Rezolucja 2022/1762 zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) za rok budżetowy 2020

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.258.297

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 października 2022 r.

REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE) 2022/1762
z dnia 4 maja 2022 r.
zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) za rok budżetowy 2020

PARLAMENT EUROPEJSKI,

- uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2020,

- uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0094/2022),

A. mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków 1  ostateczny budżet Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (zwanego dalej "Instytutem") na rok budżetowy 2020 wyniósł 625 088 022,57 EUR, co stanowi wzrost o 12,04 % w porównaniu z rokiem 2019 r.; mając na uwadze, że łączny wkład Unii do budżetu Instytutu na 2020 r. wyniósł 546 629 182,74 EUR, co stanowi wzrost o 31,4 % w porównaniu z 2019 r.; mając na uwadze, że stopa inflacji w Unii w 2020 r. wyniosła 0,7 %;

B. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej "Trybunałem") w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Instytutu za rok budżetowy 2020 (zwanym dalej "sprawozdaniem Trybunału") stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Instytutu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami
1.
z zadowoleniem zauważa, że wysiłek włożony w monitorowanie budżetu w ciągu roku budżetowego 2020 doprowadził do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,85 %, co oznacza wzrost o 2,81 % w porównaniu z rokiem 2019; zauważa, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 99,13 %, co oznacza wzrost o 1,56 % w porównaniu z rokiem 2019;
2.
w odniesieniu do obserwacji działań następczych dotyczących zwrotu kosztów podróży i pobytu w wysokości 1 200 EUR poniesionych przez pracownika tymczasowego Instytutu zauważa, że w celu zapewnienia ostrożności i uniknięcia ryzyka podwójnego finansowania umowa ramowa Instytutu dotycząca usług personelu tymczasowego wyklucza korzystanie ze zwrotów kosztów dla przedstawicieli wykonawców; zauważa, że jeśli chodzi o środki naprawcze, Instytut jest w trakcie dostosowywania swojej polityki w celu pokrywania kosztów podróży służbowych faktycznie ponoszonych przez pracowników tymczasowych; odnotowuje ponadto odpowiedź Instytutu, zgodnie z którą w 2020 r. jego pracownicy tymczasowi nie odbyli żadnych wyjazdów służbowych; wzywa Instytut, by poinformował organ udzielający absolutorium o rozwoju sytuacji w tej dziedzinie;

Wyniki

3.
zauważa, że wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI) nie wykorzystały w pełni kwot dotacji przyznanych przez Instytut; odnotowuje, że pomimo zwiększenia budżetu Instytutu oraz rosnącej liczby WWiI do nadzorowania nie zwiększono odpowiednio liczby stanowisk;
4.
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w odpowiedzi na wyzwania związane z pandemią COVID-19 Instytut z powodzeniem uruchomił inicjatywę reagowania kryzysowego i zarządzał nią w ramach "projektów reagowania na pandemię", które miały na celu wspieranie klastra innowacyjnego w Europie; zauważa, że w 2020 r. Rada Zarządzająca Instytutu podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków w wysokości 60 000 000 EUR dla innowatorów opracowujących rozwiązania wielkoskalowe, które pomogą rozwiązać bezprecedensowe problemy społeczno-gospodarcze spowodowane pandemią COVID-19;
5.
w odniesieniu do działań następczych związanych z uwagami z poprzednich lat zauważa, że Instytut zidentyfikował możliwości dzielenia się zasobami, rozwijania synergii i zacieśnienia współpracy z innymi agencjami Unii w celu poprawy wydajności; z zadowoleniem przyjmuje zwłaszcza podpisanie w 2020 r. z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Agencją Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania trzech protokołów ustaleń dotyczących usług szkoleniowych, praktyk udzielania zamówień, wymiany treści i zarządzania zasobami ludzkimi; zauważa ponadto, że Instytut jest zainteresowany udziałem w projekcie realizowanym przez rząd węgierski, mającym na celu zapewnienie wspólnej infrastruktury biurowej wszystkim organizacjom międzynarodowym z siedzibą w Budapeszcie; wzywa Instytut, aby poinformował organ udzielający absolutorium o rozwoju sytuacji w zakresie tych partnerstw;
6.
zauważa, że Instytut podjął działania w celu poprawy bezpieczeństwa w internecie i zwiększenia cyfryzacji w zakresie operacji wewnętrznych i procedur zarządzania; wzywa Instytut, aby poinformował organ udzielający absolutorium o wdrożeniu tych środków;

