Rozporządzenie 1033/2008 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 802/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.279.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1033/2008
z dnia 20 października 2008 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 802/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (zwane dalej "rozporządzeniem WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw")(1), w szczególności jego art. 23 ust. 1,

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Koncentracji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw(2) zawiera przepisy proceduralne dotyczące zgłaszania i badania koncentracji. W celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej konieczne jest uaktualnienie formularza dotyczącego zgłaszania koncentracji, w którym należy podać określone informacje na podstawie listy wszystkich państw członkowskich.

(2) W odniesieniu do dokumentów lub oświadczeń składanych w trakcie procedury przez osoby, przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw wydaje się wskazane wyjaśnienie, w ramach jakiej procedury takie dokumenty lub oświadczenia można uznać za niepoufne.

(3) W dniu 8 czerwca 2004 r. Wspólny Komitet EOG przyjął decyzję nr 78/2004 oraz decyzję nr 79/2004. Decyzje te włączyły rozporządzenie (WE) nr 139/2004 do Porozumienia EOG. W celu uwzględnienia tych decyzji oraz ze względu na zasadę przejrzystości, w tym przejrzystości prawnej, należy wprowadzić dostosowania w formularzach zgłoszeń, w szczególności w formularzu UW dotyczącym uzasadnionego wniosku (formularz UW), w którym podaje się informacje dotyczące poprzedzających zgłoszenie koncentracji wniosków o odesłanie do właściwych władz państwa członkowskiego na mocy art. 4 ust. 4 oraz art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

(4) Aby zapewnić Komisji możliwość przeprowadzenia właściwej oceny zobowiązań proponowanych przez zgłaszające strony na mocy art. 6 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 i mających na celu zapewnienie zgodności koncentracji ze wspólnym rynkiem, od zgłaszających stron wymaga się przekazania dokładnych informacji dotyczących proponowanych zobowiązań, a w szczególności przekazania szczegółowych informacji, jeżeli przedmiotem proponowanych zobowiązań jest zbycie przedsiębiorstwa.

(5) W celu zapewnienia Komisji, że zobowiązania zostaną wykonane w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób, wydaje się wskazane doprecyzowanie, że zobowiązania mogą zawierać szczegółowe informacje na temat właściwych mechanizmów proponowanych przez strony, w tym wyznaczenie zarządcy, który będzie wspierał Komisję w nadzorowaniu zgodności z podjętymi zobowiązaniami.

(6) W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 802/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 802/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli osoby, przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw nie dopełnią obowiązków określonych w ust. 2 i 3, Komisja może uznać, że dane dokumenty lub oświadczenia nie zawierają informacji poufnych.";

2) w art. 20 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Oprócz wymogów określonych w ust. 1, zainteresowane przedsiębiorstwa, proponując zobowiązania na mocy art. 6 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004, przekazują jeden oryginał i dziesięć kopii informacji i dokumentów przewidzianych w formularzu RM dotyczącym środków zaradczych zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia. Przekazane informacje są prawdziwe i kompletne.";

3) dodaje się art. 20a w brzmieniu:

"Artykuł 20a

Zarządcy

1. Zobowiązania proponowane przez zainteresowane przedsiębiorstwa zgodnie z art. 6 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 mogą obejmować powołanie niezależnego zarządcy (lub zarządców) na koszt zainteresowanych przedsiębiorstw, wspierającego (wspierających) Komisję w nadzorowaniu zgodności stron z podjętymi zobowiązaniami lub upoważnionego (upoważnionych) do wykonania tych zobowiązań. Zarządca może zostać powołany przez strony, po zatwierdzeniu jego osoby przez Komisję, lub przez Komisję. Zarządca wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem Komisji.

2. Komisja może dołączyć do zobowiązań postanowienia dotyczące zarządcy jako warunki i obowiązki zgodnie z art. 6 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004.";

4) załączniki zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie nastepnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 października 2008 r.

