Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.36.31

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie ram koordynacji na potrzeby konsultacji Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego udzielanych organom nadzoru w sprawie przedłużenia okresu, o którym mowa w art. 138 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Wypłacalność II)

(ERRS/2018/7)

(2019/C 36/10)

(Dz.U.UE C z dnia 29 stycznia 2019 r.)

RADA GENERALNA EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego 1 , w szczególności art. 3 ust. 2 lit. j) oraz art. 4 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) 2 , w szczególności art. 138 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 138 dyrektywy 2009/138/WE ustanowiono zasady i procedury na wypadek niezgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności lub niebezpieczeństwa wystąpienia takiej niezgodności. W takich wypadkach zachodzi obowiązek działania zgodnie z właściwymi procedurami w celu przywrócenia poziomu dopuszczalnych środków własnych pokrywającego kapitałowy wymóg wypłacalności lub obniżenia profilu ryzyka zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, tak aby zapewnić zgodność z kapitałowym wymogiem wypłacalności w określonym terminie.

(2) Zgodnie z art. 138 ust. 4 dyrektywy 2009/138/WE w przypadku ogłoszenia przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) wyjątkowej niekorzystnej sytuacji mającej wpływ na zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji reprezentujące znaczny udział w rynku lub dotknięte linie biznesowe zainteresowany organ nadzoru może przedłużyć okres naprawczy w odniesieniu do zakładów, których taka sytuacja dotyczy, o maksymalny okres siedmiu lat.

(3) Zgodnie z art. 138 ust. 4 dyrektywy 2009/138/WE zainteresowany organ nadzoru może konsultować się z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) odnośnie do przedłużenia okresu naprawczego w stosunku do zakładów, których dotyczy wyjątkowa niekorzystna sytuacja ogłoszona przez EIOPA. Organ nadzoru może podjąć decyzję w sprawie potrzeby i dokładnej treści wniosku o udzielenie przez ERRS konsultacji w sprawie przedłużenia okresu naprawczego.

(4) ERRS jest odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru makroostrożnościowego w Unii. W tym zakresie celem ERRS jest przyczynianie się do zapobiegania ryzyku systemowemu dla stabilności finansowej w Unii, w tym ryzyku powstającemu poza Unią, i jego ograniczanie. W związku z tym, zgodnie ze swoim mandatem, ERRS powinna koncentrować się na aspektach makroostrożnościowych i skutkach przedłużenia lub nieprzedłużenia okresu naprawczego w odniesieniu do dotkniętych zakładów. W miarę możliwości ERRS ma obowiązek dokonać oceny wpływu takiego przedłużenia lub nieprzedłużenia na rynki finansowe, inne zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji oraz na gospodarkę realną.

(5) W celu usprawnienia procesu konsultacji w sprawie przedłużenia okresu naprawczego konieczne jest ustanowienie ram koordynacji w ramach ERRS. Na potrzeby tych ram wykorzystane mogą zostać istniejące ramy koordynacji wynikające z decyzji Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2015/4 3  dotyczące powiadamiania przez odpowiednie organy o krajowych środkach polityki makroostrożnościowej, przedstawiania opinii i wydawania zaleceń przez ERRS, które zostały z powodzeniem przetestowane przy różnych okazjach.

(6) Wreszcie, dokonując oceny, ERRS musi zapewnić niezbędny poziom wiedzy specjalistycznej w dziedzinie ubezpieczeń i reasekuracji, a także ścisłą współpracę ERRS z EIOPA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przedmiot i zakres

Niniejsza decyzja ustanawia wspólne ramy proceduralne dotyczące konsultacji udzielanych przez ERRS wnioskującym organom w sprawie przedłużenia okresu naprawczego na podstawie art. 138 ust. 4 dyrektywy 2009/138/WE.

