Rozporządzenie 1003/2010 w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odnoszących się do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych na pojazdach silnikowych i ich przyczepach oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.291.22

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1003/2010
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odnoszących się do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych na pojazdach silnikowych i ich przyczepach oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 661/2009 jest odrębnym rozporządzeniem do celów procedury homologacji typu przewidzianej w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywie ramowej) 2 .

(2) Rozporządzenie (WE) nr 661/2009 uchyla dyrektywę Rady 70/222/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych na pojazdach silnikowych i ich przyczepach 3 . Wymagania określone we wspomnianej dyrektywie powinny zostać przeniesione do niniejszego rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, zmienione w celu dostosowania ich do postępu naukowego i technicznego.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 661/2009 określa podstawowe przepisy dotyczące wymagań w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep w odniesieniu do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych. Z tego względu konieczne jest także ustalenie szczegółowych procedur, badań i wymagań dotyczących tego rodzaju homologacji typu.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

(1)
"typ pojazdu w odniesieniu do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych" oznacza pojazdy, które nie różnią się pod takimi zasadniczymi względami jak:
rozmiary miejsca do montowania i mocowania tylnej tablicy rejestracyjnej;
położenie miejsca do montowania i mocowania tylnej tablicy rejestracyjnej;
kształt powierzchni do montowania i mocowania tylnej tablicy rejestracyjnej.
(2)
"w zasadzie płaska powierzchnia" oznacza powierzchnię z materiału stałego, w tym także o fakturze siatki lub krat, której promień krzywizny wynosi co najmniej 5 000 mm.
(3)
"powierzchnia o fakturze siatki" oznacza powierzchnię równomiernie pokrytą wzorem w formie otworów okrągłych, owalnych, prostokątnych, kwadratowych lub w kształcie rombu równomiernie rozłożonych w odstępach nieprzekraczających 15 mm.
(4)
"powierzchnia kratowana" oznacza powierzchnię pokrytą równoległymi kratami rozłożonymi równomiernie w odstępach nieprzekraczających 15 mm.
(5)
"powierzchnia nominalna" oznacza teoretyczną, geometrycznie doskonałą powierzchnię, która nie uwzględnia nierówności powierzchni takich jak wypukłości lub wgłębienia.
(6)
"wzdłużna płaszczyzna symetrii pojazdu" oznacza płaszczyznę symetrii pojazdu lub, jeśli pojazd nie jest symetryczny, pionową płaszczyznę wzdłużną przechodzącą przez środek osi pojazdu.
(7)
"nachylenie" oznacza stopień odchylenia kątowego w stosunku do płaszczyzny pionowej;
Artykuł  2

Przepisy dotyczące homologacji typu WE pojazdów silnikowych lub przyczep w odniesieniu do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych

1.
Producent lub jego przedstawiciel przedkłada organowi udzielającemu homologacji typu wniosek o udzielenie homologacji typu WE pojazdu w odniesieniu do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych na pojazdach silnikowych i ich przyczepach.
2.
Wniosek sporządza się zgodnie ze wzorem dokumentu informacyjnego określonym w części 1 załącznika I.
3.
Jeżeli spełniono odpowiednie wymagania określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, organ udzielający homologacji udziela homologacji typu WE i wydaje numer homologacji typu zgodnie z systemem numerowania określonym w załączniku VII do dyrektywy 2007/46/WE.

Państwo członkowskie nie może przydzielić tego samego numeru innemu typowi pojazdu.

4.
Do celów ust. 3 organ udzielający homologacji typu wydaje świadectwo homologacji typu WE sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w części 2 załącznika I.
Artykuł  3

Ważność i rozszerzenie homologacji udzielonych na mocy dyrektywy 70/222/EWG

Organy krajowe zezwalają na sprzedaż i przekazanie do eksploatacji pojazdów homologowanych przed datą określoną w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 661/2009 i nadal udzielają rozszerzenia homologacji dla tych pojazdów zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie 70/222/EWG.

Artykuł  4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

 Dokumenty administracyjne dotyczące homologacji typu WE pojazdów silnikowych lub przyczep w odniesieniu do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych

CZĘŚĆ  1

Dokument informacyjny

WZÓR

Dokument informacyjny nr ... dotyczący homologacji typu WE pojazdu silnikowego lub przyczepy w odniesieniu do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych.

Poniższe informacje należy dostarczyć w trzech egzemplarzach, wraz ze spisem treści. Wszelkie rysunki należy sporządzić w odpowiedniej skali i stopniu szczegółowości w formacie A4 lub złożone do formatu A4. Fotografie, jeśli zostały załączone, muszą być dostatecznie szczegółowe.

