Rezolucja legislacyjna w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") w odniesieniu do dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie (COM(2008)0563 - C6-0353/2008 - 2008/0183(CNS)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.117E.258

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 maja 2010 r.

Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie (zmiana rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku) *

P6_TA(2009)0188

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") w odniesieniu do dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie (COM(2008)0563 - C6-0353/2008 - 2008/0183(CNS))

(2010/C 117 E/50)

(Dz.U.UE C z dnia 6 maja 2010 r.)

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0563),

– uwzględniając art. 37 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0353/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0091/2009),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę projektu, zgodnie z art. 250 ust.2 Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘPOPRAWKA
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający

Punkt 1 preambuły

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie, następnie uchylone i włączone do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, od ponad dwóch dekad zapewnia niezawodne źródło dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących na terenie Wspólnoty.(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie, następnie uchylone i włączone do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, od ponad dwóch dekad zapewnia niezawodne źródło dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących na terenie Wspólnoty i przyczynia się do spójności regionalnej UE poprzez zmniejszanie nierówności ekonomicznych i społecznych między regionami na różnym poziomie rozwoju.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający

Punkt 2 preambuły

(2) Jednym z celów wspólnej polityki rolnej (WPR) określonych w art. 33 ust. 1 Traktatu jest stabilizacja rynków oraz zapewnienie konsumentom dostaw żywności po rozsądnych cenach. Na przestrzeni lat plany dystrybucji żywności w ramach systemu pomocy przyczyniły się do realizacji obu celów, a także - ograniczając brak bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących - udowodniły, że stanowią zasadnicze narzędzie pomocy, ponieważ zapewniają szeroką dostępność żywności w Unii Europejskiej i tym samym zmniejszają zapasy interwencyjne.(2) Jednym z celów wspólnej polityki rolnej (WPR) określonych w art. 33 ust. 1 Traktatu jest stabilizacja rynków oraz zapewnienie konsumentom dostaw żywności po rozsądnych cenach. Na przestrzeni lat plany dystrybucji żywności w ramach systemu pomocy przyczyniły się do realizacji obu celów, a także - ograniczając brak bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących - udowodniły, że stanowią zasadnicze narzędzie pomocy, ponieważ zapewniają szeroką dostępność żywności w Unii Europejskiej i tym samym zmniejszają zapasy interwencyjne. Nowy wspólnotowy system pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących powinien w dalszym ciągu zapewniać wypełnianie celów WPR i przyczyniać się do osiągnięcia celów w zakresie spójności, zapewniając wszystkim regionom zrównoważony, harmonijny i trwały rozwój.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający

Punkt 5 preambuły

(5) Obecny program dystrybucji żywności opiera się na dostawach produktów ze wspólnotowych zapasów interwencyjnych uzupełnianych tymczasowo zakupami towarów na rynku. Niemniej stopniowe reformy wspólnej polityki rolnej oraz korzystne zmiany cen skupu doprowadziły do stopniowego zmniejszenia zasobów interwencyjnych oraz zakresu dostępnych produktów. W związku z tym zakupy rynkowe powinny również stanowić stałe źródło dostaw dla programu pomocy w celu uzupełnienia zapasów interwencyjnych w przypadku, kiedy zapasy te są niedostępne.(5) Obecny program dystrybucji żywności opiera się na dostawach produktów ze wspólnotowych zapasów interwencyjnych uzupełnianych tymczasowo zakupami towarów na rynku. Niemniej wzrastające napięcia na światowym rynku surowców rolniczych oraz stopniowe znoszenie narzędzi orientacji w zakresie produkcji i przechowywania zapasów wprowadzone przez kolejne reformy WPR zmniejszyły niezależność żywnościową Unii pod względem ilości i oraz zakresu dostępnych produktów oraz jej zdolność do zaspokajania potrzeb żywnościowych osób najbardziej potrzebujących czy stawienia czoła jakiemukolwiek międzynarodowemu kryzysowi żywnościowemu lub spekulacyjnemu. Niemniej jednak UE nie może z dnia na dzień zakończyć już rozpoczętego programu.

