Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE))

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.15.236

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 stycznia 2022 r.

Protokół do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między UE a Ameryką Środkową (przystąpienie Chorwacji do UE) ***

P9_TA(2021)0224

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE))

(Zgoda)

(2022/C 15/31)

(Dz.U.UE C z dnia 12 stycznia 2022 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając projekt decyzji Rady (06048/2020),

- uwzględniając projekt Protokołu do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (06049/2020),

- uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0383/2020),

- uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

- uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Handlu Międzynarodowego,

- uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A9-0148/2021),

1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Ameryki Środkowej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.