wydawanie laissez-passer w przypadku gdy wymaga tego interes służby, a możliwość ta powinna obejmować również specjalnych doradców.

(25) Należy dostosować terminologię regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia innych pracowników do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(26) Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w najwcześniejszym możliwym terminie ze względu na fakt, że zmiany w regulaminie pracowniczym i warunkach zatrudnienia innych pracowników stanowią niezbędny warunek właściwego funkcjonowania ESDZ,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W regulaminie pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich wprowadza się następujące zmiany:

1.
tytuł otrzymuje brzmienie: "Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej";
2. 1
z wyjątkiem art. 66a ust. 1 wszystkie formy gramatyczne wyrazów "Wspólnoty Europejskie" zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazów "Unia Europejska".

Z wyjątkiem odniesień do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w art. 68 i 83 wszystkie formy gramatyczne wyrazów "Wspólnota" i "Wspólnoty" zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazu "Unia".

Wszystkie formy gramatyczne wyrazów "trzy Wspólnoty Europejskie" oraz "jedna z trzech Wspólnot Europejskich" zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazów "Unia Europejska".

Wszystkie formy gramatyczne przymiotnika "wspólnotowy" zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazu "Unii" lub przymiotnika "unijny", w zależności od przypadku;

3.
w art. 64 akapit drugi i art. 65 ust. 3 słowa "zgodnie z art. 148 ust. 2 akapit drugi tiret pierwsze Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz art. 118 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej" zastępuje się słowami "zgodnie z art. 16 ust. 4 i 5 Traktatu o Unii Europejskiej". W załączniku X art. 13 akapit pierwszy zdanie drugie słowa "w art. 148 ust. 2 akapit drugi tiret pierwsze Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz art. 118 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej" zastępuje się słowami "w art. 16 ust. 4 i 5 Traktatu o Unii Europejskiej".

W art. 83a ust. 5 i w załączniku XII art. 14 ust. 2 oraz w załączniku XIII art. 22 ust. 3 słowa "art. 205 ust. 2 tiret pierwsze Traktatu WE" zastępuje się słowami "art. 16 ust. 4 i 5 Traktatu o Unii Europejskiej". W załączniku VII art. 13 ust. 3 słowa "w art. 205 ust. 2 akapit drugi tiret pierwsze Traktatu WE" zastępuje się słowami "w art. 16 ust. 4 i 5 Traktatu o Unii Europejskiej".

W art. 45 ust. 2 słowa "art. 314 Traktatu WE" zastępuje się słowami "art. 55 Traktatu o Unii Europejskiej";

4.
w załączniku III art. 7 ust. 1 słowa "Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich" zastępuje się słowami "Europejski Urząd Doboru Kadr".

W załączniku VII art. 7 ust. 3 słowa "w załączniku IV do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą" zastępuje się słowami "w załączniku II do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej".

W załączniku VIII art. 40 słowa "Komisji Wspólnot Europejskich" zastępuje się słowami "Komisji Europejskiej";

5.
art. 6 ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Parlament Europejski i Rada podejmują decyzję zgodnie z art. 336 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.".

W art. 9 ust. 2 załącznika VIII oraz w art. 15 ust. 2 załącznika XI słowa "art. 283 Traktatu WE" zastępuje się słowami "art. 336 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej".

W art. 10 załącznika XI słowa "Rada stanowi zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 283 Traktatu WE" zastępuje się słowami "Parlament Europejski i Rada podejmują decyzję zgodnie z art. 336 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej";

6.
w art. 1b wprowadza się następujące zmiany:
a)
wprowadza się literę w brzmieniu:

"a) Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (zwaną dalej ESDZ),";

b)
litery a) - d) otrzymują oznaczenie b) - e);
7. 2
art. 23 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Laissez-passer, przewidziane w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów, wydawane są kierownikom wydziałów, urzędnikom grup zaszeregowania AD 12 do AD 16, urzędnikom pełniącym służbę poza terytorium Unii Europejskiej oraz innym urzędnikom w przypadkach, gdy wymaga tego interes służby.";

