Publikacja wniosku o uznanie określenia tradycyjnego, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.275.13

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 października 2010 r.

Publikacja wniosku o uznanie określenia tradycyjnego, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 1

(2010/C 275/11)

(Dz.U.UE C z dnia 12 października 2010 r.)

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009(1) wniosek o uznanie określenia tradycyjnego publikuje się w Dzienniku Urzędowym, serii C, w celu powiadomienia osób trzecich o takim wniosku i umożliwienia im zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec uznania i ochrony określenia tradycyjnego objętego wnioskiem.

PUBLIKACJA WNIOSKU O UZNANIE OKREŚLENIA TRADYCYJNEGO ZGODNIE Z ART. 33 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 607/2009

Data otrzymania wniosku 22.6.2010

Liczba stron 22

Język wniosku angielski

Numer ref. TDT-US-N0015

Wnioskodawca:

Wine America

1212 New York Avenue, Suite 425

Washington, DC 20005

UNITED STATES OF AMERICA

California Export Association

425 Market St., Suite 1000

San Francisco, CA 94105

UNITED STATES OF AMERICA

Nazwa: CLOS

– Określenie tradycyjne zgodnie z art. 118u ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007

Język:

– Artykuł 31 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009

Wykaz odnośnych chronionych nazw pochodzenia lub chronionych oznaczeń geograficznych:

– Chronione nazwy pochodzenia

Kategorie produktów winiarskich:

– Wino, wino likierowe, wino musujące, gatunkowe wino musujące, wino musujące gazowane, wino półmusujące, wino półmusujące gazowane (załącznik XIb do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007)

Definicja:

– Wino produkowane w ramach nazwy pochodzenia zgodnie z 27 CFR §4.25 przez producenta lub grupę producentów z winogron pochodzących z winnic tego producenta lub grupy producentów bądź z winorośli, które były tradycyjnie wykorzystywane przez tego producenta wina lub grupę producentów stosujących na etykiecie wina określenie "clos" jako część znaku towarowego zgodnie z 27 CFR §4.33.

______

(1) Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 60.

1 Ogłoszenie zmienione przez sprostowanie z dnia 16 października 2010 r. (Dz.U.UE.C.10.281.39).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.