W imieniu Komisji
Neelie KROES
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

(2) Dz.U. L 133 z 30.4.2004, s. 1.

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 802/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a) punkt 1.1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Niniejszy formularz wyjaśnia szczegółowo, jakie informacje zgłaszające strony muszą przedstawić przy zgłaszaniu do Komisji Europejskiej planowanego połączenia, przejęcia lub innej formy koncentracji. System kontroli połączeń Unii Europejskiej jest uregulowany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 (zwanym dalej »rozporządzeniem WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw«) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 802/2004 (zwanym dalej »rozporządzeniem wykonawczym«), którego załącznik stanowi niniejszy Formularz CO(*). Teksty tych rozporządzeń oraz innych odnośnych dokumentów można znaleźć na stronie »Konkurencja« witryny internetowej Komisji »Europa«. Zwraca się uwagę na odnośne postanowienia Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwanego dalej »Porozumieniem EOG«)(**).

______

(*) Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1).

(**) Zob. w szczególności art. 57 Porozumienia EOG, pkt 1 załącznika XIV do Porozumienia EOG oraz protokoły 21 i 24 do Porozumienia EOG oraz Protokół 4 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (zwanego dalej »Porozumieniem o ustanowieniu Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości«). Wszelkie odniesienia do państw EFTA rozumie się jako odniesienia do tych państw EFTA, które są stronami Porozumienia EOG. W dniu 1 maja 2004 r. tymi państwami są Islandia, Liechtenstein i Norwegia.";

b) w pkt 1.1 akapit drugi ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

"Połączenia, które nie osiągają danych progów obrotu, mogą wchodzić w zakres uprawnień władz państw członkowskich lub państw EFTA odpowiedzialnych za kontrolę połączeń.";

c) przypis 1 zawarty w pkt 3.5 otrzymuje brzmienie:

"(1) Zob. art. 57 Porozumienia EOG, a w szczególności art. 2 ust. 1 Protokołu 24 do Porozumienia EOG. Sprawa kwalifikuje się jako sprawa współpracy, jeżeli łączny obrót danych przedsiębiorstw na terytorium państw EFTA jest równy lub przewyższa 25 % ich całkowitego obrotu na terytorium, do którego odnosi się Porozumienie EOG, lub obroty każdego z co najmniej dwóch odnośnych przedsiębiorstw przewyższają na terytorium państw EFTA 250 milionów EUR lub koncentracja może doprowadzić do znacznego ograniczenia konkurencji na terytoriach państw EFTA lub ich znacznej części, w szczególności wskutek powstania lub wzmocnienia pozycji dominującej.";

d) w sekcji 10 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) Jeśli odpowiedź na pytanie w lit. a) jest twierdząca i uważa się, że utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa nie prowadzi do koordynacji między niezależnymi przedsiębiorstwami, która ogranicza konkurencję w rozumieniu art. 81 ust. 1 Traktatu WE oraz ewentualnie w rozumieniu odpowiednich przepisów Porozumienia EOG(*), należy podać powody.

______

(*) Zob. art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG.";

e) w sekcji 10 lit. c) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"Bez uszczerbku dla odpowiedzi na pytania w lit. a) i b) oraz w celu zapewnienia Komisji możliwości dokonania pełnej oceny sprawy należy wyjaśnić sposób zastosowania kryteriów określonych w art. 81 ust. 3 Traktatu WE oraz ewentualnie odpowiednich przepisów Porozumienia EOG(*). Na mocy art. 81 ust. 3 można uznać, że przepisów art. 81 ust. 1 nie stosuje się, jeśli operacja:

______

(*) Zob. art. 53 ust. 3 Porozumienia EOG.";

2) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt 1.1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Przy wypełnianiu niniejszego formularza, należy zwrócić uwagę na rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 (zwane dalej »rozporządzeniem WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw«) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2004 (zwane dalej »rozporządzeniem wykonawczym«), do którego załączony jest niniejszy formularz(*). Teksty tych rozporządzeń oraz innych odnośnych dokumentów można znaleźć na stronie »Konkurencja« witryny internetowej Komisji »Europa«. Zwraca się uwagę na odpowiednie postanowienia Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwanego dalej »Porozumieniem EOG«)(**).

