Nowość Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie tłumienia przez rząd chiński pokojowych protestów w Chińskiej Republice Ludowej (2022/2992(RSP))

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.177.95

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 maja 2023 r.

P9_TA(2022)0445
Tłumienie przez rząd chiński pokojowych protestów w Chińskiej Republice Ludowej

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie tłumienia przez rząd chiński pokojowych protestów w Chińskiej Republice Ludowej (2022/2992(RSP))

(2023/C 177/10)

(Dz.U.UE C z dnia 17 maja 2023 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Chin, w szczególności rezolucję z 9 czerwca 2022 r. w sprawie poszanowania praw człowieka w Sinciangu, w tym ujawnionych dokumentów z obozów reedukacyjnych w tym regionie 1 , rezolucję z 20 stycznia 2022 r. w sprawie naruszeń podstawowych wolności w Hongkongu 2 , rezolucję z 16 września 2021 r. w sprawie nowej strategii UE-Chiny 3 , rezolucję z 20 maja 2021 r. w sprawie chińskich kontrsankcji wobec podmiotów z UE oraz posłów do PE i do parlamentów państw członkowskich 4 , rezolucję z 21 stycznia 2021 r. w sprawie represji wobec opozycji demokratycznej w Hongkongu 5 , rezolucję z 12 września 2018 r. w sprawie stanu stosunków między UE a Chinami 6  oraz rezolucję z 16 grudnia 2015 r. w sprawie stosunków UE-Chiny 7 ,

- uwzględniając szczyt UE-Chiny, który odbył się 1 kwietnia 2022 r.,

- uwzględniając uwagi końcowe Komitetu Praw Człowieka ONZ w sprawie Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong Chin i Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau Chin dotyczące wdrażania przez nie Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, przyjęte 27 lipca 2022 r.,

- uwzględniając wspólną deklarację chińsko-brytyjską z 1984 r. oraz wspólną deklarację chińsko-portugalską z 1987 r.,

- uwzględniając wspólny komunikat Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z 12 marca 2019 r. pt. "UE-Chiny - perspektywa strategiczna" (JOIN(2019)0005),

- uwzględniając Nagrodę im. Sacharowa za 2019 r. przyznaną Ilhamowi Tohtiemu, ujgurskiemu ekonomiście pokojowo walczącemu o prawa mniejszości ujgurskiej w Chinach,

- uwzględniając decyzję Rady UE z 5 grudnia 2022 r. o przedłużeniu obowiązywania środków wprowadzonych na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2020/1998 z 7 grudnia 2020 r. w sprawie środków ograniczających w związku z poważnymi nadużyciami i naruszeniem praw człowieka 8 ,

- uwzględniając uwagi przewodniczącego Rady Charles'a Michela po spotkaniu z prezydentem Chin Xi Jinpingiem 1 grudnia 2022 r.,

- uwzględniając komunikat prasowy Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) z 2 grudnia 2022 r. zatytułowany "UE-Stany Zjednoczone: konsultacje między zastępczynią sekretarza stanu USA Wendy Sherman a sekretarzem generalnym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Stefanem Sannino",

- uwzględniając 11. dialog strategiczny UE-Chiny z 28 września 2021 r. między wiceprzewodniczącym Komisji / wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepem Borrellem a radcą stanu i ministrem spraw zagranicznych Chin Wangiem Yi,

- uwzględniając art. 35 konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej, który stanowi, że obywatele Chińskiej Republiki Ludowej korzystają z wolności słowa, prasy, zgromadzeń, zrzeszania się, pochodów i demonstracji,

- uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 16 grudnia 1966 r., który Chiny podpisały w 1998 r., lecz którego nigdy nie ratyfikowały,

- uwzględniając plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji na lata 2020-2024 oraz Wytyczne UE w sprawie obrońców praw człowieka,

- uwzględniając sprawozdanie Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka w sprawie Sinciangu opublikowane 31 sierpnia 2022 r.,

- uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

- uwzględniając art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że propagowanie oraz poszanowanie praw człowieka, demokracji i praworządności powinno stanowić centralny element stosunków UE z Chinami, zgodnie z zobowiązaniem UE do ochrony tych wartości w jej działaniach zewnętrznych oraz z zobowiązaniem Chin do przestrzegania ich we własnym rozwoju i we współpracy międzynarodowej;

