Rozporządzenie 1044/96 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 773/96 ustanawiające specjalne środki wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (EWG) nr 3665/87, (EWG) nr 3719/88 i (EWG) nr 1964/82 w sektorze wołowiny i cielęciny

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.139.4

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 czerwca 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1044/96
z dnia 11 czerwca 1996 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 773/96 ustanawiające specjalne środki wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (EWG) nr 3665/87, (EWG) nr 3719/88 i (EWG) nr 1964/82 w sektorze wołowiny i cielęciny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 805/68 z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 894/96(2), w szczególności jego art. 13 ust. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/96(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 957/96(4), ustanawia specjalne środki w celu uregulowania niektórych transakcji wywozowych, w następstwie działań podjętych przez kilka państw trzecich w celu ochrony przed gąbczastą encefalopatią bydła;

doświadczenie pokazuje, że przedłużenie okresu ważności pozwolenia jest niezbędne w celu umożliwienia zakończenia działań wywozowych zakłóconych wyżej opisanymi okolicznościami;

powstały trudności związane z mięsem pochodzącym ze Zjednoczonego Królestwa; rozporządzenie (WE) nr 773/96 przewiduje odpowiednie rozwiązanie w odniesieniu do mięsa wywożonego bezpośrednio, nie dotyczy to jednak mięsa podlegającego ustaleniom przewidzianym w art. 4 i 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 565/80(5), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 2026/83(6); niezbędna jest zatem zmiana rozporządzenia (WE) nr 773/96;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W rozporządzeniu (WE) nr 773/96 wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 2 akapit pierwszy datę "31 maja 1996 r." zastępuje się datą "31 lipca 1996 r.";

2. w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Na wniosek eksportera pozwolenie na wywóz, deklaracja płatności i zgłoszenie wywozowe odnoszące się do mięsa pochodzącego ze Zjednoczonego Królestwa, które do dnia 31 marca 1996 r. jeszcze nie opuściło terytorium celnego Wspólnoty i dla którego dokonano wywozowych formalności celnych lub które było objęte jednym z ustaleń określonych w art. 4 i 5 rozporządzenia (EWG) nr 565/80 w Państwie Członkowskim innym niż Zjednoczone Królestwo, zostają unieważnione. Eksporter zwróci wszelkie refundacje wypłacone z góry, a zabezpieczenia odnoszące się do danych działań zostaną zwrócone."

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 czerwca 1996 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 148 z 28.6.1968, str. 24.

(2) Dz.U. L 125 z 23.5.1996, str. 1.

(3) Dz.U. L 104 z 27.4.1996, str. 19.

(4) Dz.U. L 130 z 31.5.1996, str. 5.

(5) Dz.U. L 62 z 7.3.1980, str. 5.

(6) Dz.U. L 199 z 22.7.1983, str. 12.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.