Rezolucja legislacyjna w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2006/325/WE w celu ustanowienia procedury wykonania art. 5 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2009)0101 - C6-0109/2009 - 2009/0034(CNS)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.285E.124

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 października 2010 r.

Umowa WE/Dania w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (zmiana decyzji 2006/325/WE) *

P7_TA(2009)0078

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2006/325/WE w celu ustanowienia procedury wykonania art. 5 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2009)0101 - C6-0109/2009 - 2009/0034(CNS))

(2010/C 285 E/27)

(Dz.U.UE C z dnia 21 października 2010 r.)

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek przedstawiony Radzie przez Komisję (COM(2009)0101),

– uwzględniając art. 61 lit. c) oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE,

– uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0109/2009),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0056/2009),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne, by odejść od tekstu przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.