Jeżeli układy, części lub oddzielne zespoły techniczne, o których mowa w niniejszym dokumencie informacyjnym, są sterowane elektronicznie, należy przedstawić informacje na temat ich działania.

0. INFORMACJE OGÓLNE

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): ..........................................................................

0.2. Typ: .............................................................................................................................

0.2.1. Nazwa(-y) handlowa(-e) (o ile występuje(-ą)): ............................................................

0.3. Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono na pojeździe(b): ........................................

0.3.1. Umiejscowienie tego oznaczenia: ...................................................................................

0.4. Kategoria pojazdu(c): ....................................................................................................

0.5. Nazwa i adres producenta: ...........................................................................................

0.8. Nazwa(-y) i adres(-y) fabryk(-i) montujących(-ej): ......................................................

0.9. Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeśli istnieje): ...........................................

1. OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE POJAZDU

1.1. Fotografie lub rysunki egzemplarza typu pojazdu: .......................................................

2. MASY I WYMIARY(f)(g)

2.4. Zakres wymiarów pojazdu (gabarytowych)

2.4.2. W przypadku podwozia z nadwoziem

2.4.2.3. Wysokość (w stanie gotowym do jazdy)(g8) (w przypadku zawieszenia o regulowanej wysokości wskazać normalne położenie podczas jazdy): ...................

2.6. Masa pojazdu gotowego do jazdy

Masa pojazdu z nadwoziem oraz, w przypadku pojazdu ciągnącego przyczepę należącego do kategorii innej niż M1, masa z urządzeniem sprzęgającym, jeżeli zostało zamontowane przez producenta, w stanie gotowym do jazdy lub masa podwozia, lub podwozia z kabiną, bez nadwozia lub urządzenia sprzęgającego, jeśli producent nie montuje nadwozia lub urządzenia sprzęgającego, (wraz z płynami, narzędziami, kołem zapasowym, jeśli pojazd został w nie wyposażony, oraz kierowcą, jak również, w przypadku autobusów i autokarów, członkiem załogi, jeżeli w pojeździe przewidziano dla niego miejsce)(h) (maksymalna i minimalna dla każdego wariantu):

9. NADWOZIE

9.14. Miejsce przeznaczone do zamontowania tylnych tablic rejestracyjnych (podać zakres, w stosownych przypadkach, oraz dołączyć, w razie potrzeby, rysunki): ..............................................................................................................................

9.14.1 Odległość górnej krawędzi od nawierzchni drogi: .........................................................

9.14.2 Odległość dolnej krawędzi od nawierzchni drogi: .........................................................

9.14.3 Odległość linii środkowej tablicy od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu: .......

9.14.4. Odległość od lewej krawędzi pojazdu: ..........................................................................

9.14.5. Wymiary (długość × szerokość): ...............................................................................

9.14.6. Odchylenie od płaszczyzny pionowej: ..........................................................................

9.14.7. Kąt widoczności w płaszczyźnie poziomej: ..................................................................

Objaśnienia

(b) Jeżeli sposób identyfikacji typu zawiera znaki niemające znaczenia dla opisu pojazdu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, objętych tym dokumentem informacyjnym, znaki te przedstawia się w dokumentacji symbolem "?" (np. ABC??123??).

(c) Sklasyfikowane według definicji zawartych w części A załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE.

(f) Jeżeli obok wersji z normalną kabiną istnieje wersja z kabiną sypialną, należy podać oba zestawy mas i wymiarów.

(g) Norma ISO 612: 1978 - Pojazdy drogowe - Wymiary pojazdów silnikowych i pojazdów ciągniętych - terminy i definicje.

(g8) Termin nr 6.3.

(h) Masę kierowcy oraz, jeśli ma to zastosowanie, członka załogi, ocenia się na 75 kg (z czego 68 kg masy osoby w pojeździe i 7 kg masy bagażu zgodnie z normą ISO 2416-1992), zbiornik paliwa jest napełniony w 90 %, a pozostałe układy zawierające płyn (z wyjątkiem układów wód zużytych) są napełnione w 100 % pojemności deklarowanej przez producenta.

CZĘŚĆ  2

Świadectwo homologacji typu WE

grafika

Dodatek

do świadectwa homologacji typu WE nr ...

1. Dodatkowe informacje:

1.1. Krótki opis typu pojazdu dotyczący jego budowy, wymiarów, linii i materiałów składowych: ...................................................................................................................

