Rozporządzenie 1040/2004 ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.190.30

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1040/2004
z dnia 27 maja 2004 r.
ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1766/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W myśl art. 13 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 i art. 13 rozporządzenia (WE) nr 3072/95, różnica między notowaniami lub cenami na rynku światowym produktów, o których mowa w art. 1 tych rozporządzeń, a cenami tych produktów we Wspólnocie może być pokryta przez refundacje wywozowe.

(2) Na mocy art. 13 rozporządzenia (WE) nr 3072/95 refundacje powinny być ustalane z uwzględnieniem, z jednej strony - istniejącej sytuacji i przyszłych tendencji pod względem cen i dostępności zbóż, ryżu i ryżu łamanego na rynku Wspólnoty, a z drugiej - cen zbóż, ryżu, ryżu łamanego i produktów sektora zbożowego na rynku światowym. Na mocy tych samych artykułów należy także zapewnić na rynku zbożowym i ryżowym równowagę i naturalny rozwój cen i handlu, a ponadto uwzględniać ekonomiczne aspekty przewidywanych wywozów oraz potrzebę unikania zakłóceń na rynku Wspólnoty.

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/95 (3) w sprawie systemu przywozu i wywozu produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu, określiło w art. 4 szczególne kryteria, jakie należy uwzględnić przy wyliczaniu refundacji dla tych produktów.

(4) Należy różnicować refundacje dla niektórych produktów przetworzonych w zależności od zawartości w tych produktach popiołów, surowego błonnika, łusek, białka, tłuszczu lub skrobi, ponieważ zawartość ta jest szczególnie znaczącym wskaźnikiem ilości produktu podstawowego rzeczywiście obecnego w produkcie przetworzonym.

(5) Jeśli chodzi o maniok i inne korzenie oraz bulwy roślin tropikalnych, jak również wytworzone z nich mąki, ekonomiczny aspekt ich wywozu, jaki można przewidywać, biorąc przede wszystkim pod uwagę charakter i pochodzenie tych produktów, nie uzasadnia aktualnie potrzeby ustalania refundacji wywozowej. W odniesieniu do niektórych produktów przetworzonych na bazie zbóż, niewielkie znaczenie udziału Wspólnoty w handlu światowym nie wymaga aktualnie ustalania refundacji wywozowej.

(6) Sytuacja na rynku światowym lub szczególne wymagania niektórych rynków mogą spowodować konieczność zróżnicowania refundacji w odniesieniu do niektórych produktów, w zależności od ich miejsca przeznaczenia.

(7) Refundację należy ustalać raz na miesiąc. W tym odstępie czasu może ona zostać zmieniona.

(8) Niektóre produkty przetworzone na bazie kukurydzy mogą być poddane obróbce termicznej, która stwarza ryzyko przyznania refundacji nieodpowiadającej jakości produktu. Należy uściślić, że produkty te, zawierające wstępnie żelatynizowaną skrobię, nie mogą korzystać z refundacji wywozowej.

(9) Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez swego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Refundacje wywozowe dla produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (EWG) nr 1766/92 i w art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 3072/95 i które podlegają rozporządzeniu (WE) nr 1518/95, ustala się w wysokości podanej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 maja 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 maja 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 181 z 1.7.1992, str. 21. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1104/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 411/2002 (Dz.U. L 62 z 5.3.2002, str. 27).

(3) Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2993/95 (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 25).

ZAŁĄCZNIK 

Produkty zbożoweMiejsce przeznaczeniaJednostka miaryWysokość refundacji
1102 20 10 9200 (1)C10EUR/t30,30
1102 20 10 9400 (1)C10EUR/t25,97
1102 20 90 9200 (1)C10EUR/t25,97
1102 90 10 9100C11EUR/t 0,00
1102 90 10 9900C11EUR/t 0,00
1102 90 30 9100C11EUR/t 0,00
1103 19 40 9100C10EUR/t 0,00
1103 13 10 9100 (1)C10EUR/t38,95
1103 13 10 9300 (1)C10EUR/t30,30
1103 13 10 9500 (1)C10EUR/t25,97
1103 13 90 9100 (1)C10EUR/t25,97
1103 19 10 9000C10EUR/t 0,00
1103 19 30 9100C10EUR/t 0,00
1103 20 60 9000C12EUR/t 0,00
1103 20 20 9000C11EUR/t 0,00
1104 19 69 9100C10EUR/t 0,00
1104 12 90 9100C10EUR/t 0,00
1104 12 90 9300C10EUR/t 0,00
1104 19 10 9000C10EUR/t 0,00
1104 19 50 9110C10EUR/t34,62
1104 19 50 9130C10EUR/t28,13
1104 29 01 9100C10EUR/t 0,00
1104 29 03 9100C10EUR/t 0,00
1104 29 05 9100C10EUR/t 0,00
1104 29 05 9300C10EUR/t 0,00
1104 22 20 9100C10EUR/t 0,00
1104 22 30 9100C10EUR/t 0,00
1104 23 10 9100C10EUR/t32,46
1104 23 10 9300C10EUR/t24,89
1104 29 11 9000C10EUR/t 0,00
1104 29 51 9000C10EUR/t 0,00
1104 29 55 9000C10EUR/t 0,00
1104 30 10 9000C10EUR/t 0,00
1104 30 90 9000C10EUR/t 5,41
1107 10 11 9000C13EUR/t 0,00
1107 10 91 9000C13EUR/t 0,00
1108 11 00 9200C10EUR/t 0,00
1108 11 00 9300C10EUR/t 0,00
1108 12 00 9200C10EUR/t34,62
1108 12 00 9300C10EUR/t34,62
1108 13 00 9200C10EUR/t34,62
1108 13 00 9300C10EUR/t34,62
1108 19 10 9200C10EUR/t 0,00
1108 19 10 9300C10EUR/t 0,00
1109 00 00 9100C10EUR/t 0,00
1702 30 51 9000 (2)C10EUR/t33,92
1702 30 59 9000 (2)C10EUR/t25,97
1702 30 91 9000C10EUR/t33,92
1702 30 99 9000C10EUR/t25,97
1702 40 90 9000C10EUR/t25,97
1702 90 50 9100C10EUR/t33,92
1702 90 50 9900C10EUR/t25,97
1702 90 75 9000C10EUR/t35,54
1702 90 79 9000C10EUR/t24,67
2106 90 55 9000C10EUR/t25,97
(1) Produktom poddanym obróbce termicznej powodującej wstępną żelatynizację

skrobi nie przyznaje się żadnej refundacji.

(2) Refundacje przyznaje się zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr

2730/75 (Dz.U. L 281, z 1.11.1975 r., str. 20), ze zmianami.

Uwaga: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii "A" zostały

określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z

24.12.1987, str. 1.), ze zmianami.

Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniu

Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Inne miejsca przeznaczenia określa się następująco:

C10: Wszystkie miejsca przeznaczenia.

C11: Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Bułgarii.

C12: Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Rumunii.

C13: Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.