Rozporządzenie 1068/2008 zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Taureau de Camargue (ChNP))

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.290.8

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1068/2008
z dnia 30 października 2008 r.
zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Taureau de Camargue (ChNP))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych(1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 i na mocy art. 17 ust. 2 tego rozporządzenia Komisja przeanalizowała wniosek Francji w sprawie zatwierdzenia zmiany elementów specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego "Taureau de Camargue" zarejestrowanego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2036/2001(2).

(2) Wniosek ma na celu zmianę specyfikacji w odniesieniu do dowodu pochodzenia oraz metody produkcji. W celu poprawy identyfikowalności oraz ze względu na dbałość o monitorowanie i poprawę jakości, gospodarstwa muszą wypełnić oświadczenie, że spełniają warunki do wytwarzania produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia. Jeżeli chodzi o metodę produkcji, okazało się, że jałówki rasy wyselekcjonowanej do wytwarzania produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia, utrzymywane przy spełnieniu warunków specyfikacji, nie osiągają wagi 100 kg, podczas gdy ich tusze są zgodne ze specyfikacją i z tego tytułu są klasyfikowane jako produkt objęty chronioną nazwą pochodzenia. Należało zatem uznać, że waga tusz jałówek w wieku 18-30 miesięcy wynosi co najmniej 85 kg.

(3) Komisja przeanalizowała przedmiotową zmianę i stwierdziła, że jest ona uzasadniona. W związku z tym, że jest to zmiana nieznaczna w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja może ją zatwierdzić bez odwoływania się do procedury określonej w art. 5, 6 i 7 wymienionego rozporządzenia.

(4) Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1898/2006(3) i na mocy art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 należy opublikować streszczenie specyfikacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia "Taureau de Camargue" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Streszczenie zawierające główne elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 października 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2) Dz.U. L 275 z 18.10.2001, s. 9.

(3) Dz.U. L 369 z 23.12.2006, s. 1.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia "Taureau de Camargue" zatwierdza się następujące zmiany:

Dowód pochodzenia

Po drugim zdaniu dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Gospodarstwa ("manades" - stada lub "ganaderías" - gospodarstwa produkujące zwierzęta do walki), gdzie muszą się urodzić i być utrzymywane zwierzęta, których mięso jest przeznaczone do wytwarzania produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia, muszą wypełnić oświadczenie, że spełniają warunki do jego produkcji".

Metoda produkcji

Po zdaniu: "Waga tuszy do celów podatkowych nie może być niższa niż 100 kg", dodaje się zdanie w brzmieniu:

"z wyjątkiem jałówek w wieku 18-30 miesięcy, w odniesieniu do których waga ta jest ustalona na 85 kg".

ZAŁĄCZNIK  II

STRESZCZENIE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006

"TAUREAU DE CAMARGUE"

Nr WE: FR-PDO-105-0041/30.3.2006

ChNP(X) ChOG()

Niniejsze streszczenie zawiera główne elementy specyfikacji produktu i jest przeznaczone do celów informacyjnych.

1. Właściwy organ państwa członkowskiego

Nazwa: Institut National des Appellations d'Origine

Adres: 51, rue dAnjou, F-75008 PARIS

Telefon: (33) 1 53 89 80 00

Faks: (33) 1 42 25 57 97

Adres elektroniczny: info@inao.gouv.fr

2. Grupa składająca wniosek

Nazwa: Syndicat de défense et de Promotion de la viande AOC Taureau de Camargue

Adres: Mas du Pont de Rojsty, F-13200 ARLES

Telefon: (33) 4 90 97 10 40

Faks: (33) 4 90 97 12 07

Adres elektroniczny: -

Skład: producenci/przetwórcy (X) inni ()

3. Rodzaj produktu

Klasa 1.1 - Mięso świeże (i podroby)

4. Specyfikacja produktu (podsumowanie wymogów określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

4.1. Nazwa

"Taureau de Camargue"

4.2. Opis produktu

Świeże mięso zwierząt - samców lub samic - ras miejscowych, urodzonych i utrzymywanych w gospodarstwie na wyznaczonym obszarze geograficznym, gdzie dokonano też ich uboju i rozbioru. Mięso bydła z Camargue charakteryzuje się intensywnie czerwonym kolorem, jest soczyste i ma niską zawartość tłuszczu.