B. mając na uwadze, że od 2020 r. Chiny prowadzą bardzo rygorystyczną politykę "zero COVID" obejmującą masowe testowanie oraz doraźne i długotrwałe lockdowny, które poważnie ograniczają wolność i prawa obywateli;

C. mając na uwadze, że te poważne ograniczenia doprowadziły do częstych i przedłużających się lockdownów, wymogów masowego i systematycznego testowania oraz kwarantanny, a także nieproporcjonalnych i poważnych ograniczeń swobody przemieszczania się w obrębie Chin; mając na uwadze, że ograniczenia te doprowadziły również do niedoboru podstawowych towarów, w tym żywności, do ograniczonego dostępu do opieki zdrowotnej oraz do wzrostu bezrobocia młodzieży w Chińskiej Republice Ludowej;

D. mając na uwadze, że - w dniach i tygodniach poprzedzających wybuch powszechnych protestów - w niektórych fabrykach, takich jak fabryki Foxconn, doszło do dużych napięć, a wielu pracowników uciekło, aby uniknąć radykalnych i całkowitych lockdownów w fabrykach po pojawieniu się ognisk COVID-19 w zakładach produkcyjnych oraz zaprotestować przeciwko powtarzającemu się niewypłacaniu premii podczas lockdownów; mając na uwadze, że protesty przybrały gwałtowny obrót, a na nagraniach wideo w mediach społecznościowych widać było pracowników bitych przez policję;

E. mając na uwadze, że ze względu na ścisłe egzekwowanie lockdownów dochodziło do odgradzania całych budynków, w tym wyjść ewakuacyjnych; mając na uwadze, że 24 listopada 2022 r. w budynku mieszkalnym w Urumczi w Sinciangu - mieście objętym ciągłym lockdownem od ponad 100 dni - wybuchł pożar, który pochłonął życie co najmniej 10 osób; mając na uwadze, że źródła lokalne i liczne posty w mediach społecznościowych sugerują, że liczba ofiar śmiertelnych była znacznie wyższa 9  i wyniosła do 40 osób; mając na uwadze, że mieszkańcy tego budynku byli rzekomo zamknięci w mieszkaniach, a strażacy przyjechali z opóźnieniem, prawdopodobnie z powodu ograniczeń nałożonych w ramach polityki "zero COVID";

F. mając na uwadze, że 26 listopada 2022 r., po raz pierwszy od protestów na placu Tiananmen w 1989 r., ludzie wyszli na ulice w Pekinie, Szanghaju i innych dużych chińskich miastach i gminach oraz - według doniesień - na ponad 100 uniwersytetach, aby zaprotestować przeciwko chińskiej polityce "zero COVID" i potępić autorytarne rządy Komunistycznej Partii Chin; mając na uwadze, że symbolem gniewu demonstrantów wobec tłumienia wolności słowa szybko stała się czysta kartka papieru;

G. mając na uwadze, że policja, początkowo powściągliwa, szybko zaczęła rozpędzać tłum i dokonywać licznych aresztowań w kilku miastach; mając na uwadze, że na przykład w Szanghaju policja posłużyła się gazem pieprzowym, aby rozpędzić około 300 zebranych demonstrantów; mając na uwadze, że na chińskich platformach mediów społecznościowych natychmiast usuwano posty dotyczące protestu, aby stłumić krytykę; mając na uwadze, że jak dotąd chińskie media państwowe po prostu unikają relacjonowania protestów;

H. mając na uwadze, że niektórzy demonstranci wzywają prezydenta Xi Jinpinga do ustąpienia, co stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla obecnych przywódców kraju;

I. mając na uwadze, że wiodącą rolę w tych protestach odgrywają kobiety; mając na uwadze, że w ostatnich latach w Chinach nastąpił regres praw kobiet; mając na uwadze, że według badań lockdowny zwiększają ryzyko przemocy domowej ze względu na płeć;

J. mając na uwadze doniesienia o dużej obecności policji i interwencjach prowadzących do licznych aresztowań uczestników pokojowych protestów; mając na uwadze, że według różnych organizacji praw człowieka władze ingerowały również w prawo demonstrantów do reprezentacji prawnej, a niektórych prawników władze lokalne ostrzegały przed przyjmowaniem spraw;

