Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie stanowiska Rady z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.215.321

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin ***II

P8_TA(2016)0415

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie stanowiska Rady z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/ 2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) (Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

(2018/C 215/61)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2018 r.)

Parlament Europejski,

-
uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (08795/2/2016 - C8-0364/2016),
-
uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną - na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności - przez Radę Związkową Austrii, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,
-
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 grudnia 2013 r. 1 ,
-
po konsultacji z Komitetem Regionów,
-
uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu 2  dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0267),
-
uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
-
uwzględniając art. 76 Regulaminu,
-
uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0293/2016),
1.
zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;
2.
stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
4.
zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
5.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.
1 Dz.U. C 170 z 5.6.2014, s. 104.
2 Teksty przyjęte w dniu 15.4.2014, P7_TA(2014)0382.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.