Rezolucja legislacyjna w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego 14 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2009)0089 - C6-0095/2009 - 2009/0024(CNS)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.212E.249/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 sierpnia 2010 r.

Uchylenie 14 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa *

P6_TA(2009)0351

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego 14 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2009)0089 - C6-0095/2009 - 2009/0024(CNS))

(2010/C 212 E/36)

(Dz.U.UE C z dnia 5 sierpnia 2010 r.)

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0089),

– uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0095/2009),

– uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0202/2009),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.