8.
art. 77 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Jednakże w przypadku urzędników skierowanych do pomocy osobom zajmującym stanowisko przewidziane w Traktacie o Unii Europejskiej lub Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wybranemu przewodniczącemu jednej z instytucji lub jednego z organów Unii lub wybranemu przewodniczącemu jednej z frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim, uprawnienie do emerytury odpowiadające liczbie przepracowanych w tym charakterze lat uprawniających do emerytury obliczane jest na podstawie ostatniego wynagrodzenia podstawowego otrzymanego w tym czasie, jeśli jest ono wyższe od wynagrodzenia uwzględnionego zgodnie z akapitem drugim niniejszego artykułu.";

9.
tytuł VIIIa otrzymuje oznaczenie Tytuł VIIIb. Po tytule VIII dodaje się tytuł w brzmieniu:

"TYTUŁ VIIIa

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE ESDZ

Artykuł 95

1. Uprawnienia powierzone organowi powołującemu na mocy niniejszego regulaminu pracowniczego są wykonywane przez Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwanego dalej "wysokim przedstawicielem") w odniesieniu do pracowników ESDZ. Wysoki przedstawiciel może ustalić, kto w ESDZ wykonuje te uprawnienia. Zastosowanie ma art. 2 ust. 2.

2. Wobec szefów delegatur, uprawnienia dotyczące powołań są wykonywane z wykorzystaniem dokładnej procedury selekcyjnej, której podstawą są kompetencje, oraz z uwzględnieniem równowagi płci i równowagi geograficznej, na podstawie listy kandydatów zatwierdzonej przez Komisję w ramach uprawnień przyznanych jej w Traktatach. Ma to również zastosowanie, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, do przenoszenia pracowników w interesie służby, dokonywanego w wyjątkowych okolicznościach i na czas określony, na stanowisko szefa delegatury.

3. Wobec szefów delegatur, w przypadkach gdy do ich obowiązków należy wykonywanie zadań dla Komisji, organ powołujący wszczyna dochodzenia administracyjne i postępowania dyscyplinarne, o których mowa w art. 22 i 86 oraz w załączniku IX, jeśli Komisja tego zażąda.

Do celów stosowania art. 43 konsultowana jest Komisja.

Artykuł 96

Niezależnie od przepisów art. 11 urzędnik Komisji pracujący w delegaturze Unii przyjmuje instrukcje od szefa delegatury zgodnie z funkcją tego ostatniego przewidzianą w art. 5 decyzji Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych(*).

Urzędnik ESDZ, który w ramach swoich obowiązków musi wykonywać zadania dla Komisji, przyjmuje instrukcje w odniesieniu do tych zadań od Komisji, zgodnie z art. 221 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Szczegółowe ustalenia dotyczące wdrażania niniejszego artykułu są uzgadniane przez Komisję i ESDZ.

Artykuł 97

Do dnia 30 czerwca 2014 r. w odniesieniu do tych urzędników, którzy zostali przeniesieni do ESDZ zgodnie z decyzją 2010/427/UE, w drodze odstępstwa od art. 4 i 29 niniejszego regulaminu pracowniczego i zgodnie z warunkami określonymi w jego art. 7 ust. 1, organy powołujące instytucji, których to dotyczy, w wyjątkowych okolicznościach mogą, stanowiąc w drodze wspólnego porozumienia i wyłącznie w interesie służby, po wysłuchaniu zainteresowanego urzędnika, przenieść takiego urzędnika ESDZ z ESDZ na wolne stanowisko o takim samym zaszeregowaniu w Sekretariacie Generalnym Rady lub w Komisji bez powiadamiania pracowników o wolnym stanowisku.

Artykuł 98

1. Do celów art. 29 ust. 1 lit. a), przy obsadzaniu wolnego stanowiska w ESDZ, organ powołujący rozpatruje podania urzędników Sekretariatu Generalnego Rady, Komisji i ESDZ, pracowników tymczasowych, do których ma zastosowanie art. 2 lit. e) warunków zatrudnienia innych pracowników, oraz podania pracowników z krajowych służb dyplomatycznych bez przyznawania pierwszeństwa żadnej z tych kategorii. Do dnia 30 czerwca 2013 r., w drodze odstępstwa od art. 29, w przypadku naboru spoza instytucji, ESDZ rekrutuje wyłącznie urzędników z Sekretariatu Generalnego Rady i z Komisji, a także pracowników służb dyplomatycznych państw członkowskich.

Jednakże w wyjątkowych przypadkach i po wyczerpaniu możliwości naboru zgodnie z tymi przepisami organ powołujący może podjąć decyzję o naborze spoza źródeł wymienionych w ustępie pierwszym zdanie pierwsze personelu wsparcia technicznego na szczeblu AD niezbędnego do właściwego funkcjonowania ESDZ, takiego jak specjalistów w dziedzinach zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i IT.

