Publikacja zatwierdzonej zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym w sektorze produktów rolnych i środków spożywczych, o której to zmianie mowa w art. 6b ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 664/2014

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.70.21

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 lutego 2023 r.

Publikacja zatwierdzonej zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym w sektorze produktów rolnych i środków spożywczych, o której to zmianie mowa w art. 6b ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 664/2014
(2023/C 70/11)

Informacja ta zostaje opublikowana zgodnie z art. 6b ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 664/2014 1 .

Powiadomienie o zatwierdzeniu zmiany standardowej w specyfikacji produktu oznaczonego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym, pochodzącego z państwa członkowskiego

(rozporządzenie (UE) nr 1151/2012)

Nr UE: PGI-IT-0146-AM01 - 29.11.2022

1. Nazwa produktu

"Ciliegia di Marostica"

2. Państwo członkowskie, do którego należy obszar geograficzny

Włochy

3. Organ państwa członkowskiego powiadamiający o zmianie standardowej

Ministerstwo Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa

4. Opis zatwierdzonych zmian

Zmiana 1

Opis: w art. 1 specyfikacji produktu skreśla się zdanie "rozporządzeniu (WE) nr 510/2006 i wskazane w"

Uzasadnienie: Niniejsza poprawka usuwa nieaktualne odniesienie do przepisów prawnych.

Zmiana ta dotyczy art. 1 specyfikacji produktu, a nie jednolitego dokumentu, i należy ją uznać za zmianę standardową, ponieważ nie wchodzi ona w zakres art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

Zmiana 2

Opis: w art. 3 specyfikacji produktu nazwy gmin Mason i Molvena zostały usunięte i zastąpione przez nazwę gminy Colceresa.

Uzasadnienie: Zmiana ma charakter administracyjny i czysto formalny, ponieważ gmina Colceresa powstała z połączenia gmin Mason i Molvena. Istniejące wcześniej granice administracyjne pozostały bez zmian.

Zmiana dotyczy art. 1 specyfikacji produktu i pkt 4 jednolitego dokumentu. Należy ją uznać za zmianę standardową, ponieważ nie wchodzi ona w zakres art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

Zmiana 3

Opis: tekst i tytuł art. 4 specyfikacji produktu:

Art. 4. - Dowód pochodzenia - Kontrole

Rośliny nadające się do produkcji ChOG "Ciliegia di Marostica" są wpisywane do specjalnego rejestru sporządzonego i aktualizowanego przez organ kontrolny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006.

Producent lub stowarzyszenie musi poinformować organ kontrolny o orientacyjnej dacie rozpoczęcia zbiorów na 10 dni przed rozpoczęciem zbiorów.

W ciągu 30 dni od zakończenia zbiorów producent musi przedłożyć organowi kontrolnemu ostateczną roczną deklarację produkcji.

Podobnie na koniec okresu sprzedaży zakład pakujący musi przedłożyć organowi kontrolnemu ostateczną deklarację.

Zgodność produktu ze specyfikacją monitoruje organ kontrolny zgodnie z przepisami art. 10 i 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006. Organem tym jest CSQA certificazioni, Via S. Gaetano, 74-36016 Thiene (Vicenza). Tel. +39.0445.313070, Fax. +39.0445 313070, E-mail: csqua@csqa.it.

otrzymują następujące brzmienie:

Każdy etap procesu produkcji ChOG "Ciliegia di Marostica" jest monitorowany poprzez dokumentowanie, dla każdego etapu, nakładów i produktów wyjściowych. W ten sposób, a także dzięki wpisaniu działek katastralnych, na których prowadzona jest produkcja, producentów i podmiotów pakujących do odpowiednich rejestrów prowadzonych przez organ kontrolny oraz dzięki powiadomieniu organu kontrolnego o wyprodukowanych ilościach, zapewniona jest identyfikowalność produktu (od początku do końca łańcucha produkcyjnego).

Wszystkie osoby fizyczne i prawne wpisane do poszczególnych rejestrów podlegają kontroli prowadzonej przez organ kontrolny, zgodnie ze specyfikacją produkcji i odpowiednim planem kontroli.

Uzasadnienie: Nowy tekst art. 4 określa bardziej szczegółowo operacje mające na celu zagwarantowanie pochodzenia produktu. Usunięto również niektóre nieaktualne odniesienia prawne. Ponadto ostatni akapit art. 4 specyfikacji produktu został przeniesiony i stanowi nowy art. 7.

