Rezolucja legislacyjna w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania (COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)) .

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.56E.143/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 lutego 2013 r.

Zapobieganie zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowanie ***I

P7_TA(2011)0424

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania (COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD))

(2013/C 56 E/35)

(Dz.U.UE C z dnia 26 lutego 2013 r.)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0527),
uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 121 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0301/2010),
uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,
uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego(1),
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2)
uwzględniając art. 55 i art. 37 Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0183/2011),
1.
przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(3);
2.
przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;
3.
zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;
4.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.
______

(1) Dz.U. C 150 z 20.5.2011, s. 1.

(2) Dz.U. C 218 z 23.7.2011, s. 53.

(3) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 23 czerwca 2011 r. (Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0287).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.