Rezolucja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "Wojna w Ukrainie i jej skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe"

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.290.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 lipca 2022 r.

Rezolucja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "Wojna w Ukrainie i jej skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe"
(2022/C 290/01)

Podstawa prawnaArt. 35 regulaminu wewnętrznego Rezolucja
Data przyjęcia na sesji plenarnej24.3.2022
Sesja plenarna nr568
Wynik głosowania
(za/przeciw/wstrzymało się)176/1/1
EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY (EKES),

1. Stanowczo potępia jednostronną napaść na Ukrainę na rozkaz prezydenta Federacji Rosyjskiej oraz zaangażowanie białoruskiego reżimu. Podkreśla, że inwazja rosyjskich sił zbrojnych w Ukrainie narusza obowiązujące międzynarodowe zasady i umowy oraz zagraża bezpieczeństwu europejskiemu i światowemu. Inwazja bezpośrednio godzi również w główny cel UE, jakim jest "wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów".

2. Nalega, by UE zapewniła pełne wsparcie, aby dopilnować, że wszystkie zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości zostaną zgłoszone do Międzynarodowego Trybunału Karnego i tam osądzone.

3. Składa hołd ogromnej odwadze obywatelek i obywateli Ukrainy, którzy bronią swego kraju przed rosyjskim agresorem. Wzywa wolny świat, by za pomocą wszelkich dostępnych mu środków wspierał walkę Ukraińców o pokój i wolność.

4. Apeluje do UE i jej międzynarodowych partnerów o podobnych poglądach o zachowanie jedności, o dalszą pełną solidarność w reagowaniu na tę niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojnę oraz o wytyczenie dyplomatycznej drogi do zaprzestania wrogich działań. Podkreśla potrzebę podjęcia działań dyplomatycznych w celu natychmiastowego zawieszenia broni i zbudowania prawdziwego procesu pokojowego z czynną rolą instytucji UE. Podmioty te powinny również zwiększyć presję na reżim rosyjski poprzez niezwłoczne nałożenie dalszych sankcji i wykorzystanie wszelkich innych dostępnych narzędzi zmierzających do natychmiastowego zaprzestania działań zbrojnych Rosji na terytorium Ukrainy, całkowitego wycofania sił rosyjskich, przywrócenia pokoju, bezpieczeństwa i stabilności we wschodnim sąsiedztwie UE oraz wspierania społeczeństw podzielających nasze wartości.

5. Dla UE i społeczności międzynarodowej niezwykle ważne jest, by granice nie były zmieniane z wykorzystaniem siły militarnej i by agresorzy nie czerpali z takich poczynań żadnych korzyści. Należy przestrzegać praworządności, a nie prawa najsilniejszego, zaś Ukraina musi otrzymać pełne reparacje.

6. Popiera i podziela główne przesłania rezolucji Parlamentu Europejskiego z 1 marca w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę, w tym zaproponowane środki mające na celu natychmiastowe wsparcie Ukrainy i jej obywateli w walce o niepodległość i wolność.

7. Z zadowoleniem przyjmuje działania tych firm europejskich, które postanowiły wycofać się z rynku rosyjskiego, i zachęca inne przedsiębiorstwa do przedkładania człowieczeństwa i solidarności nad doraźne interesy gospodarcze.

8. Ponownie wyraża zdecydowane poparcie dla suwerenności, niezależności i integralności terytorialnej Ukrainy i innych krajów należących do Partnerstwa Wschodniego, a mianowicie Mołdawii i Gruzji, oraz wszystkich państw członkowskich UE w obrębie granic uznanych przez społeczność międzynarodową.

9. Wyraża ogromny żal z powodu wszystkich ofiar agresji, dzieci, kobiet i mężczyzn, a także z powodu zniszczonych miast i infrastruktury oraz niepojętego cierpienia ludzkiego i ogromnych szkód dla środowiska. Ubolewa, że miliony ludzi musiały opuścić swoje domy i szukać schronienia w bezpieczniejszych miejscach w Ukrainie i w sąsiednich krajach. Nalega na rozliczenie agresorów za ich zbrodnie.