Artykuł  2

Definicje

Użyte w niniejszej decyzji terminy oznaczają:

1) "zespół przeprowadzający ocenę" - zespół ekspertów ERRS odpowiedzialny za dokonanie oceny i sporządzenie odpowiedzi na wniosek o udzielenie konsultacji, działający w ramach struktury Doradczego Komitetu Technicznego;
2) "Darwin" - wewnętrzny system zarządzania dokumentami ERRS;
3) "dzień roboczy EBC" - każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień wolny od pracy w EBC;
4) "zakład ubezpieczeń" - zakład ubezpieczeń w rozumieniu art. 13 dyrektywy 2009/138/WE;
5) "okres naprawczy" - w odniesieniu do dotkniętego zakładu okres, o którym mowa w art. 138 ust. 4 dyrektywy 2009/138/WE, w którym zakład ten musi doprowadzić do przywrócenia poziomu dopuszczalnych środków własnych pokrywającego kapitałowy wymóg wypłacalności lub obniżenia profilu ryzyka w celu zapewnienia zgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności;
6) "zakład reasekuracji" - zakład reasekuracji w rozumieniu art. 13 dyrektywy 2009/138/WE;
7) "wniosek o udzielenie konsultacji" - wniosek o udzielenie konsultacji skierowany do ERRS przez organ nadzorczy na podstawie art. 138 ust. 4 dyrektywy 2009/138/WE;
8) "wnioskujący organ" - organ nadzorczy występujący z wnioskiem o udzielenie konsultacji;
9) "organ nadzoru" - organ nadzoru w rozumieniu art. 13 dyrektywy 2009/138/WE.
Artykuł  3

Procedura przygotowania i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie konsultacji

1.  Po otrzymaniu wniosku o udzielenie konsultacji na podstawie art. 138 ust. 4 dyrektywy 2009/138/WE Sekretariat ERRS niezwłocznie powiadamia o takim wniosku członków Rady Generalnej, Komitetu Sterującego i zespołu przeprowadzającego oceną za pośrednictwem systemu Darwin.
2.  W terminie dziesięciu dni roboczych EBC następujących po wpłynięciu wniosku o udzielenie konsultacji zespół przeprowadzający ocenę przygotowuje projekt odpowiedzi na wniosek o udzielenie konsultacji, który Sekretariat ERRS przedkłada Komitetowi Sterującemu do rozpatrzenia w drodze procedury pisemnej.
3.  W terminie, o którym mowa w poprzednim ustępie, członek Rady Generalnej może wskazać w terminie dwóch pierwszych dni roboczych EBC następujących po powiadomieniu Rady Generalnej, że reprezentowany przez niego organ wyraża chęć uczestnictwa w zespole przeprowadzającym ocenę w charakterze obserwatora, o ile nie jest w nim jeszcze reprezentowany.
4.  Komitet Sterujący przedstawia uwagi dotyczące projektu odpowiedzi w terminie dwóch dni roboczych EBC od jego przedłożenia przez Sekretariat ERRS. Istotne uwagi przedstawione przez Komitet Sterujący zostaną ocenione przez zespół przeprowadzający ocenę i mogą zostać uwzględnione w projekcie odpowiedzi przekazywanym Radzie Generalnej.
5.  W terminie czterech dni roboczych EBC od daty przedłożenia projektu odpowiedzi Komitetowi Sterującemu Sekretariat ERRS przedstawia projekt odpowiedzi Radzie Generalnej do zaopiniowania. W terminie czterech dni roboczych EBC od daty przedłożenia projektu odpowiedzi Radzie Generalnej jej członkowie mogą przedstawiać uwagi poprzedzające podjęcie decyzji przez Radę Generalną. W przypadku braku istotnych uwag projekt odpowiedzi na wniosek o udzielenie konsultacji uznaje się za zatwierdzony.
6.  W razie przedstawienia przez Radę Generalną istotnych uwag dotyczących projektu odpowiedzi zespół przeprowadzający ocenę rozważa, czy w świetle tych uwag projekt odpowiedzi powinien zostać zmieniony. W terminie czterech dni roboczych EBC od otrzymania uwag Rady Generalnej zespół przeprowadzający ocenę za pośrednictwem Sekretariatu ERRS przedstawia Radzie Generalnej ostateczny projekt odpowiedzi.
7.  W oparciu o ostateczny projekt odpowiedzi Rada Generalna podejmuje decyzję w sprawie jego zatwierdzenia. O ile zgodnie z Regulaminem ERRS nie zostanie zwołane posiedzenie Rady Generalnej 4 , Rada Generalna podejmuje decyzję w drodze procedury pisemnej w terminie dwóch dni roboczych EBC od przedłożenia przez zespół przeprowadzający ocenę ostatecznego projektu odpowiedzi.
8.  Na wniosek wnioskującego organu lub jeżeli Rada Generalna uzna to za konieczne, terminy odnoszące się do procedury udzielania odpowiedzi na wniosek o udzielenie konsultacji mogą zostać w wyjątkowych okolicznościach skrócone.
9.  Zgodnie z art. 5 ust. 2a i art. 13 ust. 7 Regulaminu ERRS przedstawiciele Islandii, Norwegii i Liechtensteinu w ERRS mogą zostać poproszeni o nieuczestniczenie w dyskusji nad projektem odpowiedzi, chyba że wniosek o udzielenie konsultacji został złożony przez organ nadzoru z ich państwa.
Artykuł  4