______

(*) Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1).

(**) Zob. w szczególności art. 57 Porozumienia EOG, pkt 1 załącznika XIV do Porozumienia EOG, protokoły 21 i 24 do Porozumienia EOG oraz Protokół 4 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (zwanego dalej »Porozumieniem o ustanowieniu Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości«). Wszelkie odniesienia do państw EFTA rozumie się jako odniesienia do tych państw EFTA, które są stronami Porozumienia EOG. W dniu 1 maja 2004 r. tymi państwami są Islandia, Liechtenstein i Norwegia.";

b) punkt 1.2 akapit drugi tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

"- państwo członkowskie lub państwo EFTA wyrazi uzasadnione wątpliwości dotyczące konkurencji w odniesieniu do zgłoszonej koncentracji w terminie 15 dni roboczych od otrzymania kopii zgłoszenia lub";

c) przypis 3 zawarty w pkt 3.5 otrzymuje brzmienie:

"(3) Zob. art. 57 Porozumienia EOG, a w szczególności art. 2 ust. 1 Protokołu 24 do Porozumienia EOG. Sprawa kwalifikuje się, aby uznać ją jako sprawę współpracy, jeżeli łączny obrót danych przedsiębiorstw na terytorium państw EFTA jest równy lub przewyższa 25 % ich całkowitego obrotu na terytorium, do którego odnosi się Porozumienie EOG, lub obroty każdego z co najmniej dwóch danych przedsiębiorstw przewyższają na terytorium państw EFTA 250 milionów EUR lub koncentracja może doprowadzić do znacznego ograniczenia konkurencji na terytoriach państw EFTA lub ich znacznej części, w szczególności wskutek powstania lub wzmocnienia pozycji dominującej.";

d) w sekcji 8 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) Jeśli odpowiedź na pytanie w lit. a) jest twierdząca i uważa się, że utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa nie prowadzi do koordynacji między niezależnymi przedsiębiorstwami, która ogranicza konkurencję w rozumieniu art. 81 ust. 1 Traktatu WE oraz ewentualnie w rozumieniu Porozumienia EOG(*), należy podać powody.

______

(*) Zob. art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG.";

e) w sekcji 8 lit. c) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"Bez uszczerbku dla odpowiedzi na pytania w lit. a) i b) oraz w celu zapewnienia Komisji możliwości dokonania pełnej oceny sprawy należy wyjaśnić sposób zastosowania kryteriów określonych w art. 81 ust. 3 Traktatu WE oraz odpowiednich przepisów Porozumienia EOG(*) (w przypadku gdy znajdują zastosowanie). Na mocy art. 81 ust. 3 można uznać, że przepisów art. 81 ust. 1 nie stosuje się, jeśli operacja:

______

(*) Zob. art. 53 ust. 3 Porozumienia EOG.";

3) w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a) we wprowadzeniu pkt A otrzymuje brzmienie:

"A. Przeznaczenie niniejszego formularza

Niniejszy formularz określa informacje, jakie wnioskodawcy powinni podać, składając poprzedzający zgłoszenie koncentracji uzasadniony wniosek o odesłanie do właściwych władz państwa członkowskiego na mocy art. 4 ust. 4 lub art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 (zwanego dalej »rozporządzeniem WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw«)(*).

Zwraca się uwagę na rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2004 (zwane dalej »rozporządzeniem wykonawczym«), do którego załączony jest niniejszy formularz UW. Teksty tych rozporządzeń oraz innych odnośnych dokumentów można znaleźć na stronie »Konkurencja« witryny internetowej Komisji »Europa«. Zwraca się uwagę na odpowiednie postanowienia Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwanego dalej »Porozumieniem EOG«)(**).