Polityka kadrowa

7.
zauważa, że 31 grudnia 2020 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 95,56 % - przyjęto 43 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 45 stanowisk dla tej kategorii pracowników (w porównaniu z 44 zatwierdzonymi stanowiskami w 2019 r.); stwierdza ponadto, że w 2020 r. Instytut zatrudniał 22 pracowników kontraktowych i 1 oddelegowanego eksperta krajowego;
8.
z zaniepokojeniem odnotowuje brak równowagi płci wśród kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla Instytutu, gdzie 5 na 6 członków (83 %) to mężczyźni; z zadowoleniem przyjmuje równowagę płci w Radzie Zarządzającej Instytutu, liczącej po sześć osób każdej płci (50 %), oraz wśród całego personelu Instytutu, gdzie 37 osób z 64 (57,81 %) to kobiety;
9.
zauważa, że trzech członków Rady Zarządzającej Instytutu nadal otrzymuje pieniądze z budżetu jako doradcy, pracownicy kontraktowi lub pracownicy pełniący inne funkcje w Instytucie, a mianowicie dwóch byłych posłów do Parlamentu Europejskiego i jeden były komisarz; zauważa ponadto, że inny były poseł do Parlamentu otrzymał 15 000 EUR w latach 2020-2021 na podstawie umowy o świadczenie usług z Instytutem dotyczącej świadczenia usług doradczych w zakresie synergii z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi;
10.
zwraca uwagę, że w 2020 r. odnotowano wzrost obciążenia pracą, a także dodatkowe zadania ze względu na okres przejściowy między programem "Horyzont 2020" a programem "Horyzont Europa"; zauważa, że w 2020 r. na rzecz ośmiu wspólnot wiedzy i innowacji Instytutu przeznaczono zwiększony wkład finansowy w wysokości 600 mln EUR na realizację ich biznesplanów na 2020 r.; zauważa ponadto, że ze względu na pandemię COVID-19 Instytut uruchomił inicjatywę reagowania kryzysowego w celu wsparcia wspólnoty Instytutu i europejskiej rodziny innowacji;
11.
na podstawie sprawozdania Trybunału odnotowuje, że realizacja uwagi z 2017 r. dotyczącej publikacji ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy jest nadal w toku, ponieważ Instytut nie publikuje konsekwentnie swoich ofert pracy na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr;
12.
z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podejmowane w polityce kadrowej, mające na celu propagowanie telepracy i zdrowego życia, oraz nadal zachęca Instytut do dalszego opracowywania długoterminowych ram polityki kadrowej koncentrujących się na równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, poradnictwie przez całe życie i rozwoju kariery zawodowej, równowadze płci, telepracy, równowadze geograficznej oraz rekrutacji i integracji osób z niepełnosprawnościami;

Udzielanie zamówień publicznych

13.
zauważa, że w ciągu roku do planu zamówień publicznych Instytutu na 2020 r. dodano nowe procedury; odnotowuje, że zgodnie ze swoim planem Instytut zakończył 95 % procedur udzielenia zamówień; zauważa, że Instytut poinformował, iż wszystkie procedury priorytetowe zostały zakończone z wyjątkiem nowej umowy ramowej na usługi komunikacyjne i zarządzanie wydarzeniami; zauważa ponadto, że w 2020 r. nie zgłoszono żadnych formalnych skarg i nie prowadzono spraw sądowych w związku z procedurami udzielania zamówień;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

14.
odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Instytutu służące zapewnieniu przejrzystości, zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi oraz zagwarantowaniu ochrony sygnalistów; zwraca uwagę, że Instytut opublikował deklaracje interesów oraz życiorysy członków Rady Zarządzającej i kadry kierowniczej wyższego szczebla na swojej stronie internetowej;
15.
zauważa, że Instytut zgłosił w 2019 r. jedną sprawę dotyczącą ujawnienia nieprawidłowości i że zastosowano przepisy wewnętrzne; zauważa, że polityka Instytutu w zakresie informowania o nieprawidłowościach nie jest jeszcze dostosowana do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 2 ; wzywa Instytut, by w ramach kolejnego przeglądu tej polityki dostosował ją całkowicie do tej dyrektywy;
16.
w odniesieniu do działań podjętych w następstwie udzielenia absolutorium za 2019 r. zauważa, że w 2020 r. Instytut rozpoczął proces przeglądu stosowania zasad dobrego zarządzania przez WWiI Instytutu;

