Rozporządzenie 1014/2008 rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (České pivo (ChOG), Cebreiro (ChNP))

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.276.27

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 października 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1014/2008
z dnia 16 października 2008 r.
rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (České pivo (ChOG), Cebreiro (ChNP))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych(1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy oraz na mocy art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Republiki Czeskiej o rejestrację nazwy "České pivo" oraz wniosek Hiszpanii o rejestrację nazwy "Cebreiro" zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej(2).

(2) Ponieważ nie zgłoszono Komisji żadnego oświadczenia o sprzeciwie na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, należy zarejestrować te nazwy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym rejestruje się nazwy wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 października 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2) Dz.U. C 16 z 23.1.2008, s. 14 (České pivo), Dz.U. C 16 z 23.1.2008, s. 23 (Cebreiro).

ZAŁĄCZNIK

1. Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.3. Sery

HISZPANIA

Cebreiro (ChNP)

2. Środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia:

Klasa 2.1. Piwo

REPUBLIKA CZESKA

České pivo (ChOG)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.