Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wniosku dotyczacego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuznawania rosyjskich dokumentów podróży wydawanych w okupowanych regionach zagranicznych (COM(2022)0662 - C9-0302/2022 - 2022/0274(COD))P9_TC1-COD(2022)0274Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 listopada 2022 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/… w sprawie nieakceptowania dokumentów podróży Federacji Rosyjskiej wydawanych w Ukrainie i Gruzji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.167.170

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 maja 2023 r.

P9_TA(2022)0413

Nieakceptowanie dokumentów podróży Federacji Rosyjskiej wydawanych w Ukrainie i Gruzji

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuznawania rosyjskich dokumentów podróży wydawanych w okupowanych regionach zagranicznych (COM(2022)0662 - C9-0302/2022 - 2022/0274(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2023/C 167/35)

(Dz.U.UE C z dnia 11 maja 2023 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2022)0662),

- uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 77 ust. 2 lit. a) i b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0302/2022),

- uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 16 listopada 2022 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając art. 59 i art. 163 Regulaminu,

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu 1 ;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

P9_TC1-COD(2022)0274

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 listopada 2022 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/... w sprawie nieakceptowania dokumentów podróży Federacji Rosyjskiej wydawanych w Ukrainie i Gruzji

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2022/2512.)

1 Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte dnia 20 października 2022 r. (Teksty przyjete, P9_TA(2022)0370).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.