Informacje dostarczane przez wnioskujący organ

1.  Wniosek o udzielenie konsultacji zawiera wszelkie niezbędne informacje, na których opierać się będzie odpowiedź udzielona przez ERRS, oraz określa ewentualne wymogi dotyczące poufności, które mają zastosowanie do przekazywania tych informacji.
2.  Wnioskujący organ przekazuje ERRS informacje wyjaśniające przesłanki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie okresu naprawczego oraz przewidywane ogólne skutki gospodarcze nieprzedłużenia tego okresu.
3.  Informacje dotyczące przesłanek ekonomicznych uzasadniających przedłużenie okresu naprawczego obejmują:
a) dane na temat bieżącej sytuacji finansowej i wzajemnych powiązań każdego dotkniętego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, w tym jego ekspozycji inwestycyjnych;
b) dodatkowe informacje na temat takich kwestii, jak struktura rynku ubezpieczeniowego, główne cechy konkurentów oraz rozkład strat po wystąpieniu niekorzystnego zdarzenia; oraz
c) prognozy finansowe ilustrujące potencjalną poprawę sytuacji każdego dotkniętego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w przypadku różnych scenariuszy gospodarczych.
4.  Informacje dotyczące przewidywanych ogólnych skutków gospodarczych nieprzedłużenia okresu naprawczego obejmują:
a) niekorzystny wpływ na rynki finansowe strategii każdego dotkniętego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji mającej na celu obniżenie jego profilu ryzyka, w tym możliwe skutki wtórne;
b) niekorzystny wpływ na gospodarkę realną spowodowany na przykład tymczasowym zakłóceniem usług ubezpieczeniowych w wyniku potencjalnego braku substytucyjności lub możliwego negatywnego wpływu na zaufanie konsumentów.
5.  Załącznik do decyzji określa minimalny zakres informacji podlegających przekazaniu przez wnioskujący organ.
6.  Niezależnie od ustępów 4 i 5 powyżej ERRS może zażądać od wnioskującego organu przedstawienia dodatkowych informacji, jeżeli uzna to za konieczne.
7.  O ile przekazywane informacje nie są powszechnie dostępne, informacje otrzymane przez ERRS uznaje się za poufne i traktuje się je jako takie zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010, a dostęp do nich przysługuje tylko osobom i organom, które muszą się z nimi zapoznać w ramach pełnienia swoich obowiązków lub wykonywania swoich zadań.
8.  Sekretariat ERRS tworzy w systemie Darwin specjalną strukturę służącą wymianie informacji z wnioskującym organem.
Artykuł  5

