Dz.U.UE.C.2018.463.65

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Sytuacja UNRWA
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP))

(2018/C 463/11)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

P8_TA(2018)0042

Parlament Europejski,

- uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,
- uwzględniając wspólną deklarację Unii Europejskiej i UNRWA z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wsparcia dla UNRWA ze strony Unii Europejskiej (2017-2020),
- uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 194 z dnia 11 grudnia 1948 r., nr 302 z dnia 8 grudnia 1949 r. oraz inne odnośne rezolucje ONZ,
- uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego ONZ z dnia 30 marca 2017 r. pt. "Działania Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie",
- uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,
A. mając na uwadze, że UNRWA jest agencją ONZ utworzoną przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1949 r. i posiada mandat do udzielania pomocy około 5 mln zarejestrowanym uchodźcom palestyńskim i ochrony ich; mając na uwadze, że usługi świadczone przez UNRWA obejmują edukację, opiekę zdrowotną, pomoc i usługi socjalne, tworzenie i udoskonalanie infrastruktury obozowej, a także ochronę i mikrofinansowanie; mając na uwadze, że Zgromadzenie Ogólne ONZ wielokrotnie odnawiało mandat Agencji (ostatni raz do dnia 30 czerwca 2020 r. w drodze głosowania z udziałem 167 państw członkowskich ONZ);
B. mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie są największymi darczyńcami dla UNRWA i w 2017 r. przekazały na jej rzecz 441 mln EUR; mając na uwadze, że Stany Zjednoczone, które jako państwo wpłacają na rzecz UNRWA najwyższe kwoty, oświadczyły, że przekażą jej 60 mln USD, zaś wstrzymają wypłatę 65 mln USD z zaplanowanej pierwotnie kwoty pomocy w wysokości 125 mln USD; mając na uwadze, że decyzja ta ma zdaniem Departamentu Stanu USA zachęcić inne państwa do aktywniejszego zaangażowania się w pomoc, a także pobudzić reformy wewnątrz Agencji;
C. mając na uwadze, że UNRWA od wielu lat boryka się z poważnymi strukturalnymi niedociągnięciami finansowymi i w 2018 r., niezależnie od decyzji rządu USA, napotkałaby dalsze trudności;
D. mając na uwadze, że sekretarz generalny ONZ w sprawozdaniu z dnia 30 marca 2017 r. wydał szereg zaleceń mających na celu zapewnienie UNRWA odpowiedniego, przewidywalnego i trwałego finansowania;
1. nadal zdecydowanie zobowiązuje się do wspierania UNRWA w świadczeniu przez nią podstawowych usług w zakresie dobrostanu, ochrony i rozwoju społecznego uchodźców palestyńskich w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu, w Jordanii, Libanie i Syrii; pochwala wyjątkowe starania UNRWA, w tym ochronę i wparcie ponad 400 tys. uchodźców palestyńskich oraz wielu innych osób w ogarniętej wojną Syrii; przypomina, że UNRWA została utworzona w duchu solidarności z uchodźcami palestyńskimi, aby ulżyć ich cierpieniom;
2. wyraża zaniepokojenie kryzysem finansowania UNRWA; wzywa wszystkich darczyńców do pełnego wywiązania się ze zobowiązań podjętych na rzecz Agencji;
3. odnotowuje, że wszelkie nieoczekiwane redukcje lub opóźnienia wpłat darczyńców na rzecz UNRWA mogą mieć negatywny wpływ na dostęp 1,7 mln uchodźców palestyńskich do nadzwyczajnej pomocy żywnościowej, dostęp 3 mln osób do podstawowej opieki zdrowotnej, jak również dostęp 500 000 palestyńskich dzieci z 702 szkół UNRWA (z czego prawie 50 000 dzieci w Syrii) do kształcenia, a także na stabilność w regionie;
4. zwraca uwagę, że UE zobowiązała się nadal pomagać Agencji w zdobywaniu środków finansowych, które umożliwią jej wykonywanie mandatu udzielonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, funkcjonowanie w sposób zrównoważony i racjonalny pod względem kosztów oraz zapewnienie odpowiedniej jakości i właściwego poziomu usług świadczonych na rzecz uchodźców palestyńskich;
5. z zadowoleniem przyjmuje decyzję UE i wielu z jej państw członkowskich o przyspieszeniu wypłaty finansowania na rzecz UNRWA i wzywa pozostałych darczyńców do pójścia za tym przykładem; wzywa Stany Zjednoczone do ponownego rozważenia podjętej decyzji i do wypłacenia całej zaplanowanej pierwotnie kwoty; z zadowoleniem przyjmuje wkład finansowy na rzecz UNRWA ze strony państw członkowskich Ligi Państw Arabskich, jednak wzywa je, aby w większym stopniu zaangażowały się w wypełnienie luki w finansowaniu;
6. zachęca Unię Europejską i jej państwa członkowskie do uruchomienia dodatkowych środków finansowych dla UNRWA, aby mogła sprostać krótkoterminowym potrzebom finansowym; podkreśla jednak, że długoterminowe rozwiązanie kwestii ciągłych braków finansowych, z jakimi zmaga się Agencja, jest możliwe jedynie dzięki trwałemu systemowi finansowania opierającemu się na globalnych ramach wielostronnych; apeluje do UE, by stanęła na czele społeczności międzynarodowej w tworzeniu takiego mechanizmu; podkreśla znaczenie zaleceń, jakie sekretarz generalny ONZ wydał w odniesieniu do tej kwestii w sprawozdaniu z dnia 30 marca 2017 r.;
7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UNRWA zamierza utrzymać środki wewnętrzne służące ograniczaniu kosztów i czynieniu dalszych postępów pod względem efektywności, przy jednoczesnym poszukiwaniu innych obszarów, w których można poprawić efektywność; wzywa Agencję, by w dalszym ciągu usprawniała swą strukturę zarządzania i planowania strategicznego w celu osiągnięcia większej przejrzystości, rozliczalności oraz nadzoru wewnętrznego, by terminowo przedkładała UE dokładne sprawozdania z realizacji programów i sprawozdań finansowych, gwarantowała, że infrastruktura UNRWA nie będzie niewłaściwie wykorzystywana, przeprowadzała dochodzenia w sprawie zarzutów naruszania neutralności przez jej pracowników oraz w stosownych przypadkach podejmowała odpowiednie działania dyscyplinarne; podkreśla, jak ważne jest poszanowanie neutralności obiektów UNRWA, zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym i oenzetowskim statusem dyplomatycznym Agencji;
8. przypomina, że głównym celem UE jest wypracowanie dwupaństwowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego w oparciu o granice z 1967 r., zakładającego, że Jerozolima będzie stolicą obu państw, że bezpieczne państwo Izrael oraz sąsiadujące z nim niepodległe, demokratyczne i zdolne do samostanowienia państwo palestyńskie będą współistniały ze sobą w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa, w oparciu o prawo do samostanowienia i przy pełnym poszanowaniu prawa międzynarodowego;
9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, sekretarzowi generalnemu ONZ, komisarzowi generalnemu UNRWA, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Kongresowi i Departamentowi Stanu USA.