W związku z tym zakupy rynkowe powinny również stanowić stałe źródło dostaw dla programu pomocy w celu uzupełnienia zapasów interwencyjnych w przypadku, kiedy zapasy te są niedostępne. Zakupy na rynku powinny być realizowane zgodnie z zasadami konkurencji, jednak zachęcać należy do nabywania produktów wspólnotowych.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający

Punkt 6 preambuły

(6) Program wspólnotowy nie może być jedyną odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie na pomoc żywnościową we Wspólnocie. Krajowe działania polityczne realizowane przez administracje publiczne oraz mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego są równie ważne w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących. Program wspólnotowy z silnym elementem spajającym może jednak służyć jako wzór dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących, pomóc w tworzeniu synergii, a także wspierać prywatne i publiczne inicjatywy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób potrzebujących. Ponadto uwzględniając geograficzne rozprzestrzenienie ograniczonych zasobów interwencyjnych w państwach członkowskich omawiany program pomocy może przyczynić się do najlepszego ich wykorzystania. Z tego względu program wspólnotowy nie może naruszać żadnych krajowych strategii politycznych.(6) Program wspólnotowy nie może być jedyną odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie na pomoc żywnościową we Wspólnocie. Krajowe działania polityczne realizowane przez administracje publiczne oraz mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego są równie ważne w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących. Program wspólnotowy z silnym elementem spajającym może jednak służyć jako wzór dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących, w szczególności w słabiej rozwiniętych regionach, pomóc w tworzeniu synergii, a także wspierać prywatne i publiczne inicjatywy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób potrzebujących. Ponadto uwzględniając geograficzne rozprzestrzenienie ograniczonych zasobów interwencyjnych w państwach członkowskich omawiany program pomocy może przyczynić się do najlepszego ich wykorzystania. Z tego względu program wspólnotowy nie może naruszać żadnych krajowych strategii politycznych.
Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający

Punkt 7 preambuły

(7) W celu umożliwienia pełnego wykorzystania spójnego programu wspólnotowego i wzmocnienia stworzonej w ten sposób synergii oraz zapewnienia właściwego planowania, należy wprowadzić przepis nakładający na państwa członkowskie obowiązek współfinansowania programu dystrybucji żywności. Należy ustanowić maksymalne stawki współfinansowania wspólnotowego, a wkład finansowy Wspólnoty powinien zostać włączony do wykazu środków kwalifikowalnych do finansowania z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), określonych w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005. W pierwszych latach stosowania zmienionego programu powinny obowiązywać wyższe stawki współfinansowania w celu utrzymania wysokiego poziomu wykorzystania funduszy, stopniowego wprowadzenia współfinansowania, aby umożliwić płynne przejście i uniknąć ryzyka przerwania programu, spowodowanego ewentualnym brakiem zasobów.skreślony
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający

Punkt 9 preambuły

Doświadczenie pokazuje, że wskazane są pewne zmiany w zarządzaniu omawianym programem, przede wszystkim w celu zapewnienia państwom członkowskim i wyznaczonym organizacjom długoterminowej perspektywy za pomocą wieloletnich planów. W związku z powyższym Komisja powinna przygotować trzyletnie plany realizacji przedmiotowego programu w oparciu o wnioski państw członkowskich, które zostaną przekazane Komisji, jak i inne informacje uznane przez Komisję za istotne. Wnioski państw członkowskich o produkty żywnościowe, które będą rozdysponowane w ramach każdego trzyletniego planu, powinny opierać się na krajowych programach dystrybucji żywności, określających cele i priorytety w zakresie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących. Komisja powinna określić obiektywną metodę przydzielania dostępnych funduszy,(9) Doświadczenie pokazuje, że wskazane są pewne zmiany w zarządzaniu omawianym programem, przede wszystkim w celu zapewnienia państwom członkowskim i wyznaczonym organizacjom długoterminowej perspektywy za pomocą wieloletnich planów. W związku z powyższym Komisja powinna przygotować trzyletnie plany realizacji przedmiotowego programu w oparciu o wnioski państw członkowskich, które zostaną przekazane Komisji, jak i inne informacje uznane przez Komisję za istotne. Wnioski państw członkowskich o produkty żywnościowe, które będą rozdysponowane w ramach każdego trzyletniego planu, powinny opierać się na krajowych programach wsparcia w zakresie pomocy żywnościowej, określających cele i priorytety w zakresie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących. Komisja powinna określić obiektywną metodę przydzielania dostępnych funduszy, W sytuacjach wyjątkowych, kiedy liczba osób najbardziej potrzebujących jest wyższa od przewidywanej, państwa członkowskie mogą zwrócić się do Komisji o zmianę planów.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający

