Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1963.190.3090

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.

REGULAMIN
Komitetu Doradczego ds. Kształcenia Zawodowego

(63/688/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 30 grudnia 1963 r.)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niektóre zmiany niniejszego aktu prawnego nie zostały bezpośrednio naniesione na tekst, ponieważ akty wprowadzające zmiany nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym. Jednostki redakcyjne tekstu zmienione przez te akty zostały wyróżnione kursywą, natomiast ich aktualna treść została podana w wersji anglojęzycznej w przypisie znajdującym się przy zmienionej jednostce.

.................................................

RADA EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 128,

uwzględniając decyzję Rady z dnia 2 kwietnia 1963 r.(1) ustanawiającą ogólne zasady realizowania wspólnej polityki kształcenia zawodowego, w szczególności ostatni akapit jej czwartej zasady,

po otrzymaniu opinii Komisji,

PRZYJMUJE NINIEJSZY REGULAMIN:

Artykuł  1
1. 1 Komitet Doradczy ds. szkoleń zawodowych, utworzony zgodnie z warunkami czwartej zasady decyzji Rady z dnia 2 kwietnia 1963 r. ustanawiającej ogólne zasady wdrażania wspólnej polityki szkoleń zawodowych, składa się ze stu pięćdziesięciu członków, z każdego Państwa Członkowskiego: po dwóch przedstawicieli rządu, dwóch przedstawicieli związków zawodowych oraz dwóch przedstawicieli organizacji pracodawców.
2. Udział w pracach Komitetu biorą również przedstawiciel Wysokiej Władzy Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, nie są oni jednak uprawnieni do głosowania.
Artykuł  2

W odniesieniu do każdej z kategorii określonych w art. 1 ust. 1, każde Państwo Członkowskie wyznacza zastępcę członka.

W przypadku nieobecności jednego lub obu członków jednej z kategorii, ich zastępca jest automatycznie uprawniony do wzięcia udziału w obradach Komitetu.

Jeżeli obaj członkowie są obecni, ich zastępca może uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu. Może on brać udział w dyskusjach, jeżeli zostanie wyznaczony do tego przez przewodniczącego, za zgodą członków Komitetu, których jest on zastępcą. W takich przypadkach nie bierze on udziału w głosowaniu.

Artykuł  3
1. Wyłącznie obywatele Państw Członkowskich mogą być wyznaczeni na członków lub zastępców członków Komitetu.
2. Obowiązki członka lub zastępcy nie mogą pokrywać się z obowiązkami członka instytucji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz pracowników Wspólnot Europejskich.
Artykuł  4
1. Członkowie i zastępcy są wyznaczani przez Radę na wniosek rządów Państw Członkowskich w ciągu dwóch miesięcy od wejścia w życie niniejszego regulaminu. Komitet musi składać się z równej liczby przedstawicieli z różnych zainteresowanych sektorów.
2. Lista członków Komitetu oraz zastępców zostaje opublikowana do celów informacyjnych przez Radę w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Artykuł  5 2

Kadencja członków oraz ich zastępców wynosi dwa lata. Ich mandat może być odnowiony.

Artykuł  6

W przypadku śmierci lub rezygnacji członka lub zastępcy lub w przypadku gdy warunki niezbędne do wykonywania swoich funkcji przestały być spełniane, Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 4, zastępuje tego członka lub zastępcę na okres pozostający do zakończenia jego kadencji.

Artykuł  7

Komitetowi przewodniczy członek Komisji lub jego przedstawiciel, który nie bierze udziału w głosowaniu.

Artykuł  8

Komitet zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

Posiedzenie Komitetu zwołuje jego przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków.

Posiedzenia Komitetu nie są otwarte dla publiczności.

Artykuł  9

Zwołując posiedzenie, przewodniczący ustala porządek dzienny. Do porządku dziennego dodaje się inne punkty wchodzące w zakres uprawnień Komitetu i zaproponowane w sposób przewidziany w jego regulaminie wewnętrznym, jeżeli większość członków obecnych wyraża zgodę.

Artykuł  10

Komitet przedkłada Komisji, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy, opinie oparte na kwestiach o znaczeniu ogólnym lub kwestiach zasadniczych dotyczących kształcenia zawodowego. Komisja przesyła Komitetowi wszelkie niezbędne dokumenty oraz powiadamia go o swoich wnioskach.

Artykuł  11

Opinia wydana przez Komitet nie jest ważna, chyba że dwie trzecie członków jest obecnych lub reprezentowanych.

Opinie muszą określać przyczyny, na których są oparte; wydawane są one przez większość ważnie oddanych głosów, przy czym wstrzymanie się od głosu uznaje się za ważnie oddany głos. Tam gdzie jest to stosowne, opinie zawierają poglądy wyrażone przez różnych członków Komitetu, jeżeli członkowie o to wnoszą.

Artykuł  12

Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego lub więcej członków, może wezwać wszelkie osoby lub przedstawicieli agencji, mających duże doświadczenie w dziedzinie kształcenia zawodowego, do wzięcia udziału w posiedzeniach w charakterze ekspertów.

Każdy członek Komitetu może w dowolnym momencie być wspomagany przez doradcę technicznego, pod warunkiem że koszty związane z taką pomocą nie obciążają Komisji.

Eksperci i doradcy techniczni nie są biorą udziału w głosowaniu.

Artykuł  13

Komitet, działając w sposób, który ma być ustanowiony w jego regulaminie, może tworzyć i określać zadania wewnętrznych grup roboczych. Przepisy powyższego artykułu stosują się do grup roboczych.

Artykuł  14

Komitet sporządza swój regulamin wewnętrzny, określający jego metody pracy.

Regulamin zatwierdzany jest przez Radę, po otrzymaniu opinii Komisji.

Artykuł  15

Obsługa sekretariatu Komitetu jest zapewniona przez Komisję.

Komisja oddaje do dyspozycji Komitetu lokale i urządzenia niezbędne do pełnienia jego funkcji.

Artykuł  16

Wydatki administracyjne Komitetu włączone są do budżetu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, w sekcji odnoszącej się do Komisji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 1963 r.

W imieniu Rady
L. de BLOCK
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. 63 z 20.4.1963, str. 1338/63.

1 Art. 1 ust. 1:

- zmieniony przez art. 29 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia i dostosowań w traktatach dołączonego do Traktatu w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U.04.90.864/15) z dniem 1 stycznia 1973 r.

- zmieniony przez art. 26 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej oraz dostosowań w Traktatach (Dz.U.04.90.864/23) z dniem 1 stycznia 1986 r.

- zmieniony przez art. 29 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.04.90.864/29) z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 20 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.03.236.33) z dniem 1 maja 2004 r.

2 Art. 5 zmieniony przez decyzję nr 68/189/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r. (Dz.U.UE.L.68.91.26) zmieniającą nin. regulamin z dniem 9 kwietnia 1968 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst, gdyż przywoływany akt zmieniający nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym. W wersji anglojęzycznej zmieniony art. 5 brzmi następująco:

"The term of office for members and alternates shall be two years. Their appointments may be renewed.

After expiry of their term of office, members and alternates shall remain in office until they are replaced or until their appointments are renewed."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.