Dz.U.UE.C.2018.458.498

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

Traktat z Marrakeszu: ułatwienie dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, osobom niedowidzącym i osobom z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***

P8_TA(2018)0016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)) (Zgoda)

(2018/C 458/18)

(Dz.U.UE C z dnia 19 grudnia 2018 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając projekt decyzji Rady (12629/2017),
- uwzględniając Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (5905/2015),
- uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 114 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0375/2017),
- uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2017 r. 1 ,
- uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,
- uwzględniając zalecenie Komisji Prawnej (A8-0400/2017),
1. wyraża zgodę na zawarcie Traktatu z Marrakeszu;
2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).
1 Opinia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2017 r., 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.