Zmiana dotyczy art. 4 specyfikacji produktu, a nie jednolitego dokumentu, i powinna zostać uznana za zmianę standardową, ponieważ nie wchodzi w zakres art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

Zmiana 4

Opis: wykaz odmian, które mogą być stosowane, o których mowa w art. 5 - Metoda produkcji

Nazwa "Ciliegia di Marostica" oznacza owoce otrzymywane w wyniku uprawy odmian należących do następujących grup:

a) odmiany bardzo wczesne: "Sandra" i "Francese", przy czym ostatnia odmiana odpowiada odmianom "Bigarreau Moreau" i "Bigarreau Burlat";

b) odmiany pośrednie: "Roana" i wczesna "Durone" "Romana";

c) odmiany późne "Milanese", "Durone Rosso" ("Ferrovia" Simile) i "Bella Italia";

d) "Sandra Tardiva";

e) odmiany "Van", "Giorgia", "Ferrovia", "Durone Nero I", "Durone Nero II" i "Mora di Cazzano".

Dopuszczone są również następujące odmiany: "Bella di Pistoia" ("Durone Rosso"), "Black Star", "Early Bigi", "Grace Star", "Kordia", "Lapins", "Marostegana", "Prime Giant", "Regina" i "Folfer".

otrzymuje brzmienie:

Art. 5. - Metoda produkcji:

Nazwa "Ciliegia di Marostica" oznacza owoce otrzymywane w wyniku uprawy odmian należących do następujących grup:

a) odmiany bardzo wczesne: "Sandra" i "Francese", przy czym ostatnia odmiana odpowiada odmianom "Bigarreau Moreau" i "Bigarreau Burlat";

b) odmiany pośrednie: "Roana" i wczesna "Durone" "Romana";

c) odmiany późne "Milanese", "Durone Rosso" ("Ferrovia" Simile) i "Bella Italia";

d) "Sandra Tardiva";

e) odmiany "Van", "Giorgia", "Ferrovia", "Durone Nero I", "Durone Nero II" i "Mora di Cazzano".

Dopuszczone są również następujące odmiany: "Bella di Pistoia" ("Durone Rosso"), "Black Star", "Early Bigi", "Grace Star", "Kordia", "Lapins", "Marostegana", "Prime Giant", "Regina", "Folfer", "Sweet Early", "Sweet Heart", "Frisco", "Rocket", "Vera", "Nimba", "Red Pacific", "Early Lory", "Adriana", "Celeste", "Sweet Aryana", "Sweet Lorenz", "Sweet Gabriel" i "Stella".

Uzasadnienie: Wykaz zmian został uzupełniony o szereg odmian będących przedmiotem zainteresowania producentów ChOG "Ciliegia di Marostica" ze względu na ich doskonałą zgodność z cechami jakościowymi ChOG oraz ich zdolność przystosowania się do warunków glebowo-klimatycznych obszaru produkcji.

Zmiana dotyczy art. 5 specyfikacji produktu oraz pkt 3.2 jednolitego dokumentu, i powinna zostać uznana za zmianę standardową, ponieważ nie wchodzi w zakres art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

Zmiana 5

Opis: w art. 5, po wykazie odmian, w akapicie drugim tekst:

"Dozwolone techniki uprawy: w odniesieniu do nowych plantacji:"

otrzymuje brzmienie:

"Poniżej opisano dozwolone techniki uprawy.

1) W przypadku nowych plantacji:"

Uzasadnienie: poprawka ma charakter czysto redakcyjny.

Zmiana dotyczy art. 5 specyfikacji produktu, a nie jednolitego dokumentu, i powinna zostać uznana za zmianę standardową, ponieważ nie wchodzi w zakres art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

Zmiana 6

Opis: w art. 5 po zdaniu Konieczne jest przyjęcie planu nawożenia sporządzonego przez technika specjalistę; dodaje się akapit w brzmieniu:

"Podkładki do szczepienia dozwolone są wszystkie podkładki nadające się do czereśni, w zależności od cech glebowo- klimatycznych obszaru produkcji oraz odmian wymienionych powyżej;"

Uzasadnienie: Poprawka ta precyzuje, że podkładki do wykorzystania w nowych plantacjach ChOG "Ciliegia di Marostica" muszą być wybierane na podstawie cech glebowo-klimatycznych obszaru produkcji oraz odmian wymienionych w tym samym artykule.