Doświadczenie wskazuje, że wcześniejsze kontakty są niezwykle cenne dla obu stron i odnośnych władz przy ustalaniu dokładnego zakresu i rodzaju wymaganych informacji. Zachęca się zatem strony do konsultowania się z Komisją i odpowiednim państwem członkowskim (odpowiednimi państwami członkowskimi) lub państwami EFTA w sprawie prawidłowego zakresu i rodzaju informacji, na których zamierzają oprzeć swój uzasadniony wniosek.

______

(*) Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1).

(**) Zob. w szczególności art. 57 Porozumienia EOG, pkt 1 załącznika XIV do Porozumienia EOG, protokoły 21 i 24 do Porozumienia EOG oraz Protokół 4 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (zwanego dalej »Porozumieniem o ustanowieniu Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości«). Wszelkie odniesienia do państw EFTA rozumie się jako odniesienia do tych państw EFTA, które są stronami Porozumienia EOG. W dniu 1 maja 2004 r. tymi państwami są Islandia, Liechtenstein i Norwegia.";

b) we wprowadzeniu pkt B akapit trzeci ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

"Strony powinny również zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli odesłanie nastąpi na podstawie zawartych w formularzu UW nieprawidłowych, wprowadzających w błąd lub niekompletnych informacji, Komisja lub państwa członkowskie oraz państwa EFTA mogą rozważyć dokonanie odesłania po dokonaniu zgłoszenia, korygującego wszelkie odesłania dokonane przed zgłoszeniem.";

c) we wprowadzeniu pkt B akapit czwarty lit. a) pierwsze i drugie zdanie otrzymują brzmienie:

"Zgodnie z art. 4 ust. 4 i 5 rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja jest zobowiązana do bezzwłocznego przekazywania uzasadnionych wniosków państwom członkowskim i państwom EFTA. Termin na rozpatrzenie uzasadnionego wniosku rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania wniosku przez dane państwo (państwa) członkowskie lub państwo (państwa) EFTA.";

d) we wprowadzeniu pkt B lit. d) ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

"Tam, gdzie to możliwe, należy wskazać, gdzie Komisja lub dane państwo (państwa) członkowskie oraz państwo (państwa) EFTA mogą uzyskać wymagane informacje, niedostępne dla wnioskodawcy.";

e) we wprowadzeniu pkt B lit. e) otrzymuje brzmienie:

"e) Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem, aby Komisja uznała uzasadniony wniosek za kompletny pomimo braku informacji wymaganych w formularzu, jeżeli uważa, że konkretna informacja wymagana w formularzu może nie być konieczna do zbadania sprawy przez Komisję lub dane państwo (państwa) członkowskie lub państwo (państwa) EFTA.

Komisja rozpatrzy taki wniosek pod warunkiem, że podane są wystarczające przyczyny, dla których informacja nie jest konieczna ani istotna przy rozpatrywaniu wniosku o odesłanie poprzedzające zgłoszenie. Należy to wyjaśnić we wcześniejszych kontaktach z Komisją i zainteresowanym państwem członkowskim (zainteresowanymi państwami członkowskimi) oraz złożyć do Komisji pisemny wniosek na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego o zwolnienie z obowiązku przedłożenia informacji. Przed podjęciem pozytywnej decyzji w sprawie wniosku Komisja może się konsultować z władzami danego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.";

f) we Wprowadzeniu pkt D, akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Aby ułatwić władzom państw członkowskich i państw EFTA stosowanie formularza UW, stanowczo zaleca się stronom, aby dostarczały Komisji tłumaczenie uzasadnionych wniosków na język lub języki, które będą zrozumiałe dla wszystkich adresatów informacji. Stanowczo zaleca się wnioskodawcom, aby do wniosków o odesłanie do państw członkowskich (państwa członkowskiego) lub państw (państwa) EFTA załączali kopię wniosku w języku (językach) państw członkowskich (państwa członkowskiego) i państw (państwa) EFTA, do którego (których) sprawa ma zostać odesłana.";