K. mając na uwadze, że art. 35 konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej stanowi, że "obywatele Chińskiej Republiki Ludowej korzystają z wolności słowa, prasy, zgromadzeń, zrzeszania się, pochodów i demonstracji", mając na uwadze, że wolności zapisane w tym artykule są stale naruszane;

L. mając na uwadze, że od czasu objęcia władzy przez prezydenta Xi Jinpinga w marcu 2013 r. sytuacja w zakresie praw człowieka w Chinach dramatycznie się pogorszyła; mając na uwadze, że rząd chiński nasilił wrogość wobec praw człowieka i praworządności; mając na uwadze, że rozszerzono nielegalną masową inwigilację i monitorowanie obywateli Chin;

M. mając na uwadze, że w ostatnich latach władze chińskie zaostrzyły cenzurę internetu, w szczególności od wybuchu pandemii COVID-19; mając na uwadze, że chińskie władze i policja, uzyskawszy potężne oprogramowanie i technologię rozpoznawania twarzy, stworzyły jeden z najbardziej zaawansowanych na świecie systemów inwigilacji, który umożliwia im znaczne ograniczanie na powszechną skalę podstawowych wolności, a nawet masowe naruszanie praw człowieka; mając na uwadze, że można się obawiać, iż ze względu na te technologie masowej inwigilacji i rozpoznawania twarzy aparat bezpieczeństwa będzie ścigać demonstrantów w późniejszym czasie;

N. mając na uwadze, że według ostatnich doniesień władze chińskie zastosowały w związku z niedawnym wybuchem protestów najwyższy poziom "reakcji nadzwyczajnej", jeśli chodzi o cenzurę mediów; mając na uwadze, że platformy mediów społecznościowych odgrywają aktywną i zasadniczą rolę w rozpowszechnianiu treści w całym kraju; mając na uwadze, że siły bezpieczeństwa zatrzymują również obywateli na ulicy, kontrolują ich urządzenia elektroniczne i zmuszają do usunięcia niektórych aplikacji, treści i zdjęć związanych z protestami; mając na uwadze, że po wybuchu protestów władze chińskie natychmiast zaczęły śledzić na masową skalę komunikatory internetowe, dane z mediów społecznościowych i z telefonów komórkowych, uznane za podejrzane, a także korzystanie z prywatnych sieci wirtualnych, aby identyfikować, zastraszać i nękać osoby, które jakoby organizują protesty i w nich uczestniczą;

O. mając na uwadze, że w ostatnich latach władze chińskie rozwiązały grupy społeczeństwa obywatelskiego i uwięziły wielu niezależnych działaczy, co bardzo utrudnia prowadzenie protestów na dużą skalę; mając na uwadze, że w ostatnich miesiącach dochodziło do sporadycznych protestów w reakcji na politykę COVID-19, trudności gospodarcze, cenzurę i rozszerzanie władzy prezydenta Xi, organizowanych w Chinach oraz przez obywateli Chin za granicą;

P. mając na uwadze, że Chiny stosują represje i inwigilację za granicą za pomocą różnych działań, począwszy od szpiegostwa, cyberataków, ataków fizycznych i wydawania czerwonych not za pośrednictwem Interpolu po "zagraniczne posterunki policji" na terytorium UE;

Q. mając na uwadze, że w ramach akcji koordynowanej na szczeblu krajowym, aby uniemożliwić studentom dalszy udział w organizowanych protestach, odesłano ich z uniwersytetów do domu miesiąc wcześniej;

R. mając na uwadze, że niektórzy chińscy dyplomaci dopuszczają się przemocy i gróźb wobec chińskich studentów i przeciwników za granicą, domagając się, aby "przeciwstawiali się zniekształcaniu i dyskredytowaniu chińskiej polityki zapobiegania epidemii i jej kontroli";

S. mając na uwadze, że Chiny systematycznie prześladują ludność ujgurską i inne mniejszości etniczne, obrońców praw człowieka, działaczy społecznych, grupy religijne, dziennikarzy i osoby protestujące przeciwko niesprawiedliwości, a także coraz bardziej nasilają represje wobec wszystkich głosów wyrażających sprzeciw i głosów opozycji; mając na uwadze, że ofiary śmiertelne w pożarze w Urumczi to kolejna tragedia zwiększająca bilans okrutnych naruszeń praw człowieka, które mają miejsce w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur;