10. Nawołuje do intensywniejszych działań mających na celu wzmocnienie pozycji i suwerenności Ukrainy, a także działań humanitarnych, aby umożliwić ludności Ukrainy łatwiejszy dostęp do podstawowych produktów, w szczególności wody, żywności, leków i energii elektrycznej. Zwraca się do wszystkich rządów, aby dołożyły wszelkich możliwych starań, żeby zapewnić zaopatrzenie w żywność i bezpieczeństwo żywności w strefach objętych wojną poprzez dostarczanie żywności i czystej wody. Wzywa Rosję, by umożliwiła udzielanie pomocy humanitarnej mieszkańcom Ukrainy. Ostrzega, że wiele osób nie dostanie wynagrodzenia lub nie będzie miało dostępu do swoich oszczędności, dlatego apeluje, by przedsięwziąć odpowiednie środki ekonomiczne w celu zapobieżenia załamaniu gospodarki.

11. Z zadowoleniem przyjmuje aktywne podejście wszystkich rządów UE, zwłaszcza Polski, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Słowacji, a także rządu Mołdawii, jeśli chodzi o utrzymanie otwartych granic i zapewnianie środków ewakuacji, schronienia, pomocy doraźnej, pomocy medycznej i azylu osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, w tym zarówno obywatelom Ukrainy, jak i z innych krajów. Wzywa Radę i Komisję do zapewnienia tym krajom dodatkowych środków finansowych, ponieważ są one pierwszymi punktami wjazdu uchodźczyń i uchodźców ukraińskich do UE i przez najbliższe miesiące pozostaną również głównymi krajami ich pobytu.

12. Ponownie apeluje o taką politykę imigracyjną, która zagwarantuje, że żaden kraj nie będzie ponosił nieproporcjonalnych obciążeń, gdyż będą one równomiernie dzielone między państwa członkowskie.

13. Popiera zobowiązanie UE do udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy, jak określono w komunikacie Komisji Europejska solidarność z uchodźcami i osobami uciekającymi z Ukrainy 1 , oraz podkreśla, że fundusze dostępne poprzez działanie w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie i REACT 2  powinny być przyznawane elastycznie i szybko. Z zadowoleniem przyjmuje to, że UE uruchomiła już Unijny Mechanizm Ochrony Ludności i utworzyła centra logistyczne w krajach sąsiadujących, aby móc kierować pomoc do Ukrainy.

14. Jest pokrzepiony ogromną solidarnością organizacji społeczeństwa obywatelskiego z państw UE oraz krajów sąsiadujących oraz ich nieustającymi wysiłkami od pierwszego dnia rosyjskiej agresji. Podkreśla, że UE powinna wesprzeć finansowo zarówno rządy, jak i organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające w terenie.

15. Wzywa do pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony (która została uruchomiona po raz pierwszy przez Radę Europejską 4 marca 2022 r. na wniosek Komisji Europejskiej). Należy tego dokonać poprzez solidarność i wspólną odpowiedzialność państw członkowskich UE, poprzez zagwarantowanie pełnego zakresu praw przewidzianych w dyrektywie, obejmujących dostęp do rynku pracy, mieszkań, opieki zdrowotnej, edukacji i wsparcia socjalnego dla wszystkich osób uprawnionych do tej ochrony. Ważne jest przy tym odpowiednie uwzględnienie potrzeb słabszych grup, zwłaszcza dzieci, kobiet, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Zachęca kraje przyjmujące, by zatwierdziły tworzenie i respektowanie tych samych korytarzy humanitarnych dla wszystkich uchodźców uciekających przed wojną na Ukrainie, niezależnie od ich obywatelstwa.

16. Zdaje sobie sprawę, że kraje przyjmujące mogą mieć trudności z szybką integracją uchodźczyń i uchodźców na swoich rynkach pracy. Zauważa, że gospodarki Unii są w stanie zasymilować napływ ludności z Ukrainy pod warunkiem właściwego zarządzania przesiedleniami. Apeluje, aby mechanizmy integracji uwzględniały aspekt płci i wieku. Wzywa Europejski Urząd ds. Pracy, by zgodnie ze swym mandatem monitorował integrację uchodźców na rynku pracy oraz przedstawiał regularne sprawozdania na ten temat. Przypomina w tym kontekście, że gospodarka społeczna i gospodarka solidarna, w ramach działań państwa opiekuńczego, mają potencjał utrzymania i zwiększenia liczby miejsc pracy nawet w czasach kryzysu. Zachęca zatem państwa członkowskie do szukania rozwiązań służących lepszej integracji uchodźców z Ukrainy na ich rynku pracy. Odnotowuje szczególną sytuację kobiet i dzieci w strefach konfliktu i po przybyciu do krajów przyjmujących, w tym ryzyko wykorzystywania i przemocy ze względu na płeć, zwłaszcza przemocy seksualnej i handlu ludźmi. Dodaje, że Europejskie Forum Migracji będzie stale monitorowało i uwzględniało sytuację obywatelek i obywateli Ukrainy, którym przyznano tymczasową ochronę w Unii Europejskiej lub którym przysługuje prawo do ubiegania się o taki status.

