Rezolucja legislacyjna w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego niektóre nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej (COM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.265E.33/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 września 2010 r.

Nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej *

P7_TA(2009)0031

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego niektóre nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej (COM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS))

(2010/C 265 E/10)

(Dz.U.UE C z dnia 30 września 2010 r.)

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0377),

– uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0134/2009),

– uwzględniając art. 55 i art. 46 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0018/2009),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.