Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Macedonii Północnej dotyczącej działań operacyjnych prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Republice Macedonii Północnej (12895/2022 - C9-0369/2022 - 2022/0301(NLE))

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.283.129

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r.

P9_TA(2023)0041

Umowa UE-Macedonia Północna: działania operacyjne prowadzone przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Republice Macedonii Północnej

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Macedonii Północnej dotyczącej działań operacyjnych prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Republice Macedonii Północnej (12895/2022 - C9-0369/2022 - 2022/0301(NLE))

(Zgoda)

(2023/C 283/24)

(Dz.U.UE C z dnia 11 sierpnia 2023 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając projekt decyzji Rady (12895/2022),

- uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską a Republiką Macedonii Północnej dotyczącej działań operacyjnych prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Republice Macedonii Północnej (12896/2022),

- uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 77 ust. 2 lit. b) i d), art. 79 ust. 2 lit. c) i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0369/2022),

- uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

- uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A9-0027/2023),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Macedonii Północnej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.