Zespół przeprowadzający ocenę

1.  Zespół przeprowadzający ocenę dokonuje oceny i sporządza projekt odpowiedzi na wniosek o udzielenie konsultacji.
2.  Skład zespołu przeprowadzającego ocenę jest taki sam jak skład zespołu przeprowadzającego ocenę utworzonego na mocy decyzji ESRB/2015/4, który został powołany przez Radę Generalną, z następującymi różnicami:
a) przedstawiciela Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) zastępuje przedstawicielem EIOPA, który zostanie wyznaczony przez Radę Generalną; oraz
b) każdy organ reprezentowany w zespole przeprowadzającym ocenę może wskazać jednego eksperta ds. ubezpieczeń, który będzie pełnił rolę obserwatora w zespole przeprowadzającym ocenę.
3.  W celu uniknięcia konfliktu interesów przy sporządzaniu odpowiedzi na wniosek o udzielenie konsultacji status członków zespołu przeprowadzającego ocenę i obserwatorów tymczasowo wygasa, bez zastąpienia ich innymi członkami, w przypadku przedstawicieli organu nadzoru będącego wnioskującym organem.
4.  Zespół przeprowadzający ocenę dąży do uzyskania konsensusu pośród swoich członków, jednak w sytuacjach uzasadnionych okolicznościami wraz z projektem odpowiedzi przedstawianym Radzie Generalnej zespół przeprowadzający ocenę może przedłożyć zdanie większości i zdanie mniejszości.
Artykuł  6

Poufność odpowiedzi na wniosek o udzielenie konsultacji

Odpowiedź ERRS na wniosek o udzielenie konsultacji nie jest podawana do wiadomości publicznej i podlega przekazaniu jedynie wnioskującemu organowi.

Artykuł  7

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 14 listopada 2018 r.
Francesco MAZZAFERRO
Szef Sekretariatu ERRS,
w imieniu Rady Generalnej ERRS

ZAŁĄCZNIK

Informacje dostarczane przez wnioskujący organ

I. Informacje dotyczące wnioskującego organu

- Nazwa wnioskującego organu

- Państwo członkowskie

- Osoba podpisująca wniosek (imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe)

- Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe)

II. Dokładna treść wniosku - zakres wniosku o udzielenie konsultacji

III. Informacje dotyczące każdego zakładu, którego dotyczy wniosek

III.1. Informacje podstawowe

Dla każdego z dotkniętych zakładów (definicje zgodne z odpowiednim wynikającym z dyrektywy Wypłacalność II wzorem formularza S01.02.01 lub S01.02.04, zależnie od przypadku):

- Nazwa zakładu

- Kod identyfikacyjny zakładu

- Rodzaj zakładu

- Kraj uzyskania zezwolenia

- Metoda obliczania kapitałowego wymogu wypłacalności (grupy)

- Zastosowanie parametrów specyficznych dla danego zakładu

- Fundusze wyodrębnione

- Korekta dopasowująca

- Korekta z tytułu zmienności

- Środek przejściowy dotyczący stopy procentowej wolnej od ryzyka

- Środek przejściowy dotyczący rezerw technicznoubezpieczeniowych

III.2. Informacje finansowe

Przegląd aktualnej sytuacji finansowej każdego z dotkniętych zakładów, z uwzględnieniem głównej struktury aktywów, pasywów, funduszy własnych (wraz ze środkami dotyczącymi gwarancji długoterminowych i bez tych środków) oraz kapitałowego wymogu wypłacalności.