Zmiana dotyczy art. 5 specyfikacji produktu, a nie jednolitego dokumentu, i powinna zostać uznana za zmianę standardową, ponieważ nie wchodzi w zakres art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

Zmiana 7

Opis: również w art. 5 ustęp

b) "materiał roślinny: dozwolone jest stosowanie zrazów o certyfikowanej jakości, wolnych od wirusów lub z wirusami znajdującymi się pod kontrolą, odmian, o których mowa w art. 2 powyżej, w szczepieniu podkładek z gatunku Prunus avium, Prunus cerasus lub Prunus mahaleb. Dozwolone jest również szczepienie roślin już zasadzonych.

dla wszystkich plantacji:"

otrzymuje brzmienie:

"b) materiał roślinny: dozwolone jest stosowanie zrazów o certyfikowanej jakości, wolnych od wirusów lub z wirusami znajdującymi się pod kontrolą, odmian, wymienionych powyżej, w szczepieniu podkładek z gatunku Prunus avium, Prunus cerasus lub Prunus mahaleb. Dozwolone jest również szczepienie roślin już zasadzonych.

(2) dla wszystkich plantacji:"

Fragment o których mowa w art. 2 powyżej zostaje zastąpiony fragmentem wymienionych powyżej oraz dodana zostaje numeracja 2)

Uzasadnienie: poprawka jest konieczna w celu skorygowania błędu pisarskiego i dodania fragmentu czysto redakcyjnego.

Zmiana dotyczy art. 5 specyfikacji produktu, a nie jednolitego dokumentu, i powinna zostać uznana za zmianę standardową, ponieważ nie wchodzi w zakres art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

Zmiana 8

Opis: wprowadzono następujący artykuł:

"Art. 7. - Organ kontrolny

Kontrole stosowania przepisów niniejszej specyfikacji produktu przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012.

Organem kontrolnym odpowiedzialnym za weryfikację jest CSQA Certificazioni s.r.l. z siedzibą pod adresem Via S. Gaetano n. 74, 36016 Thiene (VI) - I - Tel. +39 0445313011, Faks +39 0445313070, E-mail: csqa@csqa.it, certyfikowany adres E-mail: csqa@legalmail.it."

Uzasadnienie: Nowy art. 7 stanowi częściowe przeredagowanie ostatniego ustępu art. 4. Zaktualizowano również dane kontaktowe organu kontrolnego odpowiedzialnego za kontrolę zgodności produktu ze specyfikacją produktu.

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego art. 7 w specyfikacji produktu, a nie dotyczy jednolitego dokumentu, i powinna zostać uznana za zmianę standardową, ponieważ nie wchodzi w zakres art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

Zmiana 9

Opis: Art. 7 - Etykietowanie i pakowanie

"Ciliegia di Marostica" przeznaczona do wprowadzenia do obrotu w stanie świeżym musi być pakowana w opakowania różnych wielkości, od 250 g do 10 kg.

Użyte materiały muszą być nietoksyczne, nowe i czyste, najlepiej drewniane, plastikowe lub kartonowe.

otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. - Etykietowanie i pakowanie

»Ciliegia di Marostica« przeznaczona do wprowadzenia do obrotu w stanie świeżym musi być pakowana w opakowania o maksymalnej pojemności 10 kg.

Użyte materiały muszą być odpowiednie do kontaktu z żywnością."

Uzasadnienie: Po wprowadzeniu artykułu dotyczącego organu kontrolnego numeracja została poddana zmianie i art.7 stał się art. 8. Ponadto usunięto oznaczenie minimalnej pojemności (250 gramów) i materiałów użytych do produkcji pojemników, aby umożliwić większą elastyczność w stosowaniu pojemników i uwzględnić postęp technologiczny w przemyśle opakowaniowym.

Zmiana dotyczy art. 8 specyfikacji produktu (dawny art. 7) i pkt 3.6 jednolitego dokumentu. Należy ją uznać za zmianę standardową, ponieważ nie wchodzi ona w zakres art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

Zmiana 10

Opis: w art. 8 lit. c) specyfikacji produktu (dawny art. 7) dodaje się słowo "partia".

Uzasadnienie: Przewiduje się, że zamiast daty pakowania możliwe jest wskazanie na opakowaniu lub na etykiecie partii produktu.