1.2. Opis miejsca na tylną tablicę rejestracyjną: ...................................................................

2. Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną nadaje się do zamocowania tablicy rejestracyjnej o wymiarach nieprzekraczających (mm): 520 × 120/340 × 240 4

3. Położenie miejsca na tylną tablicę rejestracyjną: na lewo od środka/w środku 5

4. Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną jest zasłonięte po przymocowaniu dowolnego mechanicznego urządzenia sprzęgającego: tak/nie 6

5. Uwagi: .............................................................................................................................

ZAŁĄCZNIK  II

  7 Wymagania dotyczące miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych

1. WYMAGANIA

1.1. Kształt i wymiary miejsca do montowania tylnej tablicy rejestracyjnej.

1.1.1. Powierzchnia do montowania tylnej tablicy rejestracyjnej jest płaska lub w zasadzie płaska, o prostokątnym kształcie i następujących minimalnych wymiarach:

albo

szerokość: 520 mm

wysokość: 120 mm

albo

szerokość: 340 mm

wysokość: 240 mm

1.1.2. W powierzchni, która będzie zakryta tablicą rejestracyjną, mogą znajdować się otwory lub szczeliny.

1.1.2.1. W przypadku pojazdów kategorii M1 szerokość takiego otworu lub szczeliny nie przekracza 40 mm, bez konieczności uwzględnienia długości.

1.1.3. W powierzchni, która będzie zakryta tablicą rejestracyjną, mogą znajdować się wypukłości, pod warunkiem, że nie odstają one na więcej niż 5,0 mm od powierzchni nominalnej. Nie uwzględnia się płatów bardzo miękkich materiałów, takich jak pianka lub filc, użytych w celu wyeliminowania wibracji tablicy rejestracyjnej.

1.2. Montowanie i mocowanie tylnej tablicy rejestracyjnej.

1.2.1. Miejsce do montowania należy dobrać tak, aby tablica rejestracyjna po zamocowaniu zgodnie z instrukcjami

producenta spełniała następujące warunki:

1.2.1.1. Pozycja tablicy w odniesieniu do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu:

1.2.1.1.1. Punkt środkowy tablicy nie może znajdować się na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu.

1.2.1.2. Pozycja tablicy w odniesieniu do pionowej wzdłużnej płaszczyzny pojazdu:

1.2.1.2.1. Tablica powinna być prostopadła (± 5°) do wzdłużnej płaszczyzny pojazdu.

1.2.1.2.2. Lewy brzeg tablicy nie może znajdować się na lewo od pionowej płaszczyzny, która jest równoległa do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i dotyka skrajnego brzegu zewnętrznego pojazdu.

1.2.1.3. Położenie tablicy rejestracyjnej w stosunku do pionowej płaszczyzny poprzecznej: 1.2.1.3.1. Tablica może być odchylona w pionie:

1.2.1.3.1.1. o nie mniej niż - 5° i nie więcej niż 30°, pod warunkiem, że odległość górnej krawędzi tablicy od powierzchni ziemi nie przekracza 1,20 m.

1.2.1.3.1.2. o nie mniej niż - 15° i nie więcej niż 5°, pod warunkiem, że odległość górnej krawędzi tablicy od powierzchni ziemi przekracza 1,20 m.

1.2.1.4. Odległość tablicy rejestracyjnej od powierzchni ziemi:

1.2.1.4.1. Odległość dolnej krawędzi tablicy od powierzchni ziemi nie może być mniejsza niż 0,30 m.

1.2.1.4.2. Odległość górnej krawędzi tablicy od powierzchni ziemi nie może przekraczać 1,20 m. W przypadkach, w których spełnienie wymogu odległości jest niewykonalne ze względu na budowę pojazdu, maksymalna odległość może przekroczyć 1,20 m, pod warunkiem, że jest na tyle zbliżona do tego limitu, na ile pozwalają na to cechy konstrukcyjne pojazdu, i nie przekracza 2,00 m.

1.2.1.5. Widoczność geometryczna:

1.2.1.5.1. Jeśli odległość górnej krawędzi tablicy od powierzchni ziemi nie przekracza 1,20 m, tablica jest widoczna na całej swojej powierzchni objętej przez następujące cztery płaszczyzny:

- dwie płaszczyzny pionowe dotykające dwóch bocznych krawędzi tablicy i tworzące kąt 30°, mierzony na zewnątrz w lewo i w prawo, ze wzdłużną płaszczyzną pojazdu, równoległą do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącą przez środek tablicy,

- płaszczyzna dotykająca górnej krawędzi tablicy i tworząca kąt mierzący powyżej 15° z poziomą,

- płaszczyzna pozioma przebiegająca przez dolną krawędź tablicy.