g) we wprowadzeniu pkt E akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 287 Traktatu, art. 17 ust. 2 rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz odpowiadające im postanowienia Porozumienia EOG(*) wymagają od Komisji, państw członkowskich, Urzędu Nadzoru EFTA oraz państw EFTA, ich urzędników i innych pracowników, aby nie ujawniali informacji uzyskanych w wyniku stosowania niniejszego rozporządzenia i objętych ze względu na swój charakter tajemnicą zawodową.

Tę samą zasadę stosuje się do ochrony poufności między stronami zgłaszającymi.

______

(*) Zob. w szczególności art. 122 Porozumienia EOG, art. 9 Protokołu 24 do Porozumienia EOG oraz art. 17 ust. 2 części XIII Protokołu 4 do Porozumienia o ustanowieniu Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.";

h) w sekcji 2 dodaje się pkt 2.4.2 w brzmieniu:

"2.4.2. Należy przedłożyć podział obrotów uzyskanych przez dane przedsiębiorstwa na obszarze EFTA, wskazując w odpowiednich przypadkach ewentualne państwo EFTA, w którym uzyskano więcej niż dwie trzecie tych obrotów.";

i) w sekcji 4 pkt III zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"Dla celów udzielania informacji wymaganych w tym formularzu rynkami oddziaływania są właściwe rynki produktowe na terytorium EOG, we Wspólnocie, na terytorium państw EFTA, w którymkolwiek państwie członkowskim lub państwie EFTA, w przypadku gdy:";

j) w sekcji 4 pkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

"4.1. Określić każdy z rynków oddziaływania w rozumieniu sekcji III:

a) na poziomie EOG, Wspólnoty lub EFTA;

b) w przypadku wniosku o odesłanie na mocy art. 4 ust. 4 rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw na poziomie każdego indywidualnego państwa członkowskiego lub państwa EFTA;

c) w przypadku wniosku o odesłanie na mocy art. 4 ust. 5 rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw na poziomie każdego państwa członkowskiego lub państwa EFTA, określonego w pkt 6.3.1 niniejszego formularza jako zdolnego do zbadania koncentracji.";

k) w sekcji 5 akapit pierwszy, zdanie wprowadzające oraz lit. a), b) i c) otrzymują brzmienie:

"Dla każdego właściwego produktowego rynku oddziaływania, za ostatni rok finansowy:

a) dla obszaru EOG, dla całej Wspólnoty oraz dla państw EFTA jako całości;

b) w przypadku wniosku o odesłanie na mocy art. 4 ust. 4 rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oddzielnie dla każdego państwa członkowskiego/państwa EFTA, w którym strony uczestniczące w koncentracji prowadzą działalność gospodarczą;

c) w przypadku wniosku o odesłanie na mocy art. 4 ust. 5 rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oddzielnie dla każdego państwa członkowskiego/państwa EFTA, określonego w pkt 6.3.1 niniejszego formularza, w którym strony prowadzą działalność gospodarczą i które może badać koncentrację; oraz";

l) w sekcji 6 pkt 6.2.1 otrzymuje brzmienie:

"6.2.1. Określić, które państwo (państwa) członkowskie i państwo (państwa) EFTA, zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, powinno (powinny) zbadać koncentrację, wskazując, czy zostały nawiązane nieformalne kontakty z tym państwem członkowskim (tymi państwami członkowskimi) lub państwem (państwami) EFTA.";

m) w sekcji 6 pkt 6.2.2 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"W przypadku wniosku o odesłanie sprawy w całości należy potwierdzić, że nie ma rynków oddziaływania poza terytorium państwa członkowskiego (państw członkowskich) i państwa (państw) EFTA, do których wnioskuje o się odesłanie.";

n) w sekcji 6 pkt 6.2.3 otrzymuje brzmienie:

"6.2.3. Wyjaśnić, w jaki sposób każdy z rynków oddziaływania w państwie członkowskim (państwach członkowskich), do których odesłanie jest przedmiotem wniosku, reprezentuje wszystkie cechy odrębnego rynku w rozumieniu art. 4 ust. 4 rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.";

o) w sekcji 6 pkt 6.2.5 otrzymuje brzmienie:

"6.2.5. W przypadku gdy w wyniku odesłania na mocy art. 4 ust. 4 rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw państwo (państwa) członkowskie lub państwo (państwa) EFTA stanie (staną) się właściwe do zbadania całości lub części sprawy, czy wyrażają Państwo zgodę, aby dane państwo (państwa) członkowskie lub państwo (państwa) EFTA opierały się na informacjach zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby krajowego postępowania dotyczącego sprawy lub jej części? TAK lub NIE";

p) w sekcji 6 pkt 6.3.1 otrzymuje brzmienie:

"6.3.1. Określić dla każdego państwa członkowskiego i/lub państwa EFTA, czy koncentracja może zostać zbadana na mocy krajowego prawa konkurencji tego państwa. Należy zaznaczyć w odnośnym okienku przy każdym państwie członkowskim i/lub państwie EFTA.

Czy koncentracja może zostać zbadana na mocy krajowego prawa konkurencji każdego z poniższych państw członkowskich i/lub państw EFTA? Należy podać odpowiedź dla każdego państwa członkowskiego i/lub państwa EFTA przez wskazanie TAK lub NIE przy każdym państwie członkowskim i/lub państwie EFTA. Brak wskazania TAK lub NIE przy państwie członkowskim i/lub państwie EFTA zostanie uznane za wskazanie TAK dla tego państwa członkowskiego/państwa EFTA.

BelgiaTAKNIE
BułgariaTAKNIE
Republika CzeskaTAKNIE
DaniaTAKNIE
NiemcyTAKNIE
EstoniaTAKNIE
IrlandiaTAKNIE
GrecjaTAKNIE
HiszpaniaTAKNIE
FrancjaTAKNIE
WłochyTAKNIE
CyprTAKNIE
ŁotwaTAKNIE
LitwaTAKNIE
LuksemburgTAKNIE
WęgryTAKNIE
MaltaTAKNIE
NiderlandyTAKNIE
AustriaTAKNIE
PolskaTAKNIE
PortugaliaTAKNIE
RumuniaTAKNIE
SłoweniaTAKNIE
SłowacjaTAKNIE
FinlandiaTAKNIE
SzwecjaTAKNIE
Zjednoczone KrólestwoTAKNIE
IslandiaTAKNIE
NorwegiaTAKNIE
LiechtensteinTAKNIE"

q) w sekcji 6 pkt 6.3.2 otrzymuje brzmienie:

"6.3.2. Dla każdego państwa członkowskiego i/lub państwa EFTA należy przedstawić wystarczające dane finansowe lub inne, aby wykazać, że koncentracja spełnia odpowiednie kryteria na mocy obowiązującego krajowego prawa konkurencji.";

r) w sekcji 6 dodaje się pkt 6.3.3 w brzmieniu:

"6.3.3. Proszę wyjaśnić, dlaczego sprawa powinna być zbadana przez Komisję, a w szczególności, czy koncentracja może mieć wpływ na konkurencję poza terytorium jednego państwa członkowskiego i/lub państwa EFTA.";

s) w sekcji 6 skreśla się pkt 6.3.4;

4) dodaje się załącznik IV w brzmieniu:

"ZAŁĄCZNIK IV

Formularz RM dotyczący informacji o zobowiązaniach podjętych na mocy art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004