Od dnia 1 lipca 2013 r. organ powołujący rozpatruje również podania urzędników z instytucji innych niż te, o których mowa w akapicie pierwszym, bez przyznawania pierwszeństwa żadnej z tych kategorii.

2. Do celów art. 29 ust. 1 lit. a) i bez uszczerbku dla art. 97 organ powołujący instytucji innych niż ESDZ, przy obsadzaniu wolnego stanowiska, rozpatruje podania kandydatów wewnętrznych i urzędników ESDZ, którzy byli urzędnikami danej instytucji zanim zostali urzędnikami ESDZ, bez przyznawania pierwszeństwa żadnej z tych kategorii.

Artykuł 99

1. Do czasu podjęcia przez wysokiego przedstawiciela decyzji o ustanowieniu komisji dyscyplinarnej dla ESDZ, komisja dyscyplinarna Komisji służy również jako komisja dyscyplinarna dla ESDZ. Wysoki przedstawiciel podejmuje decyzję najpóźniej w dniu 31 grudnia 2011 r.

Do czasu ustanowienia komisji dyscyplinarnej dla ESDZ, dwóch dodatkowych członków, o których mowa w art. 5 ust. 2 załącznika IX powołuje się spośród urzędników ESDZ. Organ powołujący i Komitet Pracowniczy, o których mowa w art. 5 ust. 5 i art. 6 ust. 4 załącznika IX są organem powołującym i komitetem pracowniczym ESDZ.

2. Do czasu powołania Komitetu Pracowniczego w ramach ESDZ zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze, co powinno nastąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2011 r., w drodze odstępstwa od przepisu tego tiret, Komitet Pracowniczy Komisji reprezentuje również urzędników i innych pracowników ESDZ.";

______

(*) Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30.

10.
w rozdziale 3 załącznika X dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 9a

W czasie urlopu rodzicielskiego i urlopu ze względów rodzinnych, przewidzianych w art. 42a i 42b regulaminu pracowniczego, art. 5, 23 i 24 niniejszego załącznika mają nadal zastosowanie przez okres nieprzekraczający łącznie sześciu miesięcy w trakcie każdego dwuletniego okresu pełnienia obowiązków w państwie trzecim, a art. 15 tego załącznika ma nadal zastosowanie przez okres nieprzekraczający łącznie dziewięciu miesięcy w trakcie każdego dwuletniego okresu pełnienia obowiązków w państwie trzecim.".

Artykuł  2

W warunkach zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich wprowadza się następujące zmiany:

1.
tytuł otrzymuje brzmienie: "Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej";
2. 3
z wyjątkiem art. 28a ust. 8, wszystkie formy gramatyczne wyrazów "Wspólnoty Europejskie" zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazów "Unia Europejska", a wszystkie formy gramatyczne wyrazów "Wspólnota" i "Wspólnoty" zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazu "Unia".

Wszystkie formy gramatyczne przymiotnika "wspólnotowy" zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazu "Unii" lub przymiotnika "unijny", w zależności od przypadku;

3.
w art. 12 ust. 3 i art. 82 ust. 5 słowa "Biuro Doboru Kadr Wspólnot Europejskich" zastępuje się słowami "Europejski Urząd Doboru Kadr";
4.
w art. 39 ust. 1 słowa "art. 283 Traktatu WE" zastępuje się słowami "art. 336 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej";
5.
w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w lit. c) słowa "Traktatach ustanawiających Wspólnoty lub Traktacie ustanawiającym jedną Radę i jedną Komisję Wspólnot Europejskich, lub wyłonionym w drodze wyborów przewodniczącym jednej z instytucji lub organów Wspólnot" zastępuje się słowami "Traktacie o Unii Europejskiej lub Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub wybranemu przewodniczącemu jednej z instytucji lub jednego z organów Unii";
b)
dodaje się literę w brzmieniu:

"e) personel oddelegowany z krajowych służb dyplomatycznych państw członkowskich zatrudniony tymczasowo na stałym stanowisku w ESDZ.";

6.
w art. 3a po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

"Personel zatrudniony w celu wykonywania obowiązków w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy w delegaturach Unii może zostać tymczasowo skierowany do siedziby danej instytucji na mocy procedury mobilności określonej w art. 2 i 3 załącznika X do regulaminu pracowniczego.";