1.2.1.5.2. Jeśli odległość górnej krawędzi tablicy od powierzchni ziemi przekracza 1,20 m, tablica jest widoczna na całej swojej powierzchni objętej przez następujące cztery płaszczyzny:

- dwie płaszczyzny pionowe dotykające dwóch bocznych krawędzi tablicy i tworzące kąt 30°, mierzony na zewnątrz w lewo i w prawo, ze wzdłużną płaszczyzną pojazdu, równoległą do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącą przez środek tablicy,

- płaszczyzna dotykająca górnej krawędzi tablicy i tworząca kąt mierzący powyżej 15° z poziomą,

- płaszczyzna dotykająca dolnej krawędzi tablicy i odchylona o kąt 15° w dół od poziomej.

1.2.1.6. Odstęp pomiędzy krawędziami zamontowanej i przymocowanej tablicy rejestracyjnej a rzeczywistą powierzchnią miejsca przeznaczonego na tablicę rejestracyjną nie może przekraczać 5,0 mm wzdłuż całego obwodu tablicy rejestracyjnej.

1.2.1.6.1. Określony maksymalny odstęp może zostać przekroczony w przypadku, gdy jest mierzony w miejscu występowania otworu lub szczeliny w powierzchni o fakturze siatki lub równoległych krat.

1.2.2. Dla potrzeb wymagań dotyczących urządzeń oświetlających tylne tablice rejestracyjne uwzględnia się rzeczywiste położenie i kształt zamontowanej i przymocowanej tablicy rejestracyjnej określone zgodnie z punktem 1.2, w szczególności promień krzywizny.

1.2.3. W przypadkach gdy producent pojazdu deklaruje, że pojazd nadaje się do holowania innego pojazdu (pkt 2.11.5 załącznika I do dyrektywy 2007/46/WE), w związku z czym miejsce do montowania tylnej tablicy rejestracyjnej może zostać (częściowo) zasłonięte w obrębie płaszczyzn widoczności geometrycznej w wyniku dopuszczalnej lub zalecanej instalacji jakiegokolwiek mechanicznego urządzenia sprzęgającego, wówczas powinno to zostać odnotowane w sprawozdaniu z badania i wskazane w świadectwie homologacji typu WE. Ponadto homologacji typu pojazdu udziela się wyłącznie pod warunkiem że podjęto środki w celu zapewnienia, by mechaniczne urządzenie sprzęgające, jeśli zostało ono zainstalowane, ale nie jest wykorzystywane, mogło zostać usunięte lub przesunięte bez potrzeby użycia jakichkolwiek narzędzi, w tym kluczy zwalniających.

2. PROCEDURA BADANIA

2.1. Ustalenie odchylenia w pionie oraz odległości tablicy rejestracyjnej od powierzchni ziemi.

2.1.1. Przed rozpoczęciem pomiarów pojazd stawia się na gładkiej powierzchni, a masę pojazdu dostosowuje do podanej przez producenta masy pojazdu gotowego do jazdy, ale bez kierowcy.

2.1.2. Jeśli pojazd wyposażony jest w zawieszenie hydropneumatyczne, hydrauliczne lub pneumatyczne, lub urządzenie służące do automatycznego wyrównywania poziomu w zależności od obciążenia, należy go badać z zawieszeniem lub urządzeniem w normalnych warunkach użytkowania podanych przez producenta.

2.1.3. Jeśli tablica rejestracyjna skierowana jest w dół, wynik pomiarów dotyczących nachylenia wyrażony jest wartością ujemną.

2.2. Pomiary projekcyjne należy przeprowadzać prostopadle i bezpośrednio w kierunku powierzchni nominalnej, która ma być pokryta tablicą rejestracyjną.

2.3. Pomiar odstępu pomiędzy krawędzią zamontowanej i przymocowanej tablicy rejestracyjnej i rzeczywistą powierzchnią należy przeprowadzać prostopadle i bezpośrednio w kierunku rzeczywistej powierzchni, pokrytej tablicą rejestracyjną.

2.4. Tablica rejestracyjna używana do kontroli zgodności powinna mieć wymiary zgodne z jedną z dwóch opcji określonych w punkcie 1.1.1.

1 Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 1.
2 Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1.
3 Dz.U. L 76 z 6.4.1970, s. 25.
4 Niepotrzebne skreślić.
5 Niepotrzebne skreślić.
6 Niepotrzebne skreślić.
7 Załącznik IIzmieniony przez art. 11 rozporządzenia nr (UE) 2015/166 z dnia 3 lutego 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.28.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 lutego 2015 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.