1. zdecydowanie potępia reakcję rządu chińskiego na pokojowe protesty i prześladowanie pokojowych demonstrantów w Chińskiej Republice Ludowej; składa kondolencje ofiarom pożaru w Urumczi i ich rodzinom i solidaryzuje się z nimi; wzywa rząd chiński, aby zachował przejrzystość co do liczby ofiar i okoliczności, w jakich zmarły; apeluje o szybkie, skuteczne i dokładne zbadanie okoliczności pożaru w Urumczi;

2. wyraża solidarność z narodem chińskim w jego walce o podstawowe wolności; potępia prześladowanie pokojowych demonstrantów; wzywa wszystkie siły policyjne, aby reagowały zgodnie z międzynarodowymi standardami, w tym z oenzetowskimi Podstawowymi zasadami w sprawie stosowania przymusu i broni palnej przez służby wymiaru sprawiedliwości;

3. wyraża poważne zaniepokojenie naruszeniami praw człowieka w Chinach, w tym w kontekście polityki "zero COVID";

4. zauważa, że wszystkie ofiary pożaru w Urumczi to Ujgurzy 10 , co pogłębia cierpienie tej grupy etnicznej, która pada ofiarą systematycznych okrutnych naruszeń praw człowieka popełnianych w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur, uznanych przez Parlament Europejski za zbrodnię przeciwko ludzkości i poważne ryzyko ludobójstwa 11 ;

5. w najmocniejszych słowach potępia poważne ograniczanie wolności wypowiedzi, wolności zgromadzeń oraz wolności prasy i mediów społecznościowych w Chinach; wzywa rząd chiński, aby zapewnił wolność wypowiedzi, zrzeszania się, zgromadzeń, prasy i mediów, zgodnie z chińską konstytucją i międzynarodowym prawem praw człowieka;

6. zdecydowanie potępia brutalną napaść na zagranicznego dziennikarza relacjonującego te protesty i zatrzymanie go; przypomina, że wolność prasy jest podstawową zasadą i niezbędnym filarem każdej demokracji; wzywa Chiny, aby zgodnie z prawem chińskim zapewniły wszystkim dziennikarzom możliwość swobodnego wykonywania pracy, bez przeszkód lub strachu przed represjami; podkreśla, że należy zapewnić wolność prasy i mediów; wzywa władze chińskie, aby zaprzestały ingerencji, nękania i zastraszania prawników i przedstawicieli zawodów prawniczych, obrońców praw człowieka i innych osób, które otwarcie wyrażają troskę o demonstrantów lub bronią prawa do pokojowych protestów;

7. wzywa Chiny, aby natychmiast zaprzestały represji i zastraszania pokojowych demonstrantów oraz aby zagwarantowały wszystkim podstawowe prawa; wzywa władze chińskie do natychmiastowego uwolnienia wszystkich bezpodstawnie zatrzymanych protestujących; żąda, aby wszystkie ostatnio zgromadzone dane o pokojowych manifestantach zostały usunięte i nie były wykorzystywane w żadnych przyszłych sprawach; domaga się, aby członkowie rodzin wszystkich osób pozbawionych wolności zostali powiadomieni o miejscu ich pobytu oraz o stawianych im zarzutach;

8. dostrzega wyzwanie, jakim jest opracowanie polityki w zakresie COVID-19 z zachowaniem właściwej równowagi między ochroną zdrowia publicznego a ochroną praw i wolności; przypomina o znaczeniu proporcjonalności; zauważa niedawne zniesienie niektórych najbardziej uciążliwych ograniczeń związanych z COVID-19 w Chinach;

9. zwraca uwagę na fakt, że ruch protestacyjny zjednoczył ludzi z bardzo różnych środowisk i ogarnął cały kraj; podkreśla niezwykły fakt, że wyrażono solidarność międzyetniczną z ofiarami pożaru w Sinciangu, ponieważ wcześniej ludność Han w Chinach nie reagowała znacząco na straszny los Ujgurów w ciągu ostatnich sześciu lat;