III.3. Informacje o pozycji każdego z dotkniętych zakładów na krajowym rynku ubezpieczeń

W odniesieniu do każdego z dotkniętych zakładów:

- Informacje na temat udziału w rynku krajowym tego zakładu, w tym w odniesieniu do działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (biorąc pod uwagę składkę przypisaną brutto), ogółem i według linii biznesowych, działalności w zakresie ubezpieczeń na życie (biorąc pod uwagę rezerwy technicznoubezpieczeniowe brutto), ogółem i według linii biznesowych, oraz w odniesieniu do wielkości bilansu (biorąc pod uwagę aktywa ogółem)

- Informacje na temat liczby zakładów aktywnych na rynku krajowym w zakresie tych linii biznesowych (ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia inne niż na życie), w ramach których dotknięty zakład prowadzi działalność

- Informacje na temat skumulowanego udziału w rynku 3 -5 -10 największych zakładów ubezpieczeń w zakresie tych linii biznesowych, w ramach których dotknięty zakład prowadzi działalność

- Szacunkowy rozkład strat wśród dotkniętych zakładów aktywnych na krajowym rynku ubezpieczeń w następstwie zdarzenia (zdarzeń), które doprowadziło (doprowadziły) do ogłoszenia przez EIOPA wyjątkowej niekorzystnej sytuacji

IV. Informacje uzasadniające przedłużenie okresu naprawczego w odniesieniu do każdego z dotkniętych zakładów

W odniesieniu do każdego z dotkniętych zakładów:

- Prognozy finansowe ilustrujące usunięcie naruszenia kapitałowego wymogu wypłacalności w przypadku różnych scenariuszy gospodarczych

- Opis założeń i szacunkowe skutki środków naprawczych przewidzianych w tych prognozach finansowych. Może to obejmować:

- Szacowane (planowane) obniżenie profilu ryzyka portfela aktywów (z uwzględnieniem jego potencjalnego wpływu na rynki finansowe)

- Szacunkową kwotę, jaką zakład planuje dokapitalizować oraz formę dokapitalizowania (np. w formie kapitału własnego, długu)

- Szacunkową kwotę planowanej reasekuracji lub odnoszącą się innych technik ograniczania ryzyka, które zostałyby zastosowane

- Szacunkową kwotę rezerw technicznoubezpieczeniowych i składek na portfele ubezpieczeniowe, które mają być sprzedane lub wygaszone

V. Informacje dotyczące przewidywanych skutków gospodarczych nieprzedłużenia okresu naprawczego w odniesieniu do każdego z dotkniętych zakładów

W odniesieniu do każdego z dotkniętych zakładów:

- Ocena negatywnego wpływu nieprzedłużenia okresu naprawczego na gospodarkę realną lub rynki finansowe. Obejmuje to:

- Oszacowanie stopnia potencjalnego zakłócenia usług ubezpieczeniowych w przypadku nieprzedłużenia okresu naprawczego, na przykład na podstawie analizy liczby zakładów już świadczących podobne produkty/usługi, oszacowanie szybkości, z jaką można się spodziewać, że posiadacze polis przejdą z jednego zakładu ubezpieczeń do drugiego, opis barier wejścia na rynek dla potencjalnych nowych podmiotów;

- Szacunkowy wpływ potencjalnego zakłócenia usług ubezpieczeniowych na gospodarkę realną, na przykład opis działalności w realnej sferze gospodarki, która może zostać zakłócona w przypadku utraty ochrony ubezpieczeniowej;

- Opis możliwych negatywnych skutków dla zaufania konsumentów wynikających z nieprzedłużenia okresu naprawczego;

- Szacunkowy wpływ na rynki finansowe (w tym skutki wtórne) nieprzedłużenia okresu naprawczego i wynikającej z tego likwidacji zakładu.

Wszystkie powyższe informacje ilościowe powinny być oparte na najbardziej aktualnych dostępnych danych oraz dostarczane w formie arkusza Excel.

1 Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1.
2 Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.
3 Decyzja Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ram koordynacji dotyczących powiadamiania przez odpowiednie organy o krajowych środkach polityki makroostrożnościowej, przedstawiania opinii i wydawania zaleceń przez ERRS oraz uchylająca decyzję ERRS/2014/2 (ERRS/2015/4) (Dz.U. C 97 z 12.3.2016, s. 28).
4 Decyzja Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 20 stycznia 2011 r. ustanawiająca regulamin Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS/2011/1) (Dz.U. C 58 z 24.2.2011, s. 4).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.