FORMULARZ RM DOTYCZĄCY ŚRODKÓW ZARADCZYCH

WSTĘP

Niniejszy formularz precyzuje informacje i dokumenty, jakie zainteresowane przedsiębiorstwa przekazują, proponując zobowiązania na mocy art. 6 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Wymagane informacje są konieczne, aby umożliwić Komisji zbadanie, czy proponowane zobowiązania są w stanie zapewnić zgodność połączenia ze wspólnym rynkiem w taki sposób, że zapobiegną powstaniu znaczącej przeszkody w skutecznej konkurencji. Ze względu na zaproponowane zobowiązania Komisja może zwolnić z obowiązku dostarczenia konkretnych informacji, w tym dokumentów, lub z innego wymogu określonego w niniejszym formularzu, jeżeli uzna, że spełnienie tych obowiązków lub warunków nie jest konieczne do zbadania zaproponowanych zobowiązań. Zakres wymaganych informacji będzie się różnił w zależności od rodzaju i struktury zaproponowanych środków zaradczych. Na przykład środki zaradcze polegające na wyłączeniu części działalności będą z reguły wymagały bardziej szczegółowych informacji niż zbycie niezależnego przedsiębiorstwa. Komisja jest gotowa do prowadzenia ze stronami otwartych rozmów w sprawie zakresu wymaganych informacji. Jeżeli uważają Państwo, że niektóre z informacji wymaganych w niniejszym formularzu nie są konieczne do prowadzonego przez Komisję badania, mogą Państwo zwrócić się do Komisji z wnioskiem o zwolnienie z pewnych wymogów, uzasadniając, dlaczego dana informacja nie jest istotna.

SEKCJA 1

Opis zobowiązania

1.1. Proszę podać szczegółowe informacje na temat

(i) przedmiotu proponowanych zobowiązań; oraz

(ii) warunków ich wykonania.

1.2. Jeżeli przedmiotem proponowanych zobowiązań jest zbycie przedsiębiorstwa, należy podać szczegółowe informacje określone w sekcji 5.

SEKCJA 2

Zdolność do rozwiązania problemów w zakresie konkurencji

2. Proszę podać informacje wykazujące, że proponowane zobowiązania są w stanie usunąć znaczące przeszkody dla skutecznej konkurencji stwierdzone przez Komisję.

SEKCJA 3

Odstępstwo od tekstów wzorcowych

3. Proszę wskazać wszystkie odstępstwa proponowanych zobowiązań od wzorcowych tekstów odpowiednich zobowiązań publikowanych i aktualizowanych przez służby Komisji oraz podać powody odstępstw.

SEKCJA 4

Streszczenie zobowiązań

4. Proszę przekazać nieopatrzone klauzulą poufności streszczenie charakteru i zakresu proponowanych zobowiązań oraz Państwa opinię na temat, dlaczego proponowane zobowiązania są odpowiednie do usunięcia znaczących przeszkód dla skutecznej konkurencji. Komisja może wykorzystać streszczenie do przeprowadzenia badania rynkowego proponowanych zobowiązań z udziałem stron trzecich.

SEKCJA 5

Informacje na temat przedsiębiorstwa przeznaczonego do zbycia

5. Jeżeli przedmiotem proponowanych zobowiązań jest zbycie przedsiębiorstwa, proszę podać następujące informacje i dokumenty.

Ogólne informacje na temat przedsiębiorstwa przeznaczonego do zbycia

Proszę podać następujące informacje na temat obecnej działalności przedsiębiorstwa przeznaczonego do zbycia oraz zmian planowanych w przyszłości.

5.1. Proszę ogólnie opisać przedsiębiorstwo przeznaczone do zbycia, wraz z należącymi do niego jednostkami, zarejestrowaną siedzibą przedsiębiorstwa, siedzibę zarządu, inne miejsca produkcji lub świadczenia usług, ogólną strukturę organizacyjną i inne odnośne informacje dotyczące struktury administracyjnej przedsiębiorstwa przeznaczonego do zbycia.

