Rozporządzenie 1020/2004 w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.188.3

Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1020/2004
z dnia 26 maja 2004 r.
w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6 (2),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady przywozu cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96 (3), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 przewiduje szczegółowe zasady dotyczące ustalenia zobowiązań dostawy, po zerowej stawce celnej, produktów oznaczonych kodem CN 1701, wyrażonych jako ekwiwalent cukru białego i pochodzących z krajów, które podpisały Protokół AKP i Umowę z Indiami.

(2) Artykuł 16 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 przewiduje szczegółowe zasady dotyczące ustalenia kontyngentów taryfowych, po zerowej stawce celnej, w odniesieniu do produktów oznaczonych kodem CN 1701 11 10, wyrażonych jako ekwiwalent cukru białego i pochodzących z krajów, które podpisały Protokół AKP i Umowę z Indiami.

(3) Artykuł 22 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 otwiera kontyngenty taryfowe, po stawce celnej 98 EUR za tonę, produktów oznaczonych kodem CN 1701 11 10, pochodzących z Brazylii, Kuby i innych państw trzecich.

(4) W okresie od 17 do 21 maja 2004 r., zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003, zostały przedłożone właściwym władzom wnioski o pozwolenie na przywóz dla ilości całkowitej przekraczającej ilość przewidzianą w zobowiązaniu dostawy dla danego kraju, ustaloną na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 odnośnie do cukru preferencyjnego z AKP-Indii.

(5) W tych okolicznościach Komisja powinna ustalić współczynnik redukcyjny umożliwiający wydawanie pozwoleń proporcjonalnie do dostępnej ilości oraz zaznaczyć, jeżeli odpowiedni limit został wykorzystany,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W przypadku wniosków złożonych w okresie od 17 do 21 maja 2004 r., zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003, pozwolenia na przywóz wydaje się dla limitów ilościowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2004 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

______

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 2).

(2) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 1.

(3) Dz.U. L 162 z 1.7.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 96/2004 (DZ.U. L 15 z 22.1.2004, str. 3).

ZAŁĄCZNIK 

Cukier preferencyjny z AKP - Indii

Tytuł II rozporządzenia (WE) nr 1159/2003

Rok gospodarczy 2003/2004

KrajIlość, która musi być dostarczona w okresie od 17 do 21 maja 2004 r. w procentach ilości wnioskowanejLimit
Barbados100
Belize0Wykorzystany
Kongo0Wykorzystany
Fidżi0Wykorzystany
Gujana100
Indie0Wykorzystany
Wybrzeże Kości Słoniowej100
Jamajka100
Kenia100
Madagaskar100
Malawi100
wyspa Mauritius100
Saint Christopher i Nevis100
Suazi100
Tanzania100
Trynidad i Tobago100
Zambia100
Zimbabwe0Wykorzystany

Rok gospodarczy 2004/2005

KrajIlość, która musi być dostarczona w okresie od 17 do 21 maja 2004 r. w procentach ilości wnioskowanejLimit
Barbados100
Belize100
Kongo100
Fidżi100
Gujana100
Indie9,3440Wykorzystany
Wybrzeże Kości Słoniowej100
Jamajka100
Kenia100
Madagaskar100
Malawi100
wyspa Mauritius100
Saint Christopher i Nevis100
Suazi100
Tanzania100
Trynidad i Tobago100
Zambia100
Zimbabwe100

Specjalny cukier preferencyjny

Tytuł III rozporządzenia (WE) nr 1159/2003

Rok gospodarczy 2003/2004

Kontyngent otwarty dla Państw Członkowskich wymienionych w art. 39 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, poza Słowenią

KrajIlość, która musi być dostarczona w okresie od 17 do 21 maja 2004 r. w procentach ilości wnioskowanejLimit
Indie100
AKP100

Cukier wymieniony w koncesji CXL

Tytuł III rozporządzenia (WE) nr 1159/2003

Rok gospodarczy 2003/2004

Kontyngent otwarty dla Słowenii

KrajIlość, która musi być dostarczona w okresie od 17 do 21 maja 2004 r. w procentach ilości wnioskowanejLimit
AKP100

Cukier wymieniony w koncesji CXL

Tytuł IV rozporządzenia (WE) nr 1159/2003

Rok gospodarczy 2003/2004

KrajIlość, która musi być dostarczona w okresie od 17 do 21 maja 2004 r. w procentach ilości wnioskowanejLimit
Brazylia0Wykorzystany
Kuba100
Inne państwa trzecie0Wykorzystany

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.