7.
w art. 3b akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 3a ust. 1 akapit drugi, w przypadkach, gdy zastosowanie ma art. 3a, zatrudnienie pracowników kontraktowych do zadań pomocniczych należy wykluczyć.";

8.
w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:
a)
cztery istniejące akapity otrzymują numery;
b)
w akapicie 4 skreśla się ostatnie zdanie;
c)
dodaje się ustęp w brzmieniu:

"5. Artykuł 95, 96 i 99 regulaminu pracowniczego stosuje się na zasadzie analogii do personelu tymczasowego. Tytuł VIIIb regulaminu pracowniczego stosuje się na zasadzie analogii do personelu tymczasowego pełniącego służbę w państwach trzecich.";

9.
art. 47 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) z końcem miesiąca, w którym pracownik osiąga wiek 65 lat lub, w stosownych przypadkach, w terminie określonym zgodnie z art. 50c ust. 2; lub";

10.
do Tytułu II dodaje się rozdział w brzmieniu:

"ROZDZIAŁ 10

Przepisy szczególne dotyczące członków personelu tymczasowego, o których mowa w art. 2 lit. e

rtykuł 50b

1. Pracownicy z krajowych służb dyplomatycznych państw członkowskich, którzy zostali wybrani na podstawie procedury określonej w art. 98 ust. 1 regulaminu pracowniczego i oddelegowani przez swoje krajowe służby dyplomatyczne, są zatrudniani jako personel tymczasowy na podstawie art. 2 lit. e).

2. Mogą oni zostać zatrudnieni maksymalnie na okres czterech lat. Umowy mogą być przedłużone maksymalnie na okres czterech lat. Okres ich zatrudnienia nie powinien przekraczać ogółem ośmiu lat. Jednakże w wyjątkowych okolicznościach i w interesie służby pod koniec ósmego roku umowa może zostać przedłużona maksymalnie na okres dwóch lat. Każde państwo członkowskie gwarantuje swoim urzędnikom, którzy zostali pracownikami tymczasowymi w ESDZ, natychmiastowe przywrócenie na stanowisko po zakończeniu okresu służby w ESDZ, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami swojego prawa krajowego.

3. Państwa członkowskie wspierają Unię w kwestii egzekwowania odpowiedzialności na mocy art. 22 regulaminu pracowniczego w odniesieniu do pracowników tymczasowych ESDZ, o których mowa w art. 2 lit. e) niniejszych warunków zatrudnienia.

Artykuł 50c

1. Artykuł 37, 38 i 39 regulaminu pracowniczego stosuje się na zasadzie analogii. Oddelegowanie nie przekracza okresu trwania umowy.

2. Artykuł 52 lit. b) akapit drugi regulaminu pracowniczego stosuje się na zasadzie analogii.";

11.
w art. 80 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"5. Artykuły 95, 96 i 99 regulaminu pracowniczego stosuje się na zasadzie analogii.";

12.
art. 118 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 118

Załącznik X do regulaminu pracowniczego stosuje się na zasadzie analogii do personelu kontraktowego pełniącego służbę w państwach trzecich. Jednakże art. 21 tego załącznika stosuje się tylko jeśli umowa została zawarta przynajmniej na okres jednego roku.";

13.
art. 121 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 121

W odniesieniu do zabezpieczenia społecznego instytucja ponosi odpowiedzialność za finansowaną przez pracodawcę część składek na zabezpieczenie społeczne na mocy obowiązujących przepisów w miejscu pełnienia obowiązków przez pracownika, o ile nie przewidziano inaczej w umowie w sprawie siedziby. Instytucja ustanawia autonomiczny lub uzupełniający system zabezpieczenia społecznego dla państw, gdzie brak jest takiego systemu lub nie jest on dostatecznie rozwinięty.";

