Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (tekst jednolity) (COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD))P9_TC1-COD(2020)0029Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lutego 2021 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/…w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (tekst jednolity)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.465.174

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 listopada 2021 r.

Kontrola nabywania i posiadania broni (wersja ujednolicona) ***I

P9_TA(2021)0032

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (tekst jednolity) (COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza - ujednolicenie)

(2021/C 465/20)

(Dz.U.UE C z dnia 17 listopada 2021 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie COM(2020)0048),

- uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0017/2020),

- uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 czerwca 2020 r. 1 ,

- uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. - Szybsza metoda pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych 2 ,

- uwzględniając art. 109 i 59 Regulaminu,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A9-0010/2021),

A. mając na uwadze opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zgodnie z którą wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

P9_TC1-COD(2020)0029

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lutego 2021 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/...w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (tekst jednolity)

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy (UE) 2021/555.)

1 Dz.U. C 311 z 18.9.2020, s. 52.
2 Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.