10. wzywa władze chińskie i lokalne do zaprzestania represji wobec Ujgurów i przypomina, że Ujgurowie w tym regionie są poddawani intensywnej inwigilacji, pracy przymusowej, przymusowej sterylizacji i środkom zapobiegania urodzeniom, wśród innych naruszeń praw, które są równoznaczne ze zbrodniami przeciwko ludzkości i stanowią poważne ryzyko ludobójstwa; w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji dotyczący zakazu wprowadzania na rynek UE produktów wytworzonych z wykorzystaniem pracy przymusowej;

11. stanowczo potępia szerokie stosowanie masowej inwigilacji oraz obecną cenzurę sieci społecznościowych; wzywa władze chińskie, aby położyły kres tym naruszeniom podstawowych praw do prywatności i wolności słowa oraz manipulowaniu informacjami w sieciach społecznościowych;

12. potępia fakt, że chińskie przedsiębiorstwa technologiczne TikTok i Tencent współpracują z rządem chińskim w celu gromadzenia dowodów pozwalających ustalić tożsamość demonstrantów, aby umożliwić ich aresztowanie, i cenzurują internet; wzywa europejskie fundusze emerytalne do wyzbycia się udziałów chińskich przedsiębiorstw, które naruszają prawa człowieka;

13. wyraża głębokie zaniepokojenie postępowaniem firmy Apple Inc. w Chinach podczas protestów, ponieważ de facto współpracowała ona z Komunistyczną Partią Chin w powstrzymaniu rozpowszechniania nagrań pokojowych protestów przeciw lockdownom, wyłączając funkcję AirDrop na swoich urządzeniach w Chinach; zauważa, że dzięki tej funkcji demonstranci mogli dzielić się nagraniami i organizować protesty bez korzystania z Wi-Fi, które jest stale nadzorowane i kontrolowane przez Komunistyczną Partię Chin; podkreśla, że fakt, iż przedsiębiorstwa mogą stać się zakładnikami Komunistycznej Partii Chin i umożliwiać bezwzględne łamanie praw człowieka, powinien być sygnałem alarmowym dla rządów zachodnich, aby zaproponowały przepisy, które zachęciłyby przedsiębiorstwa zachodnie do podwojenia wysiłków na rzecz przekierowania produkcji z Chin;

14. ponownie wyraża swoje zaniepokojenie faktem, że podczas wizyty Wysokiej Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet w Chinach władze chińskie nie pozwoliły jej na pełny dostęp do niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka; ponawia wezwanie do władz chińskich, aby umożliwiły równie swobodny, znaczący i nieograniczony dostęp niezależnym dziennikarzom, obserwatorom międzynarodowym i organom śledczym, w tym w szczególności mandatariuszom w ramach specjalnych procedur Rady Praw Człowieka ONZ i specjalnemu przedstawicielowi UE ds. praw człowieka; popiera apel 50 ekspertów ONZ ds. praw człowieka o ustanowienie specjalnego mandatu w Radzie Praw Człowieka ONZ w celu monitorowania i składania sprawozdań na temat sytuacji w zakresie praw człowieka w Chinach; wzywa UE i jej państwa członkowskie do kontynuowania współpracy z partnerami o podobnych poglądach w celu ustanowienia mechanizmu dochodzeniowego w Radzie Praw Człowieka ONZ, który będzie monitorował i oceniał poważne naruszenia praw człowieka w Chinach oraz o nich publicznie informował;

15. nalega na UE i państwa członkowskie, aby zapewniły ochronę i wsparcie działaczom na rzecz praw człowieka i demokracji w Chinach, w szczególności poprzez dotarcie do władz lokalnych i krajowych oraz pełne zastosowanie Wytycznych UE w sprawie obrońców praw człowieka i innych stosownych polityk UE, w tym nowego planu działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji; przyjmuje z zadowoleniem kontynuację nawiązanego dwustronnego dialogu UE-USA na temat Chin, a w szczególności stwierdzenie, że "Stany Zjednoczone i Unia Europejska nigdy nie były bardziej zgodne co do naszych perspektyw strategicznych";