5.2. Proszę wskazać i opisać istniejące przeszkody prawne dla planowanego zbycia przedsiębiorstwa lub aktywów, w tym prawa osób trzecich oraz wymagane zezwolenia administracyjne.

5.3. Proszę wymienić i opisać wytwarzane produkty lub świadczone usługi, w szczególności wymogi techniczne i inne, powiązane marki, wysokość obrotu osiąganą przez każdy produkt lub usługę oraz planowane innowacje, nowe produkty lub usługi.

5.4. Jeżeli istotne dziedziny działalności (takie jak: badania i rozwój, produkcja, sprzedaż i marketing, logistyka, obsługa klienta, kontakty z dostawcami, systemy informatyczne i in.) przedsiębiorstwa przeznaczonego do zbycia nie są prowadzone na poziomie samego przedsiębiorstwa, proszę podać, jaki to poziom. Opis powinien zawierać informacje na temat funkcji tych dziedzin działalności, związku z przedsiębiorstwem przeznaczonym do zbycia oraz zasobów przeznaczonych na tę działalność (pracownicy, aktywa, zasoby finansowe i in.).

5.5. Proszę opisać związki między przedsiębiorstwem przeznaczonym do zbycia oraz innymi przedsiębiorstwami kontrolowanymi przez zgłaszające strony (bez względu na kierunek zależności), takie jak:

- zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, usługi lub inne kontakty,

- wspólne składniki materialne lub niematerialne,

- wspólni lub oddelegowani pracownicy,

- wspólne systemy informatyczne lub inne, oraz

- wspólni klienci.

5.6. Proszę ogólnie opisać wszystkie istotne składniki materialne lub niematerialne wykorzystywane lub posiadane przez przedsiębiorstwo przeznaczone do zbycia, w tym prawa własności intelektualnej i marki.

5.7. Proszę przekazać strukturę organizacyjną ze wskazaniem liczby pracowników obecnie pracujących w każdym sektorze działalności przedsiębiorstwa przeznaczonego do zbycia, wraz z listą pracowników, którzy są niezbędni do funkcjonowania przedsiębiorstwa przeznaczonego do zbycia i opisem pełnionych przez nich funkcji.

5.8. Proszę opisać klientów przedsiębiorstwa przeznaczonego do zbycia, załączyć ich listę, opis odpowiednich dostępnych danych oraz podać całkowity obrót osiągany przez przedsiębiorstwo przeznaczone do zbycia z każdym z tych klientów (w euro oraz jako procent całkowitego obrotu przedsiębiorstwa przeznaczonego do zbycia).

5.9. Proszę przedstawić dane finansowe przedsiębiorstwa przeznaczonego do zbycia, w tym wysokość obrotu, wskaźnik EBITDA za ostatnie dwa lata oraz prognozy na kolejne dwa lata.

5.10. Proszę wskazać i opisać zmiany organizacyjne, które w ciągu ostatnich dwóch lat miały miejsce w przedsiębiorstwie przeznaczonym do zbycia, lub w związkach z innymi przedsiębiorstwami kontrolowanymi przez zgłaszające strony.

5.11. Proszę wskazać i opisać zmiany organizacyjne planowane na przyszłe dwa lata w przedsiębiorstwie przeznaczonym do zbycia lub w związkach z innymi przedsiębiorstwami kontrolowanymi przez zgłaszające strony.

Ogólne informacje na temat przedsiębiorstwa przeznaczonego do zbycia, jak zostało ono opisane w zobowiązaniach

5.12. Proszę opisać dziedziny, w których charakter i zakres przedsiębiorstwa w chwili obecnej odbiega od przedsiębiorstwa, którego zbycie zaproponowano w ramach zobowiązań.

Przejęcie przedsiębiorstwa przez odpowiedniego nabywcę

5.13. Proszę wyjaśnić, dlaczego Państwa zdaniem przedsiębiorstwo zostanie przejęte przez odpowiedniego nabywcę w ramach czasowych określonych w proponowanych zobowiązaniach.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.