17. Domaga się większego wsparcia dla ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w Ukrainie, jak i poza jej granicami. Uważa, że UE powinna rozważyć zaangażowanie ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego we wszystkie dyskusje na temat Ukrainy, ponieważ to ono będzie bezpośrednio zaangażowane w usuwanie skutków wojny i społeczno-gospodarczą odbudowę kraju. W związku z tym wzywa do konsolidacji i wzmocnienia istniejących mechanizmów finansowania, które mają wspierać społeczeństwo obywatelskie w Ukrainie.

18. Nawiązując do ostatnich deklaracji przewodniczącej Komisji Europejskiej, wzywa instytucje unijne i państwa członkowskie do pełnej współpracy z Ukrainą oraz do otwarcia dla tego kraju wszystkich odpowiednich funduszy i programów UE.

19. Domaga się, by instytucje UE rozpoczęły konkretny dialog z Ukrainą na temat jej jak najszybszego przystąpienia do Unii Europejskiej, na podstawie osiągnięć i zgodnie z art. 49 TUE, oraz by niezwłocznie udzieliły pomocy finansowej w celu zapewnienia Ukrainie wsparcia humanitarnego. Wzywa ponadto do otwarcia takiego samego dialogu z innymi krajami stowarzyszonymi z UE, takimi jak Gruzja i Mołdawia, aby zagwarantować im stabilność i równe traktowanie. Nie może się to jednak odbywać kosztem trwającego już procesu akcesyjnego Bałkanów Zachodnich. W międzyczasie wzywa do dalszego dążenia do integracji Ukrainy z jednolitym rynkiem UE zgodnie z układem o stowarzyszeniu.

20. Wyraża głębokie zaniepokojenie masowym stosowaniem propagandy i dezinformacji przez rosyjski rząd w celu uzasadnienia i zawoalowania agresji na Ukrainę. Dlatego zwraca uwagę, że UE musi być bardziej odporna na cyberataki i że konieczne jest opracowanie globalnej strategii przeciwdziałania dezinformacji. W tym zakresie UE musi odgrywać wiodącą rolę na arenie międzynarodowej.

21. Podkreśla potrzebę wspierania niezależnego rosyjskiego i białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarzy oraz utrzymania istniejących jeszcze kanałów komunikacji z nimi. Zdecydowanie potępia falę represji w Rosji, a także aresztowania pokojowych demonstrantów, kneblowanie mediów i uciszanie społeczeństwa obywatelskiego.

22. Apeluje o wspólne, solidarne działania służące bojkotowi produktów i usług z Rosji. Nalega na konieczność przerwania współpracy z rosyjskimi przedsiębiorstwami i organizacjami wspierającymi politykę Władimira Putina. Potępia obchodzenie powszechnego bojkotu, podyktowane chęciami uzyskania jakichkolwiek korzyści.

23. Zdaje sobie sprawę, że wojna i wszystkie związane z nią środki, a mianowicie sankcje, będą miały skutki społeczno-gospodarcze dla państw członkowskich i krajów sąsiadujących oraz że UE musi być gotowa stawić im czoła. Zwraca uwagę, że ten kryzys pokazuje potrzebę wzmocnienia rynku wewnętrznego i jego funkcjonowania. Podkreśla znaczenie kompensowania strat poniesionych przez europejskie przedsiębiorstwa dotknięte sankcjami oraz konieczność dogłębnej analizy skutków tych sankcji, aby móc złagodzić ich oddziaływanie na gospodarkę i społeczeństwa.

24. Podkreśla, że dla niektórych sektorów przemysłu skutki sankcji będą bardzo dotkliwe. Zwraca uwagę, że poza eksportowaniem energii Rosja i Ukraina mają także znaczny udział w imporcie do UE metali, takich jak nikiel, miedź i żelazo, oraz podstawowych surowców, takich jak neon, pallad, tytan i platyna, które mają zasadnicze znaczenie dla szeregu strategicznych gałęzi przemysłu, w tym przemysłu obronnego i produkcji mikroczipów.

