Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (tekst jednolity) (COM(2020)0739 - C9-0371/2020 - 2020/0329(COD))P9_TC1-COD(2020)0329Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 kwietnia 2022 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/… w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (tekst jednolity)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.434.118

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 listopada 2022 r.

P9_TA(2022)0109
Minimalny poziom wyszkolenia marynarzy (tekst jednolity) ***I

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (tekst jednolity) (COM(2020)0739 - C9-0371/2020 - 2020/0329(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza - ujednolicenie)

(2022/C 434/21)

(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2022 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0739),

- uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0371/2020),

- uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 stycznia 2021 r. 1 ,

- uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. - Szybsza metoda pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych 2 ,

- uwzględniając art. 109 i 59 Regulaminu,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A9-0080/2022),

A. mając na uwadze opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zgodnie z którą wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1. przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przejmując wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji zawarte w opiniach z dnia 31 marca 2021 r. i z dnia 10 marca 2022 r.;

2. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

P9_TC1-COD(2020)0329

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 kwietnia 2022 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/... w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (tekst jednolity)

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy (UE) 2022/993.)

1 Dz.U. C 123 z 9.4.2021, s. 80.
2 Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.