Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.349E.104

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

Jednolity europejski obszar kolejowy ***II

P7_TA(2012)0270

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (przekształcenie) (18581/2/2011 - C7-0268/2010 - 2010/0253(COD))

(2013/C 349 E/20)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2013 r.)

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu ((18581/2/2011 - C7-0268/2010),
uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną - na mocy protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności - przez Izbę Deputowanych Luksemburga, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 marca 2011 r. 1 ,
uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 28 stycznia 2011 r. 2 ,
uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu 3 dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0475),
uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając art. 66 Regulaminu,
uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A7-0196/2012),
1. przyjmuje w drugim czytaniu stanowisko określone poniżej;
2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.
1 Dz.U. C 132 z 3.5.2011, s. 99.
2 Dz.U. C 104 z 2.4.2011, str. 53.
3 Teksty przyjęte z dnia 16.11.2011, P7_TA(2011)0503.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.