Rezolucja legislacyjna na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat za ochronę lotnictwa (COM(2009)0217 -C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.81E.164

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 marca 2011 r.

Opłaty za ochronę lotnictwa ***I

P7_TA(2010)0123

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat za ochronę lotnictwa (COM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD))

(2011/C 81 E/29)

(Dz.U.UE C z dnia 15 marca 2011 r.)

(Zwykła procedura legislacyjna: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0217),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 80 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0038/2009),

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. "Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych" (COM(2009)0665),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 5 listopada 2009 r.,

– po konsultacji z Komitetem Regionów,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A7-0035/2010),

1. przyjmuje stanowisko w pierwszym czytaniu w wersji przedstawionej poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.