Zmiana dotyczy art. 8 (dawny art. 7) specyfikacji produktu, a nie jednolitego dokumentu, i powinna zostać uznana za zmianę standardową, ponieważ nie wchodzi w zakres art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

5. Załączniki

1. Decyzja zatwierdzająca zmianę standardową.

2. W stosownych przypadkach - skonsolidowany jednolity dokument ze zmianami.

3. Elektroniczne odesłanie do publikacji skonsolidowanej specyfikacji produktu, ze zmianami.

4. Oświadczenie, że zatwierdzona zmiana standardowa spełnia wymogi określone w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012 i przepisach przyjętych na jego podstawie.

JEDNOLITY DOKUMENT

"CILIEGIA DI MAROSTICA"

Nr UE: PGI-IT-0146-AM01 - 29.11.2022

ChNP () ChOG (X)

1. Nazwa

"Ciliegia di Marostica"

2. Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Włochy

3. Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1. Typ produktu [zgodnie z załącznikiem XI]

Klasa 1.6 Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone.

3.2. Opis produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1

Nazwa "Ciliegia di Marostica" oznacza owoce otrzymywane w wyniku uprawy odmian należących do następujących grup:

- odmiany bardzo wczesne: "Sandra" i "Francese", przy czym ostatnia odmiana odpowiada odmianom "Bigarreau Moreau" i "Bigarreau Burlat";

- odmiany pośrednie: "Roana" i wczesna "Durone""Romana";

- odmiany późne "Milanese", "Durone Rosso" ("Ferrovia" Simile) i "Bella Italia";

- "Sandra Tardiva";

- odmiany "Van", "Giorgia", "Ferrovia", "Durone Nero I", "Durone Nero II" i "Mora di Cazzano".

Dopuszczone są również następujące odmiany: "Bella di Pistoia" ("Durone Rosso"), "Black Star", "Early Bigi", "Grace Star", "Kordia", "Lapins", "Marostegana", "Prime Giant", "Regina", "Folfer", "Sweet Early", "Sweet Heart", "Frisco", "Rocket", "Vera", "Nimba", "Red Pacific", "Early Lory", "Adriana", "Celeste", "Sweet Aryana", "Sweet Lorenz", "Sweet Gabriel" i "Stella".

"Ciliegia di Marostica" przeznaczona do spożycia w stanie świeżym charakteryzuje się znaczną wielkością i intensywnym kolorem od ogniście czerwonego do ciemnoczerwonego w zależności od odmiany.

Owoce przeznaczone do spożycia w stanie świeżym muszą być nienaruszone, zdrowe, z ogonkiem, czyste i bez widocznych pozostałości na powierzchni.

Minimalna wielkość owoców przeznaczonych do spożycia w stanie świeżym wynosi 23 mm.

Owoce o innym przeznaczeniu (np. przemysł cukierniczy i piekarniczy) mogą nie mieć ogonka, być częściowo nienaruszone, a ich wielkość może być mniejsza niż 23 mm.

3.3. Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego) i surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)

-

3.4. Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

Wszystkie etapy uprawy i zbioru "Ciliegia di Marostica" muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym.

Zbiór czereśni przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w stanie świeżym musi odbywać się ręcznie.

3.5. Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itp. produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

Owoce należy umieszczać w pojemnikach o sztywnych ściankach. Sortowanie musi odbywać się w samym gospodarstwie w celu wyeliminowania owoców, które nie są odpowiednie i których wielkość jest niewystarczająca.

Do czasu dostawy w celu wprowadzenia do obrotu owoce należy przechowywać w chłodzie i w cieniu w celu uniknięcia utraty jakości i zmniejszenia długości okresu przechowywania.

Wobec produktu, którego wprowadzanie do obrotu nie rozpoczęło się w trakcie 48 godzin od zbioru, należy zastosować techniki przechowywania w temperaturze chłodniczej lub inne odpowiednie środki mające na celu spowolnienie procesów metabolicznych owoców.

3.6. Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

"Ciliegia di Marostica" przeznaczona do wprowadzenia do obrotu w stanie świeżym musi być pakowana w opakowania o maksymalnej pojemności 10 kg.

Użyte materiały muszą być odpowiednie do kontaktu z żywnością.