Artykuł 2 - punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 27 - ustęp 1

1. Udostępnia się produkty stanowiące zapasy interwencyjne lub dokonuje się zakupu produktów żywnościowych na rynku w celu umożliwienia ich dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie za pośrednictwem organizacji wyznaczonych przez państwa członkowskie.1. Udostępnia się produkty stanowiące zapasy interwencyjne lub dokonuje się zakupu produktów żywnościowych pochodzenia wspólnotowego na rynku, o ile to możliwe, świeżych produktów żywnościowych od lokalnych producentów, w celu umożliwienia ich dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie za pośrednictwem organizacji wyznaczonych przez państwa członkowskie.
Zakupu produktów żywnościowych na rynku dokonuje się jedynie w przypadku gdy zapasy interwencyjne nadające się do programu dystrybucji żywności są niedostępne.Zakupu produktów żywnościowych pochodzenia wspólnotowego na rynku dokonuje się jedynie w przypadku, gdy zapasy interwencyjne nadające się do programu dystrybucji żywności są niedostępne.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający

Artykuł 2 - punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 27 - ustęp 2

2. Państwa członkowskie wyrażające chęć uczestnictwa w programie pomocy przekazują Komisji krajowe programy dystrybucji żywności zawierające wnioski o przyznanie określonej ilości produktów żywnościowych przeznaczonych do dystrybucji w okresie trzech lat oraz inne stosowne informacje.2. Państwa członkowskie wyrażające chęć uczestnictwa w programie pomocy przekazują Komisji krajowe programy wsparcia w zakresie pomocy żywnościowej obejmujące główne właściwości i cele, zaangażowane organizacje, wnioski o przyznanie określonej ilości produktów żywnościowych przeznaczonych do dystrybucji w okresie trzech lat oraz inne stosowne informacje.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający

Artykuł 2 - punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 27 - ustęp 3 - akapit drugi

Plan trzyletni określa roczne przydziały środków finansowych przez Wspólnotę na państwo członkowskie oraz minimalne roczne wkłady finansowe państw członkowskich ustanawiane przez Komisję zgodnie z metodyką, która zostanie przedstawiona w przepisach wykonawczych przyjętych zgodnie z art. 43 lit. g). Przydziały na drugi i trzeci rok obowiązywania programu określa się orientacyjnie. Państwa członkowskie uczestniczące w programie pomocy potwierdzają każdego roku wnioski, o których mowa w ust. 2. Po otrzymaniu takiego potwierdzenia Komisja w każdym kolejnym roku ustala ostateczne przydziały w granicach środków dostępnych w budżecie.Plan trzyletni określa roczne przydziały środków finansowych przez Wspólnotę na państwo członkowskie ustanawiane przez Komisję zgodnie z metodyką, która zostanie przedstawiona w przepisach wykonawczych przyjętych zgodnie z art. 43 lit. g). Przydziały na drugi i trzeci rok obowiązywania programu określa się orientacyjnie. Państwa członkowskie uczestniczące w programie pomocy potwierdzają każdego roku wnioski, o których mowa w ust. 2. Po otrzymaniu takiego potwierdzenia Komisja w każdym kolejnym roku ustala ostateczne przydziały w granicach środków dostępnych w budżecie.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający

Artykuł 2 - punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 27 - ustęp 4 - akapit trzeci a (nowy)

