Rekrutacja do Europejskiej Agencji ds. Leków (Londyn). - OpenLEX

Rekrutacja do Europejskiej Agencji ds. Leków (Londyn).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.23A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2005 r.

REKRUTACJA DO EUROPEJSKIEJ AGENCJI DS. LEKÓW (LONDYN)

(2005/C 23 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2005 r.)

Agencja jest odpowiedzialna za koordynację oceniania i kontrolowania produktów medycznych przeznaczonych do stosowania u ludzi oraz do celów weterynaryjnych w Unii Europejskiej (patrz: rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 136 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych (EMEA) została ustanowiona w styczniu 1995 r. Posiada ona wiele ścisłych umów z Komisją Europejską, 25 Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego-EFTA oraz z wieloma innymi grupami w rządzie i sektorze prywatnym.

Dodatkowe informacje na temat EMEA i jej działalności dostępne są w Internecie, na stronie: http://www.emea.eu.int.

EMEA organizuje procedury rekrutacyjne mające na celu przygotowanie list rezerwowych na stanowiska:

– EMEA/B/204: Asystent, Sektor Zarządzania Posiedzeniami i Konferencjami, Dział ds. Komunikacji i Sieci (B*3),

– EMEA/B/205 Asystent, Sektor ds. Personelu i Budżetu, Dział Administracyjny (B*3),

– EMEA/A/206: Administrator, Dział Weterynaryjnych Produktów Medycznych i Inspekcji (A*7),

– EMEA/A/207: Administrator, Sektor Nadzoru i Wsparcia Operacyjnego, Dział oceny leków stosowanych u ludzi po uzyskaniu zezwolenia (A*6),

– EMEA/B/208: Asystent, Sektor Nadzoru i Wsparcia Operacyjnego, Dział oceny leków stosowanych u ludzi po uzyskaniu zezwolenia (B*3).

Wybrani kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej, a w zależności od sytuacji budżetowej mogą otrzymać propozycję pięcioletniego, odnawialnego kontraktu, zgodnie z warunkami zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 56 z dnia 4 marca 1968 r.)(1).

Miejscem zatrudnienia będzie Londyn.

Kandydaci muszą być obywatelami jednego z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich bądź Islandii, Norwegii lub Liechtensteinu i posiadać pełne prawa obywatelskie.

Pełne warunki, opis stanowisk pracy i niezbędny formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej EMEA: http://www.emea.eu.int/. Formularz zgłoszeniowy należy odpowiednio podpisać, oznaczyć datą i przesłać wraz z wymaganymi dokumentami, nie później niż do dnia 11 marca 2005 r. (data stempla pocztowego) na poniższy adres:
EMEA - Head of Personnel, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, United Kingdom [Tel: (00-44-207) 418 84 00; faks: (00-44-207) 418 84 16].

______

(1) Rada przyjęła nowy Regulamin pracowniczy, który wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r. Regulamin ten obejmuje nową strukturę zatrudnienia. Z tego względu wybrani kandydaci będą rekrutowani na podstawie nowego Regulaminu pracowniczego, zgodnie z ustaleniami zamieszczonymi w szczególności w art. 12 sekcji 2 załącznika XIII (patrz: strona Intracomm: http://www.europa.eu.int).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.