Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.349E.103/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską *

P7_TA(2012)0268

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską (COM(2012) 0061 - C7-0054/2012 - 2012/0024(CNS))

(2013/C 349 E/19)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2013 r.)

(Specjalna procedura ustawodawcza - konsultacja)

Parlament Europejski,

- uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2012)0061),
- uwzględniając art. 203 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0054/2012),
- uwzględniając art. 55 Regulaminu,
- uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju (A7-0169/2012),
1. zatwierdza wniosek Komisji;
2. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;
3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;
4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.