4.3. Obszar geograficzny

Region Camargue, który obejmuje trzy departamenty: Bouches du Rhône, Gard oraz Hérault. Wewnątrz tego obszaru wyznaczona została »strefa wilgotna«, gdzie zwierzęta muszą przebywać przez co najmniej 6 miesięcy.

4.4. Dowód pochodzenia

Najstarszy tekst zawierający wzmiankę o bydle z Camargue autorstwa Quiqueran de Beaujeu, biskupa Senès, pochodzi z 1551 r. Od tamtej pory liczne źródła opisywały oryginalność tej populacji bydła i sposobu jej chowu, którego głównym celem są walki byków. Gospodarstwa ("manades" - stada lub "ganaderías" - gospodarstwa produkujące zwierzęta do walki), gdzie muszą się urodzić i być utrzymywane zwierzęta, których mięso jest przeznaczone do wytwarzania produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia, muszą wypełnić oświadczenie, że spełniają warunki do jego produkcji. Każde zwierzę posiada identyfikator i jest wpisane do spisu inwentarza lub rejestru gospodarstwa. Zakłady uboju i rozbioru mają obowiązek prowadzenia rejestracji wejść i wyjść umożliwiającej identyfikowalność zwierząt aż do konsumenta.

4.5. Metoda produkcji

Zwierzęta ras miejscowych (rasy "di biou", rasy "bojowej" lub stanowiące krzyżówkę tych dwóch ras) muszą być urodzone i utrzymywane w gospodarstwie na wyznaczonym obszarze geograficznym, gdzie dokonuje się też ich uboju i rozbioru. Chów ma charakter ekstensywny, prowadzony jest na pastwisku, na wolnym powietrzu dla zachowania u zwierząt cech dzikich. Zielonka stanowi podstawę ich pożywienia. Zwierzęta przebywają przez co najmniej 6 miesięcy w strefie wilgotnej. Ubój ma miejsce bezpośrednio po wyładunku zwierząt. Waga tuszy do celów podatkowych nie może być niższa niż 100 kg, z wyjątkiem jałówek w wieku 18-30 miesięcy, w odniesieniu do których waga ta jest ustalona na 85 kg. Mięso musi mieć kolor intensywnie czerwony. Tusze są poddawane powolnemu schładzaniu. Czas poubojowego dojrzewania mięsa wynosi co najmniej 48 godzin i nie więcej niż 5 dni.

4.6. Związek z obszarem geograficznym

Bydło z Camargue pochodzi z tradycyjnych ras miejscowych, wyjątkowo dobrze dostosowanych do środowiska Camargue, które wyróżnia się brakiem wypukłości terenu i wszechobecnością wody. Swobodnie wypasane bydło z Camargue żywi się miejscową zielonką i spędza co najmniej sześć miesięcy w strefie wilgotnej, posiadającej wyjątkowy ekosystem. Nerwowy i agresywny charakter zwierząt tych ras doskonale odpowiada przeznaczeniu zwierząt i nadaje ich mięsu szczególne właściwości.

4.7. Organ kontrolny

Nazwa: Institut National des Appellations d'Origine

Adres: 51, rue d'Anjou, F-75008 PARIS

Telefon: (33) 1 53 89 80 00

Faks: (33) 1 42 25 57 97

Adres elektroniczny: info@inao.gouv.fr

Nazwa: D.G.C.C.R.F.

Adres: 59, Bd V. Auriol, F-75703 PARIS CEDEX 13

Telefon: (33) 1 44 87 17 17

Faks: (33) 1 44 97 30 37

DGCCRF jest służbą Ministerstwa Gospodarki, Finansów i Przemysłu.

4.8. Etykietowanie

Tusza i pochodzące z niej części mięsa z rozbioru opatrzone są etykietą, która zawiera następujące informacje: nazwę, numer uboju, jednoznaczną nazwę gospodarstwa, nazwę i adres zakładu, gdzie dokonano rozbioru lub uboju.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.