25. Podkreśla potrzebę przyspieszenia rozwoju strategicznej i technologicznej autonomii Europy i wzywa przywódców UE do jedności i determinacji, by poprzez zwiększenie naszych zdolności obronnych i ograniczenie zależności w zakresie energii, surowców krytycznych i żywności uczynić z Unii Europejskiej podmiot bardziej niezależny i suwerenny.

26. Akcentuje znaczenie zmniejszenia zależności energetycznej Unii od stron trzecich, a zwłaszcza od Rosji. Wzywa zarazem do opracowania realnego planu dywersyfikacji źródeł energii w ramach koszyka energetycznego państw członkowskich i z zadowoleniem przyjmuje odnośne propozycje zawarte w deklaracji wersalskiej 3 . Przyznaje, że bezpieczeństwo i zrównoważony charakter dostaw energii można osiągnąć w pełni w perspektywie długoterminowej jedynie poprzez zwiększenie stosowania niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii, a zwłaszcza poprzez intensywniejsze korzystanie z lokalnych i odnawialnych źródeł energii. Opowiada się zatem za intensywniejszym inwestowaniem w badania naukowe i opracowaniem nowych ekologicznych technologii, aby zapewnić odporność i zrównoważoną przyszłość europejskiemu systemowi energetycznemu.

27. Zwraca uwagę, że trzeba zróżnicować strategie fiskalne w poszczególnych państwach członkowskich, aby utrzymać ich zdolność obsługi zadłużenia, zwłaszcza w tych państwach członkowskich, w których dług publiczny jest na wysokim poziomie. Z kolei państwa członkowskie o niskim i średnim poziomie zadłużenia powinny priorytetowo traktować rozwój inwestycji publicznych. Podkreśla priorytetowe znaczenie zwiększania inwestycji publicznych, służące wzmocnieniu odporności gospodarki UE.

28. Wyraża zaniepokojenie trudną sytuacją znacznej części sektora transportu. Nalega, by Komisja, opracowując tymczasowe kryzysowe ramy prawne, o których wspomina w komunikacie "REPowerEU: Wspólne europejskie działania w kierunku bezpiecznej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie" 4 , z należytą uwagą potraktowała kryzys sektora transportu spowodowany skrajnie wysokimi kosztami paliw i energii elektrycznej. Nawołuje zarazem do ostrożności przy łagodzeniu procedur regulacyjnych, aby nie osłabiać standardów społecznych i środowiskowych.

29. Zaznacza, że konflikt nieuchronnie doprowadzi do poważnych konsekwencji dla unijnego sektora rolno-spożywczego, który będzie potrzebował dodatkowego wsparcia. Dlatego podkreśla, że UE musi wzmocnić swoje zobowiązanie do zapewnienia zrównoważonych systemów żywnościowych, a jednocześnie móc zagwarantować to, że dobrej jakości żywność będzie dla każdego przystępna cenowo. Unia powinna zwłaszcza poprawić swoje bezpieczeństwo żywnościowe poprzez ograniczenie zależności od importu kluczowych produktów rolnych i środków produkcji. Konsumenci we wszystkich państwach członkowskich i tak doświadczą znacznego wzrostu cen żywności i energii, co może przełożyć się na zwiększenie poziomu ubóstwa w UE.

30. Przypomina, że Ukraina i Rosja są znaczącymi eksporterami szeregu produktów rolnych, takich jak ziarna i nasiona oleiste. Odnotowuje, że zakłócenia w eksporcie z tych krajów już teraz doprowadziły do ogromnego wzrostu cen towarów rolnych na świecie, czego konsekwencje uderzają zwłaszcza w najuboższe kraje świata. Najbardziej ucierpią na tym najbiedniejsi.

31. Podkreśla, że reagowanie na skutki wojny nie powinno odbywać się kosztem działań w dziedzinie klimatu i zrównoważonego rozwoju, określonych w Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która jest przede wszystkim programem na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i ograniczania ubóstwa. Zwraca uwagę, że wciąż potrzebne są postępy we wdrażaniu tej agendy ONZ oraz sprawiedliwej transformacji za pomocą Europejskiego Zielonego Ładu, podkreślając, że pojedyncze odstępstwa można przyznać jedynie na ograniczony okres.