14.
w art. 124 słowa "art. 23 ust. 1 i 2" zastępuje się słowami "art. 23".
Artykuł  3
1.
Urzędników i pracowników tymczasowych zajmujących stanowisko w jednostce organizacyjnej, którą przenosi się z Sekretariatu Generalnego Rady lub Komisji do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) na mocy decyzji 2010/427/UE uznaje się za przeniesionych do ESDZ z odpowiednich instytucji w terminie określonym w art. 7 tej decyzji. Ma to zastosowanie, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, do personelu kontraktowego i miejscowego przypisanego do takiej jednostki organizacyjnej, w przypadku którego warunki umowy pozostają niezmienione. Organ powołujący Rady lub Komisji, w zależności od przypadku, informuje z wyprzedzeniem pracowników, których dotyczy to przeniesienie.
2.
W porozumieniu z wysokim przedstawicielem i z krajową służbą dyplomatyczną, której to dotyczy, umowy pracowników tymczasowych z krajowych służb dyplomatycznych państw członkowskich, którzy zostali zatrudnieni lub których umowy zostały zmienione po dniu 30 listopada 2009 r. i którzy zajmują stanowisko w jednostce organizacyjnej przenoszonej z Sekretariatu Generalnego Rady lub Komisji do ESDZ na mocy decyzji 2010/427/UE zmienia się, bez przeprowadzania nowej procedury naboru, w umowy na podstawie art. 2 lit. e) warunków zatrudnienia innych pracowników. Co do reszty, warunki umowy pozostają bez zmian.
3.
Do dnia 30 czerwca 2013 r. oraz w drodze odstępstwa od art. 7 regulaminu pracowniczego, urzędnicy i inni pracownicy Sekretariatu Generalnego Rady lub pracownicy Komisji pełniący w ESDZ funkcje w zakresie wsparcia technicznego mogą, po ich wysłuchaniu, zostać przeniesieni do ESDZ w drodze wspólnego porozumienia między zainteresowanymi instytucjami, przy pełnym poszanowaniu uprawnień władzy budżetowej. To przeniesienie staje się skuteczne w dniu określonym w stosownej decyzji budżetowej określającej odpowiednie stanowiska i środki w ESDZ.
4.
Zgodnie z art. 27 regulaminu pracowniczego oraz z art. 12 ust. 1 akapit pierwszy i art. 82 warunków zatrudnienia innych pracowników, przy naborze i zatrudnianiu dąży się do pozyskania do służby urzędników i pracowników tymczasowych spełniających najwyższe wymogi w zakresie kwalifikacji, wydajności i uczciwości, rekrutowanych spośród obywateli państw członkowskich Unii z uwzględnieniem możliwie szerokiego zasięgu geograficznego. Ma to zastosowanie do ESDZ jako całości oraz do różnych części składowych personelu, w tym pracowników tymczasowych, o których mowa w art. 2 lit. e) warunków zatrudnienia innych pracowników. Ponadto w skład personelu ESDZ wchodzi odpowiednia i znacząca liczba obywateli ze wszystkich państw członkowskich.
5.
Zgodnie z art. 1d ust. 2 i 3 regulaminu pracowniczego wysoki przedstawiciel przyjmuje odpowiednie środki w celu wspierania równych szans dla osób płci niedostatecznie reprezentowanej w niektórych grupach funkcyjnych, a zwłaszcza w grupie funkcyjnej AD.
6.
Aby zagwarantować odpowiednią reprezentację w ESDZ pracowników z krajowych służb dyplomatycznych, wysoki przedstawiciel postanawia, aby w drodze odstępstwa od art. 29 i od art. 98 ust. 1 akapit pierwszy regulaminu pracowniczego, do dnia 30 czerwca 2013 r. przy naborze na niektóre stanowiska w grupie funkcyjnej AD w ESDZ w przypadku równych kwalifikacji istniała możliwość przyznawania pierwszeństwa kandydatom z krajowych służb dyplomatycznych państw członkowskich.
Artykuł  4

Do połowy 2013 r. wysoki przedstawiciel przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii równowagi płci i równowagi geograficznej wśród pracowników ESDZ.

Artykuł  5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu 24 listopada 2010 r.

W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
J. BUZEKO. CHASTEL
PrzewodniczącyPrzewodniczący
______

(1) Opinia z dnia 7 lipca 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia nr 5/2010 z dnia 28 września 2010 r. (Dz.U. C 291 z 27.10.2010, s. 1).

(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 17 listopada 2010 r.

(4) Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich określone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).

(5) Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30.

1 Art. 1 pkt 2 zmieniony przez pkt 1 sprostowania z dnia 5 czerwca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.144.48).
2 Art. 1 pkt 7 zmieniony przez pkt 2 sprostowania z dnia 5 czerwca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.144.48).
3 Art. 2 pkt 2 zmieniony przez pkt 3 sprostowania z dnia 5 czerwca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.144.48).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.