Kontrola wewnętrzna

17.
zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem jednostki audytu wewnętrznego Instytutu z 69 zaleceń sformułowanych podczas audytu uzupełniającego zamknięto 28 otwartych zaleceń, obniżono rangę 7 otwartych zaleceń, a jedno otwarte zalecenie dotyczące zarządzania dostępem do IT, wydane w następstwie audytu informatycznego z 2016 r., uznano za mające znaczenie krytyczne; wzywa Instytut do uznania tego krytycznego ryzyka w swojej ocenie systemu kontroli wewnętrznej za potencjalne niedociągnięcie co do zasady 11;
18.
zauważa, że w żadnym z elementów systemu kontroli wewnętrznej Instytutu nie stwierdzono żadnych poważnych niedociągnięć, które mogłyby zagrozić osiągnięciu celów operacyjnych, finansowych lub kontrolnych oraz uniemożliwić dyrektorowi podpisanie poświadczenia wiarygodności; odnotowuje jednak, że potrzebne są dalsze usprawnienia w odniesieniu do zasad 12 i 17, które należą do kategorii 2, w szczególności poprzez zmniejszenie opóźnień w planowanym wdrażaniu otwartych zaleceń oraz skrócenie czasu informowania o środkach naprawczych podjętych w 2020 r.;

Reakcja na pandemię COVID-19 i ciągłość działania

19.
zauważa, że w maju 2020 r. Rada Zarządzająca Instytutu podjęła decyzję o uruchomieniu kwoty 60 mln EUR nie- przydzielonych funduszy Instytutu w celu dalszego wspierania studentów, przedsiębiorców i innowatorów odczuwających skutki rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 na świecie; zauważa, że w ramach swojej inicjatywy reagowania kryzysowego Instytut wsparł nowe projekty i przedsięwzięcia stanowiące odpowiedź na pandemię COVID-19 za pośrednictwem instrumentów wsparcia przedsięwzięć, które zapewniały ukierunkowane wsparcie dla przedsięwzięć o dużym potencjale oddziaływania i wzrostu, przedsiębiorstw scale-up oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także za pośrednictwem projektów reagowania na pandemię, w ramach których stworzono i wdrożono krótkoterminowe innowacyjne projekty mające na celu bezpośrednie przeciwdziałanie pandemii COVID-19;

Inne uwagi

20.
z zadowoleniem przyjmuje działania podjęte przez Instytut w 2020 r. w celu dalszego zwiększania obecności w mediach społecznościowych i usprawnienia strategii zrównoważonego rozwoju;
21.
odnotowuje proces wdrażania przez Instytut ogólnej polityki bezpieczeństwa informacji, w tym informacyjno- komunikacyjnych aspektów cyberbezpieczeństwa; zauważa, że jak na razie głównym rezultatem wytycznych i wdrożenia tego programu jest to, że Instytut nie zgłosił żadnych incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem;
22.
przypomina, jak ważne jest zwiększenie cyfryzacji Instytutu pod względem działania i zarządzania wewnętrznego, ale także w celu przyspieszenia cyfryzacji procedur; podkreśla, że Instytut powinien nadal aktywnie działać w tym zakresie, aby za wszelką cenę uniknąć powstania przepaści cyfrowej między agencjami; zwraca jednak uwagę na konieczność podejmowania wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, aby uniknąć wszelkiego ryzyka dla bezpieczeństwa informacji przetwarzanych online; wzywa Instytut do przyspieszenia prac nad polityką cyberbezpieczeństwa oraz do poinformowania organu udzielającego absolutorium o jej opracowaniu;
23.
wyraża ubolewanie, że Instytut nie wyznaczył jak dotąd celów w zakresie redukcji emisji CO2; z zadowoleniem przyjmuje jednak wysiłki Instytutu na rzecz stworzenia przyjaznych dla środowiska ram pracy oraz wszystkie środki podjęte przez Instytut w celu zmniejszenia śladu węglowego i zużycia energii, a także wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów; z zadowoleniem przyjmuje również stopniowe wycofywanie plastikowych butelek z wodą;
24.
w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z 4 maja 2022 r. 3  w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.
1 Dz.U. C 114 z 31.3.2021, s. 189.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. L 305 z 26.11.2019, s. 17).
3 Teksty przyjęte, P9_TA(2022)0196.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.