Rezolucja legislacyjna w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej działanie Unii Europejskiej na rzecz znaku dziedzictwa europejskiego (COM(2010)0076 - C7-0071/2010 - 2010/0044(COD)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.169E.223/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 czerwca 2012 r.

Znak dziedzictwa europejskiego ***I

P7_TA(2010)0486

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej działanie Unii Europejskiej na rzecz znaku dziedzictwa europejskiego (COM(2010)0076 - C7-0071/2010 - 2010/0044(COD))

(2012/C 169 E/45)

(Dz.U.UE C z dnia 15 czerwca 2012 r.)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2010)0076),
uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0071/2010),
uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione przez francuski Senat w ramach protokołu (Nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, zawierające stwierdzenie, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,
uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 9 czerwca 2010 r.(1),
uwzględniając art. 55 Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A7-0311/2010),
1.
przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;
2.
zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.
______

(1) Dz.U. C 267 z 1.10.2010, s. 52.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.