16. wzywa UE i inne organizacje międzynarodowe do monitorowania i oceny, w jakim stopniu reakcje Chin na te protesty są zgodne z międzynarodowymi standardami praw człowieka i zobowiązaniami wynikającymi z międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka; podkreśla, jak ważne jest, by delegatura UE w Pekinie nadal monitorowała zatrzymania pokojowych demonstrantów oraz wszelkie procesy osób ściganych za korzystanie z prawa do wolności pokojowych zgromadzeń i wypowiedzi, stosując w pełni Wytyczne UE w sprawie obrońców praw człowieka oraz inne odpowiednie polityki UE;

17. wzywa wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Josepa Borrella do podjęcia konkretnych działań w następstwie niedawnych rozmów na forum Rady Europejskiej poprzez intensyfikację dyskusji na szczeblu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich; wzywa ESDZ i Komisję do rozpoczęcia stałej dyskusji na temat Chin w ramach Grupy Roboczej ds. Azji i Oceanii; z zadowoleniem przyjmuje decyzję o przedłużeniu sankcji w odpowiedzi na łamanie praw człowieka w Sinciangu do 8 grudnia 2023 r.; ponawia apel o dodatkowe sankcje UE wobec chińskich urzędników i podmiotów odpowiedzialnych za zbrodnie przeciwko ludzkości; zachęca władze państw członkowskich UE do rozważenia możliwości ścigania chińskich urzędników uznanych za odpowiedzialnych za zbrodnie przeciwko ludzkości w oparciu o zasadę jurysdykcji uniwersalnej;

18. wyraża głębokie zaniepokojenie ostatnimi doniesieniami o obecności chińskich zagranicznych posterunków policji w wielu państwach członkowskich UE i na całym świecie; wzywa Komisję, Radę i krajowe organy ścigania do zapewnienia w trybie pilnym dobrej koordynacji, aby rzucić światło na te praktyki, podjąć odpowiednie działania i zamknąć wszystkie chińskie zagraniczne posterunki policji; wzywa UE i jej państwa członkowskie, aby we współpracy z partnerami o podobnych poglądach zidentyfikowały i zlikwidowały wszelkie drogi ułatwiające Chinom prowadzenie kampanii ponadnarodowych represji, w szczególności wobec członków ich diaspory;

19. wzywa państwa członkowskie do zakończenia wszelkich umów o ekstradycji z Chinami i Hongkongiem; ponadto nalega na państwa członkowskie, aby zachowały ostrożność przy współpracy na międzynarodowych forach egzekwowania prawa, takich jak Interpol i Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości; wzywa ponadto państwa członkowskie do właściwego zapewnienia bezpieczeństwa chińskim uchodźcom podlegającym ich jurysdykcji, aby uniknąć ich schwytania, "przekonania do powrotu" lub zwabienia do kraju spoza UE, z którego mogliby zostać łatwo odesłani do Chin;

20. wzywa wszystkich członków społeczności międzynarodowej i wszystkie zainteresowane strony do zajęcia się kwestią wolności słowa w kontaktach z Chińską Republiką Ludową; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poruszył kwestię protestów w rozmowie z Xi Jinpingiem; wzywa do bezwarunkowej gotowości do wznowienia dialogu UE-Chiny dotyczącego praw człowieka, który nie odbywa się od ponad trzech lat; stwierdza również, że wszyscy przywódcy europejscy powinni jasno zakomunikować władzom chińskim determinację UE do reagowania na eskalację represji wobec protestujących poprzez podnoszenie tej kwestii na forum organizacji międzynarodowych i ewentualne nałożenie dodatkowych sankcji, jeśli będzie to konieczne;

21. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Wysokiemu Komisarzowi ONZ ds. Praw Człowieka, rządowi i parlamentowi Chińskiej Republiki Ludowej oraz wszystkim ambasadorom Chińskiej Republiki Ludowej w państwach członkowskich UE.

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2022)0237.
2 Dz.U. C 336 z 2.9.2022, s. 2.
3 Dz.U. C 117 z 11.3.2022, s. 40.
4 Dz.U. C 15 z 12.1.2022, s. 170.
5 Dz.U. C 456 z 10.11.2021, s. 242.
6 Dz.U. C 433 z 23.12.2019, s. 103.
7 Dz.U. C 399 z 24.11.2017, s. 92.
8 Dz.U. L 410 I z 7.12.2020, s. 1.
11 Teksty przyjęte, P9_TA(2022)0237.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.