Organizacje te zamieszczają w miejscu dystrybucji żywności tablicę informacyjną, a w mobilnych punktach dystrybucji samoprzylepny plakat, na którym znajduje się informacja, że są one beneficjentami wspólnotowego programu wsparcia w zakresie pomocy żywnościowej. Taka informacja służy powiadomieniu odbiorców, że uzyskują oni wsparcie wspólnotowe.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający

Artykuł 2 - punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 27 - ustęp 5 - litera b)

(b) informowania Komisji w stosownym czasie o zmianach wpływających na realizację programów dystrybucji żywności.(b) informowania Komisji o zmianach wpływających na realizację programów dystrybucji żywności.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający

Artykuł 2 - punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 27 - ustęp 6 - akapit pierwszy - litera b)

(b) koszty produktów żywnościowych zakupionych na rynku.(b) koszty produktów żywnościowych zakupionych na rynku w ramach konkurencyjnej procedury.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający

Artykuł 2 - punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 27 - ustęp 6 - akapit drugi - litera b)

(b) koszty transportu produktów żywnościowych oraz koszty administracyjne ponoszone przez wyznaczone organizacje, bezpośrednio związane z realizacją programu.(b) koszty transportu i magazynowania produktów żywnościowych oraz koszty administracyjne ponoszone przez wyznaczone organizacje, bezpośrednio związane z realizacją programu.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający

Artykuł 2 - punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 27 - ustęp 6a (nowy)

6a. Uwzględniając w razie konieczności szczególne warunki lokalne, państwa członkowskie określają maksymalną wysokość ogólnych kosztów transportu, magazynowania i kosztów administracyjnych (w tym kosztów informacyjnych), wyrażoną jako procentową część wartości zakupionych lub wymienionych produktów. Państwa członkowskie dzielą ramy finansowe na te trzy kategorie kosztów. Środki niewykorzystane w tych ramach mogą zostać wykorzystane na zakup produktów żywnościowych.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający

Artykuł 2 - punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 27 - ustęp 7 - akapit pierwszy

7. Wspólnota współfinansuje koszty kwalifikowalne w ramach programu.7. Wspólnota finansuje koszty kwalifikowalne w ramach programu.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający

Artykuł 2 - punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 27 -ustęp 7 - akapit drugi - wprowadzenie

Stawka współfinansowania wspólnotowego nie przekracza:skreślone
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający

Artykuł 2 - punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 27 -ustęp 7 - akapit drugi - litera a)

(a) w przypadku trzyletniego planu zaczynającego się w dniu 1 stycznia 2010 r. - 75 % kosztów kwalifikowalnych lub 85 % kosztów kwalifikowalnych w państwach członkowskich kwalifikujących się do otrzymania finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007-2013, wymienionych w załączniku I do decyzji Komisji 2006/596/WE(*);

______

(*) Dz.U. L 243 z 6.9.2006, s. 47.

skreślona
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający

Artykuł 2 - punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 27 -ustęp 7 - akapit drugi - litera b)

(b) w przypadku kolejnych planów trzyletnich - 50 % kosztów kwalifikowalnych lub 75 % kosztów kwalifikowalnych w państwach członkowskich kwalifikujących się do otrzymania finansowania z Funduszu Spójności w danym roku, wymienionych w załączniku I do decyzji Komisji 2006/ 596/WE i w kolejnych decyzjach.skreślona
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający

Artykuł 2 - punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 184 - punkt 9

"(9) Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej dnia 31 grudnia 2012 r. - dotyczące zastosowania systemu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie przewidzianego w art. 27, wraz z ewentualnymi odpowiednimi wnioskami.""(9) Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej dnia 31 grudnia 2011 r. - dotyczące zastosowania systemu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie przewidzianego w art. 27, wraz z wnioskiem w sprawie decyzji dotyczącej kontynuacji programu po zakończeniu obecnego okresu finansowania oraz w razie konieczności wszelkimi innymi odpowiednimi wnioskami."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.