32. Uważa, że wpływ konfliktu zbrojnego na środowisko, wynikający z bombardowań, wycieków ropy i gazu, incydentów w zakładach chemicznych lub elektrowniach jądrowych jest poważnym problemem dla ludności zarówno Ukrainy, jak i UE. Zaznacza, że UE musi pomóc w ochronie środowiska i w naprawie szkód środowiskowych poczynionych przez wojnę, a także w karaniu za przestępstwa przeciwko środowisku, jako że w sposób nieunikniony będą one miały długotrwałe konsekwencje.

33. Podkreśla potrzebę utrzymania solidarności i dalszego rozwijania wspólnej europejskiej reakcji, aby podzielić ciężar gospodarczy tych działań i proponuje opracowanie w tym celu elastycznego instrumentu europejskiego. Zauważa, że w przypadku krajów najbardziej dotkniętych kryzysem mogą być konieczne rozpatrzenie oraz przegląd krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, zwłaszcza w obliczu rosnącego ryzyka stagflacji. Zdaje sobie sprawę, że inwazja na Ukrainie będzie bezpośrednio oddziaływać na wszystkie państwa członkowskie UE i ich obywateli. Jednocześnie koszty ludzkie i skutki tej wojny dla Ukraińców będą niemożliwe do oszacowania, stąd absolutna potrzeba solidarności wśród krajów UE i długofalowej solidarności UE z Ukrainą.

34. Z zadowoleniem przyjmuje wyrażone w deklaracji wersalskiej 5  zobowiązanie do większego wykorzystania Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Podkreśla, że Unia musi dążyć do silniejszej integracji politycznej, która wspierałaby wspólną politykę zagraniczną. Zarazem apeluje do państw członkowskich o natychmiastowe rozpoczęcie prac nad wdrożeniem prawdziwie wspólnego i skutecznego systemu obronności, który znacznie zwiększyłby zdolność Europy do obrony.

https://www.consilium.europa.eu/media/54787/20220311-versailles-declaration-pl.pdf.

35. Przyznaje, że okupacja elektrowni jądrowych budzi niepokój o bezpieczeństwo jądrowe lokalnej ludności i całej Europy. Wzywa do pełnej współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi podmiotami oraz z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, aby śledzić sytuację i nie dopuścić do jakiegokolwiek ewentualnego promieniowania.

36. Zaznacza, że przywódcy polityczni muszą jasno komunikować się z obywatelkami i obywatelami Unii i uzmysławiać im koszty wojny. Podkreśla, że pokój ma cenę, którą wszyscy musimy zapłacić, dzieląc koszty wśród wszystkich państw członkowskich.

37. Wzywa UE i jej państwa członkowskie do przygotowania odpowiedniego planu pomocy i odbudowy dla Ukrainy, aby wesprzeć gospodarkę tego kraju i odbudowę jego zniszczonej infrastruktury. Zwraca uwagę, że Federacja Rosyjska musi ponieść odpowiedzialność za zniszczenie ukraińskiej infrastruktury, w tym budynków cywilnych i mieszkalnych, a także za znaczne straty gospodarcze. Rosja będzie zobowiązana do zrekompensowania szkód poczynionych wskutek agresywnych działań.

38. Zobowiązuje się do ścisłego monitorowania sytuacji poprzez zachęcanie do wymiany informacji na temat wspierania europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego w terenie, jak i do rzeczywistego dialogu z ukraińskimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi, za pośrednictwem ich stałych mechanizmów dialogu. Zobowiązuje się do monitorowania lokalnej sytuacji uchodźców w terenie oraz w krajach sąsiadujących, przy pełnym wsparciu dla narodu ukraińskiego.

Bruksela, dnia 24 marca 2022 r.

Christa SCHWENG
Przewodnicząca
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
1 COM(2022) 107 final - Europejska solidarność z uchodźcami i osobami uciekającymi z Ukrainy.
2 COM(2022) 109 final - Działanie w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE).
3 Deklaracja wersalska przyjęta na nieformalnym posiedzeniu szefów państw lub rządów w dniach 10-11 marca 2022 r.,
4 COM(2022) 108 final - REPowerEU: Wspólne europejskie działania w kierunku bezpiecznej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie.
5 Deklaracja wersalska przyjęta na nieformalnym posiedzeniu szefów państw lub rządów w dniach 10-11 marca 2022 r., https://www.consilium.europa.eu/media/54787/20220311-versailles-declaration-pl.pdf.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.