Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2021 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 - finansowanie działań przeciwko Covid-19 z uwzględnieniem dostosowań i aktualizacji w związku z ostatecznym przyjęciem wieloletnich ram finansowych (08145/2021 - C9-0155/2021 - 2021/0078(BUD))

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.15.247

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 stycznia 2022 r.

Projekt budżetu korygującego nr 2/2021 - finansowanie zwalczania COVID-19 oraz wprowadzenie udoskonaleń i aktualizacji w związku z ostatecznym przyjęciem wieloletnich ram finansowych

P9_TA(2021)0231

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2021 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 - finansowanie działań przeciwko Covid-19 z uwzględnieniem dostosowań i aktualizacji w związku z ostatecznym przyjęciem wieloletnich ram finansowych (08145/2021 - C9-0155/2021 - 2021/0078(BUD))

(2022/C 15/37)

(Dz.U.UE C z dnia 12 stycznia 2022 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

- uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 1 , w szczególności jego art. 44,

- uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 18 grudnia 2020 r. 2 ,

- uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 3  (rozporządzenie w sprawie WRF),

- uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych 4 ,

- uwzględniając decyzję Rady (EU, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 5 ,

- uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2/2021 przyjęty przez Komisję dnia 24 marca 2021 r. (COM(2021)0200),

- uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2021 r., przyjęte przez Radę dnia 23 kwietnia 2021 r. i przekazane Parlamentowi dnia 26 kwietnia 2021 r. (08145/2021/ - C9-0155/2021),

- uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0160/2021),

A. mając na uwadze, że wniosek Komisji ma zasadniczo dwojaki cel: z jednej strony zapewnienie dodatkowych funduszy na zapobieganie pandemii COVID-19, gotowość i reagowanie na nią, bezpieczne i trwałe ponowne otwarcie oraz potencjalny wpływ dalszych inicjatyw europejskich związanych z reagowaniem na COVID-19; z drugiej strony, wprowadzenie zmian technicznych wynikających z porozumień politycznych w sprawie sektorowych podstaw prawnych po przyjęciu wieloletnich ram finansowych (WRF) w grudniu 2020 r., a także dostosowań w odniesieniu do tworzenia rezerw gwarancji na działania zewnętrzne; ponadto proponuje się w nim przeniesienie kwoty 47 981 598 EUR z niewykorzystanych środków Funduszu Solidarności UE (FSUE) na 2020 r. bezpośrednio do operacyjnej linii budżetowej FSUE oraz przeprowadzenie innych dostosowań i aktualizacji technicznych;

B. mając na uwadze, że wpływ netto wniosku na wydatki w budżecie na rok 2021 wynosi 260 681 598 EUR w środkach na zobowiązania i 252 581 598 EUR w środkach na płatności;

C. mając na uwadze, że Parlament zawsze był zdania, że projekt budżetu korygującego powinien mieć tylko jeden cel;

1. przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 2/2021, przedstawiony przez Komisję;

2. podkreśla swoje pełne poparcie dla zdecydowanej reakcji Unii na pandemię COVID-19; ponownie podkreśla, że należy dołożyć wszelkich starań, wykorzystując wszystkie możliwości przewidziane w budżecie UE i w rozporządzeniu finansowym, aby zwalczyć pandemię i przygotować się do bezpiecznej i trwałej odbudowy w Europie;

3. ubolewa, że pomimo nalegań Parlamentu Komisja postanowiła przedstawić razem elementy dotyczące pandemii COVID-19 oraz część dotyczącą dostosowania do podstaw prawnych programów wieloletnich ram finansowych, które mogły i powinny być rozpatrywane oddzielnie; przypomina, że w celu lepszego poszanowania prerogatyw władzy budżetowej Komisja powinna przedstawić projekt budżetu korygującego zawierający jeden cel, a nie ujmować kilka celów w jednym projekcie budżetu korygującego;

4. podkreśla, że przyjęcie projektu budżetu korygującego 2/2021, umożliwiającego w szczególności rozpoczęcie prac przygotowawczych w celu ustanowienia wspólnych ram zielonego zaświadczenia cyfrowego, w żaden sposób nie przesądza o wyniku negocjacji między Parlamentem a Radą w sprawie rozporządzenia w sprawie zielonego zaświadczenia cyfrowego;

5. uważa, że Komisja nie podjęła odpowiednich działań w związku z rezultatem negocjacji w sprawie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodoweji Rozwojowej - globalny wymiar Europy, jeśli chodzi o nomenklaturę budżetową programów geograficznych w Azji; zwraca się do Komisji o przedstawienie nowego projektu budżetu korygującego odzwierciedlającego uzgodnione teksty sektorowych podstaw prawnych; podkreśla, zgodnie ze swoimi wytycznymi dotyczącymi budżetu na rok 2022, że taka harmonizacja mogłaby i powinna zostać przeprowadzona przed procedurą budżetową na rok 2022;

6. zwraca się do Komisji o dostarczenie obu organom władzy budżetowej pełnych informacji na temat przesunięć, których zamierza ona dokonać w sposób niezależny na mocy art. 30 rozporządzenia finansowego w celu dostosowania budżetu na rok 2021 zgodnie z porozumieniami politycznymi w sprawie sektorowych podstaw prawnych wieloletnich ram finansowych, w uzupełnieniu do projektu budżetu korygującego nr 2/2021, w tym ich kwot, kiedy będą dostępne;

7. zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2021;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 1/2021 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

1 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
2 Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 23.
3 Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 11.
4 Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 28.
5 Dz.U. L 424 z 15.12.2020, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.