Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską (12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.362.158

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 września 2021 r.

Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą a Wspólnotą Europejską***

P9_TA(2020)0138

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską (12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE))

(Zgoda)

(2021/C 362/23)

(Dz.U.UE C z dnia 8 września 2021 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając projekt decyzji Rady (12199/2019),

- uwzględniając protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską (12202/2019),

- uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0001/2020),

- uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

- uwzględniając opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej,

- uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa (A9-0001/2020),

1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.