Zawartość każdego opakowania musi być jednorodna i składać się wyłącznie z czereśni tej samej odmiany i jakości.

Dopuszcza się brak jednorodności w zakresie wielkości lub koloru z tolerancją odpowiadającą 10 % liczby lub masy produktu na opakowanie.

Stosowanie symbolu Unii jest obowiązkowe.

Na zewnętrznej części każdego opakowania znajduje się następujące logo oznaczenia geograficznego:

grafika

4. Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

Obszar produkcji "Ciliegia di Marostica" obejmuje terytorium 8 gmin prowincji Vicenza: Marostica, Salcedo, Fara Vicentino, Breganze, Mason, Molvena, Pianezze, Bassano i Schiavon.

5. Związek z obszarem geograficznym

Obszar produkcji "Ciliegia di Marostica" jest od dawna uznawany za teren sprzyjający uprawie czereśni, a różni autorzy podkreślali jakość czereśni zbieranych na tym obszarze produkcji.

Przedmiotowy obszar obejmuje na północy teren, który tworzą wzgórza sięgające około 100-400 metrów; część południowa obejmuje wysoczyznę, której wysokość wynosi 90-100 metrów nad poziomem morza.

Gleby, na których uprawia się czereśnie, pochodzące w większości z bazaltowych skał trzeciorzędowych, są szczególnie żyzne, ubogie w azot, ale bogate w potas.

Wspomniane pochodzenie, w połączeniu z nachyleniem terenu i z jego ekspozycją na słońce, zapobiega stagnacji wód i sprzyja gromadzeniu cukrów.

Klimat jest łagodny, o dobrej cyrkulacji powietrza, praktycznie bez mgieł, chroniony na północy alpejskim łańcuchem Dolomitów.

Czereśnie mają kształt serca, znaczną wielkość i kolor od ogniście czerwonego do ciemnoczerwonego; ich miąższ, o bardzo przyjemnym słodkim smaku, jest umiarkowanie soczysty.

Związek między "Ciliegia di Marostica" i jej obszarem produkcji zapewnia historyczna renoma owocu, która utrzymuje się od roku 1400 do dziś.

W dokumentach historycznych sygnały dotyczące uprawy czereśni na wzgórzach Marostica można odnaleźć już w epoce rzymskiej, a także w kolejnych okresach.

Wydaje się, że "Ciliegia di Marostica" cieszy się od bardzo dawna renomą łączącą się z wydarzeniem historycznym "partii szachów"; jest to historia pojedynku szachowego z żywymi postaciami, na który wyzwali się w 1454 r. dwaj rycerze w celu zdobycia ręki panny, córki Taddeo Parisio, kasztelana i gubernatora "terra e castello nobile di Marostica". Rozegrano zatem wspomnianą partię, a zwycięzca mógł poślubić córkę gubernatora, natomiast przegrany jej siostrę. Na pamiątkę tego radosnego wydarzenia Taddeo Parisio polecił zasadzić czereśnie na całym swoim obszarze.

Podczas "Mostra regionale delle ciliegie", widowiska historycznego, które organizowane jest corocznie pod koniec maja na obszarze produkcji, wybiera się dziewczęta noszące stroje dwóch narzeczonych w celu upamiętnienia tego wydarzenia historycznego.

Istnienie w regionie Marostica targu czereśni od 1950 r. świadczy, że wspomniany obszar był tradycyjnie przeznaczony pod uprawę czereśni.

W regionie Marostica istnieje również "czereśniowy szlak", który rozpoczyna się w okolicach Bassano, przebiega przez obszar równin i wzgórz oraz łączy różne miejscowości, w których produkuje się czereśnie.

Umiejętności producentów w zakresie uprawy sadów, znajdujących się często na obszarach wyżynnych, a także szczególna uwaga, jaką poświęcają ręcznemu zbiorowi czereśni, okazują się decydujące dla renomy "Ciliegia di Marostica".

Stała, nieprzerwana i sprawna uprawa czereśni na stromych wzgórzach i łagodny klimat prowincji Vicenza sprzyjają istniejącej od stuleci produkcji owocu cieszącego się renomą ze względu na swój kolor, smak i swoją słodycz.

Odesłanie do publikacji specyfikacji produktu

(art. 6 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia)

Pełny tekst specyfikacji produktu jest dostępny na stronie internetowej:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3343

1 Dz.U. L 179 z 19.6.2014., s. 17.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.